Results for 'Parvizi Maryam'

(not author) ( search as author name )
16 found
Order:
 1. مطالعۀ تطبیقی جهان‌های موازی فیزیک و جهان‌های ممکن دیوید لوئیس.Maryam Parvizi & Ashouri Kisomi Mohammad Ali - 2021 - Wisodom and Philosophy 17 (67):39-62.
  در نگاه نخست به نظر می‌رسد می‌توان شباهت‌هایی بین جهان‌های ممکن مورد نظر لوئیس و نظریۀ جهان‌های موازی فیزیک یافت. هر دو این نظریات به امکان وجود جهان‌هایی بیش از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، اشاره دارند. پس از رسالۀ اورت، توجه فیزیک‌دانان به چندجهانی و جهان‌های موازی جلب شد. اکنون جهان‌های موازی یکی از نظریه‌های مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران حوزۀ فیزیک است. دیوید لوئیس با تکیه بر فیزیکالیسم و رئالیسم موجهاتی از جمله طرفداران نظریۀ جهان‌های ممکن است. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. نقد و بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در دوران پاندمی کرونا با تکیه بر نظریۀ تکنوپولی.Ashouri Kisomi Mohammad Ali & Parvizi Maryam - 2022 - Art and Media Studies 4 (7):13-39.
  با شیوع ویروس کرونا، جهان شاهد اتفاقات جدیدی شد که تاکنون مشابه آن را ندیده بود. آثار پاندمی کرونا بی‌شک تا سال‌ها با بشر باقی خواهد ماند. رسانه‌های اجتماعی در جریان این همه‌گیری به‌شدت مورد استقبال کاربران قرار گرفتند. این توجه تنها از سوی افراد نبود و دولت‌ها و سازمان‌های مختلف هم توجه ویژه‌ای به این رسانه‌ها داشتند. این افزایش اهمیت رسانه‌ها، لزوم بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در جریان همه‌گیری را بسیار پراهمیت می‌کند. در نقد و بررسی تأثیرات رسانه‌، تکنوپولی (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  74
  اخلاق از منظر علامه طباطبائی(ره) و توماس آکویناس.Ashouri Kisomi Mohammad Ali & Parvizi Maryam - 2018 - Andisheh Allameh 9 (5):73-96.
  اخلاق از دیرباز یکی از دغدغه‏های اصلی بشر بوده است. در پژوهش حاضر اخلاق از منظر علامه طباطبائی و توماس آکویناس بررسی شده است. با بررسی تطبیقی آراء علامه طباطبائی و توماس آکویناس شاهد مشابهت‌ها و مفارقت‌های بسیاری خواهیم بود. آکویناس از الهیات و رویکرد عقلی بهره می‌برد. علامه اخلاق را از جنس حکمت عملی می‌داند. ایشان در قالب پنج صورت به بررسی اخلاق پرداخته و تبیین می‌کند: اخلاق فضیلت‌گرایانه (مختص انسان و موجودات صاحب نفس)، اخلاق پیامدگرایانه (قراردادی)، اخلاق وظیفه‌گرایانه، (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  74
  نظام‌مندی دانش علمی، راهکاری جهت خروج از حباب معرفتی و اتاق بازتاب.Ashouri Kisomi Mohammad Ali & Parvizi Maryam - 2022 - Wisdom and Philosophy 18 (71):23-53.
  حباب معرفتی و اتاق بازتاب دو پدیده دوران پسا-حقیقت هستند که در آن‌ها دانش علمی انکار می‌شود. تای نوین معتقد است این پدیده‌ها دانش علمی را با طرد و بی‌اعتمادی به آن انکار می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر این است که راه‌کاری برای تمیز میان دانش علمی و دانش درون این جوامع به دست آورده تا امکان خروج از آن‌ها میسر شود. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ابتدا به تبیین این دو پدیده و بررسی راه‌کار ارائه‌شده برای (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Roy Bhaskar on Scientific Progress and the Fallibility of Cognition: A Critique of Four Approaches.Maryam Poostforush - 2021 - Journal of Philosophical Theological Research 23 (1):131-148.
  So far, various approaches have been proposed to explain the progress of science. These approaches, which fall under a fourfold classification, are as follows: semantic, functional, epistemic, and noetic approaches. Each of these approaches, based on the intended purpose of science, defines progress on the same basis. The semantic approach defines progress based on the approximation to the truth, the functional approach based on problem-solving, the epistemic approach based on knowledge accumulation, and the noetic approach based on increased understanding. With (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Ontological and Epistemological Necessity of Local Beables in Quantum Mechanics.Maryam Ansari & Alireza Mansouri - 2021 - Persian Journal for Analytic Philosophy 25 (38):33-56.
  Bell introduces local beables in contrast to quantum mechanical observables. The present article emphasizes the importance and necessity of introducing local beables in quantum mechanics from the ontological and epistemological points of view. We argue that suggesting beables in the ontology of quantum mechanics is necessary to give an adequate account of its testability.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Soulmates in The Quran and Prophetic Tradition.Maryam Miller - 2017 - Al-Qalam Magazine, The Muslim Vibe, New Age Islam, Medium.
  Just like letters that go together in a word, there are soulmates who came in the symbolic “Be.” Spiritual partnership found in soulmates are far from foreign to Islam: to the contrary The Quran and Prophetic Tradition are replete with them. The need for heart based self-study and self-discovery beyond (including but not limited to) family of origin, into the Muslim meta-history is evident in the erasure of this truth from mainstream narrative. When applied with intellect The Quran and Prophetic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. A Year Without a Smartphone.Maryam Miller - 2017 - Al-Madina Insitute Iman Wire.
  Some say there are moderators and abstainers. One post, call or text with “off” energy, unfortunately, would get me down for days, sometimes more, so for the time being, I abstained. Moderation requires more discipline. I hoped detaching from tech would help me build up to moderation.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Rationalizing Racism: Arizona Representatives Employment of Euphemisms for an Assault on Mexican American Studies.Maryam Miller - 2013 - Dissertation, The University of Arizona
  This study details the political climate and logic priming the termination of Mexican American Studies in elementary and high school programs within the state of Arizona. The author applies conceptual content analysis and intertextuality to decode euphemisms incorporated by opponents of the program. Primary sources by the state’s Attorney General Tom Horne and school board Superintendent of Public Instruction John Huppenthal are examined for rationales used in the elimination of a pedagogically empowering program for Latina/o students within Tucson Unified School (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Fourth World and Politics of Social Identity in Margaret Atwood’s MaddAddam Trilogy.Ali Salami, Fatemeh Bornaki & Maryam Masoumi - 2019 - Journal of World Sociopolitical Studie 4 (3):731-761.
  With the advent of the 21st century, the way characters and identities interact under the influence of dominant powers has brought a new world into existence, a world dubbed by Manuel Castells as the ‘Fourth World’. Within the Castellsian theoretical matrix of the Fourth World and politics of identity, the present study seeks to investigate the true nature of the futuristic world Margaret Atwood has created in the MaddAddam trilogy. The trilogy literarily reflects a global crisis that ultimately leads to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. <null>me<null>: Algorithmic Governmentality and the Notion of Subjectivity in Project Itoh's Harmony.Fatemeh Savaedi & Maryam Alavi Nia - 2021 - Journal of Science Fiction and Philosophy 4:1-19.
  Algorithmic governmentality is a new form of political governance interconnected with technology and computation. By coining the term “algorithmic governmentality,” Antoinette Rouvroy argues that this mode of governance reduces everything to data, and people are no longer individuals but dividuals (able to be divided) or readable data profiles. Implementing the concept of algorithmic governmentality, the current study analyses Project Itoh’s award-winning novel Harmony in terms of such relevant concepts as “subjectivity,” “infra-individuality” and “control,” as suggested by Rouvroy and colleagues. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. GREEN PRACTICES AND CORPORATE SUSTAINABILITY PERFORMANCE OF CHEMICAL MANUFACTURING ORGANISATIONS IN MALAYSIA: THE MODERATING ROLE OF ISLAMIC WORK ETHICS, ORGANISATION SIZE, AND ORGANISATION AGE.Maryam Jamilah Asha’Ari - 2020 - Dissertation, Universiti Tenaga Nasional
  Sustainability is a crucial issue for many sectors in Malaysia, including the manufacturing sector. Many businesses, especially the chemical manufacturing industry, aim to achieve a sustainable business through the implementation of green practices. Green practices provide guidelines for the employees to simultaneously sustain the organisation in a sustainable manner and carry out the required manufacturing activities. Focusing on that, this study aimed to examine the effects of green practices on corporate sustainability performance through Islamic work ethics, organisation size, and organisation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Reliability of Cognitive Faculties: A Critic on Plantinga’s View on Atheist Naturalism.Religious Thought, Ahmad Ebadi & Maryam Salehi - 2020 - JOURNAL OF RELIGIOUS THOUGHT 20 (77):127-150.
  In the naturalism and evolutionism context, the ultimate objective and function of cognitive faculties is adaptation, survival and reproduction. Our cognitive faculties are not developed to generate true beliefs, therefore, but to have adapt behavior. Alvin Planatinga is not at ease with naturalism idea. To him, the problem with naturalism is the non-existence of proper understanding on the manner by which the belief and behavior are interrelated, thus, he concludes that the reliability of cognitive faculties are founded on low naturalistic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. The Cognitive Gap, Neural Darwinism & Linguistic Dualism —Russell, Husserl, Heidegger & Quine.Hermann G. W. Burchard - 2014 - Open Journal of Philosophy 4 (3):244-264.
  Guided by key insights of the four great philosophers mentioned in the title, here, in review of and expanding on our earlier work (Burchard, 2005, 2011), we present an exposition of the role played by language, & in the broader sense, λογοζ, the Logos, in how the CNS, the brain, is running the human being. Evolution by neural Darwinism has been forcing the linguistic nature of mind, enabling it to overcome & exploit the cognitive gap between an animal and its (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. My Respect and Opinion for All Genders, Including Females, Worldwide.Benyamin Ghojogh - manuscript
  I hold profound respect for all individuals, regardless of gender, race, sexual orientation, or any other characteristic, advocating strongly for equality and equity worldwide. Throughout my career as a scientist, I have demonstrated this respect, including for female students and colleagues, supporting them with recommendations and accolades. I have always cherished diversity in my academic and professional circles and I hugely value the contributions of women like Marie Curie and Maryam Mirzakhani, as well as authors such as Agatha Christie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Necessary Existence, Immutability, and God's Knowledge of Particulars: A Reply to Amirhossein Zadyousefi.Ebrahim Azadegan - 2023 - Philosophy East and West 73 (1):188-196.
  From the Qur'an, Surah Maryam: -/- (21) So she conceived him, and went in seclusion with him to a remote place. (22) And the pains of childbirth drove her to the trunk of a palm tree: she cried (in her anguish): "Ah! would that I had died before this! Would that I had been a thing forgotten and out of sight!" (23) But (a voice) cried to her from beneath the (palm tree): "Grieve not! for thy Lord hath provided (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark