Results for '��lhan ��nan'

7 found
Order:
 1. Tam đề nan giải phát triển công nghiệp bền vững.Nguyen Thi Quynh Yen - unknown
  Bài nghiên cứu của nhóm tác giả người Việt đánh giá hiệu quả của chính sách phát triển xanh đối với Kitakyushu, một thành phố công nghiệp nặng nhưng nổi tiếng với khả năng kiểm soát ô nhiễm môi trường, đã lọt vào Top Trending của tạp chí Palgrave Communications thuộc Nature Research, không lâu sau khi được công bố.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Why is There Nothing Rather Than Something An Essay in the Comparative Metaphysic of Non-Being.Purushottama Bilimoria - 2012 - Sophia 51 (4):509-530.
  This essay in the comparative metaphysic of nothingness begins by pondering why Leibniz thought of the converse question as the preeminent one. In Eastern philosophical thought, like the numeral 'zero' (śūnya) that Indian mathematicians first discovered, nothingness as non-being looms large and serves as the first quiver on the imponderables they seem to have encountered (e.g., 'In the beginning was neither non-being nor being: what was there, bottomless deep?' RgVeda X.129). The concept of non-being and its permutations of nothing, negation, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3. Normative Appeals to the Natural.Pekka Väyrynen - 2009 - Philosophy and Phenomenological Research 79 (2):279 - 314.
  Surprisingly, many ethical realists and anti-realists, naturalists and not, all accept some version of the following normative appeal to the natural (NAN): evaluative and normative facts hold solely in virtue of natural facts, where their naturalness is part of what fits them for the job. This paper argues not that NAN is false but that NAN has no adequate non-parochial justification (a justification that relies only on premises which can be accepted by more or less everyone who accepts NAN) to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 4. Comments on Naming and Necessity.Andrew Boucher - manuscript
  I recently had the occasion to reread Naming and Necessity by Saul Kripke. NaN struck me this time, as it always has, as breathtakingly clear and lucid. It also struck me this time, as it always has, as wrong-headed in several major ways, both in its methodology and its content. Herein is a brief explanation why.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  79
  Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Các vấn đề đương đại về đạo đức trong nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam.Hồ Mạnh Tùng - 2020 - OSF Preprints.
  Nhật Bản thường được biết đến là một cường quốc khoa học không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới với rất nhiều giải thưởng khoa học cao quý và sản lượng khoa học ổn định ở mức cao nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế giới đã thường xuyên ghi nhận những vụ bê bối về đạo đức nghiên cứu tại Nhật Bản. Xem xét kĩ lưỡng nội dung chi tiết (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  28
  David Hume’un “İntihar Üzerine” ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” Denemeleri (David Hume’s Essays “On Suicide” and “The Immortality of Soul”).Funda Neslioglu Serin - 2017 - Mavi Atlas 5 (2):302-321.
  “İntihar Üzerine” (Ek 1) ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” (Ek 2) denemeleri, David Hume’un din bağlamında dogmatik inanışları, uslamlamaları en keskin bir biçimde eleştirdiği yazılarıdır. Görgül felsefesinin temel doğruları ve izlediği kuşkucu yöntem uyarınca ortaya koyduğu sonuçlar, bu denemelerin hem yayınlandıkları dönemde hem de sonrasında pek çok olumsuz eleştiriyle karşılaşmasına yol açmıştır. İnsanın doğasına ilişkin her türlü konuyu soruşturma niyetliliği ile yola çıkan Hume, dogmatik dinin ve uygulamalarının köklendiği inanışları ve uslamlamalarını da aynı niyetle irdelemiştir. Özellikle döneminde yaşanan toplumsal sorunların bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark