Results for '��smail Serin'

11 found
Order:
 1.  77
  İnancın Deneyimsel Olanaklılığı.Funda Neslioğlu Serin - 2016 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 3 (1):64-73.
  Bu çalışmada, bir yandan bilgiye yol açması bağlamında deneyimin inanca kaynak oluşturması, öte yandan insan edimlerine yol açması bağlamında inancın deneyimlenmesine olanak oluşturması nedeniyle inanç-deneyim ilişkisi irdelenecektir. İnanç-deneyim ilişkisinin olanaklılığı ve bu ilişkinin kuşkulu doğası, Davidson ve Wittgenstein gibi iki önde gelen çözümleyici filozofun konuyla ilgili açıklamaları dikkate alınarak araştırılmaktadır.Yazının ana savını şu temel fikir oluşturmaktadır: Sanılanın aksine, ne deneyimler inanç için sağlam ve kesin bir temel oluştururlar ne de deneyimler bilinmek için inançlara gereksinim duyarlar. In this paper, the relationship (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  97
  David Hume’un “İntihar Üzerine” ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” Denemeleri (David Hume’s Essays “On Suicide” and “The Immortality of Soul”).Funda Neslioglu Serin - 2017 - Mavi Atlas 5 (2): 302 - 321.
  “İntihar Üzerine” (Ek 1) ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” (Ek 2) denemeleri, David Hume’un din bağlamında dogmatik inanışları, uslamlamaları en keskin bir biçimde eleştirdiği yazılarıdır. Görgül felsefesinin temel doğruları ve izlediği kuşkucu yöntem uyarınca ortaya koyduğu sonuçlar, bu denemelerin hem yayınlandıkları dönemde hem de sonrasında pek çok olumsuz eleştiriyle karşılaşmasına yol açmıştır. İnsanın doğasına ilişkin her türlü konuyu soruşturma niyetliliği ile yola çıkan Hume, dogmatik dinin ve uygulamalarının köklendiği inanışları ve uslamlamalarını da aynı niyetle irdelemiştir. Özellikle döneminde yaşanan toplumsal sorunların bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  60
  Evaluation of Some Recent Debates on Scientific Progress.Funda Neslioglu Serin - 2022 - KİLİKYA JOURNAL OF PHILOSOPHY 1 (1):97-109.
  At first glance, what scientific progress means seems to be a quickly answered question. It is not easy to think of the sciences without progress; sciences and the notion of progress seem identical in general. Describing the nature of scientific progress is an important task that will have practical and theoretical consequences. The approach, which argues that the background on which sciences are based does not have a historical or cultural character following the positivist interpretation, accepts sciences as testing the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  28
  Kurgu veya Olgu Oluş Bağlamında Benlik Sorunu.Funda Neslioglu Serin & E. Funda Neslioğlu Serin - 2022 - Kaygı Bursa Uludağ Üniversitesi Fen -Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 21 (1):354-373.
  Öz: Felsefenin benlik konusundaki geleneksel tutumu töz dualizmine başvurarak açıklanabilir. Çağdaş zihin araştırmalarında benlik ise, daha çok fizik dünyanın gerçekliği dolayımıyla ve genellikle bilinçli zihin durumu olarak olgusallık temelinde araştırılmaktadır. Bu çalışmada ise benliğin olgusallığı, olgu ve kurgu kategorilerinin bilgikuramsal bir çözümlemesi aracılığıyla ve mantığa uyarlık açısından ele incelenecektir. Bu bağlamda “olgu” ve “kurgu”yu bir tür karşıtlık ya da derin farklılıklar içeren iki kavram olarak açıklamanın haklı gerekçelere dayanmadığı öne sürülmektedir. Buna bağlı olarak da herhangi bir zihin araştırmasının benliği olgu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  32
  Kant Felsefesinde Çoklu Ben'in Birleştiricisi Olarak Zaman.Funda Neslioglu Serin - 2014 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1 (17):171-185.
  ÖZ Bu yazıda Kant’ın zaman kuramını inceleyecek ve zaman kuramının, ben’i zamansal bir yapıda nasıl kurduğunu göstermeye çalışacağım. Kant'ın Arı Usun Eleştirisi’nde ortaya koyduğu zaman kuramında zaman, tüm görülerin temelinde zorunlu bir tasarım olarak bulunur ve a priori verilidir. Kant’ın genel bilgi kuramı içerisinde zaman, duyusal deneyimden türetilmiş bir kavram değil, arı usun a priori bir kavramı ve deneyime ilişkin düşünmemizi olanaklı kılan a priori bir görü olarak varsayılmaktadır. Öte yandan, zamanı iç duyunun a priori bir görüsü olarak ve iç (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  95
  Hukuk Düşünce Özgürlüğünün Güvencesi Olabilir mi? Klasik Liberal Görüşün Eleştirisi.İsmail Serin - 2010 - In Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi. Istanbul, Turkey: pp. 179-181.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  22
  Hume’da Ben İdesinin Bilgikuramsal Temellerinin Bir Çözümlemesi.Funda Neslioglu Serin - 2017 - Kaygi 1 (29):125-138.
  Öz David Hume İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme’de ben idesinin bilgikuramsal temellerini araştırırken, bir yandan hiç kuşku duyulmaksızın kabul edilen ben’e ilişkin bilgimizin güvenilir temellere dayanmadığını göstermeye çalışıyor, diğer yandan da bu tür bir araştırmanın ancak bir bilim aracılığıyla yapılması gereğine dikkat çekiyordu. Ben idesi için görgül kanıt arayışı, oluşturmaya çalıştığı insan biliminin deneysel temelleri olması gerektiği gibi insan doğasına ilişkin araştırmalar için yeni bir uslamlamayı da imliyordu. Hume’un önerdiği uslamlama yöntemi, geleneksel felsefenin insan zihnine dair yaklaşımının artık savunulamaz olduğunun (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. From Past to Present: The Deep History of Kinship.Dwight Read - 2019 - In Integrating Qualitative and Social Science Factors in Archaeological Modelling. Cham: pp. 137-162.
  The term “deep history” refers to historical accounts framed temporally not by the advent of a written record but by evolutionary events (Smail 2008; Shryock and Smail 2011). The presumption of deep history is that the events of today have a history that traces back beyond written history to events in the evolutionary past. For human kinship, though, even forming a history of kinship, let alone a deep history, remains problematic, given limited, relevant data (Trautman et al. 2011). With regard (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11. Covid 19 pandemic: Impact on masses and prevention knowhow. Namita, Chitra Singh & Vivek Kumar - 2020 - International Journal of Medical and Health Research 6 (9):6-9.
  Today the whole world is facing a very difficult time due to corona virus which initially originated in Wuhan city of China. In China an unusual pneumonia was noticed earlier which later recognized as a pandemic. There have been two events in the past wherein crossover of animal corona viruses to humans has resulted in severe disease, one was SARS-CoV and the other was MERS-CoV. The genetic sequence of the COVID19 showed more than 80% similarities to SARS-CoV and 50% to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark