Results for '��ukasz Kiszkiel'

20 found
Order:
 1. Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Diagnoza Partycypacji W Kulturze W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak & Katarzyna Winiecka - 2012 - Teatr Dramatyczny Im. Aleksandra Węgierki, Fundacj.
  Celem diagnozy było: - przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego; - wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej; - ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej; - zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013
  Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Aging in the Social Space.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2015 - The Association of Social Gerontologists.
  A publication called Aging in the Social Space is a compilation of studies, which deal with theoretical understanding and empirical solutions, learning about problem spheres, specifying content parallels of social, legal, economic, moral and ethical views on senior issues in society, which are closely related to each other and are interconnected. This publication focus on the case study of Poland. It is supposed to provide a multidimensional view of old age issues and issues related to aging and care for old (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 5. From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution.Marcin Miłkowski, Robert Clowes, Zuzanna Rucińska, Aleksandra Przegalińska, Tadeusz Zawidzki, Joel Krueger, Adam Gies, Marek McGann, Łukasz Afeltowicz, Witold Wachowski, Fredrik Stjernberg, Victor Loughlin & Mateusz Hohol - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  In this paper, we argue that several recent ‘wide’ perspectives on cognition (embodied, embedded, extended, enactive, and distributed) are only partially relevant to the study of cognition. While these wide accounts override traditional methodological individualism, the study of cognition has already progressed beyond these proposed perspectives towards building integrated explanations of the mechanisms involved, including not only internal submechanisms but also interactions with others, groups, cognitive artifacts, and their environment. The claim is substantiated with reference to recent developments in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 6.  49
  Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts.Łukasz Tomczyk & Andrzej Klimczuk (eds.) - 2019 - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
  We provide to readers the 11th volume of the "Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology" series. We are delighted to announce that the presented study is the result of the work of scientists from seven countries: Austria, China, Ghana, Hungary, Japan, Poland, and Russia. This international collection of texts is part of the global discourse on the determinants of adult education and the functioning of people in late adulthood. The 11th volume is a collection of research results that show (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Łukasz MUSIAŁ Arkadiusz ŻYCHLIŃSKI (red.), Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. [REVIEW]Rec Kinga Elert - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):393-400.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  36
  Bertrand RUSSELL, Badania dotyczące znaczenia i prawdy. [REVIEW]Łukasz Sochacki - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):425-430.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Immigrants, Precarious Workforce as a Structural Necessity of Modern Global Capitalism.Łukasz Rąb - 2016 - Studies in Global Ethics and Global Education 6:69-75.
  This article focuses on the socio-economic aspects of migration and migrants – economic refugees. The author presents the migrants as a precarious workforce, which is an indispensable part of modern global capitalism. In this article, the author points out that among the many factors influencing migration, the economic ones play the most crucial role. Forces released by the neo-liberal paradigm led to the global economic and social tensions. This is due to the fact that the market has become the only (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Die biblischen sowie pseudobiblischen Seligpreisungen in Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra im Spiegel der Übersetzungsversuche ins Polnische und Englische.Łukasz Marek Plęs - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:95-107.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Friedrich Nietzsche – Dichter oder Denker?Łukasz Marek Plęs - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8:35-49.
  Friedrich Nietzsche is considered one of the most brilliant thinkers in the history of philosophy, although a number of myths have grown up about the character, also surrounded by many controversies. His works and thoughts have provided inspiration for humanists with a wide spectrum of most different interests. Nietzsche did not want to be regarded as a philosopher, but he has been living in the contemporary consciousness as a thinker nonetheless. According to the extraordinary style of Nietzsche’s works, however, he (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wiedergabemöglichkeiten der polnischen Fügungen mit der Partizipien im deutschen.Łukasz Marek Plęs - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:237-272.
  Autor niniejszego artykułu stawia sobie za cel sklasyfikowanie różnorodnych możliwości przekładu na język niemiecki polskich konstrukcji z imiesłowami. Dotyczy to, zgodnie z polską tradycją gramatyczną, czterech typów imiesłowów: przymiotnikowych biernych i czynnych oraz przysłówkowych uprzednich i współczesnych. Jako materiał źródłowy posłużyły prozatorskie utwory znanych pisarzy polskich oraz ich przekłady dokonane przez zawodowych tłumaczy niemieckich, specjalizujących się w przekładach literatury polskiej. Z zaprezentowanego materiału wynika, że należy unikać bezkrytycznego kopiowania polskich struktur imiesłowowych, w szczególności, gdy mamy do czynienia z imiesłowami przysłówkowymi. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zur Typologisierung der Partizipien im deutschen und polnischen.Łukasz Marek Plęs - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 5:211-235.
  Prezentowany artykuł jest próbą usystematyzowania zróżnicowanych ujęć typologizacji imiesłowów (participiów) w języku niemieckim i polskim. W pierwszej części artykułu autor stara się uporządkować terminologię dotyczącą imiesłowów w obydwu rozpatrywanych językach oraz omówić aktualny stan badań w tym zakresie. W dalszej kolejności autor próbuje sprowadzić do jednego mianownika wszystkie teorie odnoszące się do klasyfikacji imiesłowów jako zjawiska językowego, obecnego we wszystkich językach indoeuropejskich. Z rozważań zawartych w artykule wynika, że klasyfikacja imiesłowów w dalszym ciągu jest kwestią otwartą, choć próby jej rozstrzygnięcia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Dariusz CZAJA, Lekcje ciemności. [REVIEW]Rec Łukasz Sochacki - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):209-216.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  26
  Bronislaw Malinowski.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2017 - In Bryan Turner (ed.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory. Wiley-Blackwell. pp. 1--3.
  Bronisław Kasper Malinowski was a Polish anthropologist, ethnographer, and sociologist. Malinowski is often considered as a pioneer in the ethnographic field research methods, such as participant observation, interviews, and statistics. His studies focused on beliefs and forms of social organization. Malinowski is often recognized as one of the founders of modern social anthropology and functionalism.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  47
  Editorial: Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2020 - Frontiers in Sociology 5:1--6.
  Gerontology together with its subfields, such as social gerontology, geragogy, educational gerontology, political gerontology, environmental gerontology, and financial gerontology, is still a relatively new academic discipline that is currently intensively developing, expanding research fields and combining various theoretical and practical perspectives. The interdisciplinarity, transdisciplinarity, and multidisciplinarity of research on ageing and old age, despite its vast thematic, methodological and theoretical diversity, have a common denominator, which is the focus of research work on improving the quality of life of older people. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Inteligentne Miasta Przyjazne Starzeniu Siȩ - Przykłady Z Krajów Grupy Wyszehradzkiej.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2016 - Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna 34:79--97.
  Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie dwóch wzajemnie powi¸a}zanych koncepcji istotnych z perspektywy zarz¸a}dzania publicznego w ramach polityki wobec starzenia siȩ społeczeństwa na poziomie lokalnym. Pierwsza koncepcja to „inteligentne miasta", która dotyczy wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy zarz¸a}dzania miastami oraz dostarczania obywatelom innowacyjnych usług publicznych. Druga koncepcja to „miasta przyjazne starzeniu siȩ", która obejmuje optymalizacjȩ wszystkich funkcji miejskich do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz wykorzystanie szerokiego zaangażowania interesariuszy na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. Drugim celem jest wskazanie prób (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk (eds.) - 2020 - Frontiers Media.
  In recent years we may observe increasing interest in the development of social innovation both regarding theory as well as the practice of responding to social problems and challenges. One of the crucial challenges at the beginning of the 21st century is population ageing. Various new and innovative initiatives, programs, schemes, and projects to respond to negative consequences of this demographic process are emerging around the world. However, social theories related to ageing are still insufficiently combined with these new practices, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  56
  Smart, Age-Friendly Cities and Communities: The Emergence of Socio-Technological Solutions in the Central and Eastern Europe.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2016 - In Francisco Flórez-Revuelta & Alexandros Andre Chaaraoui (eds.), Active and Assisted Living: Technologies and Applications. The Institution of Engineering and Technology. pp. 335--359.
  The chapter aims to introduce an integrated approach to concepts of smart cities and age-friendly cities and communities. Although these ideas are widely promoted by the European Union and the World Health Organisation, they are perceived as separate. Meanwhile, these concepts are closely intermingled in theory and practise concerning the promotion of healthy and active ageing, a universal design, usability and accessibility of age-friendly environments, reducing of the digital divide and robotic divide, and reducing of older adults’ social isolation. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk (eds.) - 2017 - Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie.
  This volume-"Selected Contemporary Challenges of Aging Policy"-is the most international of all published monographs from the series "Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology." Among the scholars trying to grasp the nuances and trends of social policy, there are diverse perspectives, resulting not only from the extensive knowledge of the authors on the systematic approach to the issue of supporting older people but also from the grounds of the represented social gerontology schools. In the texts of Volume VII interesting are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark