Results for '��ukasz Marek Pl��s'

995 found
Order:
 1. Friedrich Nietzsche – Dichter oder Denker?Łukasz Marek Plęs - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8:35-49.
  Friedrich Nietzsche is considered one of the most brilliant thinkers in the history of philosophy, although a number of myths have grown up about the character, also surrounded by many controversies. His works and thoughts have provided inspiration for humanists with a wide spectrum of most different interests. Nietzsche did not want to be regarded as a philosopher, but he has been living in the contemporary consciousness as a thinker nonetheless. According to the extraordinary style of Nietzsche’s works, however, he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Review of Nugayev's book "Reconstruction of Scientific Theory Change". [REVIEW]Marek Nasieniewski & Rinat M. Nugayev - 1997 - Ruch Filozoficzny (1):106-120.
  The monograph is aimed at an analysis of the reasons for theory change in science. The writer develops a model of theory change according to which the origins of scientific revolutions lie not in a clash of fundamental theories with facts, but of ‘old’ fundamental theories with each other.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Wszechmoc (Boga - God's Omnipotence).Marek Pepliński & Martyna Koszkało - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków, Poland: pp. 37-59.
  Wersja przedostatnia, z 2010 roku. Proszę cytować wersję opublikowaną. Pre-final version, from 2010. Please, quote the published version.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Problematyka wszechmocy Boga – rzeczy nowe i stare / The Issues of God’s Omnipotence – Things New and Old.Marek Pepliński - 2015 - Filo-Sofija 15 (No 30, z. 3):11-44.
  The Issues of God’s Omnipotence – Things New and Old -/- The purpose of this paper is to shortly introduce into the philosophical issues of omnipotence in the history of philosophy and philosophically oriented theology, and to show how the articles included in the special issue on God’s power fits with it. There are three main subjects of debate on the power of God (gods). First, how to precisely define omnipotence, in philosophically as well as theologically adequate way, by using (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Platońskie widziadło sprawiedliwości [Plato's Semblance of Justice].Marek Piechowiak - 2013 - Themis Polska Nova (1 (4)):5-18.
  Platon w dialogu "Państwo" sam określił mianem widziadła model sprawiedliwości oparty na konstrukcji "państwa idealnego", w oczywisty sposób dystansując się do tego modelu. Jedynie widziadłem sprawiedliwości jest zatem to, że każdy ma się zajmować czymś jednym, że "człowiek, który jest szewcem z natury, najlepiej zrobi, jeżeli zostanie przy swoim kopycie i nic innego nie będzie próbował"; jedynie widziadłem jest także to, że jednostka jest dla państwa a nie państwo dla jednostki. Argumentuje się, że - zdaniem Platona - jeden i ten (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego. Czy Akwinata jest myślicielem liberalnym? [Thomas Aquinas’s Conception of Natural Law: Is Aquinas a Liberal Thinker?].Marek Piechowiak - 2013 - Przegląd Tomistyczny 19:301-337.
  This article seeks to justify the claim that Thomas Aquinas proposed a concept of natural law which is immune to the argument against the recognition of an objective grounding of the good formulated by a well-known representative of the liberal tradition, Isaiah Berlin, in his famous essay “Two Concepts of Freedom.” I argue that Aquinas’s concept of freedom takes into account the very same values and goals that Berlin set out to defend when he composed his critique of natural law. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Wokół konstytucyjnej ochrony życia. Próba oceny propozycji nowelizacji Konstytucji RP [Constitutional Protection of Life: An Attempt to Assess the Proposal for Amendment of Poland’s Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - Przegląd Sejmowy 18 (1 (96)):25-47.
  This article first of all attempts to assess the proposals of 2006–2007 to amend Poland’s Constitution, aimed mostly at strengthening constitutional protection of unborn human life. Parliamentary work on this proposal begins with the submission of the Deputy’s bill on amendment of the Constitution, published in the Sejm Paper No. 993 of September 5, 2006, and ends with a series of votes at the 39th sitting of the Sejm of the fifth term of office, held on April 13, 2007, on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Przemowa Demiurga w Platońskim „Timajosie” a współczesne pojęcie godności [Demiurge’s Speech in Plato’s “Timaeus” and the Contemporary Concept of Dignity].Marek Piechowiak - 2013 - In Antoni Dębiński (ed.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Wydawnictwo KUL. pp. 655-665.
  Today, dignity recognized as a fundamental value across legal systems is equal, inherent and inalienable, inviolable, is the source of human rights and is essential for its subject to be recognized as an autotelic entity (an end in itself) that cannot be treated as an object. The analysis of the extract from Plato’s Demiurge’s speech in Timaeus reveals that Plato developed a reflection on something that determines the qualitative difference between certain beings and the world of things, and that forms (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Stanowisko epistemologiczne Alvina Plantingi w sporze o naturę, funkcję i wartość uprawnienia epistemicznego / Alvin Plantinga’s Position in Epistemological Debate about the Nature, Function and the Value of the Epistemic Warrant.Marek Pepliński & Dariusz Łukasiewicz - 2018 - Filo-Sofija 41 (2):73-92.
  This article presents Alvin Plantinga’s views on epistemic justification. The first part situates Plantinga’s epistemological views in the context of his epistemology of religion and debates of general epistemology. The second part discusses Plantinga’s argument that the internalism of 20th century epistemology stems from deontologism and that the views on the epistemic justification of analytic philosophers reflect the relationship between classical deontologism and classical internalism. The last part points to the objections with which the Plantinga’s conception met and tries to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Co o przyszłości Petera Van Inwagena wiedzą Istota Wszechwiedząca i on sam? Krytyka argumentu za sprzecznością przedwiedzy Boga i ludzkiego wolnego działania / What do Peter Van Inwagen and the omniscient being know about Peter Van Inwagen's future? Criticism of the argument for the contradiction of God's foreknowledge and human free action,.Marek Pepliński - 2019 - Przegląd Religioznawczy 272 (2):87-101.
  The article analyzes and criticizes the assumptions of Peter Van Inwagen’s argument for the alleged contradiction of the foreknowledge of God and human freedom. The argument is based on the sine qua non condition of human freedom defined as access to possible worlds containing such a continuation of the present in which the agent implements a different action than will be realized de facto in the future. The condition also contains that in every possible continuation of the present state of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości [In Search for Ontological Foundations of Law: Arthur Kaufmann’s Theory of Justice].Marek Piechowiak - 1992 - Instytut Nauk Prawnych PAN.
  Arthur Kaufmann is one of the most prominent figures among the contemporary philosophers of law in German speaking countries. For many years he was a director of the Institute of Philosophy of Law and Computer Sciences for Law at the University in Munich. Presently, he is a retired professor of this university. Rare in the contemporary legal thought, Arthur Kaufmann's philosophy of law is one with the highest ambitions — it aspires to pinpoint the ultimate foundations of law by explicitly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity].Marek Piechowiak - 2011 - In Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Prawo naturalne – natura prawa. C. H. Beck. pp. 3-20.
  Za „ojca” filozoficznej kategorii „godności”, która legła u podstaw kategorii prawnej, uznawany jest powszechnie Immanuel Kant. Przypomnieć jednak trzeba, że w bardzo podobny sposób, choć w zasadniczo odmiennym kontekście systemowym, charakteryzował godność Tomasz z Akwinu, pół tysiąca lat wcześniej, uznając ją za fundament bycia osobą. Stąd najistotniejszym i centralnym elementem, tytułowej, klasycznej koncepcji człowieka jest koncepcja godności. Akwinata jest autorem bodaj najbardziej rozbudowanej koncepcji osoby w tradycji filozofii klasycznej. Co więcej zmierzać będę do wykazania, że jego koncepcja lepiej nadaje się (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sprawiedliwe prawo – niesprawiedliwe wyroki. Uwagi na marginesie Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu wobec władzy [Just Laws and Unjust Judgments: Notes on Arthur Kaufmann’s Conception of a Right to Civil Disobedience].Marek Piechowiak - 2017 - In Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska & Katarzyna Sękowska-Kozłowska (eds.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego. Warszawa: Wolters Kluwer. pp. 107-127.
  Tekst dotyczy zaproponowanej przez Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu (wobec władzy - wobec niesprawiedliwych ustaw) "w drobnej monecie". Koncepcja ta stanowi punkt wyjścia do refleksji nad formułą Radbrucha (nad czymś, co określam mianem "ciemnej strony" formuły Radbrucha), nad możliwością modyfikacji tej formuły i nad rozproszoną kontrolą konstytucyjności jako sposobem realizacji prawa do sprzeciwu "w drobnej monecie".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual and to Human Rights as a Central Idea of Poland’s Constitution of 2 April 1997: A Goal or an Achievement?].Marek Piechowiak - 2007 - Przegląd Sejmowy 15 (4 (81)):65-91.
  The article deals with relations between the individual and human rights on the one hand, and the State on the other, in the context of the Constitution of the Republic of Poland. The author poses the question whether the idea of subordination of the State to the individual is really a central idea of that constitution. He puts forward many arguments against such suggestion. These arguments relate, above all, to the arrangement of the constitution: a chapter concerning human rights is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Mieczysława Alberta Krąpca koncepcja filozofii prawa [Mieczysław Albert Krąpiec’s Conception of Philosophy of Law].Marek Piechowiak - 2013 - In Andrzej Maryniarczyk, Tomasz Duma & Katarzyna Stępień (eds.), W trosce o godziwe prawo. Wykłady otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. pp. 26-72.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Co osobie po prywatności? [What's the Use of Privacy?].Marek Piechowiak - 2009 - In Barbara Chyrowicz (ed.), Prywatność w dobie globalizacji. Towarzystwo Naukowe KUL. pp. 33-69.
  Celem opracowania jest dookreślenie tego, czym jest prywatność. Interesuje mnie prywatność w aspekcie nor¬matywnym, jako coś, co uważamy za nasze dobro; coś, czego się domagamy, co jest naszym prawem, i to nie tylko w sensie moralnym, ale także chronionym prawem pozytywnym. Prywatność jest czymś relacyjnym, i to przynajmniej w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, konstytuowana jest poprzez relację oddzielenia od czegoś - państwa, zakładu pracy (pracodawcy), rozmaitych instytucji. Po drugie, to, co prywatne z punktu widzenia jednych relacji - np. relacji jednostki (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kallikles i geometria. Przyczynek do Platońskiej koncepcji sprawiedliwości [Callicles and Geometry: On Plato’s Conception of Justice].Marek Piechowiak - 2013 - In Zbigniew Władek (ed.), Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. Wydawnictwo Polihymnia. pp. vol. 5, 281-291.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ani racjonalizacja światopoglądu, ani rezygnacja z mądrości. Czy metafilozofia Kazimierza Twardowskiego może być wyznacznikiem rzetelnie uprawianej filozofii klasycznej? / / Can Kazimierz Twardowski's metaphilosophy be the determinant of reliable practiced classical philosophy? 2018.Marek Pepliński - 2018 - Filo-Sofija 18 (40/1):41-78.
  The article aims to determine whether it is possible to build the reliably practiced classical philosophy, understood as a metaphysical research, directed towards the nature of objective reality. The purpose of this kind of philosophizing is knowledge and truth. Moreover, the practice of such philosophizing and its results should meet some of the characteristics of science. The paper establishes a set of conditions that have been imposed on the science of metaphysics by Kazimierz Twardowski. Among the conditions of such philosophizing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Autor, dzieło i czytelnik w świetle potrójnej mimesis Paula Ricoeura.Marek Kaplita - 2013 - Estetyka I Krytyka 29:115-138.
  This paper concerns the theory of triple mimesis formulated by the contemporary French philosopher, Paul Ricoeur, in his three-volume book Time and Narrative. It is a hermeneutical interpretation of the classical Aristotle’s definition of mimesis from his Poetics. Ricoeur’s argument is aimed at proving, that the way an imitative transformation of the reality in narrative operates, presupposes a circular relation between living experience and a narrative, which mutually determine each other. The main aim of this paper is to answer the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously difficult to solve. In XX century one of the most important interpretation of this difficulty was provided by Nelson Pike. If God believes infallibly and in advance how Smith will act, this fact about the past excludes out all alternatives for Smith. But libertarian account of free will requires alternatives possibilities, so, it could (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Themersonowie i Witkacy, czyli nieeuklidesowa przygoda smoka Żabrołaka (The Themersons and Witkacy or non-euclidean adventure of the Gaberbocchus).Marek Sredniawa - 2016 - Sztuka Edycji 9 (1):57-68.
  Stanisław Ignacy Witkiewicz and Franciszka and Stefan Themerson constitute a rare constellation of outstanding artists of the 20th century avant-garde. Their best known contributions were a concept of Pure Form and an idea of Semantic Poetry respectively. They all shared multiplicity and diversity of interests and areas of not only artistic activities. Philosophy and science influenced to large extent form and content of their works. Despite their mutual interest in each other’s work they had never met personally and no correspondence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza.Marek Pepliński - 2006 - Filo-Sofija 6 (6):257-266.
  Does God suffer? Some critical remarks on Dariusz Łukasiewicz’s paper ‘The suffering of God and the evil’ (Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza 'Cierpienie Boga za zło') Author of article argues that Dariusz Łukasiewicz's criticism of Thomas G. Weinandy's book Czy Bóg cierpi?, directed towards three arguments for impassibility of God doesn't defeat Weinandy's theses. There are three reasons of that. First, Łukasiewicz criticism doesn't take into account metaphysical nature of Weinandy's arguments concerning nature of suffering and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy].Marek Piechowiak - 2011 - Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony.Marek Piechowiak - 1999 - Towarzystwo Naukowe KUL.
  PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS: HUMAN RIGHTS IN LIGHT OF THEIR INTERNATIONAL PROTECTION Summary The book consists of two main parts: in the first, on the basis of an analysis of international law, elements of the contemporary conception of human rights and its positive legal protection are identified; in the second - in light of the first part -a philosophical theory of law based on the tradition leading from Plato, Aristotle, and St. Thomas Aquinas is constructed. The conclusion contains an application (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 25. Głos w dyskusji o naturze sporu. Contribution to the discussion on the nature of the dispute [on our knowledge of existence of God].Marek Pepliński - 2005 - Diametros 4:258-269.
  I argue that Ireneusz Ziemiński doesn't justify his skepticism about knowledge of existence of God. First, he reduces a question to metaphysical one - do we have sound, valid proofs of God's existence and imposes too heavy conditions on arguments for God. Second, he doesn't show that disagreement between philosophers in that question justify his negative assessment of arguments. Third, Ziemiński omits epistemological question what is knowledge of God's existence, especially in its direct form as well as externalistic account's of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Aksjologiczne podstawy polskiego prawa [The Axiological Basis of Polish Law].Marek Piechowiak - 2013 - In Tadeusz Guz, Jan Głuchowski & Maria Pałubska (eds.), Synteza prawa polskiego od 1989 roku. C. H. Beck. pp. 39-70.
  An axiological analysis of the basis of the 1997 Constitution of the Republic of Poland, determined mainly in the Preamble, makes it possible to put forward a thesis that this axiology is not, at least in reference to the principle, eclectic. In respect of the meta-axiological settlements, this is a tradition of natural-law type, recognizing the objective grounding of values and law. The accepted solutions are also convergent with the axiology typical of the international protection of human rights. -/- Résumé (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Balet Dawkinsa w ogrodzie Teologii. Uwagi krytyczne w sprawie racjonalności głównych twierdzeń dotyczących wymiaru poznawczego twierdzeń o Bogu, zawartych w książce Richarda Dawkinsa Bóg urojony. Część II.Marek Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 14 (25/2/2):355-376.
  Dawkins’ Ballet in the Garden of Theology. A Critical Assessment of Richard Dawkins’ Epistemological Theses on Theistic Beliefs from the God Delusion. Part II My paper presents an analysis and assessment of Richard Dawkins’ assumption from his book The God Delusion that there are no reason against treating belief in God as a scientific hypothesis, because even if the God existence is not disprovable, we could and maybe should ask if His existence is probable or highly improbable. My first aim (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to filozofia (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Władysława Tatarkiewicza analiza terminu szczęście.Marek Pepliński - 2011 - Filo-Sofija 13 ((2011/2-3)):663-674.
  Władysław Tatarkiewicz work on philosophical and moral psychology, particularly on theory of happiness is still example of the best kind of analytical and close to phenomenological analysis of our speaking and thinking about the topics in question. He distinguishes four main different meanings of Polish word ‘szczęście’ and present a new classification of them based on two principles: the opposition of subjective and objective and between ordinary and philosophical language. Accordingly we can speak about luck, positive psychological states like different (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Sprawiedliwość a prawo w nauczaniu Jana Pawła II [Justice and Law in the Teaching of John Paul II].Marek Piechowiak - 2014 - Przegląd Tomistyczny 20:209-237.
  The contribution focuses on philosophical issues of justice of positive law in the light of the social teaching of John Paul II. The analyses start with consideration of anthropological foundations of justice as virtue, develop with the reflexion upon justice of actions realizing justice and finally arrive at examination of the criteria of justice of law. -/- It is argued that relations between a human being and goods (ends of actions) form ontological basis of natural law and justice of actions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Filozofowanie a prawda o człowieku / Philosophizing and the True Knowledge of Human Being, 2014.Marek Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 26 (3):85-98.
  Philosophizing and the True Knowledge of Human Being -/- The article presents the principles and method of classical philosophy. This kind of philosophy, developed mainly in ancient and medieval times, is still viable and interesting today. What is more important, it can be used as grounds for academic philosophy. Doing so provides a philosopher with resources for autonomy in her philosophical inquiry as well as the usefulness and application of its results for various cultural, social, and political tasks. The last (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wartości epistemiczne wiary w świetle Logiki religii Józefa Marii Bocheńskiego.Marek Pepliński - 2013 - Filo-Sofija 13 (21):53-70.
  My aim in this paper is to show that some parts of J. M. Bocheński’s account of the logic of religion are useful for epistemological investigation of a religious belief, particularly for the questions of realistic and cognitive interpretations of a religious discourse, the problems of justification and warrant of a religious belief and for the problem of the place of criticism in a religious discourse. Referring to Bocheński's understanding of the structure of religious/theological thinking, I present the criteria for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Petera Knauera koncepcja wyboru moralnego. W sprawie kreatywizmu antropologicznego we wspólczesnej teologii moralnej.Marek Piechowiak - 1989 - Roczniki Filozoficzne 37 (2):21.
  PETER KNAUER'S CONCEPTION OF MORAL CHOICE ON THE ANTHROPOLOGICAL CREAITVENESS IN MODERN MORAL THEOLOGY Summary The author undertakes a critical analysis of the ethical views of Peter Knauer who is one of the most influential theological moralist today. The author tends to show the consequences of Knauer's theory which consequences are destructive for morality. The first part of the paper presents Knauer's standpoint in view of the conception of moral choice and shows three crucial points of his system. They are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Prostota (Boga - Simplicity of God).Marek Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, Kraków 2016. Wydawnictwo WAM. pp. 87-107.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Cele teologii naturalnej i filozoficznej a preferowane wartości poznawcze / Aims of Natural and Philosophical Theology and the Preferred Epistemic Values.Marek Pepliński - 2004 - Przegląd Religioznawczy 212 (2):3-11.
  In philosophical literature terms: „natural theology” (or „rational theology”) and „philosophical theology” are used as exchangeable. The author argues that natural and philosophical theology are different philosophical disciplines. It is possible to point out a philosophic theology, different from natural theology, the former aims are not only supposed to show that God exists but to unifícate, interpret and explain (understand) religious faith and her tasks are not primary apologetic. The author considers that the aims of the latter discipline are bound (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Dobroć (Boga - Goodness of God).Marek Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, Kraków 2016. Wydawnictwo WAM. pp. 121-40.
  The paper presents some historical (Plato, Aristotle, Plotin, Augustine, Boethius, Aquinas) and main contemporary topics about different accounts of goodness of God understood as ontological goodness, perfection and as ethical goodness - impeccability and benevolence. The arguments for goodness of God are presented, mainly from stance of Thomas Aquinas classical theism as well as arguments against compatibility of essential goodness and omnipotence (N. Pike) and being an moral agent. The article draws perspective of different philosophical issues connected with goodness of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. O cenności racjonalności w wierze religijnej.Marek Pepliński - 2003 - Roczniki Filozoficzne 51 (1):219-244.
  Paper reconstructs three different accounts of the rationality of religious belief that we found in Plantinga's epistemology of theistic and religious belief. Taken into account are works (papers and books) from GAOM to first two books about a warrant. In the end, the article formulates some questions about rationality and evaluation of the importance of property of rationality of religious belief concerning other positive epistemic statuses.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Zur Typologisierung der Partizipien im deutschen und polnischen.Łukasz Marek Plęs - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 5:211-235.
  Prezentowany artykuł jest próbą usystematyzowania zróżnicowanych ujęć typologizacji imiesłowów (participiów) w języku niemieckim i polskim. W pierwszej części artykułu autor stara się uporządkować terminologię dotyczącą imiesłowów w obydwu rozpatrywanych językach oraz omówić aktualny stan badań w tym zakresie. W dalszej kolejności autor próbuje sprowadzić do jednego mianownika wszystkie teorie odnoszące się do klasyfikacji imiesłowów jako zjawiska językowego, obecnego we wszystkich językach indoeuropejskich. Z rozważań zawartych w artykule wynika, że klasyfikacja imiesłowów w dalszym ciągu jest kwestią otwartą, choć próby jej rozstrzygnięcia (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Filozofowanie a prawda o człowieku.Marek Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 14 (26):85-98.
  Philosophizing and the True Knowledge of Human Being -/- Abstract -/- The article presents the principles and method of classical philosophy. This kind of philosophy, developed mainly in ancient and medieval times, is still viable and interesting today. What is more important, it can be used as grounds for academic philosophy. Doing so provides a philosopher with resources for autonomy in her philosophical inquiry as well as the usefulness and application of its results for various cultural, social, and political tasks. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Czy Bóg jest w mocy działać moralnie źle? / Does God has power to act in morally wrong way?Pepliński Marek - 2015 - Filo-Sofija 30 (3):261-284.
  This paper has four parts. First outline seven several questions concerning the relation between God, his goodness, and other philosophically interesting things, especially between attributes of almightiness, goodness, and faith in God, questions different from the main question of this article. The second part presents Aquinas’s account of God’s goodness, with three ways to understand it, as God’s excellence in being, with respect of His creative activity and with respect of the morality of God’s acting. The third part of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Wiedergabemöglichkeiten der polnischen Fügungen mit der Partizipien im deutschen.Łukasz Marek Plęs - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:237-272.
  Autor niniejszego artykułu stawia sobie za cel sklasyfikowanie różnorodnych możliwości przekładu na język niemiecki polskich konstrukcji z imiesłowami. Dotyczy to, zgodnie z polską tradycją gramatyczną, czterech typów imiesłowów: przymiotnikowych biernych i czynnych oraz przysłówkowych uprzednich i współczesnych. Jako materiał źródłowy posłużyły prozatorskie utwory znanych pisarzy polskich oraz ich przekłady dokonane przez zawodowych tłumaczy niemieckich, specjalizujących się w przekładach literatury polskiej. Z zaprezentowanego materiału wynika, że należy unikać bezkrytycznego kopiowania polskich struktur imiesłowowych, w szczególności, gdy mamy do czynienia z imiesłowami przysłówkowymi. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Die biblischen sowie pseudobiblischen Seligpreisungen in Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra im Spiegel der Übersetzungsversuche ins Polnische und Englische.Łukasz Marek Plęs - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:95-107.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution.Marcin Miłkowski, Robert Clowes, Zuzanna Rucińska, Aleksandra Przegalińska, Tadeusz Zawidzki, Joel Krueger, Adam Gies, Marek McGann, Łukasz Afeltowicz, Witold Wachowski, Fredrik Stjernberg, Victor Loughlin & Mateusz Hohol - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  In this paper, we argue that several recent ‘wide’ perspectives on cognition (embodied, embedded, extended, enactive, and distributed) are only partially relevant to the study of cognition. While these wide accounts override traditional methodological individualism, the study of cognition has already progressed beyond these proposed perspectives towards building integrated explanations of the mechanisms involved, including not only internal submechanisms but also interactions with others, groups, cognitive artifacts, and their environment. The claim is substantiated with reference to recent developments in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 44. Leopold Blaustein’s Critique of Husserl’s Early Theory of Intentional Act, Object and Content.Marek Pokropski - 2015 - Studia Phaenomenologica 15:93-103.
  The aim of this article is to introduce the work of Leopold Blaustein — philosopher and psychologist, who studied under Kazimierz Twardowski in Lvov and under Husserl in Freiburg im Breisgau. In his short academic career Blaustein developed an original philosophy that drew upon both phenomenology and Twardowski’s analytical approach. One of his main publications concerns Husserl’s early theory of intentional act and object, introduced in Logische Untersuchungen. In the first part of the article I briefly present Blaustein’s biography and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 45. Plato’s Conception of Justice and the Question of Human Dignity.Marek Piechowiak - 2019 - Berlin, Niemcy: Peter Lang Academic Publishers.
  This book is the first comprehensive study of Plato’s conception of justice. The universality of human rights and the universality of human dignity, which is recognised as their source, are among the crucial philosophical problems in modern-day legal orders and in contemporary culture in general. If dignity is genuinely universal, then human beings also possessed it in ancient times. Plato not only perceived human dignity, but a recognition of dignity is also visible in his conception of justice, which forms the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46. Plato's Conception of Justice and the Question of Human Dignity: Second Edition, Revised and Extended.Marek Piechowiak - 2021 - Berlin: Peter Lang International Academic Publishers.
  Contents 1 Introduction / 2 The Timaeus on dignity: the Demiurge’s speech / 3 Justice as a virtue / 4 The content of just actions / 5 Justice of the law and justice of the state / 6 Equality / 7 Some key issues in Plato’s conception of justice / 7.1 What is more excellent—justice of the soul or justice of action? / 7.2 Which activity is best and what is its best object? / 7.2. Just actions over contemplation / (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  20
  Europe’s leadership in life sciences needs strong frameworks and partnerships.Ricardo Marek - 2022 - Politico.
  POLITICO Studio speaks with Ricardo Marek, President Europe and Canada at Takeda Pharmaceuticals, on why rare diseases need to be a public health priority, and how Europe can remain a leader in life sciences.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Formalizing Kant’s Rules.Richard Evans, Andrew Stephenson & Marek Sergot - 2019 - Journal of Philosophical Logic 48:1-68.
  This paper formalizes part of the cognitive architecture that Kant develops in the Critique of Pure Reason. The central Kantian notion that we formalize is the rule. As we interpret Kant, a rule is not a declarative conditional stating what would be true if such and such conditions hold. Rather, a Kantian rule is a general procedure, represented by a conditional imperative or permissive, indicating which acts must or may be performed, given certain acts that are already being performed. These (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  53
  Bertrand RUSSELL, Badania dotyczące znaczenia i prawdy. [REVIEW]Łukasz Sochacki - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):425-430.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Phenomenology and functional analysis. A functionalist reading of Husserlian phenomenology.Marek Pokropski - 2020 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 19 (5):869-889.
  In the article I discuss functionalist interpretations of Husserlian phenomenology. The first one was coined in the discussion between Hubert Dreyfus and Ronald McIntyre. They argue that Husserl’s phenomenology shares similarities with computational functionalism, and the key similarity is between the concept of noema and the concept of mental representation. I show the weaknesses of that reading and argue that there is another available functionalist reading of Husserlian phenomenology. I propose to shift perspective and approach the relation between phenomenology and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 995