Results for 'Ale�� Nov��k'

1000+ found
Order:
 1.  9
  Vybrané problémy argumentačných schém v pragma-dialektickom prístupe k argumentácii.Tomáš Kollárik - 2023 - Filosofie Dnes 14 (2).
  V práci sa zaoberám kritickou expozíciou argumentačných schém v kontexte pragma-dialektického prístupu k argumentácii. Nadväzujem pritom na prácu Hitchcocka a Wagemansa (2011), ktorí sa sústredili najmä na problémy súvisiace s typológiou argumentačných schém v pragma-dialektike. Pozorovania Hitchcocka a Wagemansa sú v priebehu výkladu kriticky hodnotené, prípadne upravené. Časť kritiky, ktorú v práci uvádzam, súvisí s tým, že niektoré dôležité aspekty argumentačných schém sú v rôznych pragma-dialektických publikáciách prezentované odlišne bez toho, aby sa odlišnosť akokoľvek komentovala, alebo zdôvodnila. Existencia takýchto zdôvodnení (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  44
  Výchovná a vzdělávací role sportu u myslitelů Sókrata, Platóna a Aristotela ve vztahu k problematice dobrého sportu a vedení dobrého života (Educational Role of Sport with Respect to the Thinkers Socrates, Plato, and Aristotle In Relation to the Problematics of a Good Sport and a Good Life).Lukáš Mareš - 2021 - Filosofie Dnes 13 (2):44-72.
  Příspěvek se věnuje problematice antického řeckého sportu, konkrétně významu sportovních zápolení a jejich výchovné a vzdělávací roli. Pozornost autor věnuje rozboru pozic filosofů Sókrata, Platóna a Aristotela. Po nastínění kontextu tématu představuje a interpretuje základní filosofické a náboženské premisy sportovního výkonu a jeho výchovné role. Řadí mezi ně úsilí o dosažení božské přízně, nesmrtelnosti, vyššího společenského postavení, ale i ideálů kalokagathia, areté a dalších ctností. Důležitý rozměr antického sportu spatřuje rovněž v jeho formativním potenciálu směřujícímu k přípravě na duševní život. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Život a práce alchymisty v obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  87
  Neřesti a konspirace.Filip Tvrdý - 2022 - Academix 1 (1):48-59.
  Pseudovědecké teorie jsou uzavřeny vůči možnosti vyvrácení, ale s konspiračními teoriemi to tak jednoduché není, protože mnohé zprávy o konspiracích jsou pravdivé. Přijetí jedné konspirační teorie nicméně může vést k přijetí jiné, která je s ní v přímém protikladu. Co nás žene do pasti konspiračního myšlení?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Třikrát o mnohočetné paměti.Radim Hladík - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (4):535-551.
  Studie recenzuje následující díla: Maurice HALBWACHS, Kolektivní paměť. Praha: SLON 2009, 289 s. ; Françoise MAYER, Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Praha: Argo 2009, 273 s. ; Zdeněk VAŠÍČEK – Françoise MAYER, Minulost a současnost, paměť a dějiny. Brno – Praha: CDK – Triáda 2008, 199 s. Studie konstatuje, že v češtině začíná být k dispozici dostatečné množství publikací o sociální paměti, aby teoreticky zabezpečily širší pojetí výzkumů paměti. Zároveň by však tyto výzkumy neměly být podřizovány historiografii, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. David Miller a racionalita bez „dobrých důvodů“? Ke kritice Millerovy interpretace kritického racionalismu.Vladimír Havlík - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):63-87.
  David Miller v pracích Critical Rationalism a Out of Error se jako jeden z mála Popperových žáků snaží nejen o vysvětlení a obhájení Popperova kritického racionalismu, ale zároveň i o jeho další rozvinutí. Millerovo znovunastolení kritického racionalismu ovšem předpokládá, že k racionálnímu jednání není třeba žádných „dobrých důvodů“, ale jen argumentů. Uvedená stať se zaměřuje právě na tuto otázku existence tzv. „dobrých důvodů“ ve spojení s racionalitou a racionálním rozhodováním a ukazuje, že Millerův požadavek neexistence „dobrých důvodů“ je nejen příliš (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  74
  O problémech a cílech řízení znalostí.Ladislav Tondl - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):469-480.
  Studie nabízí přehled různých přístupů k pojmu „znalosti“. Hlavní důraz je kladen na relevanci vybraných a aplikovaných znalostí vzhledem k dané úloze nebo řešené problémové situaci a na kompetenci subjektu znalosti, zejména vzhledem k výběru a integraci různých znalostí. To zahrnuje nejen integraci různých oblastí znalostí, ale také integrací znalostí a hodnot.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  50
  Pojem krízy v koncepcii A. Naessa.Richard Sťahel - 2015 - Studia Philosophica 62 (2):33-43.
  Understanding of the term of crisis significantly influences the main argumentation line of the philosophical conceptions stimulated by the reflection of the crisis. The deep ecology of A. Naess belongs to these philosophical concepts. The term of crisis in his thinking appears in a form of a threat as well as opportunity, necessity to make important decisions. It also has a meaning of historical and political crisis, i.e. situations in which under the pressure the basic imperatives and organizational principles of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. O expertech a lidech: spasitelské lhaní v časech pandemie [Of Experts and Men: White Lies in the Times of a Pandemic].Petr Špecián & Marek Hudík - 2021 - In Dedičstvo koronakrízy: Ako lepšie zvládnuť ďalšiu pandémiu. Bratislava, Slovensko: pp. 53-74.
  Krize spojená s příchodem pandemie koronaviru ukázala, že užitečné expertní vědění sice podle všeho existuje, ale ne každému, kdo se představí jako expert, bychom měli věřit. Slovy doktora House: „Všichni lžou.“ Lžou i odborníci. Kapitola se zaměřuje na situace, kdy odborník lže takříkajíc „s dobrým úmyslem,“ neboť se domnívá, že pravda by veřejnost vedla k chování, které není společensky žádoucí. V takovém případě se jedná o lhaní paternalistické, protože má ochránit veřejnost před ní samotnou. Ukážeme příklady, kdy k němu dochází, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Fontenelle a vznik novověké koncepce pokroku na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století.Dagmar Zajíčková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):397-419.
  Článek ukazuje pohled na utváření novověké koncepce pokroku v dílech Bernarda Le Boviera de Fontenelle. Idea pokroku byla poprvé přesně zformulována právě ve Fontenellových pracích. Podnětem pro Fontenellovy úvahy byla intelektuální debata querelle des anciens et des modernes. Tato diskuze měla rozhodnout o nadřazenosti novověku nad antikou nebo naopak. Fontenelle se debaty účastnil a závěry, k nimž došel, dovršily jeho teorii pokroku, jíž se věnoval nejen téměř ve všech pracích, ale též ve chvalořečích.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Historie neurogeneze: implicitní definice a pragmatická falsifikace.Marek Havlík - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):353-379.
  Tato studie se snaží o filosofickou analýzu problematických aspektů neurogeneze. V první řadě se zaměřuje na moderní historii neurogeneze, která je obecně považována za historii dogmatického přesvědčení, které předpokládalo, že v mozku dospělého savce nemohou vzniknout nové neurony. Tato konvence přežívala v neurovědě po několik desítek let a její kořeny sahají až do dob Ramóna y Cajala. Důležitá část této filosofické analýzy se zaměřuje na aspekt tzv. zaštiťování dogmatu pomocí ad hoc hypotéz. Analýza se dále věnuje implicitním definicím, které hrají (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Hume proti náboženství.Filip Tvrdý - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):207-220.
  Žádnému tématu – s výjimkou historie Anglie – nevěnoval David Hume více pozornosti než náboženství. Jak už to ale s Humovým filosofickým odkazem bývá, i jeho teorie náboženství byla podrobena celé řadě mnohdy naprosto protikladných interpretací – a právě těm bude věnována první část mého článku. Došlo totiž k pokusům představit jej jako teistu, fideistu, deistu, agnostika nebo ateistu. Ve druhé části budu obhajovat hypotézu, podle níž je úsilí zařadit Huma do jediného údajně správného výkladu liché, protože každá taková snaha (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Člověk jako normativní tvor.Jaroslav Peregrin - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):3-23.
  Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V tomto textu argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Big Data.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Odată cu creșterea volumului de date pe Internet, în media socială, cloud computing, dispozitive mobile și date guvernamentale, Big Data devine în același timp o amenințare și o oportunitate în ceea ce privește gestionarea și utilizarea acestor date, menținând în același timp drepturile persoanelor implicate. În fiecare zi, folosim și generăm tone de date, alimentând bazele de date ale agențiilor guvernamentale, companiilor private și chiar cetățenilor privați. Beneficiem în multe feluri de existența și utilizarea Big Data, dar trebuie să ne (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  76
  Laitmotive ale propagandei de război utilizate de Rusia în conflictul armat cu Ucraina.Gheorghe-Ilie Fârte - 2022 - In Războiul din Ucraina: un conflict regional cu efecte globale. Iași: Institutul European. pp. 265-298.
  This article highlights the underlying themes or leitmotifs that recur in Russian war propaganda. Using the method of thematic analysis, we analyze the messages related to the war in Ukraine that have been disseminated in mass media and social media by Russian propagandists through the lens of the „principles of war propaganda“ presented and illustrated by Arthur Ponsonby and Anne Morelli. More precisely, we will show that all the eleven recurrent themes of war propaganda defined by Ponsonby and Morelli intervene (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Vědecká filosofie, světový názor a „Tiefsinn“: tři podoby filosofie v Husserlově článku Filosofie jako přísná věda.Aleš Novák - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):29-62.
  Fenomenologie není pouze specifická metoda filosofického zkoumání, ale též svébytná filosofická pozice. Husserl je znám a diskutován spíše jako autor právě zmíněné metody, ovšem ta přeci měla sloužit jakožto organon pro vytvoření samostatné filosofické nauky. Proto se bude v příspěvku věnovat pozornost Husserlovu chápání toho, co je to filosofie, a to v kontrastu proti dobově populárním filosofickým pozicím, jimiž byly naturalismus a filosofie světového názoru s jeho nejodpudivější podobou nazývanou Husserlem pejorativně „Tiefsinn“: důvtipná duchaplnost. Husserl zamýšlí odstranit oba zmíněné typy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Self-Interest and Virtue*: NEERA K. BADHWAR.Neera K. Badhwar - 1997 - Social Philosophy and Policy 14 (1):226-263.
  The Aristotelian view that the moral virtues–the virtues of character informed by practical wisdom–are essential to an individual's happiness, and are thus in an individual's self-interest, has been little discussed outside of purely scholarly contexts. With a few exceptions, contemporary philosophers have tended to be suspicious of Aristotle's claims about human nature and the nature of rationality and happiness. But recent scholarship has offered an interpretation of the basic elements of Aristotle's views of human nature and happiness, and of reason (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 18. “L'ètica de la creença” (W. K. Clifford) & “La voluntat de creure” (William James).Alberto Oya, William James & W. K. Clifford - 2016 - Quaderns de Filosofia 3 (2):123-172.
  Catalan translation, introductory study and notes on W. K. Clifford’s “The Ethics of Belief”. Published in Clifford, W.K. “L’ètica de la creença”. Quaderns de Filosofia, vol. III, n. 2 (2016), pp. 129–150. // Catalan translation, introductory study and notes on William James’s “The Will to Believe”. Published in James, William. “La voluntat de creure”. Quaderns de Filosofia, vol. III, n. 2 (2016), pp. 151–172. [Introductory study published in Oya, Alberto. “Introducció. El debat entre W. K. Clifford i William James”. Quaderns (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Heideggerův výklad experimentálního charakteru novověké vědy.Aleš Novák - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):341-360.
  Martin Heidegger svým poukázáním na mathématický charakter novověké vědy vyostřil rozbor její bytnosti prostřednictvím výkladu klíčové části její metody, jež podle něj spočívá v „souvislosti hypotéza-experiment“. V Heideggerově výkladu experimentální charakter novověké vědy znamená předchůdný metafyzický akt logického stanovení obecného porozumění významu „jsoucna“. Heidegger tedy analyzuje čtyři stupně konceptu „zakoušení“, jenž rozlišuje moderní vědu ode všech starších pojetí „vědy“. Ovšem vše, čeho chce Heidegger dosáhnout, je jasné nahlédnutí do podstaty časového charakteru „existence“.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Heideggerův výklad pojmu mathéma a mathématického charakteru novověké vědy.Aleš Novák - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (1):19-35.
  In the mid 30s of the 20th century Martin Heidegger attempted to explain the “history of Being” leading to what he called “the oblivion of Being”. In this he focused on the impact of the modern science, which he grants to be a sort of metaphysics. According to Heidegger, the main feature of the modern science consists in what he calls the mathéma-character. The Greek word “to mathéma” means “it what can be learned” and “what must be know beforehand”. It (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Článek Fenomenologie pro Encyclopædia Britannica.Aleš Novák - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):111-131.
  Edmund Husserl obdržel v roce 1927 nabídku od Jamese Louise Garvina, britského editora Encyclopædia Britannica, ať napíše pro novou, tehdy čtrnáctou edici článek „Fenomenologie“. Garvin stanovil rozsah článku na 4000 slov a termín vydání na září roku 1929. Husserl pracoval na článku v časovém rozmezí mezi zářím a prosincem roku 1927, během kterého vyhotovil celkem čtyři verze. Husserl požádal o spolupráci na prvních třech verzích svého žáka Martina Heideggera, který toho času zastával profesorský stolec na univerzitě v Marburku. Heidegger strávil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Coloured War — Unresolved and Unacknowledged: the Deteriorating Aftermath of Apartheid in South Africa.Jan M. Van der Molen - Nov 8, 2019 - University of Groningen.
  This essay will attempt to inspect and discuss what ‘efforts’ have been made to recover from the apartheid regime, to explore the status quaestionis of peacebuilding and conflict transformation theories that have been formulated and consulted to advance and assess these efforts and to consider the reasons for the impact—or lack thereof—that these efforts have had on South Africa's recovery from apartheid era policies and transgressions. The central question towards which these points of focus are directed, is: are South Africa’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  60
  A Snapshot of Slovenia's Collaborative Economy.Aleš Završnik, Katja Simončič, Manja Kitek Kuzman & Tomaž Kušar - 2021 - In Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. University of Limerick. pp. 299-312.
  In Slovenia, the collaborative economy is in the early stages of development. The collaborative economy became a popular topic in 2015 when the government intensified its efforts to initiate a debate on legal reforms that would better accommodate foreign collaborative economy companies in Slovenia. While in 2016, the government was actively working on the topic and eager to start the discussions on legal reform in line with the European agenda for the collaborative economy since 2018, the issue has lost its (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  63
  Aspecte ale educației religioase în România. Asemănări şi deosebiri cu modele europene.Boldișor Adrian - 2017 - In Adrian Boldişor Adrian Ivan (ed.), PARADIGMA CREŞTINĂ A UNEI EUROPE UNITE. Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi. Craiova, România: pp. 116-131.
  The analysis performed in connection with religious education in Romania has pointed out that after fatal atheist communist period in which religious denominations were excluded from social life and religious education was restricted and then completely excluded from public education in most cases being only present in families who passed it on ancestral beliefs, in our time, with the establishment of democratic regime in Romania, religion has regained the place it deserves in society. In the last 25 years were made (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  71
  Philosophical An(n)ales: Ugliness Abject Disgust ... as an allergy to the (Feminine) Other.Marina Christodoulou - 2016 - Wassard Elea Rivista 3 (3):119-141.
  Citation: Christodoulou, Marina. “Philosophical An(n)ales: Ugliness Abject Disgust ... as an allergy to the (Feminine) Other”, in Wassard Elea Rivista III, no 3 (giugno12,2016), 119-141. -/- -------- -/- Ugliness Abject Disgust ... as an allergy to the (Feminine) Other -/- Appendix: Towards a Philosophy of Poop The Anti-Aesthetics of Scat, the Philosophy of Disgust and the Scato- Libidinal Economy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  69
  Philosophical An(n)ales: Laideur Abject Dégoût...comme une allergie à l’Autre (féminin).Marina Christodoulou - 2017 - In Bertrand Naivin & Lars Aagaard-Mogensen (eds.), Sur la laideur. [Actes du symposium On Ugliness, organizé par Lars Aagaard- Mogensen au Wassard Elea (Ascea, Italie) en juin 2016]. Paris, France: pp. 97-109.
  Citation: Christodoulou, Marina. “Philosophical An(n)ales: Laideur Abject Dégoût...comme une allergie à l’Autre (féminin),” (trans. Bertrand Naivin) in Sur la laideur. [Actes du symposium On Ugliness, organizé par Lars Aagaard- Mogensen au Wassard Elea (Ascea, Italie) en juin 2016], edited by d Bertrand Naivin and Lars Aagaard-Mogensen (Paris: Editions Complicités, 20178, 97-109. ISSN: 9782351201435 -/- -------------------- -/- Laideur Abject Dégoût ... comme une allergie à l’Autre (féminin) Sur l’art et l’esthétique sexués. -/- Pourquoi le dégoût est-il (ou peut-il être considéré) comme (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Regimuri ale cantitatii in logica formala.Gheorghe-Ilie Farte - 1999 - Iasi: Editura Fundatiei "Stefan Lupascu".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Modele ale inteligenței emoționale în cercetare și educație.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Modelele inteligenței emoționale au ajutat la dezvoltarea de diferite instrumente pentru evaluarea constructelor. Fiecare paradigmă teoretică conceptualizează inteligența emoțională din una din cele două perspective: abilitatea sau modelul mixt. Modelele de abilitate consideră inteligența emoțională ca o formă pură a abilității mentale și deci ca o inteligență pură. Modelele mixte de inteligență emoțională combină capacitatea mentală cu caracteristicile personalității. Modelele de trăsături ale inteligenței emoționale se referă la percepțiile individuale ale abilităților emoționale proprii. DOI: 10.13140/RG.2.2.32497.22881 .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Modele ale emoțiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Emoția poate fi diferită de alte constructe similare, precum sentimentele (nu toate sentimentele includ emoția); stările sufletești (durează mult mai mult decât emoțiile, sunt mai puțin intense și adesea lipsite de stimul contextual), sau afectul (experiența sentimentului sau a emoției). Platon, în Republica, propune trei componente de bază ale minții umane: raționamentul, dorința și părțile emotive. Pentru Aristotel emoțiile au fost importante în viața morală, o componentă esențială a virtuții. Stoicii au evidențiat importanța emoțiilor în judecată (în teoriile stoice, emoțiile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Efimov K-theory of Diamonds.Shanna Dobson - manuscript
  Motivated by Scholze and Fargues' geometrization of the local Langlands correspondence using perfectoid diamonds and Clausen and Scholze's work on the K-theory of adic spaces using condensed mathematics, we introduce the Efimov K-theory of diamonds. We propose a pro-diamond, a large stable (infinity,1)-category of diamonds D^{diamond}, diamond spectra and chromatic tower, and a localization sequence for diamond spectra.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31. Susțineri ale falsificabilității lui Karl Popper.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Suporterii lui Popper au susținut că cele mai multe critici se bazează pe o interpretare neînțeleasă a ideilor sale. Ei afirmă că Popper nu ar trebui interpretat în sensul că falsificabilitatea este o condiție suficientă pentru delimitarea științei. Unele pasaje par să sugereze că el o consideră doar o condiție necesară. Alte pasaje ar sugera că, pentru ca o teorie să fie științifică, Popper impune (pe lângă falsificabilitate) și alte teste, și că rezultatele negative ale testelor sunt acceptate. DOI: 10.13140/RG.2.2.22639.79521.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. "Mantık ve Konuşma" Üzerine.Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):51-70.
  Özet: Bu yazı Paul Grice’ın 1967 yılında verdiği “Mantık ve Konuşma” başlıklı dersinin Türkçe çevirisinin okunmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yazıda önce “Mantık ve Konuşma”nın arka planında yer alan dil felsefesi tartışmaları kısaca tanıtılmış sonrasında sezdirimler ve özellikleri, bağlam ve iletişimin ilkeleri gibi metinde geçen temel tartışmalar açıklanmıştır. En sonda ise “Mantık ve Konuşma”nın dil felsefesi ve dilbilimdeki etkilerinden kısaca söz edilmiştir. -/- Abstract: This paper aims at being helpful in reading the Turkish translation of Paul Grice’s 1967 lecture titled “Logic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. W. K. Clifford and William James on Doxastic Norms.Alberto Oya - 2018 - Comprendre 20 (2):61-77.
  The main aim of this paper is to explain and analyze the debate between W. K. Clifford ("The Ethics of Belief", 1877) and William James ("The Will to Believe", 1896). Given that the main assumption shared by Clifford and James in this debate is doxastic voluntarism –i.e., the claim that we can, at least in some occasions, willingly decide what to believe–, I will explain the arguments offered by Bernard Williams in his “Deciding to Believe” (1973) against doxastic voluntarism. Finally, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  Sven K. Knebel, Suarezismus, Erkenntnistheoretisches aus dem Nachlass des Jesuitengenerals Tirso González de Santalla (1624–1705), Abhandlung und Edition, (= Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 51). [REVIEW]Claus A. Andersen - 2014 - Philosophisches Jahrbuch 121 (1):194-197.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Aspecte filosofice ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, la înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, o formă ideală de control al autorităților statului a tuturor formelor de ”dezordine”, și modernitatea virală și bioinformaționalism. Și despre ipoteza Gaia, dezvoltată de James Lovelock și susținută în actuala pandemie de Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.31276.49284.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36. Anomalii ale relativității generale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În timp, teoria generală a relativității a acumulat mai multe anomalii și discrepanțe, indicând necesitatea unor teorii mai bune despre gravitație sau alte moduri de abordare. Ipotezele ad-hoc introduse în relativitatea generală pentru a explica singularitățile gravitaționale pe baza condițiilor energetice nu sunt foarte eficiente. Sunt necesare ipoteze mai detaliate asupra conținutului materiei. Mulți oameni de știință și filosofi au ajuns la concluzia că singularitățile trebuie să fie asociate cu atingerea limitelor valabilității fizice a relativității generale, fiind nevoie să se (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  94
  Critici ale falsificabilității.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Thomas Kuhn a criticat falsificabilitatea pentru că a caracterizat "întreaga întreprindere științifică în termeni care se aplică doar părților revoluționare ocazionale". Potrivit lui Kuhn, modul în care știința funcționează în astfel de ocazii nu poate fi folosit pentru a caracteriza întreaga întreprindere științifică. În opinia lui Kuhn, un criteriu de delimitare trebuie să se refere la funcționarea științei normale. Kuhn obiectează împotriva întregii teorii a lui Popper și exclude orice posibilitate de reconstrucție rațională a dezvoltării științei. În opinia lui Kuhn, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Dimensiuni sociale ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Virușii coabitează de cca. 300 milioane de ani cu oamenii. Uneori, virușii pot infecta oamenii pe scară largă. Dar, cum a fost posibilă actuala pandemie? Încălzirea globală determină fenomene meteorologice extreme care au dus la o creștere a bolilor infecțioase. Noul climat poate susține vectori epidemiologici pentru perioade mai lungi de timp, creând condiții mai favorabile replicării și apariția de noi vectori. În cazul bolilor infecțioase emergente, se consideră că există o graniță peste care s-a sărit deja. Virușii au, în (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. What Is Epistemic Public Trust in Science?Gürol Irzık & Faik Kurtulmuş - 2019 - British Journal for the Philosophy of Science 70 (4):1145-1166.
  We provide an analysis of the public's having warranted epistemic trust in science, that is, the conditions under which the public may be said to have well-placed trust in the scientists as providers of information. We distinguish between basic and enhanced epistemic trust in science and provide necessary conditions for both. We then present the controversy regarding the connection between autism and measles–mumps–rubella vaccination as a case study to illustrate our analysis. The realization of warranted epistemic public trust in science (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 40. Krista K. Thomason, Naked: The Dark Side of Shame and Moral Life, Oxford University Press, 2018.Mark Alfano - forthcoming - Criminal Justice Ethics.
  In Naked, Krista K. Thomason offers a multi-faceted account of shame, covering its nature as an emotion, its positive and negative roles in moral life, its association with violence, and its provocation through invitations to shame, public shaming, and stigmatization. Along the way, she reflects on a range of examples drawn from literature, memoirs, journalism, and her own imagination. She also considers alternative views at length, draws a wealth of important distinctions, and articulates many of the most intuitive objections to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evidențierea și compararea principalelor teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii, și propunerea unei noi abordări pe baza analogiei lanțului cauzal al referinței cu lanțul de blocuri din tehnologia blockchain și teoria narativă a lui Paul Ricœur. După o scurtă Introducere în care trec în revistă tipurile de propoziții din conceptul de lumi posibile, și o prezentare generală a teoriei în Teoria cauzală a referinței, prezint teoria cauzală inițială a referinței propusă de Saul Kripke, apoi două teorii cauzale hibride dezvoltate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Ursula K. Le Guin's Science Fictional Feminist Daoism.Ethan Mills - 2020 - Journal of Science Fiction and Philosophy 3:1-21.
  It is hardly a novel claim that the work of Ursula K. Le Guin (1929–2018) contains influences from philosophical Daoism, but I argue that this influence has yet to be fully understood. Several scholars criticize Le Guin for misrepresenting Daoist ideas as they appear in ancient Chinese philosophical texts, particularly the Dao De Jing and the Zhuangzi. While I have sympathy for this charge, especially as it relates to Le Guin’s translation of the Dao De Jing, I argue that it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The epistemic significance of collaborative research.K. Brad Wray - 2002 - Philosophy of Science 69 (1):150-168.
  I examine the epistemic import of collaborative research in science. I develop and defend a functional explanation for its growing importance. Collaborative research is becoming more popular in the natural sciences, and to a lesser degree in the social sciences, because contemporary research in these fields frequently requires access to abundant resources, for which there is great competition. Scientists involved in collaborative research have been very successful in accessing these resources, which has in turn enabled them to realize the epistemic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   50 citations  
 44. K. Brad Wray: Resisting Scientific Realism, Book Review. Cambridge University Press: Cambridge 2018. [REVIEW]Ragnar van der Merwe - 2020 - Journal for the General Philosophy of Science 51 (4):637-641.
  Book Review K. Brad Wray: Resisting Scientific Realism. Cambridge University Press: Cambridge 2018, xii + 224 pp, £ 75.00 (Hardcover), ISBN: 9781108231633. By Ragnar van der Merwe. In The Journal for the General Philosophy of Science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - İnsan, Din Ve Erdemlilik.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Three challenges from delusion for theories of autonomy.K. W. M. Fulford & Lubomira Radoilska - 2012 - In Lubomira Radoilska (ed.), Autonomy and Mental Disorder. Oxford University Press. pp. 44-74.
  This chapter identifies and explores a series of challenges raised by the clinical concept of delusion for theories which conceive autonomy as an agency rather than a status concept. The first challenge is to address the autonomy-impairing nature of delusions consistently with their role as grounds for full legal and ethical excuse, on the one hand, and psychopathological significance as key symptoms of psychoses, on the other. The second challenge is to take into account the full logical range of delusions, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 47. Singularitățile ca limite ontologice ale relativității generale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Singularitățile la care se ajunge în relativitatea generală prin rezolvarea ecuațiilor lui Einstein au fost și încă mai sunt subiectul a numeroase dezbateri științifice: Există sau nu, singularități? Big Bang a fost o singularitate inițială? Dacă singularitățile există, care este ontologia acestora? Este teoria generală a relativității o teorie care și-a arătat limitele în acest caz? În acest eseu argumentez faptul că există singularități, iar teoria generală a relativității, ca de altfel oricare altă teorie științifică din prezent, nu este valabilă (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. Is ~ K ~ KP a luminous condition?Martin Smith - 2022 - Asian Journal of Philosophy 1 (1):1-10.
  One of the most intriguing claims in Sven Rosenkranz’s Justification as Ignorance is that Timothy Williamson’s celebrated anti-luminosity argument can be resisted when it comes to the condition ~K~KP—the condition that one is in no position to know that one is in no position to know P. In this paper, I critically assess this claim.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 49. Mantık ve Konuşma.Paul Grice & Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):71-87.
  Grice bu yazıda temel olarak sezdirim kavramını incelemektedir. Sezdirim bir karşılıklı konuşmada konuşucunun, söylediği şey ötesinde dinleyicisine aktardığı düşüncedir. Konuşma sezdirimleri söz konusu olduğunda dinleyici, bir çıkarım sonucunda sezdirimleri saptar. Grice'ın savı, bu çıkarımda nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz olmak üzere dört grupta toplanabilen ilkelerin (maksimler) belirleyici rol oynadığıdır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Investigating modes of being in the world: an introduction to Phenomenologically grounded qualitative research.Allan Køster & Anthony Vincent Fernandez - 2021 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 22 (1):149-169.
  In this article, we develop a new approach to integrating philosophical phenomenology with qualitative research. The approach uses phenomenology’s concepts, namely existentials, rather than methods such as the epoché or reductions. We here introduce the approach to both philosophers and qualitative researchers, as we believe that these studies are best conducted through interdisciplinary collaboration. In section 1, we review the debate over phenomenology’s role in qualitative research and argue that qualitative theorists have not taken full advantage of what philosophical phenomenology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
1 — 50 / 1000