Results for 'Alper Bilgehan Yard��mc��'

49 found
Order:
 1. Milet Okulu Doğa Filozofları Bağlamında Tanrının İmkânı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2016 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43):1329-1333.
  Bu makalede Milet Okulu Filozofları ve ilk materyalistler olarak anılan Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes’in ontolojileriyle ilişkili olarak arkhe arayışı içerisinde tanrıyla ilgili görüşlerine yer verilecektir. Bazı düşünürler tarafından tanrı tanımaz olarak nitelendirilen Miletli filozofların evrenin ilk maddesi nedir sorusuna vermiş oldukları yanıtların aslında o dönemki Antik Yunan din anlayışıyla bazı önemli noktalarda bağdaştığı gösterilecektir. Makalenin sonunda bu düşünürlerin kendilerine ait bir teoloji ve tanrı düşüncesine sahip oldukları sonucuna varılacaktır. -/- In this article, ideas of the Milesian philosophers; Thales, Anaximandros and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 3. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi ve Keşif-Gerekçelendirme Ayrımı Üzerine.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1 (28):387-403.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper'ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn'un 1962 yılında (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 4. An Analysis of the Demarcation Problem in Philosophy of Science and Its Application to Homeopathy.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Flsf 1 (25):91-107.
  This paper presents a preliminary analysis of homeopathy from the perspective of the demarcation problem in the philosophy of science. In this context, Popper, Kuhn and Feyerabend’s solution to the problem will be given respectively and their criteria will be applied to homeopathy, aiming to shed some light on the controversy over its scientific status. It then examines homeopathy under the lens of demarcation criteria to conclude that homeopathy is regarded as science by Feyerabend and is considered as pseudoscience by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 5. Düşünce Deneylerinin Tarihsel Kökeni, Kavramın İlk Kullanımı ve Ernst Mach’ın Düşünce Deneyi.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - London: Ijopec Publication.
  In this study, the existing definitions of thought experiments and the origin of this concept with its first usage in history will be discussed. Then, the epistemology of Ernst Mach, who conducted the first systematic research on thought experiments, will be provided in order to grasp his views on this subject correctly. In this context, the views of James Brown and John Norton, who support different positions, will be briefly described in order to draw the general framework of the epistemological (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Thomas Kuhn'un Paradigma Kavramı ve Rölativizm Tartışması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2019 - İzmir, Türkiye: İKSAD Yayınevi.
  Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. Kuhn bu argümanlar (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  60
  Yabancılaşma ve İnsan Doğası Bağlamında Marx’ta Etiğin İmkânı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (73):632-640.
  Marx’ın yapıtlarında ahlaki bir kaygı taşıdığı ve bu doğrultuda bir etik teorisine sahip olduğu düşüncesi günümüzde tartışılmaya devam eden bir meseledir. Bu tartışma genellikle Marx'ın yabancılaşma, insan doğası ve kapitalizm hakkında ileri sürmüş olduğu düşünceleri üzerinden yürütülmektedir. Bu kapsamda, ilk olarak, makalede Marx’ın yabancılaşma teorisi ve bu kavramın nasıl ortaya çıktığına ilişkin tarihsel arka plan verilmektedir. Daha sonra yabancılaşma ile insan doğası arasındaki ilişkiyi kurarak, Marx'ın insan doğası anlayışının ona bir etik teorisi imkânı sağlayıp sağlamadığı tartışılmaktadır. Bu bağlamda, Marx'ın etik (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Berikan Yayınevi.
  Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  26
  Metafizik ve Epistemolojik Solipsizm Üzerine Eleştirel Bir İnceleme.Alper Bilgehan Yardımcı - 2015 - Mavi Atlas 1 (4):190-200.
  Bu makalede solipsizmin argümanlarının metafizik ve epistemolojik düzlemlerde geçerli olup olmadığı değerlendirilecektir. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak solipsizmin şüphecilikle ilişkisi bağlamında tarihsel arka planı verilecek, Rene Descartes ve George Berkeley’in solipsizmin teorik açıdan derinleşmesini mümkün kılan savlarına da yer verilecektir. Ardından George Edward Moore ve Hilary Putnam’ın solipsizme karşı kullanılabilecek argümanları ele alınacak ve son olarak solipsizm eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Makalenin temel argümanı solipsizmin ne metafizik ne de epistemolojik açıdan gerekçelendirilebileceğidir.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  6
  Milet Okulu Doğa Filozofları Bağlamında Tanrının İmkânı (Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes).Alper Bilgehan Yardımcı - 2016 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43):1329-1333.
  Bu makalede Milet Okulu Filozofları ve ilk materyalistler olarak anılan Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes’in ontolojileriyle ilişkili olarak arkhe arayışı içerisinde tanrıyla ilgili görüşlerine yer verilecektir. Bazı düşünürler tarafından tanrı tanımaz olarak nitelendirilen Miletli filozofların evrenin ilk maddesi nedir sorusuna vermiş oldukları yanıtların aslında o dönemki Antik Yunan din anlayışıyla bazı önemli noktalarda bağdaştığı gösterilecektir. Makalenin sonunda bu düşünürlerin kendilerine ait bir teoloji ve tanrı düşüncesine sahip oldukları sonucuna varılacaktır.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. An Inquiry on the Existence of Capitalism in Ancient Greece.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (2):453-464.
  In this article, it is claimed that it is not possible to find a modern capitalist order in Ancient Greece. This claim is supported by the economic activities and historical findings of the ancient period and it is also shaped by reference to the 'primitivist-modernist debate'. In this context, firstly, Mosses I. Finley's primitivist views that claim capitalism cannot be possible in ancient Greece will be explained by taking into consideration the accounting system, commercial activity, social status, labor usages, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  67
  Fizikalizm, Bilgi Argümanı ve Felsefi Düşünce Deneyleri.Alper Bilgehan Yardımcı & Atilla Volkan Çam - 2021 - Nosyon: Uluslararası Toplum Ve Kültür Çalışmaları Dergisi 1 (8):1-11.
  Thought experiments, one of the most effective ways of acquiring knowledge, are an intellectual tool frequently used by scientists or thinkers in their fields of study. Thought experiments used to respond to scientific issues are considered scientific thought experiments, while thought experiments used for philosophical problems are called philosophical thought experiments. In this context, firstly, the differences between scientific and philosophical thought experiments are determined in the article. In particular, philosophical thought experiments are often needed in discussions within the field (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  21
  Paul Goodman’ın Anarşist ve Özgürlükçü Eğitim Anlayışı: Escuela Moderna ve Summerhill School Örneği.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Doğu Batı Yayınları.
  Paul Goodman, 1960’larda modern Amerikan toplumunun organize sistemi içerisinde dönemin gençliğinin sorunlarını ön plana çıkaran ‘Growing Up Absurd: Problems of Youth in the Organized System’ (Saçmayı Büyütmek: Organize Sistemde Gençliğin Problemleri, 1960) eseri ile sosyal bir eleştirmen olarak ön plana çıkmıştır. Amerikalı bir düşünür olan Paul Goodman’ın kısa öyküler, romanlar, şiirler ve makalelerden oluşan çalışmaları, siyaset, sosyal teori, eğitim, kentsel tasarım, edebi eleştiri, hatta psikoterapi gibi geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Onun temel argümanı (1960: 9-10) tek bir merkez etrafında örgütlenen teknoloji (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  28
  Helen Longino'nun Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - SRA Academic Publishing.
  Bilimsel faaliyetin ve bilimsel bilginin en temel özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bilimsel nesnellik bilim felsefesi alanı içerisinde sıklıkla tartışılan bir konu olagelmiştir. Bu doğrultuda, bilimsel nesnelliğin temin edilmesine yönelik çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Genel olarak bilimsel nesnellik bilim insanlarının çalışmalarında olguları doğrudan yansıtması ya da bilim insanlarının çalışmalarını tarafsız bir bakış açısıyla tamamlaması olarak anlaşılmaktadır. Bu görüşlerin bilim felsefesi içerisindeki yansımaları sırasıyla olgulara bağlılık olarak nesnellik ve hiçbir yerden bakış olarak nesnellik isimleriyle olmuştur. Bu bakış açısı, kişisel çıkarların (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  43
  Kuram Seçimi, Eksik Belirlenim ve Thomas Kuhn.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - Londra, Birleşik Krallık: Ijopec Publication.
  One of the main purposes of science is to explain natural phenomena by increasing our understanding of the physical world and to make predictions about the future based on these explanations. In this context, scientific theories can be defined as large-scale explanations of phenomena. In the historical process, scientists have made various choices among the theories they encounter at the point of solving the problems related to their fields of study. This process, which can be called ‘theory choice’, is one (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  90
  Kültür ve Değerlerin Bilimdeki Rolü: Popper ve Kuhn’un Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilime ve onun bilgisine akademik, politik, ekonomik ve kamusal alanlar olmak üzere birçok alanda diğer bilgi iddialarına kıyasla daha fazla güven duyulmaktadır. Bilime duyulan bu güvenin temelinde büyük ölçüde bilimsel süreçlerin ve yöntemlerin nesnel bir şekilde yürütülmesi ve bu nesnel sürecin bir ürünü olarak bilimsel bilginin tarafsız bilim insanları tarafından ortaya konulduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakımdan toplum tarafından bilimin tartışılmaz statüsünün ve bilimsel bilgiye verilen değerin belirleyicisi olarak nesnellik özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilhassa doğa bilimleri söz konusu olduğunda bilimsel yöntemin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Tinsel Bilimlerin Yöntemi Olarak Hermeneutiğin Tarihsel Seyri ve Pozitivist Anlayışın Neden Olduğu Yöntemsel Kriz.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Hermeneutik tarihsel süreç içerisinde hukuk, teoloji, tarih, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda farklı şekillerde tanımlanmış ve kullanılmış bir kavramdır. Bu doğrultuda, hermeneutiğin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla, hermeneutik kelimesinin kökenine ve bu disiplinin tarihine mümkün olduğunca öz bir şekilde bakma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü hermeneutik disiplinini tek bir perspektiften değerlendirmek, onun temel gerçekliğini anlamamıza engel olacak çarpıtmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Genel anlamda bir ifadenin, anlamın, metnin ya da sanat eserinin belirli bir çerçeve içerisinde yorumlanması olarak değerlendirilen hermeneutik, felsefe (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Strong Programme Against Scientific Knowledge and Its Autonomy.Alper Bilgehan Yardımcı - 2017 - Posseible Düşünme Dergisi 6 (11):34-40.
  Science and scientific knowledge have been questioned in many ways for a long period of time. Especially, after the scientific revolution of 16th- and 17th-century Europe, science and its knowledge have been mainly accepted one of the most valuable and trustable information. However, in 20th century, autonomy of scientific knowledge and its dominant position over other kinds of knowledge have been mainly criticised. Social and other factors that were tried to be excluded before have been incorporated into the work by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ernst Mach’ın Anti-Realizminin Fenomenalist Temeli ve Öznel İdealist Sonucu: Mach Solipsist Bir Düşünür Olabilir Mi?Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (2):469-487.
  This article initially presents Ernst Mach's anti-realist or instrumentalist stance that underpin his opposition to atomism and reveal his idea that science should be based totally on objectively observable facts. Then, the details of Mach's phenomenalist arguments which recognize only sensations as real are revealed. Phenomenalist thought is not compatible with the idea of realism, which evaluates unobservable entities such as atom, molecule and quark as mind-independent things. In this context, Mach considers the atom as a thought symbol or a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  77
  Norton-Brown Tartışması Bağlamında Bilimsel Düşünce Deneyleri.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (4):1235-1255.
  The question of where the knowledge comes from when we conduct thought experiments has been one of the most fundamental issues discussed in the epistemological position of thought experiments. In this regard, Pierre Duhem shows a skeptical attitude on the subject by stating that thought experiments cannot be evaluated as real experiments or cannot be accepted as an alternative to real experiments. James R. Brown, on the other hand, states that thought experiments, which are not based on new experimental evidence (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  42
  Saatleri Ayarlama Enstitüsü.Alper Yavuz - 2016 - In Romanda Estetik Kalkışma - 2. Kurtuluş Savaşı-Erken Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Değişimin Romanlara Yansıması. İstanbul: İnsancıl Yayınları. pp. 163-176.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  19
  Bilgi Kirliliği ve Bireysel Sorumluluk: Salgın Deneyimimiz.Alper Yavuz - 2020 - MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2 (22):203-217.
  Özet: Bilgi kirliliği eski bir sorun olsa da sosyal medya ve Internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla daha sık gündeme gelmeye başladı. Salgın hastalık gibi kriz dönemlerinde kirli bilginin etkinliğinin tehlikeli olabilecek boyutta arttığı görüldü. Bu yazıda bilgi kirliliği sorununu felsefi açıdan inceleyeceğim. Bilgi kirliliğinin ne olduğu sorusunu tartıştıktan sonra bilgi kirliliğinin üç türü arasındaki ayrımları ele alacağım. Son olarak bilgi kaynağı ve bilgi aktarıcısı olarak bir öznenin sorumluluklarının neler olduğu konusunu inceleyeceğim. Tartışmanın pratik sonuçlarını salgın hastalık konusuyla bağlantılı örnekler seçerek (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  13
  Sanatta Sahtecilik Üzerine.Alper Yavuz - 2018 - In Berrin Taş (ed.), Kaç İnsanı Yaşadım. Cengiz Gündoğdu'nun 75. Yaşına Armağan. İstanbul: İnsancıl Yayınları. pp. 112-117.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  51
  Etkileşimci Metafor Kuraminin Eleştirisi.Alper Yavuz - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 1 (1):1-14.
  Öz: Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi değillenmiş metafor (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  32
  Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu.Alper Yavuz - 2018 - In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı “Anlam ve Gönderim Üzerine” (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak alınabileceğini söyler. Burada dikkat çeken nokta örnekteki özel adın olası anlamları olarak gösterilen belirli betimlemelerin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  32
  The Beauty of Sound: Timbre as Grounds for Aesthetic and Artistic Value in Music.Ben Mc Hugh - 2022 - Dissertation, Uppsala University
  This thesis explores the concept of timbre through the lens of analytic philosophical aesthetics and philosophy of music. I argue that timbre should be thought of as providing the grounds for artistic and aesthetic values in music. To this end and firstly, I critique the physical sense of timbre in favour of two anti-realist senses of timbre. These two are the qualitative and the semantic senses which are developed from two of Siedenburg and McAdams’ four senses of timbre. I argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. La distinction du contexte de découverte et du contexte de justification : sa motivation, son problème, ses possibles solutions.Grégorie Dupuis-Mc Donald - 2017 - Ithaque 20:1-22.
  Le travail qui suit vise à présenter la distinction des contextes de découverte et de justification telle que proposée par Reichenbach. Nous analysons dans quels termes Reichenbach introduit cette distinction et nous montrons quelles difficultés elle implique. Nous étudions de manière synthétique, sur la base de sources secondaires critiques, la signification de cette distinction. En effet, nous analysons la motivation de cette distinction. Nous insistons sur l’ambiguïté de cette distinction, et nous montrons qu’elle veut distinguer deux éléments inséparables. Nous montrons (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  19
  Yaşam Piyangosu.John Harris, Bilhan Gözcü, Şeyma İmamoğlu, Remziye Hatice Sarıyar, Esma Nur Ülker, Alper Yavuz & Selman Yerinde - 2022 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 15 (1):19-28.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  21
  R. Halleux, J. Mc Clellan, D. Berariu et G. Xhayet (éd.), «Les publications de l’Académie royale des sciences de Paris (1666-1793)». [REVIEW]Jean-François Stoffel - 2002 - Revue des Questions Scientifiques 173:406.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. La possibilité d’une logique de la découverte : l’abduction comme modèle philosophique pour la découverte scientifique.Gregorie Dupuis-Mc Donald - 2019 - Revue Phares 19 (1):105-125.
  Dans cet article, nous examinerons le thème de la découverte en science. Nous soutiendrons qu’il est possible de définir une stratégie rationnelle soutenant la découverte au moyen du principe de l’abduction. Afin de démontrer cette thèse, il s’agira d’abord de diagnostiquer le problème de la complexité et de l’irrationalité de la découverte scientifique et de considérer la position néo-positiviste endossée par Karl Popper et Hans Reichenbach, selon laquelle la découverte ne peut faire l’objet d’une étude proprement logique ou épistémologique. Par (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  87
  The Effect of Irrigation Frequency and Farm Yard Manure on Salt Leaching Under Saline – Sodic Soil.Awadia . A. Ahamed, S. I. M. Izzeldin & Ammar M. S. Abdalla - 2019 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 3 (5):36-44.
  Abstract: Northern state, Sudan is extremely affected by desertification and Salinization processes, there for this study aimed to investigate an effective method to improve the salt affected soil. Two field experiments were carried out in two successive seasons ( July 2005 – June 2006 ) at Dongola University farm, in the North State to investigate the effect of irrigation frequency ( 7 and 14 days ) and farm yard manure (M0 , M1 , M2 , andM3 ) on salt leaching (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Against Fairness.Stephen T. Asma - 2012 - Chicago: University of Chicago Press.
  From the school yard to the workplace, there’s no charge more damning than “you’re being unfair!” Born out of democracy and raised in open markets, fairness has become our de facto modern creed. The very symbol of American ethics—Lady Justice—wears a blindfold as she weighs the law on her impartial scale. In our zealous pursuit of fairness, we have banished our urges to like one person more than another, one thing over another, hiding them away as dirty secrets of our (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 35. Kolors Without Colors, Representation Without Intentionality.Angela Mendelovici & David Bourget - forthcoming - Philosophy and Phenomenological Research.
  Over the past few decades, the dominant approach to explaining intentionality has been a naturalistic approach, one appealing only to non-mental ingredients condoned by the natural sciences. Karen Neander’s A Mark of the Mental (2017) is the latest installment in the naturalist project, proposing a detailed and systematic theory of intentionality that combines aspects of several naturalistic approaches, invoking causal relations, teleological functions, and relations of second-order similarity. In this paper, we consider the case of perceptual representations of colors, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Some Concerns Regarding Ternary-Relation Semantics and Truth-Theoretic Semantics in General.Ross T. Brady - 2017 - IfCoLog Journal of Logics and Their Applications 4 (3):755--781.
  This paper deals with a collection of concerns that, over a period of time, led the author away from the Routley–Meyer semantics, and towards proof- theoretic approaches to relevant logics, and indeed to the weak relevant logic MC of meaning containment.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 37. Analysis of Minimal Complex Systems and Complex Problem Solving Require Different Forms of Causal Cognition.Joachim Funke - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  In the last 20 years, a stream of research emerged under the label of „complex problem solving“ (CPS). This research was intended to describe the way people deal with complex, dynamic, and intransparent situations. Complex computer-simulated scenarios were as stimulus material in psychological experiments. This line of research lead to subtle insights into the way how people deal with complexity and uncertainty. Besides these knowledge-rich, realistic, intransparent, complex, dynamic scenarios with many variables, a second line of research used more simple, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 38. Teaching Critical Thinking and Metacognitive Skills Through Philosophical Enquiry. A Practitioner's Report on Experiments in the Classroom.Emma Worley & Peter Worley - 2019 - Childhood and Philosophy 15.
  Although expert consensus states that critical thinking (CT) is essential to enquiry, it doesn’t necessarily follow that by practicing enquiry children are developing CT skills. Philosophy with children programmes around the world aim to develop CT dispositions and skills through a community of enquiry, and this study compared the impact of the explicit teaching of CT skills during an enquiry, to The Philosophy Foundation's philosophical enquiry (PhiE) method alone (which had no explicit teaching of CT skills). Philosophy with children is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. A Defence of Moderate Communitarianism: A Place of Rights in African Moral-Political Thought.Motsamai Molefe - 2018 - Phronimon 18:181 - 203.
  This article attempts to defend Kwame Gyekye’s moderate communitarianism (MC) from the trenchant criticism that it is as defective as radical communitarianism (RC) since they both fail to take rights seriously. As part of my response, I raise two critical questions. Firstly, I question the supposition in the literature that there is such a thing as radical communitarianism. I point out that talk of radical communitarianism is tantamount to attacking a “straw-man.” Secondly, I question the efficacy of the criticism that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Crossworks ‘Identity’ and Intrawork* Identity of a Fictional Character.Alberto Voltolini - 2012 - Revue Internationale de Philosophie 262 (4):561-576.
  In this paper I want to show that the idea supporters of traditional creationism (TC) defend, that success of a fictional character across different works has to be accounted for in terms of the persistence of (numerically) one and the same fictional entity, is incorrect. For the supposedly commonsensical data on which those supporters claim their ideas rely are rather controversial. Once they are properly interpreted, they can rather be accommodated by moderate creationism (MC), according to which fictional characters arise (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  94
  Bullrich Lineal Park, Buenos Aires-Narrow Strip Surrounded by Traffic as Urban Green Space.Natalia Penacini - 2009 - Topos: European Landscape Magazine 67:66.
  Prior to this intervention the site used to be a degraded fiscal property, that functioned as a bus yard, a police legal deposit, and a restaurant parking lot. Underneath it runs the Maldonado stream culvert, covered by a concrete slab at a depth of only -20cm. Next to the site is a 5m high railroad embankment. The plot is strategically located at the end of Juan B. Justo avenue and works as a gateway to the Tres de Febrero park (also (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Energy in the Universe and its Syntropic Forms of Existence According to the BSM - Superg Ravitation Unified Theory.Stoyan Sarg Sargoytchev - 2013 - Syntropy 2013 (2).
  According to the BSM- Supergravitation Unified Theory (BSM-SG), the energy is indispensable feature of matter, while the matter possesses hierarchical levels of organization from a simple to complex forms, with appearance of fields at some levels. Therefore, the energy also follows these levels. At the fundamental level, where the primary energy source exists, the matter is in its primordial form, where two super-dense fundamental particles (FP) exist in a classical pure empty space (not a physical vacuum). They are associated with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Sources to the History of Gardening.Anna Andréasson, Anna Jakobsson, Elisabeth Gräslund Berg, Jens Heimdahl, Inger Larsson & Erik Persson (eds.) - 2014 - Swedish University of Agricultural Sciences.
  The aim of the Nordic Network for the Archaeology and Archaeobotany of Gardening (NTAA), as it was phrased those first days in Alnarp in the beginning of March 2010, is to: ”bring researchers together from different disciplines to discuss the history, archaeology, archaeobotany and cultivation of gardens and plants”. We had no idea, then, how widely appreciated this initiative would become. The fifth seminar in five years was held on Visingsö June 1-3, 2014 and the sixth seminar will take place (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. A BRIEF OUTLINE OF THE POSSIBLE BASICS OF COSMOLOGY IN THE 22nd CENTURY, AND WHAT IT MEANS FOR RELIGION.Rodney Bartlett - manuscript
  This article’s conclusion is that the theories of Einstein are generally correct and will still be relevant in the next century (there will be modifications necessary for development of quantum gravity). Those Einsteinian theories are Special Relativity, General Relativity, and the title of a paper he published in 1919 which asked if gravitation plays a role in the composition of elementary particles of matter. This paper was the bridge between General Relativity and the Unified Field Theory he sought during the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The Solution Cosmological Constant Problem.Jaykov Foukzon - 2019 - Journal of Modern Physics 10 (7):729-794.
  The cosmological constant problem arises because the magnitude of vacuum energy density predicted by the Quantum Field Theory is about 120 orders of magnitude larger then the value implied by cosmological observations of accelerating cosmic expansion. We pointed out that the fractal nature of the quantum space-time with negative Hausdorff-Colombeau dimensions can resolve this tension. The canonical Quantum Field Theory is widely believed to break down at some fundamental high-energy cutoff ∗ Λ and therefore the quantum fluctuations in the vacuum (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  51
  What’s Good for Them? Best Interests and Severe Disorders of Consciousness.Jennifer Hawkins - 2016 - In Walter Sinnott Armstrong (ed.), Finding Consciousness. Oxford, UK: pp. 180-206.
  I consider the current best interests of patients who were once thought to be either completely unaware (to be in PVS) or only minimally aware (MCS), but who, because of advanced fMRI studies, we now suspect have much more “going on” inside their minds, despite no ability to communicate with the world. My goal in this chapter is twofold: (1) to set out and defend a framework that I think should always guide thinking about the best interests of highly cognitively (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48. Autobiographical Forgetting, Social Forgetting and Situated Forgetting.Celia B. Harris, John Sutton & Amanda Barnier - 2010 - In Sergio Della Sala (ed.), Forgetting. Psychology Press. pp. 253-284.
  We have a striking ability to alter our psychological access to past experiences. Consider the following case. Andrew “Nicky” Barr, OBE, MC, DFC, (1915 – 2006) was one of Australia’s most decorated World War II fighter pilots. He was the top ace of the Western Desert’s 3 Squadron, the pre-eminent fighter squadron in the Middle East, flying P-40 Kittyhawks over Africa. From October 1941, when Nicky Barr’s war began, he flew 22 missions and shot down eight enemy planes in his (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 49.  91
  University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’An: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark