Results for 'Andrzej Bi��at'

998 found
Order:
 1. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 2.  21
  Dyskusja Redakcyjna. Polityka Senioralna W Polsce.Andrzej Klimczuk - 2018 - Studia Z Polityki Publicznej 4:97--143.
  Poniższa dyskusja odbyła siȩ we wrześniu 2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skupiła zarówno badaczy problematyki polityki senioralnej, ekspertów, analityków. Dyskusjȩ moderował i zaplanował Andrzej Klimczuk, zwi¸a}zany z SGH, natomiast zaproszenie do dyskusji przyjȩli: Barbara Szatur-Jaworska, polityk społeczny i gerontolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Kubicki, ekonomista, SGH, Marek Niezabitowski, socjolog z Politechniki Śl¸a}skiej, Ryszard Majer, polityk społeczny, Agnieszka Cieśla, architektka i urbanistka, Politechnika Warszawska, Marzena Rudnicka, fundatorka oraz prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Paneliści podczas dyskusji analizowali nastȩpuj¸a}ce zagadnienia: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Jacek Sieradzan (ed.), Narcyzm: Jednostka--Społeczeństwo--Kultura. Uwb. pp. 218--255.
  At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of "late modernity" characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  78
  From Bi-Facial Truth to Bi-Facial Proofs.Stefan Wintein & Reinhard A. Muskens - 2015 - Studia Logica 103 (3):545-558.
  In their recent paper Bi-facial truth: a case for generalized truth values Zaitsev and Shramko [7] distinguish between an ontological and an epistemic interpretation of classical truth values. By taking the Cartesian product of the two disjoint sets of values thus obtained, they arrive at four generalized truth values and consider two “semi-classical negations” on them. The resulting semantics is used to define three novel logics which are closely related to Belnap’s well-known four valued logic. A syntactic characterization of these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  52
  Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Štefan Hittmár (ed.), Theory of Management 4. University of Žilina. pp. 261--265.
  Population ageing is one of the key processes affecting the development of European Union countries. The aim of this paper is an indication of the possibility of collective action against this challenge at the regional level. Article describe assumptions and recommendations for strategic management which taking into account the cooperation of entities from public sector (local governments), market sector (business) and social sector (NGOs). Closer analyses will be conducted on two examples of initiatives from European Union: the Regions for All (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 6.  33
  Generacja Sandwicz.Andrzej Klimczuk - 2018 - In Adam Zych (ed.), Encyklopedia Starości, Starzenia Siȩ I Niepełnosprawności. Thesaurus Silesiae. pp. 485--487.
  Generacja sandwicz - grupa osób w wieku średnim, która ze wzglȩdu na swoj¸a} centraln¸a} pozycjȩ w strukturze wieku i w zwi¸a}zanej z ni¸a} stratyfikacji wiekowej stanowi generacjȩ, które jednocześnie opiekuje siȩ osobami starszymi i osobami młodszymi. Zjawisko to określane jest też jako "kobiety w środku" lub "złapani w środku". Koncepcja "generacji sandwicz" w w¸a}skim ujȩciu odnoszona jest przeważnie do tradycyjnie postrzeganych ról opiekuńczych kobiet, które s¸a} w wieku środkowym, a zarazem na przedpolu starości. W ujȩciu feministycznym społeczne oczekiwania wobec kobiet (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  14
  Integracja Wiekowa.Andrzej Klimczuk - 2018 - In Adam Zych (ed.), Encyklopedia Starości, Starzenia Siȩ I Niepełnosprawności. Thesaurus Silesiae. pp. 71--73.
  Integracja wiekowa - termin stosowany w gerontologii społecznej w przynajmniej dwóch znaczeniach. W ujȩciu w¸a}skim - przyjȩtym głównie w literaturze anglojȩzycznej - integracja wiekowa odnosi siȩ do takiej struktury ról społecznych w różnorodnych instytucjach, która umożliwia istnienie różnic, ale nie s¸a} one zależne ściśle od struktury wieku, tj. tego czy ktoś jest osob¸a} młod¸a}, w wieku środkowym, czy też w wieku starszym. Chodzi tutaj w szczególności o instytucje edukacyjne, ekonomiczne, polityczne, religijne i czasu wolnego w których osoby z odmiennych grup (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Solidarność Pokoleń W Perspektywie Strategicznej Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Adam Kubów & Joanna Szczepaniak-Sienniak (eds.), Polityka Rodzinna a Polityka Rynku Pracy W Kontekście Zmian Demograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. pp. 190--205.
  Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  70
  Analysis of Intergenerational Policy Models.Andrzej Klimczuk - 2013 - Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 3 (1):66--69.
  Contemporary demographic processes forcing increasing attention to the problems of relationships and dependencies between the different age groups. The ageing of the population in each society leads to changes in the contacts between young people, adults and the elderly. It is reasonable to undertake research on the concept of "solidarity of generations". Maintaining relationships without generational conflict requires actions in the field of social policy known as intergenerational policy. Aim of this article is to present some of its models, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Modele Wielosektorowej Polityki Społecznej Wobec Ludzi Starych I Starości W Kontekście Zmiany Technologicznej.Andrzej Klimczuk - 2015 - Zarz¸Adzanie Publiczne 2:41--53.
  Starzenie siȩ społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga opracowywania i wdrażania horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzglȩdniać zróżnicowanie osób starszych oraz odmienność działań skierowanych do osób starszych i na wizerunek starości. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia siȩ sprawia, iż kluczowe jest zwiȩkszenie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarz¸adowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla integracji usług ze szczególnym uwzglȩdnieniem (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Kreatywne starzenie siȩ. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Łukasz Tomczyk & Anna Zawada (eds.), Seniorzy W Środowisku Lokalnym. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. pp. 24--46.
  Artykuł zwraca uwagę na powiązania procesu starzenia się społeczeństwa z kształtowaniem zmian organizacyjnych zachodzących w miejskich instytucjach kulturalnych i artystycznych w zakresie świadczenia usług dla osób starszych. Przybliżone zostają główne cechy zachodzących na początku XXI wieku przemian pracy i czasu wolnego oraz zjawiska kreatywnej gospodarki wraz z nową stratyfikacją społeczną i nowymi czynnikami rozwojowymi. Zarysowany został także paradygmat kreatywnego starzenia się, korzyści i bariery budowania kapitału kreatywnego seniorów oraz zagraniczne i krajowe przykłady wykorzystywanych na tym polu rozwiązań a zarazem obszarów (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Społeczeństwo Wielokulturowe I Srebrna Gospodarka. Wielokulturowość W Kontekście Starzenia Siȩ Ludności.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Maja Biernacka, Kazimierz Krzysztofek & Andrzej Sadowski (eds.), Społeczeństwo Wielokulturowe - Nowe Wyzwania I Zagrożenia. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 243--268.
  Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata - głównie Azji i Afryki - dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. The Ethical Significance of Evolution.Andrzej Elzanowski - 2010 - In Soniewicka Stelmach (ed.), Stelmach, J., Soniewicka M., Załuski W. (red.) Legal Philosophy and the Challenges of Biosciences (Studies in the Philosophy of Law 4). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. pp. 65-76.
  DARWIN’s (1859, 1871) discoveries have profound ethical implications that continue to be misrepresented and/or ignored. In contrast to socialdarwinistic misuses of his theory, Darwin was a great humanitarian who paved the way for an integrated scientific and ethical world view. As an ethical doctrine, socialdarwinism is long dead ever since its defeat by E. G. Moore although the socialdarwinistic thought is a hard-die in the biological community. The accusations of sociobiology for being socialdarwinistic are unfounded and stem from the moralistic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  47
  The Collaborative Economy in Action: European Perspectives.Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.) - 2021 - Limerick: University of Limerick.
  The book titled The Collaborative Economy in Action: European Perspectives is one of the important outcomes of the COST Action CA16121, From Sharing to Caring: Examining the Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy that was active between March 2017 and September 2021. The Action was funded by the European Cooperation in Science and Technology - COST. The main objective of the COST Action Sharing and Caring is the development of a European network of researchers and practitioners interested in investigating the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  14
  The Collaborative Economy in Action: Context and Outline of Country Reports.Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram - 2021 - In Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. Limerick: University of Limerick. pp. 6–21.
  The term collaborative economy itself is relatively new, and according to the European Commission, the term is used interchangeably with the term sharing economy. The term SE was frequently used when early models, such as Airbnb or ZipCar, appeared and gained popularity, especially in the United States, but it was afterwards substituted with the term CE in the European contexts. The country reports in this collection often use the two terms interchangeably, further illustrating the fact that a generally agreed definition (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The Collaborative Economy in Action: Context and Outline of Country Reports.Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram - 2021 - In Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. University of Limerick. pp. 6-21.
  The term collaborative economy itself is relatively new, and according to the European Commission, the term is used interchangeably with the term sharing economy. The term SE was frequently used when early models, such as Airbnb or ZipCar, appeared and gained popularity, especially in the United States, but it was afterwards substituted with the term CE in the European contexts. The country reports in this collection often use the two terms interchangeably, further illustrating the fact that a generally agreed definition (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Heidegger’s Phenomenology of the Invisible.Andrzej Serafin - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):313-322.
  Martin Heidegger has retrospectively characterized his philosophy as “phenomenology of the invisible”. This paradoxical formula suggests that the aim of his thinking was to examine the origin of the phenomena. Furthermore, Heidegger has also stated that his philosophy is ultimately motivated by a theological interest, namely the question of God’s absence. Following the guiding thread of those remarks, this essay analyzes the essential traits of Heidegger’s thought by interpreting them as an attempt to develop a phenomenology of the invisible. Heidegger’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Bi-Medial Plato, Derrida's Pharmakon.Francesco Tampoia - manuscript
  Only ten years since Derrida’s death, with critical detachment, is it possible to be in touch with him again, to start from the beginning of his philosophizing in company with Plato, and from this vantage point to re-read Dissemination? What really stands between Plato and Derrida? In the first page of Pharmacia Derrida writes: “We will take off here from the Phaedrus ... Only a blind or grossly insensitive reading, could indeed spread the rumour that Plato was simply condemning the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  87
  Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 21--76.
  A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wartość życia podmiotowego z perspektywy nauki.Andrzej Elżanowski - 2009 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 18 (3 (71)):81-96.
  In the evolution of the vertebrates and probably a few other animals (Metazoa), biological values have been translated (subjectivized) into affective experience that necessarily involves the consciousness of external objects/events (as different from one’s body), which is tantamount to the origins of subjectivity. Mammals, birds and other vertebrates are experiencing subjects even though their negative and positive experience greatly vary in scope. Some mammals are capable of vicarious experience and may act as empathic agents, and some of them, at least (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Budowa Kapitału Społecznego Ludzi Starych W Kontekście Polityk Aktywizacji I Aktywnego Starzenia Siȩ.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka & Łukasz Tomczyk (eds.), Starzenie Siȩ I Starość W Dynamicznie Zmieniaj¸Acym Siȩ Świecie / Stárnutí a Stáří V Rychle Se Měnícím Světě. Humanitas. pp. 11--24.
  Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union.Andrzej Klimczuk - 2016 - International Journal of Ageing and Later Life 10 (2):31--59.
  The approach to analysing population ageing and its impacts on the economy has evolved in recent years. There is increasing interest in the development and use of products and services related to gerontechnology as well as other social innovations that may be considered as central parts of the "silver economy." However, the concept of silver economy is still being formed and requires detailed research. This article proposes a typology of models of the silver economy in the European Union at the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  13
  Core-Periphery Model.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2019 - In Scott Romaniuk, Manish Thapa & Péter Marton (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Springer Verlag. pp. 1--8.
  Core-periphery imbalances and regional disparities figure prominently on the agenda of several disciplines, which result from their enormous impact on economic and social development around the world. In sociology, international relations, and economics, this concept is crucial in explanations of economic exchange. There are few countries that play a dominant role in world trade, while most countries have a secondary or even a tertiary position in world trade. Moreover, when we are discussing global, continental, regional, and national economies, we can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  31
  Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies.Andrzej Klimczuk - 2015 - In The Encyclopedia of Diversity and Social Justice. Rowman & Littlefield. pp. 419--423.
  “Age of life” is one of the essential characteristics that differentiate people. Age perception is also associated with social justice. The concept of age is defined ambiguously. At the same time, the different age criteria also forms the basis of age differentiation and age discrimination. The population lead to distinctions of age groups, age categories, and generations. Differences between generations also lead to Study in the concepts of intergenerationality, intergenerational justice, and intergenerational policies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Inteligentne Miasta Przyjazne Starzeniu Siȩ - Przykłady Z Krajów Grupy Wyszehradzkiej.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2016 - Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna 34:79--97.
  Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie dwóch wzajemnie powi¸a}zanych koncepcji istotnych z perspektywy zarz¸a}dzania publicznego w ramach polityki wobec starzenia siȩ społeczeństwa na poziomie lokalnym. Pierwsza koncepcja to „inteligentne miasta", która dotyczy wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy zarz¸a}dzania miastami oraz dostarczania obywatelom innowacyjnych usług publicznych. Druga koncepcja to „miasta przyjazne starzeniu siȩ", która obejmuje optymalizacjȩ wszystkich funkcji miejskich do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz wykorzystanie szerokiego zaangażowania interesariuszy na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. Drugim celem jest wskazanie prób (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  96
  Koncepcja Solidarności Pokoleń W Krajowej Polityce Społecznej.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Artur Fabiś, Artur Łacina-Łanowski & Łukasz Tomczyk (eds.), Kreatywna Starość. Jubileusz Xv-Lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku W Oświȩcimiu. Wydawnictwo Naukowe Pwsz W Oświȩcimiu. pp. 89--98.
  Artykuł omawia główne cechy koncepcji "solidarności pokoleń". Podejście to jest wykorzystywane w analizach dotycz¸a}cych procesu starzenia siȩ społeczeństw na pocz¸a}tku XXI wieku oraz w projektowaniu polityki publicznej. Opracowanie przybliża podstawowe znaczenia pojȩć dotycz¸a}cych pokolenia i relacji miȩdzypokoleniowych. Zwrócono uwagȩ, iż solidarność pokoleń stanowi kwestiȩ socjaln¸a} wymagaj¸a}c¸a wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarz¸adowych. Praca prezentuje też wnioski z krytycznej analizy założeń działań na rzecz solidarności pokoleniowej zaprezentowanych w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". * The article discusses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  20
  Labor Markets.Andrzej Klimczuk - 2017 - In Bryan Turner (ed.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory. Wiley-Blackwell. pp. 1--5.
  In a market economy, human work is offered and sought in the labor market. It is valued because of the level of demand for it and the rarity of the required qualifications. At the same time, because of the different contexts and conditions, there are many labor markets that are defined as the professional labor markets, local labor markets, dual labor markets, and black and gray labor markets.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  37
  Modele „Srebrnej Gospodarki” W Unii Europejskiej W Ujȩciu Porównawczym. Próba Wprowadzenia Do Dyskusji.Andrzej Klimczuk - 2016 - Problemy Zarządzania 14 (2):41--59.
  Jednym ze zjawisk zwi¸a}zanych z procesem starzenia siȩ społeczeństw s¸a przemiany systemów gospodarczych zorientowane na produkcjȩ i dystrybucjȩ dóbr i usług dla osób starszych, jak również dla młodszych grup wiekowych w ramach ich przygotowania do starości. Artykuł przybliża główne cechy koncepcji „srebrnej gospodarki” w kontekście realizacji polityki aktywnego starzenia siȩ. Opracowanie przedstawia typologiȩ modeli srebrnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na poziomach krajowym i regionalnym na podstawie wykorzystania porównań indeksu aktywnego starzenia siȩ do typologii zróżnicowań i kultur kapitalizmu oraz typologii (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  46
  Nierówności Społeczne W Kontekście Badania Kapitału Społecznego Ludzi Starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej I Uniwersytetu Trzeciego Wieku W Białymstoku (Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly From Białystok. Based on Example.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Artur Fabiś & Marcin Muszyński (eds.), Społeczne Wymiary Starzenia Siȩ. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki. pp. 101--117.
  Complexity of the changes taking place in modern societies makes it is necessary to deepen the analysis of the impact of social inequality on the activity of old people. Dissemination of new technologies and organizational forms allows solving many social problems and improving the quality of human life. At the same time broadens the range of areas in which old people are losing their authority and differ in expertise required for the achievement of socially valued goods. Article aims to highlight (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  37
  Organic Agriculture.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2020 - In Scott Romaniuk, Manish Thapa & Péter Marton (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Springer Verlag. pp. 1--7.
  Consumers are increasingly aware of the health- and safety-related implications of the food which they can buy in the market. At the same time, households have become more aware of their environmental responsibilities. Regarding the production of food, a crucial and multifunctional role is played by agriculture. The way vegetables, fruits, and other crops are grown and how livestock is raised has an impact on the environment and landscape. Operations performed by farmers, such as water management, can be dangerous for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Outplacement Jako Sposób Ochrony Kompetencji Pracowników Organizacji W Warunkach Zmiennego Otoczenia.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2014 - In Roma Fimińska-Banaszyk (ed.), Współczesne Problemy Zarz¸a}Dzania - Dylematy I Propozycje Rozwi¸Azań. Pwsz W Koninie. pp. 157--174.
  Artykuł podejmuje problematykȩ zwolnień pracowników przedsiȩbiorstw, która zyskuje na znaczeniu wraz z utrzymywaniem siȩ globalnego kryzysu gospodarczego na pocz¸a}tku XXI wieku. Kryzys prowadzi do dynamicznych zmian w otoczeniu organizacji i w wielu przypadkach wymusza decyzje o podjȩciu działań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja przedsiȩbiorstw może obejmować zarówno ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, modernizacjȩ procesów produkcji i świadczenia usług, zmianȩ rynków i partnerów biznesowych, jak również racjonalizacjȩ zatrudnienia. Zmiany w strukturze zatrudnienia mog¸a} prowadzić do kształtowania nowych, bardziej elastycznych relacji z pracownikami. W tym kontekście outplacement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk (eds.) - 2020 - Frontiers Media.
  In recent years we may observe increasing interest in the development of social innovation both regarding theory as well as the practice of responding to social problems and challenges. One of the crucial challenges at the beginning of the 21st century is population ageing. Various new and innovative initiatives, programs, schemes, and projects to respond to negative consequences of this demographic process are emerging around the world. However, social theories related to ageing are still insufficiently combined with these new practices, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  64
  Pozarządowe Agencje Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych. Szanse I Wyzwania (Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People. Opportunities and Challenges).Andrzej Klimczuk - 2014 - In Joachim Osiński & Joanna Zuzanna Popławska (eds.), Oblicza Społeczeństwa Obywatelskiego. Państwo, Gospodarka, Świat. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. pp. 297--307.
  We współczesnej polityce rynku pracy udział biorą nie tylko takie podmioty publiczne, jak urzędy pracy, lecz także niepubliczne agencje zatrudnienia prowadzone przez podmioty komercyjne i organizacje pozarządowe. Agencje zatrudnienia, mając zróżnicowane cele, struktury i formy zarządzania, podejmują w znacznej mierze działalność aktywizacyjną, zaadresowaną do grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym do osób niepełnosprawnych. Opracowanie ma na celu przybliżenie potencjału krajowych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Artykuł zwraca uwagę na teoretyczne koncepcje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  70
  Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Štefan Chudý & Łukasz Tomczyk (eds.), Aktywna Starość W Perspektywie Społeczno-Kulturowo-Edukacyjnej / Společenské, Kulturní a Vzdělávací Aspekty Fenoménu Aktivního Stárnutí. Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie. pp. 21--50.
  The complexity of population ageing effect is a significant challenge at a regional and local level. Adaptation activities require the cooperation of local governments, business entities and non-governmental organizations. The article describes the dimensions of interventions, typology of “shrinking regions” and two initiatives: Regions for All Ages and [email protected] - Silver Economy Network of European Regions. In addition, essay discusses the dilemmas of creating special regional strategies with their implementation factors and barriers in the construction of silver economies. It is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  88
  Regionalne Obserwatorium Kultury W Województwie Podlaskim - Uwarunkowania I Planowane Kierunki Rozwoju.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Sztop-Rutkowska - 2013 - Kultura I Edukacja 2:222--246.
  Na pocz¸a}tku XXI wieku zachodz¸a} istotne przemiany w relacjach pracy i czasu wolnego. Dostrzega siȩ też rozwój gospodarki kreatywnej wraz z wyłanianiem siȩ nowej stratyfikacji społecznej i zmian¸a} czynników rozwojowych. Coraz wiȩksze znaczenie w przemianach społeczno-gospodarczych ma sektor kultury oraz działania na rzecz kształtowania przemysłów kultury i kreatywnych, wraz z ich powi¸a}zaniami z sektorami zależnymi jak np. turystyka, architektura i wzornictwo przemysłowe. Celem artykułu jest odniesienie tych procesów i zjawisk do warunków województwa podlaskiego oraz przybliżenie głównych przesłanek powołania Regionalnego Obserwatorium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Rozwój Zrównoważony a Kapitał Społeczny I Metody Jego Budowania.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Wyzwania Globalnego Rozwoju. Wyższa Szkoła Gospodarki W Bydgoszczy. pp. 56--59.
  Nowadays, more and more often is assumed that reducing the delays of development favor not only financial resources, or access to modern technology, but also the characteristics of nations and regional communities. Addressing the key global issues depends on the skills of cooperation between people at the local and regional level. In other words, in different human collectivities becomes necessary social capital, assuming that certain forms enables efficient implementation of tasks to improve quality of life. In this context, it becomes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  40
  Sah'bî Urve b. Mes‘ûd es-Sekafî’nin Hayatı.Mithat Eser - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  One of the ṣaḥābīs of Prophet Muḥammad is ʿUrwa b. Masʿūd from the Ṭāʾif tribe of Thaqīf. He belongs to the Ahlâf part of the Thaqīf tribe and he is the ruler of this part. ʿUrwa’s ancestry is known without any controversy until Kasî (Thaqīf). According to a narrative his epithet was Abū Yaʿfur and another of his epithet was Abū Masʿūd. Father of ʿUrwa an important person too. He is one of the leaders of his tribe and he commanded (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  31
  Area Agencies on Aging.Fatima Perkins & Andrzej Klimczuk - 2020 - In Danan Gu & Matthew E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Springer Verlag. pp. 1--5.
  An area agency on aging is a public or private nonprofit organization designated by the state to address the needs and concerns of all older persons at the regional and local levels in the United States 2019). AAAs have a successful history of developing, coordinating, and implementing comprehensive networks of services and programs that enrich communities and the lives of older adults. AAAs were established through a provision of the Older Americans Act, which was signed into law by President Lyndon (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  30
  New Technology: Risks and Gains.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2015 - In Mehmet Odekon (ed.), The Sage Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition. Sage Publications. pp. 1144--1147.
  New technologies are often radical innovations that change current activities across different areas of social and economic life. At the beginning of the 21st century, some of these technologies are information and communications technology, nanotechnology, biotechnology, robotics, and artificial intelligence. These innovations stimulate new opportunities for the production, distribution, and consumption of goods and services, and thus can help solve social problems. But they also cause new social risks and inequalities.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Outplacement - Odpowiedzialne Zwolnienia Pracownicze W Kontekście Rozwoju Regionalnego.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2013 - In Robert Geisler (ed.), Odpowiedzialność - Przestrzeń Lokalnego Społeczeństwa Obywatelskiego, Biznesu I Polityki. Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski. pp. 111--135.
  Trwaj¸a}cy na pocz¸a}tku XXI wieku globalny kryzys gospodarczy wymusza podejmowanie przez przedsiȩbiorstwa działań restrukturyzacyjnych. Zmiany te czȩsto wi¸a}ż¸a} siȩ z redukcj¸a} zatrudnienia i kształtowaniem nowych relacji z pracownikami. Outplacement stanowi wci¸a}ż mało popularn¸a} i słabo rozpoznawaln¸a} w Polsce koncepcjȩ odpowiedzialnego zarz¸adzania zwolnieniami pracowników, która pozwala na złagodzenie negatywnych skutków utraty pracy i na skrócenie okresu bezrobocia. Celem opracowania jest przybliżenie istoty i potencjału stosowania outplacementu w Polsce. Podjȩta krytyczna analiza literatury przedmiotu obejmuje wskazanie działań na rzecz antycypacji procesów restrukturyzacji i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  7
  Building Inclusive Environments for All Ages with Citizens.Willeke van Staalduinen, Carina Dantas, Joost Van Hoof & Andrzej Klimczuk - 2021 - In Francisco Melero & Mike Burnard (eds.), Sheldon 3rd Online Conference Meeting: Solutions for ageing well at home, in the community and at work - Proceedings Book. Yecla, Spain: Technical Research Centre of Furniture and Wood of the Region of Murcia. pp. 143–153.
  The paper provides an introduction to the public discourse around the notion of smart healthy inclusive environments. First, the basic ideas are explained and related to citizen participation in the context of implementation of a "society for all ages" concept disseminated by the United Nations. Next, the text discusses selected initiatives of the European Commission in the field of intergenerational programming and policies as well as features of the COST Action NET4Age-Friendly: Smart Healthy Age-Friendly Environments (SHAFE). The following sections are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  15
  ICTs, Data and Vulnerable People: A Guide for Citizens.Alexandra Castańeda, Andreas Matheus, Andrzej Klimczuk, Anna BertiSuman, Annelies Duerinckx, Christoforos Pavlakis, Corelia Baibarac-Duignan, Elisabetta Broglio, Federico Caruso, Gefion Thuermer, Helen Feord, Janice Asine, Jaume Piera, Karen Soacha, Katerina Zourou, Katherin Wagenknecht, Katrin Vohland, Linda Freyburg, Marcel Leppée, Marta CamaraOliveira, Mieke Sterken & Tim Woods - 2021 - Bilbao: Upv-Ehu.
  ICTs, personal data, digital rights, the GDPR, data privacy, online security… these terms, and the concepts behind them, are increasingly common in our lives. Some of us may be familiar with them, but others are less aware of the growing role of ICTs and data in our lives - and the potential risks this creates. These risks are even more pronounced for vulnerable groups in society. People can be vulnerable in different, often overlapping, ways, which place them at a disadvantage (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  25
  Policy Brief on Age Management: Ergonomic Aspects and Health Interventions for Older Workers.Monika Bediova, Aneta Krejcova, Jiri Cerny, Andrzej Klimczuk & Juraj Mikus - 2019
  Globally, the population is ageing, which has serious consequences for businesses. The prosperity of companies is crucially dependent on the ability to effectively manage their employees, including older workers. Best practice in age management is defined as those measures that combat age barriers and/or promote age diversity. These measures may entail specific initiatives aimed at particular dimensions of age management; they may also include more general employment or human resources policies that help to create an environment in which individual employees (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  39
  Video meliora proboque, deteriora sequor. Zur Irreführung des Gewissens bei Kant“, in: Sara Di Giulio, Alberto Frigo (Hrsg.), Kasuistik und Theorie des Gewissens. Von Pascal bis Kant, Berlin/Boston: De Gruyter 2020, S. 233–287.Sara Di Giulio - 2020 - In Sara Di Giulio & Alberto Frigo (eds.), Kasuistik und Theorie des Gewissens. Von Pascal bis Kant. Berlino, Germania: pp. 233–287.
  In juxtaposition with the myth and tragedy of Ovid’s Medea, this paper investigates the possibility within the Kantian conception of agency of understanding moral evil as acting against one’s better judgment. It defends the thesis that in Kant self-deception, i. e. the intentional untruthfulness to oneself, provides the fundamental structure for choosing against the moral law. I argue that, as Kant’s thought progresses, self-deception slowly proceeds to become the paradigmatic case of moral evil. This is discussed with regard to two (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  73
  ›Cur potius aliquid quam nihil‹ von der Frühgeschichte bis zur Hochscholastik.Jens Lemanski - 2013 - In Daniel Schubbe, Jens Lemanski & Rico Hauswald (eds.), Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts? Wandel und Variationen einer Frage. Hamburg: Meiner. pp. 23–65.
  Inspired by various research results on the history of philosophy that have not yet been compiled, the paper pursues the thesis that the question "Why is there something rather than nothing" was formulated long before Leibniz. In reviewing this thesis, the 'fundamental question' is differentiated into two individual questions: "Why is there something at all" and 'Why isn't rather nothing?". On the basis of this systematic distinction, the paper examines the history of philosophy from early history to scholasticism with regard (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Epistemic Reasons I: Normativity.Kurt Sylvan - 2016 - Philosophy Compass 11 (7):364-376.
  This paper is an opinionated guide to the literature on normative epistemic reasons. After making some distinctions in §1, I begin in §2 by discussing the ontology of normative epistemic reasons, assessing arguments for and against the view that they are mental states, and concluding that they are not mental states. In §3, I examine the distinction between normative epistemic reasons there are and normative epistemic reasons we possess. I offer a novel account of this distinction and argue that we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 48. On an Intuitionistic Logic for Pragmatics.Gianluigi Bellin, Massimiliano Carrara & Daniele Chiffi - 2018 - Journal of Logic and Computation 50 (28):935–966..
  We reconsider the pragmatic interpretation of intuitionistic logic [21] regarded as a logic of assertions and their justi cations and its relations with classical logic. We recall an extension of this approach to a logic dealing with assertions and obligations, related by a notion of causal implication [14, 45]. We focus on the extension to co-intuitionistic logic, seen as a logic of hypotheses [8, 9, 13] and on polarized bi-intuitionistic logic as a logic of assertions and conjectures: looking at the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 49.  72
  De Minimis Normativism: A New Theory of Full Aptness.J. Adam Carter - 2021 - Philosophical Quarterly 71 (1):16-36.
  Full aptness is the most important concept in performance-based virtue epistemology. The structure of full aptness, in epistemology and elsewhere, is bi-levelled. At the first level, we evaluate beliefs, like performances, on the basis of whether they are successful, competent, and apt – viz., successful because competent. But the fact that aptness itself can be fragile – as it is when an apt performance could easily have been inapt – points to a higher zone of quality beyond mere aptness. To (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  58
  Handlungstheoretisch erklärende Interpretationen als Mittel der semantischen Bedeutungsanalyse.Christoph Lumer - 1992 - In Lutz Danneberg & Friedrich Vollhardt (eds.), Vom Umgang mit Literatur und Literaturgeschichte. Metzler. pp. 75-113.
  ACTION-THEORETICALLY EXPLANATORY INTERPRETATIONS AS A MEANS OF SEMANTIC MEANING ANALYSIS The article first develops a general procedure for semantic meaning analysis in difficult cases where the meaning is very uncertain. The procedure consists of searching for one or more possible hypothetical causal explanations of the text, these explanations containing, among other things, the semantic intention of the author, his subjective reasons for this meaning and for the writing down of the text, but also the path of transmission of the text (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 998