Results for 'Andrzej El��anowski'

1000+ found
Order:
 1. Pojęcie troski we współczesnej etyce.Andrzej Waleszczyński - 2012 - Studia Philosophiae Christianae 48 (2):143-157.
  Among issues considered in contemporary ethics, apart from concepts such as good, value and justice, there is also the concept of care, discussed extensively in feminism. The article presents and analyses this ethical concept. It shows some problems with the translation of the English word ‘care’ into the Polish equivalent ‘troska’. The focus here, however, is mainly on the way of understanding the concept of care among feminist ethicists, such as Virginia Held, Nel Noddings, Joan Tronto, Diemut Bubeck, and Sara (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. The Ethical Significance of Evolution.Andrzej Elzanowski - 2010 - In Soniewicka Stelmach (ed.), Stelmach, J., Soniewicka M., Załuski W. (red.) Legal Philosophy and the Challenges of Biosciences (Studies in the Philosophy of Law 4). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. pp. 65-76.
  DARWIN’s (1859, 1871) discoveries have profound ethical implications that continue to be misrepresented and/or ignored. In contrast to socialdarwinistic misuses of his theory, Darwin was a great humanitarian who paved the way for an integrated scientific and ethical world view. As an ethical doctrine, socialdarwinism is long dead ever since its defeat by E. G. Moore although the socialdarwinistic thought is a hard-die in the biological community. The accusations of sociobiology for being socialdarwinistic are unfounded and stem from the moralistic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 4.  21
  Dyskusja Redakcyjna. Polityka Senioralna W Polsce.Andrzej Klimczuk - 2018 - Studia Z Polityki Publicznej 4:97--143.
  Poniższa dyskusja odbyła siȩ we wrześniu 2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skupiła zarówno badaczy problematyki polityki senioralnej, ekspertów, analityków. Dyskusjȩ moderował i zaplanował Andrzej Klimczuk, zwi¸a}zany z SGH, natomiast zaproszenie do dyskusji przyjȩli: Barbara Szatur-Jaworska, polityk społeczny i gerontolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Kubicki, ekonomista, SGH, Marek Niezabitowski, socjolog z Politechniki Śl¸a}skiej, Ryszard Majer, polityk społeczny, Agnieszka Cieśla, architektka i urbanistka, Politechnika Warszawska, Marzena Rudnicka, fundatorka oraz prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Paneliści podczas dyskusji analizowali nastȩpuj¸a}ce zagadnienia: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Aging in the Social Space.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2015 - The Association of Social Gerontologists.
  A publication called Aging in the Social Space is a compilation of studies, which deal with theoretical understanding and empirical solutions, learning about problem spheres, specifying content parallels of social, legal, economic, moral and ethical views on senior issues in society, which are closely related to each other and are interconnected. This publication focus on the case study of Poland. It is supposed to provide a multidimensional view of old age issues and issues related to aging and care for old (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6. Bariery i perspektywy integracji miȩdzypokoleniowej we współczesnej Polsce.Andrzej Klimczuk - 2010 - In Dorota Kałuża & Piotr Szukalski (eds.), Jakość Życia Seniorów W Xxi Wieku Z Perspektywy Polityki Społecznej. Wydawnictwo Biblioteka. pp. 92--107.
  Civic non-participation in public life is one of the most important problems in contemporary Poland. This phenomenon makes all generations equal and it requires breaking of the barriers in intergenerational integration. Presented study shows that the aspiration for coherence and stability of the system may be based on the taking advantage by using benefits of age difference in society. Article indicates dimensions and levels in seeking quality solutions for the integration in conditions of shaping social dispersion space order. It also (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 7.  69
  Individual Interests.Andrzej Elzanowski - 1998 - In Marc Bekoff & Carron A. Meaney (eds.), Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare. Greenwood Press. pp. 311--313.
  Having positive experience is, by defintion, in the interest of every subject. Whether being alive per se, in addition to having positive experiences, is in a subject's interest depends of her/his cognitive development. Only a reflectively self-conscious subject can take and thus have an interest in one's own individual existence and may not want to die regardless of the expected experience. Since most non-human subjects (except for a few mammalian and avian species) are not aware of their subjective existence they (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Jacek Sieradzan (ed.), Narcyzm: Jednostka--Społeczeństwo--Kultura. Uwb. pp. 218--255.
  At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of "late modernity" characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Diabetes Prediction Using Artificial Neural Network.Nesreen Samer El_Jerjawi & Samy S. Abu-Naser - 2018 - International Journal of Advanced Science and Technology 121:54-64.
  Diabetes is one of the most common diseases worldwide where a cure is not found for it yet. Annually it cost a lot of money to care for people with diabetes. Thus the most important issue is the prediction to be very accurate and to use a reliable method for that. One of these methods is using artificial intelligence systems and in particular is the use of Artificial Neural Networks (ANN). So in this paper, we used artificial neural networks to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 10.  53
  Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Štefan Hittmár (ed.), Theory of Management 4. University of Žilina. pp. 261--265.
  Population ageing is one of the key processes affecting the development of European Union countries. The aim of this paper is an indication of the possibility of collective action against this challenge at the regional level. Article describe assumptions and recommendations for strategic management which taking into account the cooperation of entities from public sector (local governments), market sector (business) and social sector (NGOs). Closer analyses will be conducted on two examples of initiatives from European Union: the Regions for All (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 11.  33
  Generacja Sandwicz.Andrzej Klimczuk - 2018 - In Adam Zych (ed.), Encyklopedia Starości, Starzenia Siȩ I Niepełnosprawności. Thesaurus Silesiae. pp. 485--487.
  Generacja sandwicz - grupa osób w wieku średnim, która ze wzglȩdu na swoj¸a} centraln¸a} pozycjȩ w strukturze wieku i w zwi¸a}zanej z ni¸a} stratyfikacji wiekowej stanowi generacjȩ, które jednocześnie opiekuje siȩ osobami starszymi i osobami młodszymi. Zjawisko to określane jest też jako "kobiety w środku" lub "złapani w środku". Koncepcja "generacji sandwicz" w w¸a}skim ujȩciu odnoszona jest przeważnie do tradycyjnie postrzeganych ról opiekuńczych kobiet, które s¸a} w wieku środkowym, a zarazem na przedpolu starości. W ujȩciu feministycznym społeczne oczekiwania wobec kobiet (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Marek Grzybowski (ed.), Transfer Wiedzy W Ekonomii I Zarządzaniu. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej W Gdyni. pp. 57--75.
  Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu "agelab" i instytucje kultury typu "medialab", które mogą być wykorzystane do kształtowania społecznego (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 13.  64
  El pensador bajo la máscara. Aporías a la filosofía experimental. The thinker under the mask. Aporias to the experimental philosophy.Osman Daniel Choque Aliaga - 2020 - Revista Filosofía Uis 19 (2):21-34.
  El pensador suizo Andreas Urs Sommer es, sin dudarlo, uno de los actuales especialistas de Nietzsche. En el año 2017 publica un texto titulado Nietzsche und die Folgen, un libro que recobra la figura del pensador alemán a la luz de ideas bastantes novedosas que hasta ahora no habían sido presentadas por la mayoría de los intérpretes de Nietzsche. En ese sentido, la filosofía experimental (Experimentalphilosophie) que presenta Sommer es la que ha llamado la atención de la crítica. Se trataría (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  63
  The Collaborative Economy in Action: European Perspectives.Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.) - 2021 - Limerick: University of Limerick.
  The book titled The Collaborative Economy in Action: European Perspectives is one of the important outcomes of the COST Action CA16121, From Sharing to Caring: Examining the Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy that was active between March 2017 and September 2021. The Action was funded by the European Cooperation in Science and Technology - COST. The main objective of the COST Action Sharing and Caring is the development of a European network of researchers and practitioners interested in investigating the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  14
  Integracja Wiekowa.Andrzej Klimczuk - 2018 - In Adam Zych (ed.), Encyklopedia Starości, Starzenia Siȩ I Niepełnosprawności. Thesaurus Silesiae. pp. 71--73.
  Integracja wiekowa - termin stosowany w gerontologii społecznej w przynajmniej dwóch znaczeniach. W ujȩciu w¸a}skim - przyjȩtym głównie w literaturze anglojȩzycznej - integracja wiekowa odnosi siȩ do takiej struktury ról społecznych w różnorodnych instytucjach, która umożliwia istnienie różnic, ale nie s¸a} one zależne ściśle od struktury wieku, tj. tego czy ktoś jest osob¸a} młod¸a}, w wieku środkowym, czy też w wieku starszym. Chodzi tutaj w szczególności o instytucje edukacyjne, ekonomiczne, polityczne, religijne i czasu wolnego w których osoby z odmiennych grup (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  23
  Korzyści, szanse i zagrożenia w realizacji idei medialabu.Andrzej Klimczuk - 2010 - In Digitalizacja Dziedzictwa. Fundacja Ortus. pp. 15--18.
  More Info: M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, A. Klimczuk, M. Rynarzewski, J.M. Seweryn, G.D. Stunża, M. Wilkowski, A. Orlik, Digitalizacja dziedzictwa (Digitisation of Heritage), Fundacja Ortus, Warszawa 2010.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 17. Wiekizm Jako Przeszkoda W Budowie Społeczeństwa M¸Adrości.Andrzej Klimczuk - 2009 - In Aleksander Kobylarek (ed.), Wspólnota I Różnica. Interdyscyplinarne Studia, Analizy I Rozprawy. Wydawnictwo Adam Marszałek. pp. 344--360.
  Attitudes towards elder people in society depend on the pace of its technological and economical development. Fast changes not only encourage discrimination on the ground of age but also blur the perception of both individual and collective benefits from the extension of life length. This article emphasizes the necessity of finding new ideas of elders’ active social participation. Furthermore it points out the conceptions of creating city areas that favor development and integration of all age groups. It underlines the significance (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 18.  66
  Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Roksana Ulatowska (ed.), Przemysły Kreatywne 2.0.12. Fundacja Rozwoju Kina. pp. 72--80.
  Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej Andrzej Klimczuk In Roksana Ulatowska (ed.), Przemysły Kreatywne 2.0.12. Fundacja Rozwoju Kina. pp. 72--80 (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Solidarność Pokoleń W Perspektywie Strategicznej Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Adam Kubów & Joanna Szczepaniak-Sienniak (eds.), Polityka Rodzinna a Polityka Rynku Pracy W Kontekście Zmian Demograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. pp. 190--205.
  Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20.  70
  Analysis of Intergenerational Policy Models.Andrzej Klimczuk - 2013 - Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 3 (1):66--69.
  Contemporary demographic processes forcing increasing attention to the problems of relationships and dependencies between the different age groups. The ageing of the population in each society leads to changes in the contacts between young people, adults and the elderly. It is reasonable to undertake research on the concept of "solidarity of generations". Maintaining relationships without generational conflict requires actions in the field of social policy known as intergenerational policy. Aim of this article is to present some of its models, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21.  67
  Creative Ageing Policy in Regional Development.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Štefan Hittmár (ed.), Regional Management. Theory, Practice and Development. Edis, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina. pp. 100--104.
  The shaping of creative economy is particularly important for development of cities and regions. This process can be analyzed in conjunction with changes in work and leisure time and their place in the human life cycle. This article aims to approximate the main features of: contemporary position of elderly people, creative ageing policy, benefits from seniors creativity and controversies linked to this concept. This essay also indicates the patterns of recommendations and activities in development of services for older people which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22.  26
  Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century.Andrzej Klimczuk - 2012 - Lap Lambert Academic Publishing.
  Local and global dependencies and interactions between individuals, groups and institutions are becoming increasingly opaque and risky. This is due to increased importance of highly complex abstract systems created and supported in order to maintain of transport, communications, finance, energy, media, security infrastructure, as well as social and cultural institutions. These systems require the knowledge and skills of experts. Professionals that not only satisfy identified needs, but also create new thereby contribute the development of cultural narcissism phenomenon. The aim of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. An Expert System for Arthritis Diseases Diagnosis Using SL5 Object.Hosni Qasim El-Mashharawi, Izzeddin A. Alshawwa, Mohammed Elkahlout & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Health and Medical Research (IJAHMR) 3 (4):28-35.
  Background: Arthritis is very common but is not well understood. Actually, “arthritis” is not a single disease; it is an informal way of referring to joint pain or joint disease. There are more than 100 different types of arthritis and related conditions. People of all ages, sexes and races can and do have arthritis, and it is the leading cause of disability in America. More than 50 million adults and 300,000 children have some type of arthritis. It is most common (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 24. The Link Between Organizational Ethics and Job Satisfaction: A Study of Managers in Singapore. [REVIEW]Hian Chye Koh & El'fred H. Y. Boo - 2001 - Journal of Business Ethics 29 (4):309 - 324.
  Based on a survey of 237 managers in Singapore, three measures of organizational ethics (namely, top management support for ethical behavior, the organization''s ethical climate, and the association between ethical behavior and career success) are found to be associated with job satisfaction. The link between organizational ethics and job satisfaction is argued from Viswesvaran et al.''s (1998) organizational justice and cognitive dissonance theories. The findings imply that organizational leaders can favorably influence organizational outcomes by engaging in, supporting and rewarding ethical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   59 citations  
 25. Modele Wielosektorowej Polityki Społecznej Wobec Ludzi Starych I Starości W Kontekście Zmiany Technologicznej.Andrzej Klimczuk - 2015 - Zarz¸Adzanie Publiczne 2:41--53.
  Starzenie siȩ społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga opracowywania i wdrażania horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzglȩdniać zróżnicowanie osób starszych oraz odmienność działań skierowanych do osób starszych i na wizerunek starości. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia siȩ sprawia, iż kluczowe jest zwiȩkszenie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarz¸adowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla integracji usług ze szczególnym uwzglȩdnieniem (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  19
  On Universal Roots in Logic.Andrzej K. Rogalski & Urszula Wybraniec-Skardowska - 1998 - Dialogue and Universalism 8 (11):143-154.
  The aim of this study is to discuss in what sense one can speak about universal character of logic. The authors argue that the role of logic stands mainly in the generality of its language and its unrestricted applications to any field of knowledge and normal human life. The authors try to precise that universality of logic tends in: (a) general character of inference rules and the possibility of using those rules as a tool of justification of theorems of every (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Grape Type Classification Using Deep Learning.Hosni Qasim El-Mashharawi, Samy S. Abu-Naser, Izzeddin A. Alshawwa & Mohammed Elkahlout - 2020 - International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) 3 (12):41-45.
  Abstract: A grape is a fruit, botanically a berry, of the deciduous woody vines of the flowering plant genus Vitis. it can be eaten fresh or they can be used for making jam, grape juice, jelly, grape seed extract, raisins, and grape seed oil. Grapes are a nonclimacteric type of fruit, generally occurring in clusters. Grapes are a type of fruit that grow in clusters of 15 to 300, and can be crimson, black, dark blue, yellow, green, orange, and pink. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. Podejście Umiarkowane W Sporze o Możliwość I Użyteczność Moraln¸a Kodyfikacji Norm Etycznych.Andrzej Klimczuk - 2014 - Annales. Ethics in Economic Life 17 (1):47--59.
  Popularyzacja tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych jest jedn¸a} z cech współczesnego świata. Wśród badaczy tego zjawiska nie ma jednak pełnej zgody na zasadność i użyteczność moraln¸a} tej działalności. Artykuł przybliża przegl¸a}d literatury przedmiotu w zakresie dotycz¸a}cym argumentów za stworzeniem umiarkowanego stanowiska na rzecz kodyfikacji norm etycznych. Przybliżono główne pojȩcia dotycz¸ace kodeksów etycznych i stanowiska za ich przyjȩciem i odrzuceniem. Zwrócono uwagȩ na sposoby zwiȩkszania skuteczności kodeksów oraz procedurȩ podejmowania decyzji etycznych w sposób godz¸acy podejścia zwolenników i przeciwników kodyfikacji. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building.Andrzej Klimczuk - 2012 - Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 2 (2):52--56.
  The concept of the "silver economy" is one of the complex response trials to the challenges of ageing societies. Its key objective is to bring goods and services to meet the needs of older people through gerontechnology. Article approximates relationships between technology and the ageing of the population and the main features of silver economy and gerontechnology. It is supplemented by examples of support efforts to promote gerontechnology including: documents and strategic programs, network organizations and clusters, research and development institutions. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Glass Classification Using Artificial Neural Network.Mohmmad Jamal El-Khatib, Bassem S. Abu-Nasser & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) 3 (23):25-31.
  As a type of evidence glass can be very useful contact trace material in a wide range of offences including burglaries and robberies, hit-and-run accidents, murders, assaults, ram-raids, criminal damage and thefts of and from motor vehicles. All of that offer the potential for glass fragments to be transferred from anything made of glass which breaks, to whoever or whatever was responsible. Variation in manufacture of glass allows considerable discrimination even with tiny fragments. In this study, we worked glass classification (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 31.  52
  W Kreatywnym Chaosie. O Zróżnicowaniu Starości Na Przykładzie Prac Społeczności deviantART.Com.Andrzej Klimczuk - 2009 - In Honorata Jakubowska, Alicja Raciniewska & Łukasz Rogowski (eds.), Patrz¸Ac Na Starość. Uam. pp. 165--211.
  Internet increasingly serves not only to communication between it’s users. The emergence of Web 2.0 platforms which are peculiar to publication of various content allowed to release of activity and commitment of millions of people worldwide. Study contains sociological analysis of already existing visual materials dealing with old age, which were made by users of the deviantART.com. It’s one of the longest established online community bringing together artists from around the world. Article draws attention to the multiplicity of contemporary forms (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  24
  Dual Labor Market.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2016 - In Nancy Naples, Renee Hoogland, Wickramasinghe C., Wong Maithree & Wai Ching Angela (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. Wiley-Blackwell. pp. 1--3.
  The dual labor market theory is one of the primary explanations for the gender differences in earnings. It shows that gender inequality and stereotypes lead to employment of men and women in different segments of the labor market characterized by various incomes. This theory is based on the hypothesis that such markets are divided into segments, which are divided by different rules of conduct for workers and employers. Differences also include production conditions, terms of employment, productivity of employees, and the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Współczesna Polityka Społeczna Wobec Niepełnosprawności I Osób Niepełnosprawnych.Andrzej Klimczuk - 2013 - Pogranicze. Studia Społeczne 22:185--200.
  Niepełnosprawność jest jedn¸a} z cech różnicuj¸a}cych jednostki i grupy we współczesnych społeczeństwach. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, poznawczej i psychicznej s¸a} szczególnie narażone na dyskryminacjȩ oraz wykluczenie społeczne, gospodarcze i polityczne. Co istotne kwestia socjalna osób niepełnosprawnych na pocz¸a}tku XXI wieku zmienia siȩ wchodz¸ac w relacjȩ z procesem starzenia siȩ ludności. Artykuł ma na celu przybliżenie wybranych teoretycznych koncepcji działań na rzecz poprawy wizerunku niepełnosprawności i ograniczania barier doświadczanych przez osoby niepełnosprawne w dostȩpie do różnego rodzaju zasobów, przestrzeni i szans. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Kierunki Rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku W Polsce.Andrzej Klimczuk - 2013 - E-Mentor 51:72--77.
  Uniwersytety trzeciego wieku s¸a} interdyscyplinarnymi ośrodkami edukacji pozaformalnej, które stanowi¸a} odpowiedź na wyzwania starzej¸a}cego siȩ społeczeństwa. Zasadne jest podjȩcie tematu zmian reguł organizacyjnych, według których działaj¸a} te podmioty. S¸a} one zwi¸a}zane z wewnȩtrznymi i zewnȩtrznymi czynnikami adaptacji do wymagań współczesnych społeczeństw i gospodarek opartych w coraz wiȩkszym stopniu nie tylko na nowych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, ale też na ludzkiej kreatywności. Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikom tych czynników oraz cech powstaj¸acych nowych modeli instytucji dla osób starszych w oparciu o krytyczn¸a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  18
  The Collaborative Economy in Action: Context and Outline of Country Reports.Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram - 2021 - In Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. Limerick: University of Limerick. pp. 6–21.
  The term collaborative economy itself is relatively new, and according to the European Commission, the term is used interchangeably with the term sharing economy. The term SE was frequently used when early models, such as Airbnb or ZipCar, appeared and gained popularity, especially in the United States, but it was afterwards substituted with the term CE in the European contexts. The country reports in this collection often use the two terms interchangeably, further illustrating the fact that a generally agreed definition (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  11
  The Collaborative Economy in Action: Context and Outline of Country Reports.Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram - 2021 - In Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. University of Limerick. pp. 6-21.
  The term collaborative economy itself is relatively new, and according to the European Commission, the term is used interchangeably with the term sharing economy. The term SE was frequently used when early models, such as Airbnb or ZipCar, appeared and gained popularity, especially in the United States, but it was afterwards substituted with the term CE in the European contexts. The country reports in this collection often use the two terms interchangeably, further illustrating the fact that a generally agreed definition (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Kreatywne starzenie siȩ. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Łukasz Tomczyk & Anna Zawada (eds.), Seniorzy W Środowisku Lokalnym. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. pp. 24--46.
  Artykuł zwraca uwagę na powiązania procesu starzenia się społeczeństwa z kształtowaniem zmian organizacyjnych zachodzących w miejskich instytucjach kulturalnych i artystycznych w zakresie świadczenia usług dla osób starszych. Przybliżone zostają główne cechy zachodzących na początku XXI wieku przemian pracy i czasu wolnego oraz zjawiska kreatywnej gospodarki wraz z nową stratyfikacją społeczną i nowymi czynnikami rozwojowymi. Zarysowany został także paradygmat kreatywnego starzenia się, korzyści i bariery budowania kapitału kreatywnego seniorów oraz zagraniczne i krajowe przykłady wykorzystywanych na tym polu rozwiązań a zarazem obszarów (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Społeczeństwo Wielokulturowe I Srebrna Gospodarka. Wielokulturowość W Kontekście Starzenia Siȩ Ludności.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Maja Biernacka, Kazimierz Krzysztofek & Andrzej Sadowski (eds.), Społeczeństwo Wielokulturowe - Nowe Wyzwania I Zagrożenia. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 243--268.
  Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata - głównie Azji i Afryki - dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Peach Type Classification Using Deep Learning.Mohammed I. El-Kahlout & Samy S. Abu-Naser - 2020 - International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) 3 (12):35-40.
  Abstract: Peach, (Prunus persica), fruit tree of the rose family (Rosaceae), grown throughout the warmer temperate regions of both the Northern and Southern hemispheres. Peaches are widely eaten fresh and are also baked in pies and cobblers; canned peaches are a staple commodity in many regions. Yellow-fleshed varieties are especially rich in vitamin A. Peach trees are relatively short-lived as compared with some other fruit trees. In some regions orchards are replanted after 8 to 10 years, while in others trees (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  81
  Universities of the Third Age in Poland. Emerging Model for 21st Century.Andrzej Klimczuk - 2013 - Journal of Education, Psychology and Social Sciences 1 (2):8--14.
  Main objective of this paper is to describe emergence of a Polish Universities of the Third Age model. These are a multidisciplinary non-formal education centers, which allow formation of positive responses to the challenges of an ageing population. Article indicates main organizational changes of these institutions conditioned by internal and external factors. Essay describes transformation, differentiation factors, and characteristics of these institutions for elderly based on a critical analysis of literature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  28
  El llanto y la pólis.Aida Míguez Barciela - 2019 - Madrid: La Oficina de Arte y Ediciones.
  Partiendo de Homero, se emprende una lectura de ciertas tragedias de Sófocles y de Eurípides. Alcestis muere por la belleza; Medea se queda en el aire; la casa se ha corrompido y la pólis ha caído enferma. Para implantar el nuevo proyecto político y apostar con determinación por la igualdad ciudadana, la pólis debía contener el llanto y reprimir las lágrimas por los parientes muertos, lo cual exigía contener y reprimir a las mujeres. Este ensayo intenta comprender en qué sentido (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych.Andrzej W. Nowak - 2016 - Warszawa, Poznań: Adam Mickiewicz Press, Instytut Badań Literackich PAN.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  58
  The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Štefan Hittmár (ed.), Management Trends in Theory and Practice. Edis, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina. pp. 130--132.
  Purpose of this article is to introduce the concept of a new cultural institution, "medialab". Media laboratory is an interdisciplinary institution that combines the tasks of scientific, educational, cultural and artistic institutions. They are spaces in which technology and digital media are designed. Article introduces the main features of medialabs and possible public tasks in the field of regional cultural policy and innovation policy. It also draws attention to the challenges and barriers in the organization and management of these centers.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym.Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska & Michał Sydow - 2013 - Fundacja Pomocy Matematykom I Informatykom Niespra.
  Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Oddziały Bydgoszcz i Łódź". Stanowi on rezultat badań zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, oraz funkcjonowania ponad 30 agencji zatrudnienia wyspecjalizowanych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pierwszy rozdział ekspertyzy dotyczy sposobów definiowania zjawiska niepełnosprawności, w drugim zaś - podjęto zagadnienie budowania potencjału niepublicznych służb zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeci rozdział raportu zawiera informacje dotyczące przyjętej (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. El método de estudio de Aristóteles según Brentano.David Torrijos-Castrillejo & Franz Brentano - 2016 - Anales Del Seminario de Historia de la Filosofía 33 (2):671-688.
  This paper consists in the Spanish translation of a manuscript by Franz Brentano, where he deals with “The Method of Study of Aristotle and, More Generally, the Method of Historical Research in Philosophical Field”. In these pages, Brentano challenges the Aristotelian studies of his time by criticizing the approach followed by E. Zeller and other scholars. Meanwhile, he suggests some hermeneutical rules in order to interpret Aristotle in the right way. The core of his proposal is the use of philosophical (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Lotus and the Self-Representation of Afro-Asian Writers as the Vanguard of Modernity.Zeyad El Nabolsy - 2020 - Interventions: International Journal of Postcolonial Studies 2020:1-26.
  This essay has two aims. The first is to show that the editors of Lotus: Afro-Asian Writings and some of the writers who contributed to it (especially Ismail Ezzedine, Anar Rzayev, Tawfick Zeyad, Abdel Aziz El-Ahwani, Joseph Ki-Zerbo, Alex La Guma, Adonis, Salah Dehni, Luis Bernardo Honwana, Ghassan Kanafany, and Tozaburo Ono) attempted to reconceive of nationalism in a way that would make international solidarity constitutive of the new national projects. It is argued that this is quite different from thinking (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  61
  Bezpieczeństwo Ludzi Starych W Kontekście Badań Nad Kapitałem Społecznym Na Przykładzie Mieszkańców Białegostoku.Andrzej Klimczuk - 2010 - In Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki & Krzysztof Czykier (eds.), Zagrożenia W Starości I Na Jej Przedpolu. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 75--90.
  Polish society gathers features specific to „late modernity” period. In this period grows up the meaning of organizational forms, flow of information, trust to other people and complicated technical systems, uncertainty, taking a risk as well as progressive economic, political and cultural globalization. One of threats and challenges is the process of population ageing. The article attempt to recognition of specific safety problems of old men’s in Białystok. Safety is treated as necessary condition for far more researches on practical solutions (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  34
  ¿Es el pensamiento transhumanista una amenaza a la dignidad humana?Julio C. Silva - 2021 - Futuro Hoy 2 (2):25-28.
  Este ensayo examina críticamente la tesis – defendida por filósofos bioconservadores – que sostiene que el pensamiento transhumanista constituye una amenaza a la dignidad humana. A partir de esta consideración, defenderemos las siguientes tesis: primero, el pensamiento transhumanista nos conduce a replantear la noción de dignidad humana para hacerla más amplia y ofrecer, en su lugar, la noción de dignidad de los seres sintientes; segundo, la principal preocupación no es si llegasen a existir tales seres (los transhumanos), sino si es (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  72
  Grape Type Classification Using Deep Learning.Hosni Qasim El-Mashharawi, Samy S. Abu-Naser, Izzeddin A. Alshawwa & Mohammed Elkahlout - 2020 - International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) 3 (12):41-45.
  Abstract: A grape is a fruit, botanically a berry, of the deciduous woody vines of the flowering plant genus Vitis. it can be eaten fresh or they can be used for making jam, grape juice, jelly, grape seed extract, raisins, and grape seed oil. Grapes are a nonclimacteric type of fruit, generally occurring in clusters. Grapes are a type of fruit that grow in clusters of 15 to 300, and can be crimson, black, dark blue, yellow, green, orange, and pink. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50.  33
  Digitalizacja Dziedzictwa.Andrzej Klimczuk - 2010 - Fundacja Ortus.
  More Info: M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, A. Klimczuk, M. Rynarzewski, J.M. Seweryn, G.D. Stunża, M. Wilkowski, A. Orlik, Digitalizacja dziedzictwa (Digitisation of Heritage), Fundacja Ortus, Warszawa 2010.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000