Results for 'Arvid B��ve'

1000+ found
Order:
 1. Sıddık BAYSAL, Kur’an’da ve Tefsirlerde Yönetsel Kavramlar- I Ulu’l-Emr Kavramı, Bilge Matbaacılık, Ajans ve Reklamcılık, 1. Baskı, Ankara 2016. [REVIEW]Murat Bıyıklı - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):383 - 390.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  47
  Wittgenstein'da Etik ve Estetiğin Bakış Açısı Etkisi Üzerine.Alper Yavuz - 2023 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 10 (2):21-33.
  Wittgenstein Tractatus'ta anlamlı bir tümcenin işlevinin bir şey durumunu öne sürmek olduğunu belirtir ve böyle yapmayan bütün tümceleri anlam alanının dışına bırakır. Buna karşılık anlam alanının dışında kalan tümceler işlevsiz değildirler; onlar bir şeyleri gösterebilirler. Bu söylemek/göstermek ayrımı Tractatus için temel önemde olsa da ayrımın göstermek ile ilgili kısmını Wittgenstein yeterince açıklamaz. Bu yazıda bu kavramın özellikle de etik ve estetik söz konusu olduğunda bir bakış açısını göstermek olarak anlaşılabileceğini öne süreceğim. Algı çalışmalarında yaygın bir kavram olan bakış açısı, dilbilim (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. O dialektice ve vědě a sociologii.Miloslav Petrusek - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):387-414.
  Po pádu totalitárních systémů, jež spočívaly na marxistické ideologii, se sociální věda začala k dialektice chovat rezervovaně, případně ji zcela vyloučila z legitimního instrumentária vědy. Studie se na pozadí vývoje a proměn dialektiky v různých sociologických koncepcích snaží odpovědět tři otázky: a) nakolik je „dialektická sociologie“ možná, b) zda nejde o redundantní termín, c) ukázat elementární principy, jimiž se „dialektické zkoumání“ sociální reality může či má řídit. V závěru ukazuje rozdílnost principů tzv. lazarsfeldovského a radikálně kritického paradigmatu v empirickém výzkumu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ahlak Sosyolojisi: Metodolojik, Teorik ve Pratik Açıdan Bir Değerlendirme.Hüseyin Çil - 2021 - Ankara, Türkiye: Nobel Yayıncılık.
  Ahlak ve ilişkili konular, içinde bulunduğumuz dönemde psikolojinin çeşitli alt disiplinlerinin ortak ilgisi olarak görünüyor. Ahlaka artan bilimsel ilginin olası pek çok sebebi olabilir ancak günümüz toplumsal yaşamının pratik açıdan ahlakı anlamak, tanımlamak, tesis etmek ihtiyacı da meseleye ayrı bir boyut kazandırıyor. “Daha ahlaklı bir toplum mümkün mü ya da ahlaklı bireyleri en etkin nasıl yetiştiririz?” sorularını yanıtlamanın önündeki en önemli engel, ahlakın herkesçe mutabık kalınan evrensel bir çerçeveden yoksun olmasıdır. İşte bilimsel ilgi de bu noktada işlevsellik kazanıyor. Ayrıca zamanımıza (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  91
  Molla Sadra’da Cebr ve İhtiyar Problemi.Sedat Baran - 2016 - Yakın Doğu Üniversitesi İlahiy at Fakültesi Dergisi 2 (2):93-112.
  “The issue of obligation and free determination had been subject to polemics due to religious concerns. One group defended carbriyya on the basis of the absolute sovereignty of God. While others argued the idea of indetermination in terms of divine justice. After explaining and critizing these thoughts, Molla Sadra gave explanation to the opinions of the Ash’arites on the subject. And then he formed the basis of a new theory called “theory of ahl-i yakin” while getting inspired by the words (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Vakf-ı Lâzım ile İlgili Tespit ve Tahliller.Mehmet Kara - 2021 - Kilitbahir (18):5-35.
  Kur’ân-ı Kerîm’in tilâvetinde âyetlerdeki murâd-ı ilâhînin anlaşılabilmesini temin için mushaflarda yer verilen vakf alametlerine riayet edilmesi önem arz eder. Bu bağlamda değerlendirilen vakf alametlerinden birisi, ilk olarak Ebû Ca‘fer Muhammed b. Tayfûr es-Secâvendî’nin (ö. 560/1164) ihdas ettiği ve mushaflarda (م) remzi ile gösterilen vakf-ı lâzımdır. Secâvendî’nin vakf tasnifi içerisinde en önemli vakf türü sayılan vakf-ı lâzımın inceleneceği bu çalışmada, öncelikle bu vakf türünün kavramsal çerçevesi, vakf-ibtidâ ilim tarihindeki yeri, önemi ve diğer vakf türleri ile benzer ve farklı yönleri üzerinde durulmuş; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. D'vûd-i Karsî’nin Şerhu Îs'gûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi.Ferruh Özpilavcı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2009-2009.
  Dâwûd al-Qarisî (Dâvûd al-Karsî) was a versatile and prolific 18th century Ottoman scholar who studied in İstanbul and Egypt and then taught for long years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and İstanbul. He held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imâm Birgivî/Birgili, d.1573), out of respect for whom, towards the end of his life, Karsî, like Birgivî, occupied himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried next to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. 14.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Mevleviliğin Yayılma Politikası: Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi’nin Çalışmaları (Spreading Policy of The Mevleviism in The Ottoman State in The 14th Century: The Studies of Sultan Veled and Ulu Arif Celebi).Aysel Tan - 2020 - Ankara, Türkiye: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları.
  After the death of Mevlana Celaleddin-i Rumi (d.1273), the cult of Mevlevi continued its structuring. Rumi's son Sultan Veled (d.1312) and his grandson Ulu Arif Çelebi (d.1320) contributed greatly to this structuring. Sultan Veled tried to turn the lodge he took over from his father into a systematic sect around Rumi's mystical thought and Mevlevi disciples. Ulu Arif Çelebi, on the other hand, is a very effective name in organizing Mevleviism as a cult. With his systematic studies and travels, he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Oh You Materialist!G. Strawson & B. Russell - 2021 - Journal of Consciousness Studies 28 (9-10):229-249.
  Materialism in the philosophy of mind — materialismPM — is the view that everything mental is material (or, equivalently, physical). Consciousness — pain, emotional feeling, sensory experience, and so on — certainly exists. So materialismPM is the view that consciousness is wholly material. It has, historically, nothing to do with denial of the existence of consciousness. Its heart is precisely the claim that consciousness — consciousness! — is wholly material. [2] ‘Physicalism’, the view introduced by members of the Vienna Circle (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Hegel'in Mantık Bilimi'nde Varlık, Yokluk ve Oluş Üzerine Bir İnceleme / An Essay on Being, Nothing and Becoming in Hegel’s The Science of Logic.Bahadır Söylemez - 2019 - IX. Mantık Çalıştayı Kitabı.
  In this study, the aim is to view on the ‘Being, Nothing and Becoming’ that takes place at the beginning of ‘The Doctrine of Being’ which is the first book of Hegel’s Science of Logic. Even if the main issue is the ‘Being, Nothing and Becoming’, it is considered within a holistic view. İt is the important to carry out the aim of this study that some questions are need to be asked and answered in order to make real having (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Uzun Görüş.H. B. Paksoy - 2017 - Ankara: G Yayinevi.
  Bu kitabi olusturan yazilar 2007 ile 2017 yillari arasinda Texas eyaletinde yazildi. Degisik ag sayfalarinda yayinlandilar. Kaybolmalarinin onune gecmek icin bir araya getirilmelerinin ve okuyuculara sunulmalarinin uygun olabilecegini dusundum. Iyi okumalar!
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Using a virtue ethics lens to develop a socially accountable community placement programme for medical students.Mpho S. Mogodi, Masego B. Kebaetse, Mmoloki C. Molwantwa, Detlef R. Prozesky & Dominic Griffiths - 2019 - BMC Medical Education 19 (246).
  Background: Community-based education (CBE) involves educating the head (cognitive), heart (affective), and the hand (practical) by utilizing tools that enable us to broaden and interrogate our value systems. This article reports on the use of virtue ethics (VE) theory for understanding the principles that create, maintain and sustain a socially accountable community placement programme for undergraduate medical students. Our research questions driving this secondary analysis were; what are the goods which are internal to the successful practice of CBE in medicine, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14. Specters and possession of neoliberal democracy: Contemporary critical political philosophies and the legacy of C.B. Macpherson.Mariusz Turowski - 2015 - In A. K. Çüçen & M. Becermen (eds.), Gelenek, Demokrasi ve Felsefe /Tradition, Democracy, and Philosophy. Uludağ Üniversitesi. pp. 318-326.
  The paper is a part of the project of retrieving C.B. Macpherson’s thesis of possessive individualism and his contribution to investigations about democratic theory and the “Western political ontology” valuable especially in today’s context of expansion, crisis and – arguably – subsequent, experienced today, revival of the project of “neoliberal democracy”. The aim of my paper is to present theory of possessive individualism as the missing center of critical theory of democracy. The task is conducted through a brief reconstruction of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  31
  The anatomy of spinal nerves in the “Teşrihü’l-Ebdan Min e’t-Tıb” written in the fourteenth century.İlhan Bahşi, Mustafa Orhan & Murat Çetkin - 2018 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi 8 (2):133-137.
  Considering that the visual dimension of anatomy cannot be ignored and an anatomy education without the visual part will make a doctor imperfect in their profession, it may be seen that pictorial anatomy books written in previous periods are highly valuable. The purpose of this study is to investigate the spinal nerve anatomy included in the work titled Teşrihü’l-Ebdan min e’t-Tıb written in the XIVth century and compare the information at that period to the information of our time. The nervous (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. La interpretación hegeliana del Cogito.Hector Ferreiro - 2012 - In Luis Lorenzo & Andrea Paul (eds.), Perspectivas de investigación en Filosofía: Aporías de la razón moderna. Los Polvorines (Buenos Aires): Ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento. pp. 41-52.
  Hegel ve en la tesis del Cogito la formulación germinal de dos tesis centrales de su propio Sistema, a saber: a) la de la unidad del ser y el pensar, y b) la del carácter absoluto de la subjetividad, es decir, en otros términos, la del carácter omniabarcador de la racionalidad humana. La lectura que Hegel hace del Cogito cartesiano se ubica desde el primer momento más allá de la cuestión particular de la exactitud exegética. Hegel no pretende erigirse en (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Knowledge, assertion and lotteries.Keith DeRose - 1996 - Australasian Journal of Philosophy 74 (4):568–580.
  In some lottery situations, the probability that your ticket's a loser can get very close to 1. Suppose, for instance, that yours is one of 20 million tickets, only one of which is a winner. Still, it seems that (1) You don't know yours is a loser and (2) You're in no position to flat-out assert that your ticket is a loser. "It's probably a loser," "It's all but certain that it's a loser," or even, "It's quite certain that it's (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   91 citations  
 18. Fire and Forget: A Moral Defense of the Use of Autonomous Weapons in War and Peace.Duncan MacIntosh - 2021 - In Jai Galliott, Duncan MacIntosh & Jens David Ohlin (eds.), Lethal Autonomous Weapons: Re-Examining the Law and Ethics of Robotic Warfare. Oxford University Press. pp. 9-23.
  Autonomous and automatic weapons would be fire and forget: you activate them, and they decide who, when and how to kill; or they kill at a later time a target you’ve selected earlier. Some argue that this sort of killing is always wrong. If killing is to be done, it should be done only under direct human control. (E.g., Mary Ellen O’Connell, Peter Asaro, Christof Heyns.) I argue that there are surprisingly many kinds of situation where this is false and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  89
  Dominios Epistémicos.Jorge Portilla - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 6:13-17.
  El propösito de esta monografia es presentar el bosquejo de un desarrollo teörico acerca de dominios epistemicos. Tal desarrollo, distinto a enfoques de nombre similar que provienen particularmente de las ciencias de la conducta, ha sido disenado para ser aplicado en evaluaciön y producciön de discurso. La teoria postula que cada discurso estä fuertemente determinado por el dominio epistemico discursante y por la creencia que este sustenta acerca del dominio epistemico oyente. Se percibe que la teoria puede ser ütil en (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dominios Epistémicos.Jorge Portilla - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 6:13-17.
  El propösito de esta monografia es presentar el bosquejo de un desarrollo teörico acerca de dominios epistemicos. Tal desarrollo, distinto a enfoques de nombre similar que provienen particularmente de las ciencias de la conducta, ha sido disenado para ser aplicado en evaluaciön y producciön de discurso. La teoria postula que cada discurso estä fuertemente determinado por el dominio epistemico discursante y por la creencia que este sustenta acerca del dominio epistemico oyente. Se percibe que la teoria puede ser ütil en (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Dimensional theoretical properties of some affine dynamical systems.Jörg Neunhäuserer - 1999 - Dissertation,
  In this work we study dimensional theoretical properties of some a±ne dynamical systems. By dimensional theoretical properties we mean Hausdor® dimension and box- counting dimension of invariant sets and ergodic measures on theses sets. Especially we are interested in two problems. First we ask whether the Hausdor® and box- counting dimension of invariant sets coincide. Second we ask whether there exists an ergodic measure of full Hausdor® dimension on these invariant sets. If this is not the case we ask the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  57
  Thêm vài báo cáo nữa thì sẽ thế nào?Bách Độ - manuscript
  Cuối tháng 8-2023, Exxon Mobil, một trong những hãng kinh doanh dầu mỏ lớn nhất thế giới, tổ hợp lớn nhất của nhóm tách ra từ đế chế dầu mỏ Standard Oil của John D. Rockefeller đã công bố một báo cáo buồn về mục tiêu cứu Trái Đất trước hiểm họa biến đổi khí hậu. Báo cáo này đưa ra 2 kết luận tối quan trọng: a) Dầu mỏ và khí đốt vẫn chiếm tới 54% tổng nguồn cung năng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. A critique of the causal theory of memory.Marina Trakas - 2010 - Dissertation, Ecole des Hautes Etudes En Sciences Sociales
  In this Master's dissertation, I try to show that the causal theory of memory, which is the only theory developed so far that at first view seems more plausible and that could be integrated with psychological explanations and investigations of memory, shows some conceptual and ontological problems that go beyond the internal inconsistencies that each version can present. On one hand, the memory phenomenon analyzed is very limited: in general it is reduced to the conscious act of remembering expressed in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Nutrição Sobre a Reprodução e Fertilidade dos Bovinos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  APRESENTAÇÃO O material Nutrição sobre a Reprodução e Fertilidade dos Bovinos é fruto de diversas pesquisas realizadas com o rebanho leiteiro do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) de São Bento do Una em parceria com curso técnico em agropecuária do Instituto Federal de Pernambuco Campus Belo Jardim que visa demonstrar os fatores nutricionais como agentes diretos de alterações no sistema fisiológico do aparelho reprodutivo dos bovinos bem como na fertilidade destes animais. O trabalho estruturado de forma sistemática e mais didática (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Comportamento Sexual dos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro Da Silva -
  COMPORTAMENTO SEXUAL DOS ANIMAIS OBJETIVO O estudante explicará a conduta sexual de fêmeas e machos de diferentes espécies domésticas para detectar a fase de receptividade sexual, com a finalidade de programar de maneira adequada a monta ou a inseminação artificial. A observação da conduta sexual dos animais é indispensável para o sucesso da estação reprodutiva em uma determinada propriedade. Logo, o estudante obterá o alicerce necessário sobre os pontos teóricos e práticos a serem observados para a seleção dos animais aptos (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Formulação de Ração Para Ovinos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  Formulação de Ração para Ovinos -/- Belo Jardim 2021 Formulação de Ração para Ovinos Copyright © 2021 -/- Todos os direitos reservados -/- Impresso no Brasil / Printed in Brazil -/- Departamento de Nutrição Animal do IPA – Instituto Agronômico de Pernambuco Av. Gen. San Martin, 1371 - Bongi, Recife - PE -/- Presidente do Comitê Editorial Múcio de Barros Wanderley Membros do Comitê Editorial Antônio Raimundo de Sousa Editor-chefe Josimar Gurgel Fernandes Editores de Seção Antonio Felix da Costa Supervisão (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  30
  Anatomy of kidney: A comparative historical study.İlhan Bahşi, Murat Çetkin & Mustafa Orhan - 2016 - European Journal of Therapeutics 22 (2):66-71.
  Introduction: The having extremely detailed macroscopic anatomy knowledge of the present medicine literature has been result of the information accumulation throughout the hundreds years. The numerous science hero have contributed for this purpose. The scientists being ahead of his time by their knowledge and scientific perspective have contributed worthy to development process of medicine. -/- Materials and Methods: The chapters related to the kidney anatomy in El-Kânûn Fi’t-Tıbb was written by İbn-i Sînâ in the 11th century, Kitab-ı Teşrihü’l-Ebdan Min e’t-Tıb (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Relação e Efeitos Bioquímico-nutricionais Sobre a Retenção de Placenta em Vacas.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  RELAÇÃO E EFEITOS BIOQUÍMICO-NUTRICIONAIS SOBRE A RETENÇÃO DE PLACENTA EM VACAS -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim [email protected] ou [email protected] WhatsApp: (82)98143-8399 -/- •__1. Retenção de placenta -/- A retenção da placenta é uma anomalia reprodutiva de diferentes origens. Nos bovinos, caracteriza-se pela não expulsão dos anexos dos sacos placentários nas primeiras 12 horas após o parto. Os principais fatores que podem causar a retenção de placenta são: a) dificuldades no processo normal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  86
  SÖZLER GÜÇ - ALEXIS KARPOUZOS.Alexis Karpouzos - manuscript
  21. yüzyılın üçüncü on yılının şafağında, insanlığın varlığı son derece tehlikeli hale geldi. Ormanlarımızı kesiyor, tatlı su akiferlerimizi tüketiyor ve hayati önem taşıyan topraklarımızı kaybediyoruz. Okyanuslarımızdaki yaşamı sıyırıp yerine yüz milyonlarca ton plastik atık koyuyoruz. Çevremizi toksik endüstriyel kimyasallarla dolduruyoruz. Kirliliğimiz, kıtalardaki yaşamın dokusunu parçalayan ısı dalgalarına, kuraklıklara ve vahşi yangınlara neden olan iklim değişikliğini tetikliyor. Ve dünyaya yeni nesiller getiriyoruz, onurlu bir varoluşun kaynaklarına erişmeye ihtiyaç duyan milyonlarca insan. Hayata yönelik tehditlerin kapsamı ve genişliği her geçen gün artmaktadır. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. La moral metafísica. Pasión y virtud en Descartes.Pablo Pavesi - 2011 - Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Filosóficas. Prometeo.
  Nuestro recorrido será el siguiente. En el capítulo primero examinamos la noción de unión del cuerpo y el alma que Descartes formula desde el inicio de Las pasiones del alma (§2), noción anticipada por otros textos (Principia II §2) pero muy original, y que recusa todo dualismo, en tanto concibe una unión no substancial, en la que el alma está unida, de modo más o menos estrecho, a todos los cuerpos que la afectan, como "corps de dehors", de manera tal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. A Filosofia como Estrutura Noética.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva & Eduarda Carvalho Fontain - manuscript
  Proponho uma cosmovisão especial cujo ponto de partida é a teoria sobre o duplo tipo de conhecimento que os seres humanos possuem: o primeiro é o conceitual (que também chamaremos categorial ou abstrativo) e o segundo é o holístico. Com o primeiro tipo de conhecimento (conceitual), o indivíduo impõe suas próprias categorias (também chamadas formas, estruturas ou Gestalt2 ) aos dados que recebe através dos sentidos. Quando ele sabe por dentro, mediante essa primeira modalidade, o que ela realmente faz é (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Uzaysal Yonetim Beklerken.Paksoy Hasan Bulent - 2008 - Florence: Carrie/European University Institute.
  Ele alinabilecek deyim ne olursa olsun, en once o deyim’in kimliginin goz onune alinmasi gerekir. Bir Deyim’in kimligini belirleyen veriler nelerdir? Deyim’I kullanan kisinin kimligi, ozellikle bu islem icinde en onde gelir. Oyle ise, kisi’nin kimliginin ne gibi etkenler ile olustugunun ele alinmasi kacinilmaz. En once goz onune alinmasi gerekli sorular arasindan ornekler: a) deyim yaratan ya da kullanan kisinin ana dili nedir? b) ne gibi ve derinlikteki egitimden gecmistir? c) bu egitimin sonucunda nasil meyvalar vermistir?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Quyền tài sản và quản lý tài nguyên ở Ấn Độ.Khanh Trang - 2019
  Áp lựс lên сơ sở tài nguyên thiên nhiên ngày сàng giа tăng. Nguồn nướс bình quân đầu người liên tụс giảm và сhất lượng nướс suy giảm đаng trở thành những vấn đề сấp báсh hơn bао giờ hết. Nhu сầu về gỗ, сhăn thả giа súс và đất nông nghiệp đаng gây áp lựс lên rừng. Những tháсh thứс này сàng trở nên trầm trọng hơn dо sự mất аn tоàn về quyền sử dụng và sự thiếu rõ (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. How To Precisify Quantifiers.Arvid Båve - 2011 - Journal of Philosophical Logic 40 (1):103-111.
  I here argue that Ted Sider's indeterminacy argument against vagueness in quantifiers fails. Sider claims that vagueness entails precisifications, but holds that precisifications of quantifiers cannot be coherently described: they will either deliver the wrong logical form to quantified sentences, or involve a presupposition that contradicts the claim that the quantifier is vague. Assuming (as does Sider) that the “connectedness” of objects can be precisely defined, I present a counter-example to Sider's contention, consisting of a partial, implicit definition of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 37. Acts and Alternative Analyses.Arvid Båve - 2019 - Journal of Philosophy 116 (4):181–205.
  I show that the act-type theories of Soames and Hanks entail that every sentence with alternative analyses (including every atomic sentence with a polyadic predicate) is ambiguous, many of them massively so. I assume that act types directed toward distinct objects are themselves distinct, plus some standard semantic axioms, and infer that act-type theorists are committed to saying that ‘Mary loves John’ expresses both the act type of predicating [loving John] of Mary and that of predicating [being loved by Mary] (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 38. Semantic dispositionalism without exceptions.Arvid Båve - 2020 - Philosophical Studies 177 (6):1751-1771.
  Semantic dispositionalism is roughly the view that meaning a certain thing by a word, or possessing a certain concept, consists in being disposed to do something, e.g., infer a certain way. Its main problem is that it seems to have so many and disparate exceptions. People can fail to infer as required due to lack of logical acumen, intoxication, confusion, deviant theories, neural malfunctioning, and so on. I present a theory stating possession conditions of concepts that are counterfactuals, rather than (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 39. A Deflationist Error Theory of Properties.Arvid Båve - 2015 - Dialectica 69 (1):23-59.
  I here defend a theory consisting of four claims about ‘property’ and properties, and argue that they form a coherent whole that can solve various serious problems. The claims are (1): ‘property’ is defined by the principles (PR): ‘F-ness/Being F/etc. is a property of x iff F’ and (PA): ‘F-ness/Being F/etc. is a property’; (2) the function of ‘property’ is to increase the expressive power of English, roughly by mimicking quantification into predicate position; (3) property talk should be understood at (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 40. Concept Designation.Arvid Båve - 2019 - American Philosophical Quarterly 56 (4):331-344.
  The paper proposes a way for adherents of Fregean, structured propositions to designate propositions and other complex senses/concepts using a special kind of functor. I consider some formulations from Peacocke's works and highlight certain problems that arise as we try to quantify over propositional constituents while referring to propositions using "that"-clauses. With the functor notation, by contrast, we can quantify over senses/concepts with objectual, first-order quantifiers and speak without further ado about their involvement in propositions. The functor notation also turns (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 41. A deflationary theory of reference.Arvid Båve - 2009 - Synthese 169 (1):51 - 73.
  The article first rehearses three deflationary theories of reference, (1) disquotationalism, (2) propositionalism (Horwich), and (3) the anaphoric theory (Brandom), and raises a number of objections against them. It turns out that each corresponds to a closely related theory of truth, and that these are subject to analogous criticisms to a surprisingly high extent. I then present a theory of my own, according to which the schema “That S(t) is about t” and the biconditional “S refers to x iff S (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 42. Self-Consciousness and Reductive Functionalism.Arvid Båve - 2017 - Philosophical Quarterly 67 (266):1-21.
  It is argued that although George Bealer's influential ‘Self-Consciousness argument’ refutes standard versions of reductive functionalism (RF), it fails to generalize in the way Bealer supposes. To wit, he presupposes that any version of RF must take the content of ‘pain’ to be the property of being in pain (and so on), which is expressly rejected in independently motivated versions of conceptual role semantics (CRS). Accordingly, there are independently motivated versions of RF, incorporating CRS, which avoid Bealer's main type of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43.  96
  Correctness conditions for property nominalists.Arvid Båve - forthcoming - Synthese 201 (6):1-12.
  Nominalists need some account of correctness for sentences committed to the existence of abstract objects. This paper proposes a new statement of such conditions specifically for properties. The account builds on an earlier proposal of mine, but avoids the counter-examples against the latter pointed out by Thomas Schindler, particularly, the sentence ‘There are inexpressible properties’. I argue that the new proposal is independently motivated and more faithful to the spirit of the kind of error-theoretic nominalism that the original proposal was (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. A pragmatic defense of Millianism.Arvid Båve - 2008 - Philosophical Studies 138 (2):271 - 289.
  A new kind of defense of the Millian theory of names is given, which explains intuitive counter-examples as depending on pragmatic effects of the relevant sentences, by direct application of Grice’s and Sperber and Wilson’s Relevance Theory and uncontroversial assumptions. I begin by arguing that synonyms are always intersubstitutable, despite Mates’ considerations, and then apply the method to names. Then, a fairly large sample of cases concerning names are dealt with in related ways. It is argued that the method, as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 45. Why is a truth-predicate like a pronoun?Arvid Båve - 2009 - Philosophical Studies 145 (2):297 - 310.
  I begin with an exposition of the two main variants of the Prosentential Theory of Truth (PT), those of Dorothy Grover et al. and Robert Brandom. Three main types of criticisms are then put forward: (1) material criticisms to the effect that (PT) does not adequately explain the linguistic data, (2) an objection to the effect that no variant of (PT) gives a properly unified account of the various occurrences of "true" in English, and, most importantly, (3) a charge that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 46. Deflationism: A Use-Theoretic Analysis of the Truth-Predicate.Arvid Båve - 2006 - Dissertation, Stockholm University
  I here develop a specific version of the deflationary theory of truth. I adopt a terminology on which deflationism holds that an exhaustive account of truth is given by the equivalence between truth-ascriptions and de-nominalised (or disquoted) sentences. An adequate truth-theory, it is argued, must be finite, non-circular, and give a unified account of all occurrences of “true”. I also argue that it must descriptively capture the ordinary meaning of “true”, which is plausibly taken to be unambiguous. Ch. 2 is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 47. Compositional Semantics for Expressivists.Arvid Båve - 2013 - Philosophical Quarterly 63 (253):633-659.
  I here propose a hitherto unnoticed possibility of solving embedding problems for noncognitivist expressivists in metaethics by appeal to Conceptual Role Semantics. I show that claims from the latter as to what constitutes various concepts can be used to define functions from states expressed by atomic sentences to states expressed by complex sentences, thereby allowing an expressivist semantics that satisfies a rather strict compositionality constraint. The proposal can be coupled with several different types of concept individuation claim, and is shown (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 48. Problems for Russellian Act-Type Theories.Arvid Båve - forthcoming - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy.
  I here discuss two problems facing Russellian act-type theories of propositions, and argue that Fregean act-type theories are better equipped to deal with them. The first relates to complex singular terms like '2+2', which turn out not to pose any special problem for Fregeans at all, whereas Soames' theory currently has no satisfactory way of dealing with them (particularly, with such "mixed" propositions as the proposition that 2+2 is greater than 3). Admittedly, one possibility stands out as the most promising (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Deflationism and the primary truth bearer.Arvid Båve - 2010 - Synthese 173 (3):281 - 297.
  The paper discusses what kind of truth bearer, or truth-ascription, a deflationist should take as primary. I first present number of arguments against a sententialist view. I then present a deflationary theory which takes propositions as primary, and try to show that it deals neatly with a wide range of linguistic data. Next, I consider both the view that there is no primary truth bearer, and the most common account of sentence truth given by deflationists who take propositions as primary, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 50.  91
  Features and Bugs in Schnieder’s Theory of Properties.Arvid Båve - forthcoming - Erkenntnis:1-6.
  Although Benjamin Schnieder’s theory of the “ordinary conception” of properties successfully handles paradoxical properties—particularly, the property of non-self-instantiation—it fails to account for ordinary, non-pathological cases. The theory allows the inference of ‘a has the property of being F’ only given F(a) and the prior assertibility of ‘the property of being F can exist’. While this allows us to block an inference to a contradiction, it also blocks all of the non-pathological instances of the inference from ‘a is F’ to ‘a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000