Results for 'Dorota CZY��OWSKA'

101 found
Order:
 1. Zur Kommentarleistung, oder warum man „wie die Biber heult“.Dorota Kaczmarek - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:45-56.
  Komentarze prasowe należą, obok tekstów satyryczno-rozrywkowych i komentarzy redakcyjnych, do tekstów o dużym potencjale illokucyjnym i silnym działaniu opiniotwórczym, choć wielu autorów, m. in. Nowag i Schalkowski, zwraca tu uwagę nie na ich charakter opiniotwórczy, perswazyjny, lecz bardziej na ich funkcje służące wyjaśnianiu, uzasadnianiu, argumentowaniu reprezentowanego stanowiska czy poglądu. Komentarz istnieje intertekstowo, zawsze w odniesieniu do notki prasowej, jako jej uzupełnienie. Na przykładzie komentarzy prasowych, dotyczących przyznania Polsce i Ukrainie organizacji EURO 2012, omówione zostało ich znaczenie funkcjonalne oraz strukturalne.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Translatorische Fehlgriffe in der Eigenübersetzung T. Rittners.Dorota Kaczmarek - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:17-27.
  Zjawisko autotranslacji czy autoprzekładu zawiera się w schemacie komunikacji dwujęzycznej przy udziale nowej instancji tłumacza = autora. Ważne staje się pytanie o inwariancję translatorską, tym bardziej że lego rodzaju przekładowi przypisuje się większą swobodę i częstszą tendencję do przetworzeń. Postulowana przez Christiane Nord lojalność tłumacza wobec tekstu wyjściowego oraz odbiorcy docelowego nabiera w tym kontekście innego wymiaru. Autoprzekład porusza się, podobnie jak przekład tradycyjny, na płaszczyźnie interlingwalnej, która niesie czasem większe ryzyko „melanżu” językowego w przypadku, jeśli autor poza tym, że (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych?Tomasz Żuradzki - 2009 - Diametros 20:132-148.
  Artykuł poświęcony jest omówieniu i krytyce stanowiska motywacyjnego internalizmu przekonań, które głosi, że przekonania moralne z konieczności motywują do działania. Teza ta odróżniona zostaje od innych stanowisk metaetycznych, które czasami także określa się jako "internalizm". Pokazany zostaje też związek powyższej tezy z ważnymi sporami metaetycznymi. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu pewnego typu argumentów odwołujących się do przypadków indyferentyzmu moralnego, które wymierzone są w tak rozumianą tezę internalizmu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously difficult to solve. In XX century one of the most important interpretation of this difficulty was provided by Nelson Pike. If God believes infallibly and in advance how Smith will act, this fact about the past excludes out all alternatives for Smith. But libertarian account of free will requires alternatives possibilities, so, it could (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  64
  The City as a Construction Site — a Visual Record of a Multisensory Experience.Marianna MICHAŁOWSKA - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):415-438.
  In this article, I consider the reception of images that are present in a city space. I focus on the juxtaposition of computer‑generated images covering fences surrounding construction sites and the real spaces which they screen from view. I postulate that a visual experience is dependent on input from the other human senses. While looking at objects, we are not only standing in front of them but are being influenced by them. Seeing does not leave a physical trace on the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. O związkach między rozwojem poznawczym i rozumowaniem moralnym.Dorota CZYŻOWSKA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):27-36.
  On Relationship Between Cognitive Development and Moral Reasoning. Within the cognitive-developmental approach there is an assumption of structural parallelism that is an assumption of the developmental integrity of different areas of thinking. While creating his own theory of moral development, Lawrence Kohlberg formulated a hypothesis that cognitive development is a necessary – but not a sufficient – condition of moral development. The aim of this paper is to focus on the relationship between cognitive development and moral reasoning and to present (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Linguistic Research in the Empirical Paradigm as Outlined by Mario Bunge.Dorota Zielińska - 2021 - Mεtascience 2:online.
  In view of the critique of the methodology of the dominant interdisciplinary re-search involving language studies as the main component, in particular clinical linguistics, Cummings (2014) proposes that “It is perhaps appropriate at this point to move the debate onto non-empirical grounds.” In Cummings (2014: 113) she starts such a debate on the grounds of the philosophy of language and pragmatics. In this article, I propose to expand that debate by including the input of the philosophy of science. I start (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zur argumentativen Themenentfaltung in der Textsorte politischer Zeitungskommentar.Dorota Wesołowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:39-47.
  Autorka niniejszego artykułu pokazuje, w jaki sposób środki językowe wpływają na funkcję argumentacyjną wypowiedzi. W tym celu odnosi się do teorii argumentacji, definiuje kategorie modelu argumentacji Toulmina, mającego zastosowanie przy opisie rozwinięcia tematycznego tekstów argumentacyjnych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  79
  Zur illokutionsmodifizierenden Funktion der Modalpartikeln in Pressetexten.Dorota Wesołowska - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:57-68.
  Zainteresowanie poznawcze autorki niniejszego artykułu koncentruje się na określeniu funkcji partykuł modalnych w akcie komunikacji. Autorka szczególnie uwzględnia rolę partykuł modalnych jako elementów modyfikujących wypowiedzi realizowane przez czynności illokucyjne w tekstach opiniotwórczych. Partykuły modalne pozwalają nadawcy testu określić swój stosunek do referowanych w konstatacjach treści, dzięki czemu pośrednio wpływają na zmianę opinii odbiorcy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zur textuellen Funktion der Tempora in der Textsorte politischer Zeitungskommentar.Dorota Wesołowska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:135-140.
  Zainteresowanie poznawcze autorki prezentowanego artykułu koncentruje się na określeniu funkcji czasów w tekstach typu polityczny komentarz prasowy. Punktem wyjścia do rozważań staje się charakterystyka referencyjna poszczególnych czasów, pozwalająca ustalić przyporządkowanie czasowe komentowanych treści i wyjaśnić użycie czasów w danych kontekstach. Polityczne komentarze prasowe charakteryzuje regularność występowania czasów. Dominacja czasu teraźniejszego w połączeniu z licznymi sygnałami przeszłości i przyszłości wynika z realizacji schematu komentarza prasowego. W strukturze tekstu komentarza prasowego wyraźnie można oddzielić fragmenty, które spełniają funkcję tematyzującą, od tych, w których (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Czy Nietzsche mógł mieć rację?Marcin Miłkowski - 2003 - Przegląd Filozoficzno-Literacki 1 (1):213-235.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Organisatorische und inhaltliche Strukturen eines Gesprachs (mit einem Analysebeispiel).Dorota Kaczmarek - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2:71-81.
  Autorka wychodzi w swych rozważaniach od lingwistycznego pojęcia dialogu i jego typów. Najw8Żniejszymi cechami tego pojęcia są: (a) co najmniej dwóch rozmówców, (b) ustna realizacja, (c) zmiana mówiącego, (d) kontekst sytuacji komunikatywnej. W celu potwierdzenia słuszności swych wywodów powołuje się autorka m. in. na badania K. Brinkera i H. Ramgego. Charakteryzując poszczególne fazy rozmowy, omawia etap wstępny, jądro rozmowy i fazę końcową. Te elementy i ich wzajemna współzależność powinny być podstawą lingwistycznego opisu typów dialogu. Typy te wyróżnić można na podstawie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  80
  Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza.Marek Pepliński - 2006 - Filo-Sofija 6 (6):257-266.
  Does God suffer? Some critical remarks on Dariusz Łukasiewicz’s paper ‘The suffering of God and the evil’ (Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza 'Cierpienie Boga za zło') Author of article argues that Dariusz Łukasiewicz's criticism of Thomas G. Weinandy's book Czy Bóg cierpi?, directed towards three arguments for impassibility of God doesn't defeat Weinandy's theses. There are three reasons of that. First, Łukasiewicz criticism doesn't take into account metaphysical nature of Weinandy's arguments concerning nature of suffering and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. "" "Urodzony na bohatera". Jan III Sobieski w oczach wiedeńskiej slawistki Gerdy Leber-Hagenau.Dorota Kucharska - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:123-128.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Czy Bóg jest w mocy działać moralnie źle? / Does God has power to act in morally wrong way?Pepliński Marek - 2015 - Filo-Sofija 30 (3):261-284.
  This paper has four parts. First outline seven several questions concerning the relation between God, his goodness, and other philosophically interesting things, especially between attributes of almightiness, goodness, and faith in God, questions different from the main question of this article. The second part presents Aquinas’s account of God’s goodness, with three ways to understand it, as God’s excellence in being, with respect of His creative activity and with respect of the morality of God’s acting. The third part of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Czy wnioski z eksperymentów naukowych badających wolną wolę są uzasadnione? Przegląd i analiza krytyki eksperymentów Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa.Michał Marzec-Remiszewski - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):475-492.
  Scientific experiments which try to examine free will are faced with various critical arguments — both philosophical and methodological. In this article I will present the most important and the most interesting critical arguments attacking two the most influential experiments: Benjamin Libet experiment and John‐Dylan Haynes experiment. In the first part of the article I will consider a particular criticism of Libet paradigm, which loses its importance in context of Haynes paradigm. Next I will present critical arguments which attack both (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  42
  Czy czas i przestrzeń istnieją obiektywnie? Problem apriorycznych form zmysłowości od Immanuela Kanta do Nicolaia Hartmanna.Alicja Pietras - 2013 - Slupskie Studia Filozoficzne 12 (12):19-32.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Czy współczesne nauki przyrodnicze mogą inspirować filozoficzny i teologiczny namysł nad przyczynowością?Mariusz Tabaczek - 2018 - Scientia et Fides 6 (2):147-180.
  Can Contemporary Science Inspire Philosophical and Theological Reflection on Causality? The cooperation between natural science, philosophy, and theology in an analysis of the causal structure and co-dependency of entities in the universe seems to be both legitimate and expected. It turns out, however, that in practice it oftentimes raises some tensions, questions and difficulties, leading to the development of alternative and in a sense competitive models of causality and of God’s action in the world. What is more, the attitude of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  84
  Spór o depresję. Czy fenomenologicznie zorientowana filozofia psychiatrii rozwiąże problemy psychiatrii redukcjonistycznej?Maja Białek - 2019 - Diametros 59:1-22.
  The aim of my paper is to review the discussion concerning various difficulties which surround the definition of depression and the methods of diagnosing and treating the disease against the background of the now dominant reductionist paradigm in psychiatry, as well as to answer the question whether a new approach to psychiatric disorders proposed by philosophers of psychiatry working within the phenomenologically inspired embodied and enactive paradigm indeed offers a solution to these difficulties. I present the issues specific to the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  52
  Nauka-dyskurs czy propaganda? Kampania Galileusza w świetle anarchizmu Paula Feyerabenda oraz koncepcji działania komunikacyjnego Jurgena Habermasa.Anna Michalska - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):377 - 396.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Komputacjonizm a materializm : czy krytyka obliczeniowej teorii umysłu implikuje krytykę materialnej jego natury?Szymon Paweł Dziczek - 2015 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 21:113-126.
  Obliczeniowa teoria umysłu wywarła znaczący wpływ na kształt współczesnej filozofii zajmującej się tym fenomenem. Dopuszczenie możliwości algorytmizacji ludzkich procesów umysłowych pociąga za sobą konsekwencje zarówno w postrzeganiu umysłu pod kątem funkcjonalnym, jak i treściowym. Generuje to również pytanie o naturę tychże procesów. Odradza się tym samym znany z tradycji filozofii kontynentalnej problem relacji ciało-umysł. Odrzucenie kartezjańskiego dualizmu doprowadziło wielu przedstawicieli kognitywnego nurtu do przeświadczenia, że źródeł naszych treści mentalnych poszukiwać należy w procesach zachodzących w mózgu. Celem artykułu jest analiza argumentów (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  78
  Joga w Bhagawadgicie – jedna czy wiele metod wiodących do wyzwolenia?Marzenna Jakubczak - 2008 - Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis: Studia Philosophica 4 (53):158-174.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka? [Axiological Consistency of the Polish Constitution: Common Good or Human Dignity?].Marek Piechowiak - 2011 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. pp. 111-124.
  The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  93
  Bóg spoza nawiasu egzystencji. Max Scheler – mistyka czy fenomenologia aktowego zjednoczenia?Jaromir Brejdak - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):283-298.
  This article presents in the first part the concept of Schelerian phenomenology of religion and claims that pre‐phenomenon of Holiness could not be take in the bracket of existence as usual because the religious act raised by Holiness itself is an heteronomic act of God‐Holiness realized in the man and giving evidence of the existence of its Reasoner. In the second part of this article two types of unity are presented: unity due to joint feeling with others (unmittelbares Mitfühlen — (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  81
  Ani racjonalizacja światopoglądu, ani rezygnacja z mądrości. Czy metafilozofia Kazimierza Twardowskiego może być wyznacznikiem rzetelnie uprawianej filozofii klasycznej? / / Can Kazimierz Twardowski's metaphilosophy be the determinant of reliable practiced classical philosophy? 2018.Marek Pepliński - 2018 - Filo-Sofija 18 (40/1):41-78.
  The article aims to determine whether it is possible to build the reliably practiced classical philosophy, understood as a metaphysical research, directed towards the nature of objective reality. The purpose of this kind of philosophizing is knowledge and truth. Moreover, the practice of such philosophizing and its results should meet some of the characteristics of science. The paper establishes a set of conditions that have been imposed on the science of metaphysics by Kazimierz Twardowski. Among the conditions of such philosophizing (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual and to Human Rights as a Central Idea of Poland’s Constitution of 2 April 1997: A Goal or an Achievement?].Marek Piechowiak - 2007 - Przegląd Sejmowy 15 (4 (81)):65-91.
  The article deals with relations between the individual and human rights on the one hand, and the State on the other, in the context of the Constitution of the Republic of Poland. The author poses the question whether the idea of subordination of the State to the individual is really a central idea of that constitution. He puts forward many arguments against such suggestion. These arguments relate, above all, to the arrangement of the constitution: a chapter concerning human rights is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego. Czy Akwinata jest myślicielem liberalnym? [Thomas Aquinas’s Conception of Natural Law: Is Aquinas a Liberal Thinker?].Marek Piechowiak - 2013 - Przegląd Tomistyczny 19:301-337.
  This article seeks to justify the claim that Thomas Aquinas proposed a concept of natural law which is immune to the argument against the recognition of an objective grounding of the good formulated by a well-known representative of the liberal tradition, Isaiah Berlin, in his famous essay “Two Concepts of Freedom.” I argue that Aquinas’s concept of freedom takes into account the very same values and goals that Berlin set out to defend when he composed his critique of natural law. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Daniel Dennett i Alvin Plantinga, Nauka i religia. Czy można je pogodzić? [REVIEW]Rec Magdalena KŁECZEK - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):541-542.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 30. Internalizm i eksternalizm w metaetyce.Tomasz Żuradzki - 2012 - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Książka dotyczy trzech powiązanych z sobą zagadnień: internalizmu racji działania, internalizmu motywacyjnego i tzw. hume’owskiej teorii motywacji. Próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy wolno nam stwierdzić, że ktoś powinien coś zrobić, nawet gdy nie może być motywowany do tego działania? Czy można szczerze akceptować jakiś osąd moralny i nie być motywowanym do postępowania zgodnie z jego zaleceniami? Czy normy moralne służą tak naprawdę realizacji egoistycznych pragnień, czy może są fikcją wpajaną przez instytucje społeczne? Autor pokazuje, jak wiele współcześnie dyskutowanych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31.  80
  Anselms Proslogion, “nichts” gegen Nishida und Heidegger.Manfred Gawlina - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):285-300.
  Co jest większe, bycie czy nic? Anzelm dowodzi istnienia Boga przy pomocy nihil. Bóg jako to, od czego nic większego nie może zostać pomyślane przez skończony umysł. Właściwe dla Anzelma logiczne – i być może mistyczne – użycie słowa „nic” domaga się porównania z negatywną ontologią Heideggera i jej recepcją w ramach tzw. Szkoły z Kioto założonej przez Nishidę. Czyż jednak pustka buddyzmu zen nie odsyła nas do – niewypowiedzianej – boskiej obecności?
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Internalizm racji do działania a granice relatywizmu.Tomasz Żuradzki - 2010 - Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33. Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego.Marek Piechowiak - 2003 - Kwartalnik Filozoficzny 31 (2):5-35.
  "Philosophical Foundations of Understanding of the Common Good". The central question is whether recognizing the common good as the central value in the new Polish Constitution of 1997, means accepting the primacy of the state over an individual. The answer is negative. The preparatory work to the constitution is analyzed and the philosophical perspective is outlined which corresponds to the intentions of the authors of the constitution. The analyses concentrate on the philosophical tradition reaching from Plato to Aristotle and Thomas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze (En - Hortus (In)Conclusus. Poland and Ukraine: Talks on Philosophy Literature).Anton Marczyński (ed.) - 2017 - Warsaw, Poland: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  EN: Selection of Marczyński's interviews on philosophy and literature which were recorded in early 2007 for the purpose of his radio broadcast "Hortus (In)Conclusus." Includes interviews with: Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz Falkowski, Tadeusz Gadacz, Michał Głowiński, Dorota Hall, Serhij Jospenko, Wachtang Kebuładze, Zbigniew Kloch, Andrzej Kołakowski, Wasyl Lisowyj, Ołeksandr Majewskyj, Anton Marczynski, Julia Marczyńska, Wadym Menżulin, Zbigniew Mikołejko, Monika Milewska, Andrij Okara, Ihor Paśko, Adam Pomorski, Myrosła Popowycz, Jerzy Prokopiuk, Iryna Puchta, Barbara (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficznoprawne [Universality of Human Rights in the Light of their Ontic Foundations].Marek Piechowiak - 1996 - In Tadeusz Jasudowicz & Cezary Mik (eds.), O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej. Dom Organizatora TNOiK. pp. 49-71.
  Idea powszechności legła u samych podstaw współczesnej ochrony praw człowieka i nadal jest często podkreślana w dyskursie typu praktycznego, na różnych płaszczyznach: politycznej, moralnej czy religijnej. Jednakże trudno o koncepcję praw człowieka pozwalającą pogodzić powszechność z właściwościami prawa, z postulatami respektu dla pluralizmu ugruntowanego tak w odmienności kulturowej, jak i wolności poszczególnych jednostek ludzkich. Wziąwszy pod uwagę, że powszechność jest fundamentalnym przy¬miotem praw człowieka, kłopoty z powszechnością są kłopotami ze zbudowaniem filozoficznej koncepcji praw człowieka w ogóle. Odrzucenie powszechności jest równoznaczne (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  14
  Integracja Wiekowa.Andrzej Klimczuk - 2018 - In Adam Zych (ed.), Encyklopedia Starości, Starzenia Siȩ I Niepełnosprawności. Thesaurus Silesiae. pp. 71--73.
  Integracja wiekowa - termin stosowany w gerontologii społecznej w przynajmniej dwóch znaczeniach. W ujȩciu w¸a}skim - przyjȩtym głównie w literaturze anglojȩzycznej - integracja wiekowa odnosi siȩ do takiej struktury ról społecznych w różnorodnych instytucjach, która umożliwia istnienie różnic, ale nie s¸a} one zależne ściśle od struktury wieku, tj. tego czy ktoś jest osob¸a} młod¸a}, w wieku środkowym, czy też w wieku starszym. Chodzi tutaj w szczególności o instytucje edukacyjne, ekonomiczne, polityczne, religijne i czasu wolnego w których osoby z odmiennych grup (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. The Many Faces of Mimesis: Selected Essays From the 2017 Symposium on the Hellenic Heritage of Western Greece (Heritage of Western Greece Series, Book 3).Heather Reid & Jeremy DeLong (eds.) - 2018 - Sioux city, Iowa: Parnassos Press.
  Mimesis can refer to imitation, emulation, representation, or reenactment - and it is a concept that links together many aspects of ancient Greek Culture. The Western Greek bell-krater on the cover, for example, is painted with a scene from a phlyax play with performers imitating mythical characters drawn from poetry, which also represent collective cultural beliefs and practices. One figure is shown playing a flute, the music from which might imitate nature, or represent deeper truths of the cosmos based upon (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. "" "Polnische Patrioten?" Einige Anmerkungen zum frühen Polenbild in Westpreußen um 1700.Steffen Frank - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:79-97.
  Poniższa praca odnosi się głównie do tezy Huberta Orłowskiego, według której „niemiecka dyskusja o Polsce miała legitymujące, nic do pominięcia znaczenie dla wynalezienia niemieckiego narodu”. Wobec rozmiarów i rozdrobnienia społeczno-wyznaniowego Rzeszy Niemieckiej ok. 1700 r. temat ten ograniczony jest do Prus Zachodnich i głównego problemu (teoria państwowości, religia, historia) debaty o przyczynach funkcjonowania powstałego obrazu Polski. Koncentracja na Prusach Zachodnich wynika z modalnego charakteru, jaki musiał mieć „problem Polski” jako odzwierciedlenie procesów tworzenia się granic na danym obszarze, którego niemiecki rejon (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. "Nec laudibus nec timore". Inhaltlich-Kontextuelle Analyse der Predigt Kardinals Clemens August Graf von Galen vom 3. August 1941.Marcin Gołaszewski - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:319-349.
  Pojęcie eutanazji ma w kręgu kultury europejskiej nie tylko znaczenie historyczne. Odnosząc się do historii, filozofii, medycyny, etyki czy literatury, nabrało ono także charakteru instytucjonalnego w okresie Trzeciej Rzeszy, kiedy eutanazja stała się elementem walki z najsłabszymi członkami społeczeństwa. Na przykładzie analizy kazania biskupa niemieckiego Cicmensa Augusta Grafa von Galena z 3 sierpnia 1941 r. ukazany został sprzeciw Kościoła katolickiego w Trzeciej Rzeszy w okresie tzw. Kirchenkampf. Analiza kontekstualna miała na celu ukazanie elementów charakterystycznych języka i argumentacji, którymi posługiwał się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Hegel, Nietzsche I Konserwatyzm.Marcin Miłkowski - 1999 - Principia:199-221.
  Deleuze uważa, ze nie można pogodzić Hegla i Nietzschego. Hegel jest wedle niego abstrakcyjny, a Nietzsche - konkretny. Tymczasem pojęcia "konkret" i "abstrakcja" należą do ideologicznego arsenału konserwatyzmu. Rozpatruję nie tyle prawdziwość tezy Deleuza, co jej genealogię. Hegel i Nietzsche kontynuują oświeceniowe poszukiwania "człowieka konkretnego". "Człowiek konkretny" to wytwór drugiej fazy oświecenia (rodzaj "kompensacji" w znaczeniu Marquarda): przekształcenie parenetyki w filozofię historii i kultury (wzgl. społeczną). "Wielki bohater historii" i "nadczłowiek" są próbami ujęcia konkretu społeczno-historycznego. Rzut oka na strukturalną pozycję (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Meilensteine in der Entwicklung der deutschsprachigen Phraseologieforschung.Mariusz Milczarek - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:61-68.
  Mówiąc o historii frazeologii języka niemieckiego, należy wyróżnić dwie zasadnicze fazy. Pierwsza z nich to odległy okres sięgający jeszcze XVII w., kiedy to w centrum zainteresowania badaczy stały paremia. Na tym etapie określanie zainteresowania frazeologizmami terminem dyscyplina byłoby nieco na wyrost. Autorzy tego okresu ograniczali się bowiem do inwentaryzacji funkcjonujących w języku przysłów. W tym miejscu należy wspomnieć takie nazwiska, jak Peters czy Schottel, których prace ze względu na jakość zasługują na szczególne uznanie. Do wieku XIX nie doszło do przełomu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  79
  Przyszłość przez przeszłość – rola historii w koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego Jürgena Habermasa.Mikołaj Raczyński - 2016 - Świat Idei I Polityki 15:66-80.
  Definicja patriotyzmu najczęściej ogranicza się do stwierdzenia, że jest to tylko pielęgnowanie pamięci o historii. Jednak patriotyzm może mieć dwojakie oblicze: jedno – najczęściej podkreślane – skierowane ku przeszłości i drugie ukierunkowane na teraźniejszość, a nawet przyszłość. Co więcej, zdaniem wielu badaczy patriotyzm nie musi być ściśle związany z jednym narodem czy kulturą. Wartą zainteresowania koncepcję patriotyzmu konstytucyjnego podczas dyskusji o tożsamości narodowej toczonych po II wojnie światowej wypracowali historycy i filozofowie niemieccy. Jednym z popularyzatorów tego projektu był i cały (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. War Goethe ein erotisches Vorbild für Rainer Maria Rilke? Einige Bemerkungen zu "Das Tagebuch" von J.W. Goethe und "Sieben Gedichte" von R.M. Rilke.Barbara Ratecka - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2:219-230.
  Artykuł dotyczy dwóch bardzo mało znanych utworów słynnych twórców literatury niemieckiej. Johann Wolfgang von Goethe, twórca Fausta, ma w swym dorobku moralizatorski wiersz pt. Dziennik. Jednak z obawy o posądzenie go o niemoralne treści, nigdy za życia poety utwór ten nie został opublikowany. Również Siedem wierszy Rainera Marii Rilkego jest bardzo rzadko drukowanych. Mimo, iż Rilke długo wzbraniał się przed lekturą utworów niemieckiego wieszcza, to jednak Dziennik stanowił wyjątek. Wiersz Goethego poświęcony jest kryzysowi seksualnemu i twórczemu bohatera, za którym kryje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Zur Lage der deutschen Minderheit in Łódź vor dem ersten Weltkrieg unter besonderer Berücksichtigung der Situation der Frauen.Barbara Ratecka - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:173-181.
  Niewielu łodzian pamięta, że do szybkiego rozwoju naszego miasta w XIX i na początku XX w. przyczynili się niemieccy koloniści z Saksonii, Śląska, Hesji i innych obszarów ówczesnych Niemiec. Zachęceni korzystnymi warunkami, oferowanymi im przez administrację Królestwa Polskiego, przybywali całymi rodzinami, z niewielkim dobytkiem, aby tu, nad Łódką, szukać poprawy bytu. Większość osadników rekrutowała się z kręgów rzemieślników. Byli to tkacze, farbiarze, folusznicy itd. W latach trzydziestych XIX w. powstały trzy osiedla niemieckie: Nowe Miasto, Łódka i Osiedle Ślązaków, które stale (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Naive Fizyka: Esej w ontologii.Roberto Casati & Barry Smith - 2012 - Science Blog.
  W dziełach Arystotelesa, lub z medievals, jak również w pismach późniejszych zdroworozsądkowe filozofów, takich jak Thomas Reid czy GE Moore’a, możemy znaleźć rodzinę różnych prób uporania się ze strukturami rozsądku i wspólnego -sense świat, który jest nam dany w normalnym, doświadczenie pre-teoretycznym. Będziemy argumentować, co wynika, że ​​teoria takich struktur stanowi ważny i dotychczas niedoceniany związek między wczesnym psychologii Gestalt z jednej strony, oraz współczesnych osiągnięć w filozofii i sztucznej inteligencji badań na innych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Lekarskie prawo do sprzeciwu sumienia a odpowiedzialność prawna.Małgorzata Chudzińska, Anna Grzanka-Tykwińska & Bogusław Sygit - 2014 - Studia Prawnicze KUL 4 (60):21-41.
  Lekarski obowiązek niesienia pomocy pacjentom wynika nie tylko z zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej, lecz przede wszystkim z przepisu art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u.z.l.), nakazującego lekarzowi udzielenie pomocy „w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki”. Zastosowania przepisu art. 30 u.z.l. nie wyłącza również klauzula sumienia, zawarta w przepisie art. 39 u.z.l. stanowiącym, iż lekarz może co prawda odmówić (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Gdzie jesteś, HAL?Jarek Gryz - 2013 - Przegląd Filozoficzny 22 (2):167-184.
  Sztuczna inteligencja pojawiła się jako dziedzina badawcza ponad 60 lat temu. Po spektakularnych sukcesach na początku jej istnienia oczekiwano pojawienia się maszyn myślących w ciągu kilku lat. Prognoza ta zupełnie się nie sprawdziła. Nie dość, że maszyny myślącej dotąd nie zbudowano, to nie ma zgodności wśród naukowców czym taka maszyna miałaby się charakteryzować ani nawet czy warto ją w ogóle budować. W artykule tym postaramy się prześledzić dyskusję metodologiczną towarzyszącą sztucznej inteligencji od początku jej istnienia i określić relację między sztuczną (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Überblick über die Rhythmusdefinitionen.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:69-90.
  Pojęcie rytmu znane jest powszechnie w różnych dziedzinach nauki i życia. Pojawia się ono m. in. w naukach przyrodniczych i humanistycznych, w architekturze, sztukach pięknych, w matematyce i muzyce, a nawet ekonomii. Również każdy język wyróżnia się spośród innych charakterystycznym dla niego rytmem, który decyduje o jego brzmieniu. Każda kolejna próba usystematyzowania znaczenia omawianego zjawiska wydaje się zatem - wobec jego uniwersalności - uzasadniona. Niniejszy artykuł ma przede wszystkim na celu oddzielenie pojęcia rytmu od innych pojawiających się w literaturze określeń, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ein Überblick über die deutschen Tempora.Beata Grzeszczakowska - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1:33-48.
  O systemach czasowych, w tym również języka niemieckiego, napisano już wiele publikacji językoznawczych. Najlepszym przykładem niech będzie chociażby jakiekolwiek wydawnictwo gramatyczne, gdzie bez trudu można znaleźć wyczerpującą charakterystykę danego systemu czasowego. Pomimo jednak licznych starań językoznawców podejmujących się tego tematu, nie wydaje się, aby osiągnęli oni porozumienie, co do struktury systemu czasowego w języku niemieckim, funkcji poszczególnych form i wreszcie terminologii. Jeśli chodzi o tę ostatnią, należałoby podkreślić, iż w językoznawstwie niemieckim zasadniczą rolę odgrywa nazewnictwo łacińskie, w wyniku czego próby (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Erwägungen zu auditiven Untersuchungen an der gesprochenen Sprache.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:161-173.
  Język mówiony, w świadomości poszczególnych użytkowników silnie zdominowany przez słowo pisane, jest dość złożonym pod wieloma względami przedmiotem badań językoznawczych. Pojawiające się przy tym trudności dotyczą nie tylko ustanowienia odpowiednich kategorii opisowych czy wyboru materiału badawczego. Co więcej, związane są z wyborem odpowiedniego instrumentarium badawczego. Celem niniejszego artykułu jest dyskusja o preferowanej tu metodzie audytywnej w badaniach nad językiem mówionym: jej wyższości nad pomiarem akustycznym przy jednoczesnym ukazaniu szeregu czynników mogących mieć wpływ na uzyskane rezultaty.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 101