Order:
 1. Zur argumentativen Themenentfaltung in der Textsorte politischer Zeitungskommentar.Dorota Wesołowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:39-47.
  Autorka niniejszego artykułu pokazuje, w jaki sposób środki językowe wpływają na funkcję argumentacyjną wypowiedzi. W tym celu odnosi się do teorii argumentacji, definiuje kategorie modelu argumentacji Toulmina, mającego zastosowanie przy opisie rozwinięcia tematycznego tekstów argumentacyjnych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  81
  Zur textuellen Funktion der Tempora in der Textsorte politischer Zeitungskommentar.Dorota Wesołowska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis 4:135-140.
  Zainteresowanie poznawcze autorki prezentowanego artykułu koncentruje się na określeniu funkcji czasów w tekstach typu polityczny komentarz prasowy. Punktem wyjścia do rozważań staje się charakterystyka referencyjna poszczególnych czasów, pozwalająca ustalić przyporządkowanie czasowe komentowanych treści i wyjaśnić użycie czasów w danych kontekstach. Polityczne komentarze prasowe charakteryzuje regularność występowania czasów. Dominacja czasu teraźniejszego w połączeniu z licznymi sygnałami przeszłości i przyszłości wynika z realizacji schematu komentarza prasowego. W strukturze tekstu komentarza prasowego wyraźnie można oddzielić fragmenty, które spełniają funkcję tematyzującą, od tych, w których (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  40
  Zur illokutionsmodifizierenden Funktion der Modalpartikeln in Pressetexten.Dorota Wesołowska - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:57-68.
  Zainteresowanie poznawcze autorki niniejszego artykułu koncentruje się na określeniu funkcji partykuł modalnych w akcie komunikacji. Autorka szczególnie uwzględnia rolę partykuł modalnych jako elementów modyfikujących wypowiedzi realizowane przez czynności illokucyjne w tekstach opiniotwórczych. Partykuły modalne pozwalają nadawcy testu określić swój stosunek do referowanych w konstatacjach treści, dzięki czemu pośrednio wpływają na zmianę opinii odbiorcy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark