Results for 'Fernando R. Tes��n'

997 found
Order:
 1. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Humanitarian Intervention: An Inquiry Into Law and Morality.Fernando R. Tesón - 1988 - Dobbs Ferry, N.Y. : Transnational Publishers.
  This work addresses the question of whether the use of military force by the United States in order to stop serious violations of human rights is legally and morally justifiable. The book argues for humanitarian intervention and the right to wage war in defense of human rights.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 3. Foucault, Michel . Fearless Speech Cambridge, MA: Semiotext(e), 2001.Fernando R. Zapata - 2005 - Foucault Studies 2:150-153.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. John Coveney , Food, Morals and Meaning, second edition: The pleasure and anxiety of eating . London: Routledge Books, 2006.Fernando R. Zapata - 2007 - Foucault Studies 4:197-200.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  40
  R.K. N*r*yan on fake Chernobyl poetry and two reasons for pastiche.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I predict a reaction within the English literary world if Ukrainian poets head to England owing to war. I also identify two reasons for pastiche. I attempt to do so by means of a pastiche of a notable writer from the Indian sub-continent, for a version of one of these reasons.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  37
  R.K. N*r*yan on the invasion of Ukraine and specialization.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I present a challenge to Adam Smith’s specialization recommendations, at least according to the “unzany” interpretation suggested by his famous pin factory example. I present it while attempting the style of a notable fiction writer from the Indian sub-continent, as befits the challenge. I have adapted the style slightly for the Western setting.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  59
  Intеrnеt Ассеss fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling during thе СОVID-19 Pаndеmiс аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. O raciocínio prático em Aristóteles.Fernando R. Montes D'Oca - 2010 - Dissertation, Universidade Federal de Pelotas
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Categorical Phenomenalism about Sexual Orientation.T. R. Whitlow & N. G. Laskowski - forthcoming - Philosophy and Phenomenological Research.
  What is sexual orientation? The contemporary consensus among philosophers is that it is a disposition. Unsurprisingly, recent debates about the metaphysics of sexual orientation are almost entirely intramural. Behavioral dispositionalists argue that sexual orientation is a disposition to behave sexually. Desire dispositionalists argue that it is a disposition to desire sexually. We argue that sexual orientation is not best understood in terms of dispositions to behave or dispositions to desire before arguing that dispositions tout court fail to illuminate sexual orientation. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  45
  Are lectures obsolete? By R.K. N*r*yan.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper responds to the question of whether the Internet has made lectures obsolete and Matthew Pickles’ investigation of why lectures persist. It is written as a pastiche of R.K. Narayan, about whom a somewhat parallel question is probably asked. Pickles refers to a logic lecturer so dry people went swimming, and a pastiche approach is an alternative.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  46
  Intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn: Sоmе philоsоphiсаl issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  22
  Collected Papers (on various scientific topics), Volume XII.Florentin Smarandache - 2022 - Miami, FL, USA: Global Knowledge.
  This twelfth volume of Collected Papers includes 86 papers comprising 976 pages on Neutrosophics Theory and Applications, published between 2013-2021 in the international journal and book series “Neutrosophic Sets and Systems” by the author alone or in collaboration with the following 112 co-authors (alphabetically ordered) from 21 countries: Abdel Nasser H. Zaied, Muhammad Akram, Bobin Albert, S. A. Alblowi, S. Anitha, Guennoun Asmae, Assia Bakali, Ayman M. Manie, Abdul Sami Awan, Azeddine Elhassouny, Erick González-Caballero, D. Dafik, Mithun Datta, Arindam Dey, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  15
  Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. John R. Smythies’ Theories of Mind, Matter, and N-Dimensional Space: Conspectus of part of Analysis of Perception.Peter Sjöstedt-H. - manuscript
  Conspectus of part of John R. Smythies' Analysis of Perception (1956). It presents a summary of his ideas on phenomenal space – the space of one’s imagination, dreams, psychedelic experiences, somatic sensations, visions, hynagogia, etc. – and its relation to physical space.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Carl R. Rogers ve Öğrenme özgürlüğü: Etkili bir öğrenme ortamının mimarı olarak öğretmen ve öğretmen tutumları [Carl R. Rogers and freedom to learn: Teachers as the architects of an effective learning environment, and teachers' attitudes].Duygu Dincer - 2019 - Uluslararası Türkçe Eğitim Kültür Edebiyat Dergisi 4 (8): 2341-2358.
  Carl R. Rogers, the founder of client-centered therapy, contributed to the development of self-reliant learning in education. He applied such concepts of client-centered therapy as realness, prizing, acceptance, trust, and empathy to educational area, and called attention the importance of the authentic relationship between teacher and student with such books as Freedom to Learn, Becoming A Person, and A Way of Being. Besides, he also focused on teachers‟ attitudes in classrooms in his works. His views still continue to influence the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Fisiologia Clínica do Ciclo Estral de Vacas Leiteiras: Desenvolvimento Folicular, Corpo Lúteo e Etapas do Estro.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -
  REPRODUÇÃO ANIMAL: O CICLO ESTRAL DE BOVINOS LEITEIROS – Desenvolvimento Folicular, Corpo Lúteo e Etapas do Estro ANIMAL REPRODUCTION: THE OESTROUS CYCLE OF DAIRY BOVINES -Follicular Development, Corpus Luteum and Stages of Estrus Apoio: Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Departamento de Zootecnia da UFRPE E-mail: [email protected] WhatsApp: (82)98143-8399 FISIOLOGIA CLÍNICA DO CICLO ESTRAL DE BOVINOS LEITEIROS 1. RESUMO A fêmea bovina apresenta ciclos estrais em intervalos de 19 a 23 dias e estes só são interrompidos durante a gestação ou devido (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  57
  R.K. Nar*y*n on freedom of speech and fair equality of opportunity.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I present an obstacle to realizing John Rawls’s system of justice. The basic liberties have lexical priority, but they risk undermining fair equality of opportunity, because freedom of speech allows us to spread false prejudices. I present the obstacle through a pastiche of a notable fiction writer from the Indian sub-continent.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  44
  R.K. Nar*y*n on Derrida and Bourdieu.Terence Rajivan Edward - manuscript
  The controversial French philosopher Jacques Derrida is associated with the claim that, in the West, speech has historically been prioritized over writing. In this paper, I present some obvious counterexamples, though I am an admirer. I also raise a challenge to the social theories of Pierre Bourdieu, though I fear they are not wrong. The paper is written as a pastiche of a notable fiction writer from the Indian subcontinent, but set in the West.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sociologie jako cesta ke štěstí: česká verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Moral “Lock-In” in Responsible Innovation: The Ethical and Social Aspects of Killing Day-Old Chicks and Its Alternatives.M. R. N. Bruijnis, V. Blok, E. N. Stassen & H. G. J. Gremmen - 2013 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 28 (5):939-960.
  The aim of this paper is to provide a conceptual framework that will help in understanding and evaluating, along social and ethical lines, the issue of killing day-old male chicks and two alternative directions of responsible innovations to solve this issue. The following research questions are addressed: Why is the killing of day-old chicks morally problematic? Are the proposed alternatives morally sound? To what extent do the alternatives lead to responsible innovation? The conceptual framework demonstrates clearly that there is a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 22. The Higher Education Adaptability to The Digital Economy.N. Kholiavko, A. Djakona, M. Dubyna, A. Zhavoronok & R. Lavrov - 2020 - Bulletin the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 4 (36):294 – 306.
  Digitalization processes are global and performed in all spheres of economic activities. The development of the digital economy correlates with the dynamics of educational, scientific and technical, and innovative activities in the country. Higher education particularly affects the development of the digital economy because it is a system training highly qualified personnel, conducting quality research, and generating innovations. The purpose of the article is the identification of promising vectors of higher education system development under the conditions of digitalization of national (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  38
  Viеtnamеsе Philоsоphical Thоught bеfоrе thе Viеtnam War.Lе Kiеn - 2020 - WP.
  On thе bаsis оf аnаlyzing thе dеvеlоpmеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury, thе аuthоr mаkеs sоmе bаsiс оbsеrvаtiоns аs fоllоws: firstly, Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is gоvеrnеd by histоriсаl-spесifiс mаtеriаl аnd sосiаl соnditiоns; sесоnd, thе rесеptiоn оf Mаrxist-Lеninist philоsоphy is оf spесiаl impоrtаnсе; third, thе dеvеlоpmеnt оf nаtiоnаl philоsоphiсаl thоught аt this stаgе is а prосеss оf diаlесtiсаl ассulturаtiоn; fоurth, thе mаin соntеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Conspectus of J. R. Smythies' Theories of Mind, Matter, and N-Dimensional Space.Peter Sjöstedt-H. - manuscript
  Conspectus of part of John R. Smythies' Analysis of Perception (1956). It presents a summary of his ideas on phenomenal space – the space of one’s imagination, dreams, psychedelic experiences, somatic sensations, visions, hynagogia, etc. – and its relation to physical space.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Determinants of Organizational Justice and Their Relationship to Conscientious Behavior from the Point Of View of Officers Working In the Palestinian Police Force.Mohammed N. R. Abusamaan, Mazen J. Al-Shobaki, Suliman A. El Talla & Samy S. Abu-Naser - 2021 - International Journal of Academic Accounting, Finance and Management Research(IJAAFMR) 5 (2):67-88.
  Abstract: Purpose - This study aimed to analyze the relationship between the determinants of organizational justice and their relationship to conscientious behavior from the point of view of officers working in the Palestinian police in Gaza Strip. Methodology - The study relied on the descriptive and analytical approach, using the questionnaire, targeting a stratified random sample of (400) officers, who hold the rank of captain and above, from the study population of 1550 officers. The study tool was distributed among the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 28. Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Sensing Organizational Justice and Its Relationship to Altruistic Behavior in the Palestinian Police.Mohammed N. R. Abusamaan, Mazen J. Al Shobaki, Suliman A. El Talla & Samy S. Abu-Naser - 2021 - International Journal of Academic Accounting, Finance and Management Research(IJAAFMR) 5 (3):17-43.
  Abstract: This study aimed to analyze the relationship between the determinants of organizational justice and altruistic behavior from the point of view of the police officers in Gaza Strip. The study relied on the descriptive and analytical approach, using the questionnaire, and targeting a stratified random sample of (400) officers, who hold the rank of captain and above, from the study population of 1550 officers, and the study tool was distributed to the sample members in all departments and governorates Police (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. History Begins in the Future: On Historical Sensibility in the Age of Technology.Zoltán Boldizsár Simon - 2018 - In Stefan Helgesson & Jayne Svenungsson (eds.), The Ethos of History: Time and Responsibility. New York City, New York, USA: Berghahn Books. pp. 192-209.
  The humanities and the social sciences have been hostile to future visions in the postwar period. The most famous victim of their hostility was the enterprise of classical philosophy of history, condemned to illegitimacy precisely because of its fundamental engagement with the future. Contrary to this attitude, in this essay I argue that there is no history (neither in the sense of the course of human affairs nor in the sense of historical writing) without having a future vision in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31. The Behavior of Organizational Citizenship in Palestinian Police Force between Reality and Expectations.Mohammed N. R. Abusamaan, Mazen J. Al Shobaki, Suliman A. El Talla & Samy S. Abu-Naser - 2020 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 4 (10):167-197.
  Abstract: This study aimed to identify the behavior of organizational citizenship in Palestinian Police Force between reality and expectations, and this study comes to study the reality of human resources and their organizational behavior in the police apparatus, which is the largest security services operating in Gaza Strip, so it is expected that this study will contribute to improving this This aspect will be reflected positively on serving the country and the citizen and achieving security and safety for them. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Cloud Data Security Using Elliptic Curve Cryptography.Arockia Panimalars, N. Dharani, R. Aiswarya & Pavithra Shailesh - 2017 - International Research Journal of Engineering and Technology 9 (4).
  Data security is, protecting data from ill- conceived get to, utilize, introduction, intrusion, change, examination, recording or destruction. Cloud computing is a sort of Internet-based computing that grants conjoint PC handling resources and information to PCs what's more, different gadgets according to necessity. It is a model that empowers universal, on-request access to a mutual pool of configurable computing resources. At present, security has been viewed as one of the best issues in the improvement of Cloud Computing. The key issue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Constraints to Accessing Micro Credit and Loan Scheme of Bank of Agriculture among Farmers in Enugu State, Nigeria Implications for Extension Service Delivery.N. Mbah Evangeline, R. Jiriko & M. O. Agada - 2017 - International Journal of Trend in Scientific Research and Development 1 (4):53-58.
  The study examined constraints to accessing micro credit loan scheme of Bank of Agriculture BOA among farmers in Enugu State, Nigeria Implications for extension service delivery. Purposive and simple random sampling techniques were used in selecting one hundred 100 respondents for the study. Data were collected using structured interview schedule questionnaire and analyzed using frequency, percentage, mean scores and standard deviation. The study revealed that micro credit loan scheme 88.6 were the most patronized among the rural farmers. Others such as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  73
  A Public Survey on Handling Male Chicks in the Dutch Egg Sector.B. Gremmen, M. R. N. Bruijnis, V. Blok & E. N. Stassen - 2018 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 31 (1):93-107.
  In 2035 global egg demand will have risen 50% from 1985. Because we are not able to tell in the egg whether it will become a male or female chick, billons of one day-old male chicks will be killed. International research initiatives are underway in this area, and governments encourage the development of an alternative with the goal of eliminating the culling of day-old male chicks. The Netherlands holds an exceptional position in the European egg trade, but is also the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35. Türki̇ye'de di̇n psi̇koloji̇si̇ alaninda yapilan li̇sansüstü tezler üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme.Kenan Sevinç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):243-243.
  Bu çalışmada, Türkiye’de 1963 ile 2012 yılları arasında din psikolojisi alanında yapılan ve hala devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin analizler yer almaktadır. Bunun yanında din psikolojisinin Türkiye’de akademide yer alışına dair kısa bir tarihçe vardır. Bu çalışmanın amacı, din psikolojisi doktora tezlerine ilişkin bir bibliyografya oluşturarak, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilerine bir katalog sunmaktır. Ayrıca, tezlere ait verilerin analizleriyle, yapılacak yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış, farklı kurumların katalogları taranmış ve alandaki akademisyenlerle görüşülmüştür. Elde (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  69
  Reseña de: Timothy Williamson, Yo tengo razón y tú te equivocas. Filosofía en el tren. [REVIEW]Gloria Andrada - 2018 - Revista Iberoamericana de Argumentación 16:125-132.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Clinical applications of machine learning algorithms: beyond the black box.David S. Watson, Jenny Krutzinna, Ian N. Bruce, Christopher E. M. Griffiths, Iain B. McInnes, Michael R. Barnes & Luciano Floridi - 2019 - British Medical Journal 364:I886.
  Machine learning algorithms may radically improve our ability to diagnose and treat disease. For moral, legal, and scientific reasons, it is essential that doctors and patients be able to understand and explain the predictions of these models. Scalable, customisable, and ethical solutions can be achieved by working together with relevant stakeholders, including patients, data scientists, and policy makers.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 39.  90
  Invited book review of Paul Bishop’s Synchronicity and Intellectual Intuition in Kant, Swedenborg, and Jung (Lewiston, N.Y.: The Edwin Mellen Press, 2000). [REVIEW]Stephen R. Palmquist - 2004 - Journal of Scientific Exploration 18 (3):500-509.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  31
  Attack Prevention in IoT through Hybrid Optimization Mechanism and Deep Learning Framework.Regonda Nagaraju, Jupeth Pentang, Shokhjakhon Abdufattokhov, Ricardo Fernando CosioBorda, N. Mageswari & G. Uganya - 2022 - Measurement: Sensors 24:100431.
  The Internet of Things (IoT) connects schemes, programs, data management, and operations, and as they continuously assist in the corporation, they may be a fresh entryway for cyber-attacks. Presently, illegal downloading and virus attacks pose significant threats to IoT security. These risks may acquire confidential material, causing reputational and financial harm. In this paper hybrid optimization mechanism and deep learning,a frame is used to detect the attack prevention in IoT. To develop a cybersecurity warning system in a huge data set, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Trust in God: an evaluative review of the literature and research proposal.Daniel Howard-Snyder, Daniel J. McKaughan, Joshua N. Hook, Daryl R. Van Tongeren, Don E. Davis, Peter C. Hill & M. Elizabeth Lewis Hall - 2021 - Mental Health, Religion and Culture 24:745-763.
  Until recently, psychologists have conceptualised and studied trust in God (TIG) largely in isolation from contemporary work in theology, philosophy, history, and biblical studies that has examined the topic with increasing clarity. In this article, we first review the primary ways that psychologists have conceptualised and measured TIG. Then, we draw on conceptualizations of TIG outside the psychology of religion to provide a conceptual map for how TIG might be related to theorised predictors and outcomes. Finally, we provide a research (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  19
  Can you use this style in other contexts? With R.K. Nar*y*n.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper argues against a thesis that Shashi Tharoor seems to accept: that R.K. Narayan’s style is bound up with a very specific context, of people left behind by the times in South India. It cannot deal with other subject matter. I present a little fiction to challenge the thesis.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges.M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, O. Bezpartochna, R. Dmuchowski, S. Szmitka, O. Shevchenko, M. Artman, P. Jarosz, V. Kubičková, M. Čukanová, D. Benešová, R. Narkūnienė, R. Bražulienė, T. Németh, M. Hegedűs, M. Borowska, B. Cherniavskyi, R. Vazov, M. Lalakulych, N. Tsenkler, N. Štangová, A. Víghová, P. Havrylko, T. Hushtan, V. Petrenko, A. Karnaushenko, A. Sokolovskа, O. Tymchenko, O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak, R. Pidlypna, M. Kovach, K. Indus, O. Sydorchuk, A. Kolodiychuk, V. Kuranovic, O. Nosachenko, M. Baldzhy, K. Andriushchenko, K. Teteruk, E. Yuhas, L. Rybakova, E. Mikelsone, T. Volkova, A. Spilbergs, E. Liela, J. Frisfelds, M. Kurleto, I. Vlasenko & S. Gyrych (eds.) - 2020 - Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 1. – 309 p.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Hacia una noción de interpretación en la ciencia: anotaciones críticas al planteamiento de N. R. Hanson.Julio Horta - 2016 - Interpretatio. Revista de Hermenéutica 1 (2): 89-118.
  Abstract: In the present work we have made a critical review of the philosophical propo­ sal of Norwood R. Hanson with the aim of exposing the limits of its theoretical approach on the problem of interpretation in science. The first part of this work exposes the hansonian project, looking for evidence of his contributions to the philosophy of science and scientific thinking. In the following two sections we present a critique to his philosophical proposal. We present two exercises of philosophical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Parkinson’s Disease Prediction Using Artificial Neural Network.Ramzi M. Sadek, Salah A. Mohammed, Abdul Rahman K. Abunbehan, Abdul Karim H. Abdul Ghattas, Majed R. Badawi, Mohamed N. Mortaja, Bassem S. Abu-Nasser & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Health and Medical Research (IJAHMR) 3 (1):1-8.
  Parkinson's Disease (PD) is a long-term degenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. The symptoms generally come on slowly over time. Early in the disease, the most obvious are shaking, rigidity, slowness of movement, and difficulty with walking. Doctors do not know what causes it and finds difficulty in early diagnosing the presence of Parkinson’s disease. An artificial neural network system with back propagation algorithm is presented in this paper for helping doctors in identifying (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46. En språklig verden. Noen tanker om språk og erkjennelse.Rani Lill Anjum - 2006 - In Sissel Redse Jørgensen & Rani Lill Anjum (eds.), Tegn som Språk.
  Språket vårt utgjør en stor del av vår identitet. Det er et redskap for kommunikasjon med andre mennesker, men også med oss selv. Vi uttrykker oss gjennom språket, og vi tenker ved hjelp av språket. Men hva er egentlig språk? Gjennom å ta for meg to vesensforskjellige tilnærminger til dette spørsmålet ønsker jeg å vise at det synet vi har på språk, har stor filosofiske betydning. Dette er fordi et språksyn nødvendigvis vil få konsekvenser for hvordan vi tenker om beslektede (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Platos Idee des Guten.R. Ferber - 2015 - St. Augustin: Academia Verlag.
  At the centre of the monograph (1984, first edition) lies a detailed interpretation and critique of the idea of the Good in the Republic. The main thesis of the interpretation runs as follows: The idea of the Good functions as a third item between thinking and being. The main purpose of the monograph is to introduce the systematic problem of the third item via the historical problem of the idea of the Good. The second, enlarged edition (1989) gives a new (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 48.  14
  Conjectural computer science history: the Middlesborough problem, by R.K. Nar*y*n.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper presents folk impressions of the University of Manchester’s difficulties in becoming a great university, but by means of a fiction imitating a distinguished writer from the Indian subcontinent. The impressions concern past efforts and the difficulties they faced.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Contemplative Science: An Insider's Prospectus.W. B. Britton, A. C. Brown, C. T. Kaplan, R. E. Goldman, M. Deluca, R. Rojiani, H. Reis, M. Xi, J. C. Chou, F. McKenna, P. Hitchcock, Tomas Rocha, J. Himmelfarb, D. M. Margolis, N. F. Halsey, A. M. Eckert & T. Frank - 2013 - New Directions for Teaching and Learning 134:13-29.
  This chapter describes the potential far‐reaching consequences of contemplative higher education for the fields of science and medicine.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Protein Ontology: A controlled structured network of protein entities.A. Natale Darren, N. Arighi Cecilia, A. Blake Judith, J. Bult Carol, R. Christie Karen, Cowart Julie, D’Eustachio Peter, D. Diehl Alexander, J. Drabkin Harold, Helfer Olivia, Barry Smith & Others - 2013 - Nucleic Acids Research 42 (1):D415-21..
  The Protein Ontology (PRO; http://proconsortium.org) formally defines protein entities and explicitly represents their major forms and interrelations. Protein entities represented in PRO corresponding to single amino acid chains are categorized by level of specificity into family, gene, sequence and modification metaclasses, and there is a separate metaclass for protein complexes. All metaclasses also have organism-specific derivatives. PRO complements established sequence databases such as UniProtKB, and interoperates with other biomedical and biological ontologies such as the Gene Ontology (GO). PRO relates to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 997