Results for 'Guszt��v Kov��cs'

1000+ found
Order:
 1. Interpretace v narativním přístupu.Vladimír Chrz & Ivo Čermák - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):415-443.
  Cílem studie je zodpovědět otázku, co znamená v interpretujících humanitních či sociálních vědách zkoumat narativně. Interpretace je pojata jako explikace utváření významu. V návaznosti na toto pojetí je identifikována řada interpretačních dilemat. V tomto kontextu je uveden narativní přístup jako řešení těchto dilemat. Je pojednáno o povaze narativní perspektivy, o vztahu narativity a zkušenosti a o povaze narativních dat. Narativní výzkum je chápán jako rekonstrukce způsobů, jakými je utvářen význam narativními prostředky. Narativní interpretace umožňuje pohybovat se pružně a efektivně: 1) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  58
  Funkce Rozumu v estetickém prožitku.Vlastimil Zuska - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (2):227-234.
  Studie zkoumá Whiteheadovo pojetí rozumu jako regulativního faktoru v každém estetickém prožitku, spolu s Whiteheadovým názorem na základní estetickou povahu každého prožitku, každé zkušenosti. Tyto myšlenky jsou srovnávány se současnými nálezy neuroestetiky a recepční estetiky s cílem doložit stimulující povahu Whiteheadovy fi losofie i pro současnou estetiku.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu [Identity in Liberal Political Theory and the Cosmopolitan Dilemma].Sylvie Bláhová & Pavel Dufek - 2018 - Filosoficky Casopis 66 (3, 4):383–399, 505–517.
  In this article we address the question of individual identity and its place – or rather omission – in contemporary discussions about the cosmopolitan extension of liberalism as the dominant political theory. The article is divided into two parts. In the first part we show that if we consistently emphasise the complementarity of the “inner” and “outer” identity of a person, which is essential to liberalism from its very beginnings, then a fundamental flaw in the liberal cosmopolitan project becomes apparent. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Contemporary legal philosophising: Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart, & law and literature, with Marxism's dark legacy in Central Europe (on teaching legal philosophy in appendix).Csaba Varga - 2013 - Budapest: Szent István Társulat.
  Reedition of papers in English spanning from 1986 to 2009 /// Historical background -- An imposed legacy -- Twentieth century contemporaneity -- Appendix: The philosophy of teaching legal philosophy in Hungary /// HISTORICAL BACKGROUND -- PHILOSOPHY OF LAW IN CENTRAL & EASTERN EUROPE: A SKETCH OF HISTORY [1999] 11–21 // PHILOSOPHISING ON LAW IN THE TURMOIL OF COMMUNIST TAKEOVER IN HUNGARY (TWO PORTRAITS, INTERWAR AND POSTWAR: JULIUS MOÓR & ISTVÁN LOSONCZY) [2001–2002] 23–39: Julius Moór 23 / István Losonczy 29 // (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  48
  Humanistická komunita v českých zemích - spojeni nejen chudobou. [REVIEW]Magda Dostálová - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):568-572.
  Recenze: Lucie Storchová, Paupertate styloque connecti: utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha: Scriptorium 2011, 538 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Experti a laici v demokratické společnosti: tři pohledy na problematiku demokratizace vědy.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):3-28.
  Studie věnuje pozornost problematice demokratizace vědy, v jejímž rámci zaujímá klíčové postavení otázka, v jaké míře a zda vůbec má mít široká veřejnost možnost zasahovat do vědní a výzkumné politiky a participovat na rozhodování v odborných záležitostech. První část studie je věnována představení dvou radikálně odlišných a vzájemně protichůdných pohledů na tuto problematiku, které byly rozpracovány v rámci poválečné filosofie vědy v dílech Michaela Polanyiho a Paula Feyerabenda a v různých podobách spolu soupeří dodnes. Tyto dva pohledy, jež nás staví (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  51
  Chvála darwinismu v deseti obrazech.Filip Tvrdý - 2011 - AFOhled 2011 (1):5.
  Popularizační článek o britském dokumentárním cyklu Life (BBC, 2009) při příležitosti jeho uvedení na filmovém festivalu AFO.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. O technických obrazech v sociálních vědách.Michal Šimůnek - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (4):617-642.
  Recenzní stať antologie David ČENĚK – Tereza PORYBNÁ, Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2010, 332 s., postihuje vybrané tendence, které formují postavení technických obrazů v soudobých sociálních vědách. Po základním představení antologie a jejím zařazení do kontextu diskuse o vizuálních sociálních vědách se tak článek věnuje zejména třem klíčovým tématům: kritice a návrhům na transformaci subjekt-objektového vztahu; nástupu tzv. participatorních metod; požadavkům na vytváření mimotextových reprezentací a ustavení sdílené antropologie. Stať vždy nejdříve ilustruje, jak (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Popularizace sociálních věd v kontextu digitálního a dialogického obratu.Michal Šimůnek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):55-81.
  Přibližně od druhé poloviny devadesátých let můžeme v sociálních vědách rozpoznat řadu tendencí, které nás opravňují hovořit o digitálním obratu v sociálněvědné praxi. Ačkoli důsledky digitalizace jsou pozorovatelné v mnoha oblastech sociálních věd, nejvýrazněji jsou zřejmě patrné ve znovuoživení očekávání spojovaných s tzv. dialogickým obratem a v diskusi rozpoutané kolem konceptu veřejné vědy. Tato studie vychází z kritického představení antologie a knihy-hypermédia Phillip VANNINI, Popularizing Research. Engaging New Genres, Media and Audiences. New York: Peter Lang 2012, 220 s.; Phillip VANNINI, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  17
  Stereotyp ohně V gotickém hororu 60. let.Elian Poslední - manuscript
  V této práci se zaměřím na stereotypy ve filmovém gotickém hororu 60. let, jejich symboliku a možné filosofické souvislosti.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Centrum a periferie v historiografii filosofie: Petr Olivi a středověká nauka o duši.Lukáš Lička - 2016 - In Marek Otisk & Adam Olech (eds.), Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. Ostravská univerzita. pp. 104-119.
  Centre and Periphery in the Historiography of Philosophy: Peter Olivi and Medieval Psychology The paper inquiries into the (historiographical) question what does it mean to be a “marginal thinker” in the context of the medieval philosophy. The question is investigated on the example of Franciscan philosopher and theologian Peter Olivi (1248/49–1298) and his philosophical psychology. First, a preliminary option is introduced: for a thinker, being “marginal” depends on his relation to who is considered to be canonical. Since the most famous (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. KOMPUTERIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNÉ KORONAVIROVÉ KRIZE.Václav Řezníček - 2020 - Media4u Magazine 17 (3):5-11.
  Omezení jsoucí důsledkem současné pandemie, zejména pak zákaz osobní přítomnosti studentů na studiu, dávají nebývalý prostor pro uplatnění distančního způsobu vzdělávání. Otázkou je, jakým způsobem to výuku na školách ovlivní i po odeznění restrikcí. Článek se pokouší v aktuálním kontextu analyzovat rizika možné další elektronizace (komputerizace) studia.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  91
  Durdík a Hostinský: počátky darwinismu v Čechách.Karel Stibral - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):319-339.
  Text se zaměřuje na přijetí a vnímání darwinismu v českých zemích v 19. století, kdy bylo šíření a interpretace Darwinova učení paradoxně spjato s dvěma profesory estetiky z Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, Josefem Durdíkem a Otakarem Hostinským. Ačkoliv poněkud zjednodušovali teorii přírodního výběru, Darwinovu teorii chápali jako příchod nového paradigmatu. Tento text představuje a srovnává interpretaci darwinismu u obou estetiků, zejména jejich stanoviska k teorii přírodního výběru, možnostem aplikace této teorie v estetice a teorii umění, a také jejich vztah k (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Teze o přelití v participativní demokracii: Empirická relevance a normativní udržitelnost [The Spillover Thesis in Participatory Democratic Theory: Empirical Relevance and Normative Defensibility].Jan Čambora & Pavel Dufek - 2016 - Czech Political Science Review 22 (2):75–102.
  The paper focuses on the “spillover thesis” which constitutes a pillar of much of contemporary participatory democratic theory; specifically, we assess the claim that workplace democratization leads to a higher degree of political participation amongst labourers. The paper analyses the thesis as formulated by Carole Pateman, including its later revisions triggered by ambiguous results of empirical studies aiming to (dis)prove it. The spillover thesis is then confronted with important methodological and theoretical critiques, the upshot being that in order to be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Náboženské racionale v liberální demokracii: Vyloučení, zahrnutí a hledání třetích cest [The Religious Rationale in Democracy: Exclusion, Inclusion and Search for Third Ways].Vojtěch Malý & Pavel Dufek - 2013 - Social Studies / Socialni Studia 10 (3):61–83.
  The article provides a focused overview of the recent debates in political philosophy on the role of religious arguments (as reasons for action) in liberal democracy, as well as a preliminary defence of a particular approach to the issue. Drawing on Christopher Eberle’s typology, we distinguish three main camps – Justificatory Liberalism, basing its advocacy of a “doctrine of religious restraint” on Rawls’s account of public justification; its Liberal Critics, embracing a wholly permissive position vis-à-vis religious arguments in the public (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. O expertech a lidech: spasitelské lhaní v časech pandemie [Of Experts and Men: White Lies in the Times of a Pandemic].Petr Špecián & Marek Hudík - 2021 - In Dedičstvo koronakrízy: Ako lepšie zvládnuť ďalšiu pandémiu. Bratislava, Slovensko: pp. 53-74.
  Krize spojená s příchodem pandemie koronaviru ukázala, že užitečné expertní vědění sice podle všeho existuje, ale ne každému, kdo se představí jako expert, bychom měli věřit. Slovy doktora House: „Všichni lžou.“ Lžou i odborníci. Kapitola se zaměřuje na situace, kdy odborník lže takříkajíc „s dobrým úmyslem,“ neboť se domnívá, že pravda by veřejnost vedla k chování, které není společensky žádoucí. V takovém případě se jedná o lhaní paternalistické, protože má ochránit veřejnost před ní samotnou. Ukážeme příklady, kdy k němu dochází, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Vztah mezi principy a modely v sémantickém pojetí vědeckých teorií.Lukáš Hadwiger Zámečník - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):469-493.
  Zkoumání je založeno na reflexi sémantického pojetí vědec- kých teorií Ronalda Giera. Gierova východiska a závěry jsou podrobeny kritice, na jejímž základě autor buduje svou vlastní variantu modelově založeného pojetí teorií. Hlavním cílem příspěvku je konceptualizace vztahu mezi principy a modely s důrazem na to, že tento vztah může zakládat dynamiku teorie, respektive posloupnosti teorií. Souhrnně bude v příspěvku prověřována řada tezí: 1) Základními prvky teorie jsou modely, které slouží jako nosiče principů. 2) Modely hrají rozhodující roli při pojmové výstavbě (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Diskuse o evoluci mezi neo-lamarckismem a neo-darwinismem v českých zemích.Tomáš Hermann & Michal Šimůnek - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):283-300.
  Studie se zabývá tím, jak se v českých zemích obráželo bouřlivé období vývoje biologického myšlení od přelomu 19. a 20. století do první světové války, kdy vedle sebe existovaly velmi různé názory na evoluci. Mnohovrstevnatost teoretickou přitom doplňuje i kulturní a vědecká mnohovrstevnatost českých zemí, kde se jednak mísí vlivy německé a české biologie na svých autonomních institucích, a jednak lze spatřovat rozdíly i mezi lokálními centry Prahou a Brnem se svými badatelskými tradicemi a nezávislými vazbami na další centra ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.Tomas Hribek - 2017 - Praha, Česko: Filosofia.
  [What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World] Summary: The book is both a survey of the contemporary debate and a defense of a distinctive position. Most philosophers nowadays assume that the focus of the philosophy of consciousness, its shared explanandum, is a certain property of experience variously called “phenomenal character,” “qualitative character,” “qualia” or “phenomenology,” understood in terms of what it is like to undergo the experience in question. Consciousness as defined in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. Z evolučního hlediska: Pojem evoluce v současné filosofii.Vladimir Havlik & Tomas Hribek (eds.) - 2011 - Praha, Česko: Filosofia.
  [From an Evolutionary Point of View: The Concept of Evolution in Contemporary Philosophy].
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21.  60
  Od Misese k Schutzovi. Otázka apriorismu v ekonomii.Petr Špecián - 2012 - Politická Ekonomie 60 (3):395--410.
  The study analyzes Mises‘s approach to the question of apriorism in a broader methodological context. It shows that it is not inevitable to advocate the aprioristic character of economics (resp. science of human action), as Mises does, to maintain the subjectivist-individualist methodology and the effort to adequately grasp the general laws of human action from its perspective. The present redefinition of apriorism is developed on the basis of thoughts of Barry Smith and Alfred Schutz. It suggests abandoning the apodictic character (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Précis knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.Tomáš Hříbek - 2017 - Filosofie Dnes 9 (2):4-22.
  [Précis of What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World] The paper provides a summary of my recent Czech-language book, WHAT IT'S LIKE, OR WHAT IT'S ABOUT? THE PLACE OF CONSCIOUSNESS IN THE MATERIAL WORLD (2017). As suggested by the subtitle, the topic of the book is philosophy of consciousness. In the contemporary literature, most participants have in mind the so-called phenomenal characters, and the main issue debated between dualists and materialists is whether (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  17
  Interpretace scénáře filmu Dvě tváře Dr. Jekylla v kontextu díla F. Nietzcheho.Elian Poslední - manuscript
  Film Two Faces of Dr. Jekyll (1960, režie Terrence Fisher) by se dal interpretovat skrze dílo F. Nietzscheho. -/- Při interpretaci vycházím především z díla „Mimo dobro a zlo”, dále pak z děl „Tak pravil Zarathustra" a „Vůle k moci”. -/- V tomto filmu nevystupuje Dr. Jekyll jako ztělesnění dobra, jak tomu bylo v předloze, nýbrž jako obraz samotného Nietzscheho, člověka zapáleného pro hledání vyššího bytí, pro hledání nadčlověka. Člověka odsouzeného ke zkáze. -/- Jekyllova nevyrovnanost, vášeň a touha po nadčlověku (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  57
  Ideální konsenzus, reálná diverzita a výzva veřejného ospravedlnění: k limitům idealizace v liberální politické teorii [Ideal Consensus, Real Diversity, and the Challenge of Public Justification: On the Limits of Idealisation in Liberal Political Theory].Matouš Mencl & Pavel Dufek - 2021 - Acta Politologica 2 (13):49–70.
  The paper deals with the methodological clash between idealism and anti-idealism in political philosophy, and highlights its importance for public reason (PR) and public justification (PJ) theorising. Upon reviewing the broader context which harks back to Rawls’s notion of a realistic utopia, we focus on two major recent contributions to the debate in the work of David Estlund (the prototypical utopian) and Gerald Gaus (the cautious anti-utopian). While Estlund presents a powerful case on behalf of ideal theorising, claiming that motivational (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Přátelství, dobro, polis. K významu přátelství v celku Aristotelovy praktické filosofie.Jakub Jinek - 2011 - Studia Neoaristotelica 8 (1):72-94.
  Aristotle’s subtle distinction between the forms of friendship and his concept of loving friend as one’s other self propose a solution to the fundamental objection to any eudaimonian theory of slavery, namely that friendship – as basically non-moral phenomenon – is but an egoistic device of one’s happy life. Aristotelian theorems are based on his concept of analogy and on a philosophically specific notion of “self”. Since both of these are rooted in Platonism, Aristotle has toevolve them dialectically in a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. A Description Logic Framework for Commonsense Conceptual Combination Integrating Typicality, Probabilities and Cognitive Heuristics.Antonio Lieto & Gian Luca Pozzato - 2019 - Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence:1-39.
  We propose a nonmonotonic Description Logic of typicality able to account for the phenomenon of the combination of prototypical concepts. The proposed logic relies on the logic of typicality ALC + TR, whose semantics is based on the notion of rational closure, as well as on the distributed semantics of probabilistic Description Logics, and is equipped with a cognitive heuristic used by humans for concept composition. We first extend the logic of typicality ALC + TR by typicality inclusions of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 27. A Description Logic of Typicality for Conceptual Combination.Antonio Lieto & Gian Luca Pozzato - 2018 - In Proceedings of ISMIS 18. Springer.
  We propose a nonmonotonic Description Logic of typicality able to account for the phenomenon of combining prototypical concepts, an open problem in the fields of AI and cognitive modelling. Our logic extends the logic of typicality ALC + TR, based on the notion of rational closure, by inclusions p :: T(C) v D (“we have probability p that typical Cs are Ds”), coming from the distributed semantics of probabilistic Description Logics. Additionally, it embeds a set of cognitive heuristics for concept (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 28. Scientismus, vědecký imperialismus a hranice vědeckého poznání.Filip Tvrdý - 2019 - In Mariana Szapuová, Martin Nuhlíček & Michal Chabada (eds.), Veda, spoločnosť a hodnoty. Bratislava: pp. 21-33.
  The indisputable success of experimental science caused a division in philosophy at the turn of the 21st century. A substantial part of philosophers was inspired by ground-breaking writings of W. V. O. Quine and they followed philosophical naturalism that considers hypothetical-deductive method the most effective or the only way to acquire justified true beliefs. Other philosophers are worried about the hegemony of empirical sciences and warn against excessive ambitions of scientific methodology. Scientism or scientific imperialism is a point of view, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Király V. István - Death and History.István Király V. - 2016 - Budapesti Konyv Szemle (2):79-83.
  Recenzio Kiraly V. Istvan Death and History c. konyverol.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  99
  Nesnáze introspekce: svoboda rozhodování a morální jednání z pohledu filozofie a vědy.Filip Tvrdý - 2015 - Prague: Togga.
  V dějinách filozofie se objevilo nespočetné množství snah překonat kognitivní nedostatečnost člověka. Většinový názor zněl, že zatímco vnější smyslové poznání podléhá nejrůznějším klamům, poznání vnitřní je mnohem jistější, či dokonce neomylné. Předpokládaná znalost sebe sama je ovšem iluzorní a stala se důvodem pro vznik mnoha chybných přístupů ke skutečnosti. Kniha se skládá ze tří částí. První kapitola se zabývá introspekcí, především jejím přijetím v dějinách filozofie a odmítnutím v psychologickém behaviorismu 20. století. Druhá kapitola pojednává o iluzornosti svobody rozhodování, která (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31. O dialektice ve vědě a sociologii.Miloslav Petrusek - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):387-414.
  Po pádu totalitárních systémů, jež spočívaly na marxistické ideologii, se sociální věda začala k dialektice chovat rezervovaně, případně ji zcela vyloučila z legitimního instrumentária vědy. Studie se na pozadí vývoje a proměn dialektiky v různých sociologických koncepcích snaží odpovědět tři otázky: a) nakolik je „dialektická sociologie“ možná, b) zda nejde o redundantní termín, c) ukázat elementární principy, jimiž se „dialektické zkoumání“ sociální reality může či má řídit. V závěru ukazuje rozdílnost principů tzv. lazarsfeldovského a radikálně kritického paradigmatu v empirickém výzkumu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Constantin TONU: István KIRÁLY V., Death and History, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, ISBN: 978-3-659-80237-9, 172 pages, 2015.V. Istvan Kiraly & Constantin Tonu - 2016 - Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory 2 (1).
  Review the Istvan Kiraly V.'s book: Death and History.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. W.V. Quine, Immanuel Kant Lectures, translated and introduced by H.G. Callaway.H. G. Callaway & W. V. Quine (eds.) - 2003 - Frommann-Holzboog.
  This book is a translation of W.V. Quine's Kant Lectures, given as a series at Stanford University in 1980. It provide a short and useful summary of Quine's philosophy. There are four lectures altogether: I. Prolegomena: Mind and its Place in Nature; II. Endolegomena: From Ostension to Quantification; III. Endolegomena loipa: The forked animal; and IV. Epilegomena: What's It all About? The Kant Lectures have been published to date only in Italian and German translation. The present book is filled out (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Hermeneutica Bibliothecaria - Antologie Philobiblon (V).Istvan Kiraly V., Carmen Crisan, Cristina Popa & Raluca Trifu (eds.) - 2011 - Cluj-Napoca, Romania: Editura Argonaut - Biblioteca Centrală Universitară" Lucian Blaga" din Cluj.
  Antologia revistei Philobiblon editata in 2011.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA – Antologie Philobiblon – (V).V. István Király - 2011 - Cluj-Napoca, Romania: Editura Argonaut.
  CUPRINS CONTUR Re-Introducere sau: Dincolo de „teoria şi practica” informării şi documentării – Spre o hermeneutică posibilă şi necesară ......................................................... 11 Desfăşurătorul întâlnirilor Atelierului Hermeneutica Bibliohtecaria (Philobiblon) .................................................................................................... ......... 21 FOCUS Noul Program al revistei şi Politica ei Editorială: PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities .............. 29 Raluca TRIFU, István KIRÁLY V., Consideraţii filosofice, epistemologice şi scientometrice legate de sensurile ştiinţei şi profesiei bibliotecare – Pentru situarea proiectului unei cercetări ............................................................ 31 Valeria SALÁNKI, Cultura organizaţională şi comunicarea în (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Typologizácia morálky a mravných subjektov v etike sociálnych dôsledkov.V. Gluchman - forthcoming - Filozofia.
  The analysis of moral subject in consequentialist ethics (as a kind of nonutilitaristic consequentialism) aims to show, that moral subject is of basie importance for it - regardeless to the fact, that its analysis focuses predominantly on action and its concequences. It is the moral subject, which enables the action and its consequences to be performed. So understanding the conditions of moral subjecťs action means understanding the moral subject itself. This understanding draws upon the typology of moral subjects that makes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Jakým relacionalistou byl Leibniz?Kateřina Lochmanová - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):21-57.
  V rámci tohoto příspěvku se pokusím zpochybnit dosavadní mainstreamovou interpretaci Leibnizovy metafyziky prostoru, jak ji představil v dopisech anglickému učenci Samuelu Clarkovi. Přestože bývá Leibnizova metafyzika prostoru právě na základě jeho korespondence s Clarkem obvykle považována za ostrý protipól metafyziky Clarkovy, respektive Newtonovy, v rámci tohoto příspěvku poukážu na to, že při zvážení Leibnizovy geometrie zvané „analysis situs“ se taková interpretace stává neudržitelnou. Leibnize nelze považovat za zastánce typicky relačního pojetí prostoru.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Zsuzsanna Mariann LENGYEL: New Ways for Understanding: Death and History – István KIRÁLY V.: Death and History. (Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 2015) 180 p.István Király V. - 2016 - Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 21 (1):123 - 131.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Romantika jako epistemologická alternativa otevřená Kantovou Kritikou soudnosti.Martin Ďurďovič - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):259-281.
  Cílem článku je ukázat, že německá raná romantika, která položila filosofické základy romantického hnutí, nebere příklon k subjektivitě prožívání jako odklon od poznání, nýbrž jako jiný způsob poznání. Romantická niternost nachází svůj protějšek ve zkušenosti světa, jemuž umění dokáže propůjčit hlubší význam než racionální filosofie a věda. Tento nový pohled na poznání je romantiky použit jak na výklad přírody, tak duchovní lidské skutečnosti. Článek upozorňuje na to, že vedle dědictví spinozismu měla romantická epistemologie důležitý zdroj v některých úvahách Kantovy Kritiky (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  92
  Fontenelle a vznik novověké koncepce pokroku na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století.Dagmar Zajíčková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):397-419.
  Článek ukazuje pohled na utváření novověké koncepce pokroku v dílech Bernarda Le Boviera de Fontenelle. Idea pokroku byla poprvé přesně zformulována právě ve Fontenellových pracích. Podnětem pro Fontenellovy úvahy byla intelektuální debata querelle des anciens et des modernes. Tato diskuze měla rozhodnout o nadřazenosti novověku nad antikou nebo naopak. Fontenelle se debaty účastnil a závěry, k nimž došel, dovršily jeho teorii pokroku, jíž se věnoval nejen téměř ve všech pracích, ale též ve chvalořečích.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Složila finanční krize „labutí píseň“ pozitivistické ekonomii?Lukáš Kovanda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):421-436.
  V rámci filosofie věd panuje široká shoda na tom, že druhá polovina 20. století složila „labutí píseň" pozitivismu. Milton Friedman a Paul Samuelson, dva klíčoví autoři k metodologii ekonomie v daném časovém období, přitom tento vývoj ve filosofii vědy prý nikdy nereflektovali. Pozitivistická východiska - v prvé řadě v podobě redukcioni- stického přístupu - jsou tudíž stále přítomna ve vlivných teoretických konceptech rozvinutých ekonomy hlavního proudu. Značný počet autorů však v současnosti sdílí náhled, že tyto koncepty v nezanedbatelné míře přispěly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  55
  Problém založení a legitimizace lidských práv.Miroslav Vacura - 2020 - Filozofia 75 (7):513-526.
  Lidská práva jsou v současné době předmětem řady komplexních otázek, které jsou politické, sociální či právní povahy. Abychom na otázky mohli smysluplně odpovídat, musíme brát ohled i na obecnější filosofické souvislosti a mít jasnější představu o tom, co lidská práva jsou a na jakých základech stojí. V předkládaném textu si klademe otázku, zdali máme v současné době k dispozici plně filosoficky fundovanou koncepci založení a legitimizace lidských práv. Předkládáme postupně různé současné přístupy, které jsou kandidáty na řešení tohoto problému a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Život a dílo A. N. Whiteheada.Michal Andrle - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (2):187-225.
  Tato studie je v první řadě studií z dějin filosofie. Jejím hlavním úkolem je popsat život a dílo autora, který byl v česko-slovenském intelektuálním prostředí dlouhou dobu opomíjen: anglo-amerického matematika, fyzika a filosofa Alfreda Northa Whiteheada. Jeho životní příběh bývá někdy popisován jako „příběh tří měst“: Cambridge v Anglii, Londýna a nakonec Cambridge v Massachusetts, kde sídlí Harvardova univerzita. Studie se soustředí na některé významné momenty ve filosofově životě a pokouší se je zdůraznit jako klíč k porozumění Whiteheadovu celoživotnímu projektu. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Věda jako „forma života“: kritérium demarkace jako praktický problém.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):429-452.
  Larry Laudan v článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy" a „pseudovědy", za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké" a „pseudovědecké" za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  70
  Od kultury zpětné vazby ke kybernetice.Jan Romportl - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):211-232.
  Cílem článku je v historickém kontextu analyzovat základy, na nichž stojí dnešní vědní obor kybernetika, a nabídnout takovou definici kybernetiky, která by odpovídala jak jejím původním kořenům, tak i aktuální institucionalizované vědeckovýzkumné a vývojové praxi. Článek klade důraz na hluboce zakořeněnou inženýrskou motivaci kybernetiky, kybernetickou metaforu člověk-stroj, na spřažení mezi člověkem a strojem a na kybernetiku jako diskurzivní praktiku. Historický kontext je zaměřen na rané období americké kybernetiky a proto-kybernetiky.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence.Filip Tvrdý - 2014 - Prague: Togga.
  Kniha se zabývá problematikou připisování myšlení jiným entitám, a to pomocí imitační hry navržené v roce 1950 britským filozofem Alanem Turingem. Jeho kritérium, známé v dějinách filozofie jako Turingův test, je podrobeno detailní analýze. Kniha popisuje nejen původní námitky samotného Turinga, ale především pozdější diskuse v druhé polovině 20. století. Největší pozornost je věnována těmto kritikám: Lucasova matematická námitka využívající Gödelovu větu o neúplnosti, Searlův argument čínského pokoje konstatující nedostatečnost syntaxe pro sémantiku, Blockův návrh na použití brutální síly pro řešení (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Darwinismus a portmannismus: střetnutí nesouměřitelných biologických paradigmat?Filip Jaroš - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):301-318.
  Tzv. portmannismus je specifický, v biologii kořenící myšlenkový směr, jehož dosah je v současné době omezen převážně na české země. Řada knižních, časopiseckých a popularizačních prací dokazuje, že na platformě Portmannových myšlenek vznikla v Čechách specifická a originální myšlenková škola. Portmann uznával Darwinovu teorii, upozorňoval však na množství jevů, které si žádají interpretaci sahající za rámec známých darwinistických mechanismů. Mezi zastánci Portmannovy nauky a hlavním proudem darwinistů existuje napětí, které koření v různých pojetích vědy. Portmannismus je často považován za nauku (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Realism v Equilibrism about Philosophy.Daniel Stoljar - forthcoming - Syzetesis 1.
  Abstract: According to the realist about philosophy, the goal of philosophy is to come to know the truth about philosophical questions; according to what Helen Beebee calls equilibrism, by contrast, the goal is rather to place one’s commitments in a coherent system. In this paper, I present a critique of equilibrism in the form Beebee defends it, paying particular attention to her suggestion that various meta-philosophical remarks made by David Lewis may be recruited to defend equilibrism. At the end of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49.  49
  Neřesti a konspirace.Filip Tvrdý - 2022 - Academix 1 (1):48-59.
  Pseudovědecké teorie jsou uzavřeny vůči možnosti vyvrácení, ale s konspiračními teoriemi to tak jednoduché není, protože mnohé zprávy o konspiracích jsou pravdivé. Přijetí jedné konspirační teorie nicméně může vést k přijetí jiné, která je s ní v přímém protikladu. Co nás žene do pasti konspiračního myšlení?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. The Emerging Concept of Responsible Innovation. Three Reasons why it is Questionable and Calls for a Radical Transformation of the Concept of Innovation.V. Blok & P. Lemmens - 2015 - In Bert- Jaap Koops, Ilse Oosterlaken, Henny Romijn, Tsjalling Swiwestra & Jeroen Van Den Hoven (eds.), Responsible Innovation 2: Concepts, Approaches, and Applications. Dordrecht: Springer International Publishing. pp. 19-35.
  Abstract In this chapter, we challenge the presupposed concept of innovation in the responsible innovation literature. As a first step, we raise several questions with regard to the possibility of ‘responsible’ innovation and point at several difficulties which undermine the supposedly responsible character of innovation processes, based on an analysis of the input, throughput and output of innovation processes. It becomes clear that the practical applicability of the concept of responsible innovation is highly problematic and that a more thorough inquiry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   68 citations  
1 — 50 / 1000