Results for 'Hoffmann R��diger'

998 found
Order:
 1. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Thomas Kuhn'un Paradigma Kavramı ve Rölativizm Tartışması.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - IKSAD.
  Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. Kuhn bu argümanlar (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. New Christian Epitaphs From Yozgat.Fatih Yilmaz - 2019 - Philia 5:149-165.
  From the 1920’s onwards in Yozgat and its vicinity in the interior of Asia Minor field surveys and excavations have been increasingly undertaken. One recent project is an archaeological survey of the whole province of Yozgat which began in 2017 with the participation of many academics from different universities and disciplines. Through this survey, which covers a large area, research in just a few regions has been completed. In this article, seventeen Christian epitaphs discovered at and around the village of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  88
  Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  86
  University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’An: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  16
  Dehşet Yönetimi Kuramı Açısından Ölüm Kaygısının İngiltere’de Müslümanlara Yönelik Tutumların Üzerindeki Etkisi.Kenan Sevinç - 2019 - Dini Araştırmalar 22 (55):27-50.
  İngiltere, Avrupa’da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkelerden biridir ve ülkede Müslümanlara yönelik olumsuz tutumlar giderek artmaktadır. Yabancılara yönelik bu olumsuz tutumların birçok farklı psikolojik nedeni bulunmaktadır. Dehşet Yönetimi Kuramı kapsamında yapılan çeşitli araştırmalar, bu nedenlerden birisinin bireylere ölümün hatırlatılması olduğunu iddia etmektedir. Bu kurama göre, hayatta kalmak gibi güçlü bir motivasyona sahip olan insan aynı zamanda bu çabalarının bir gün başarısız olacağını bilir ve ölüm kaygısı yaşar. Ölümün hatırlatıldığı bireyler, ölüm kaygısının üstesinden gelmek için kendi kültürlerine yöneldiklerinde, diğer kültürlere (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Helen Longino'nun Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - SRA Academic Publishing.
  Bilimsel faaliyetin ve bilimsel bilginin en temel özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bilimsel nesnellik bilim felsefesi alanı içerisinde sıklıkla tartışılan bir konu olagelmiştir. Bu doğrultuda, bilimsel nesnelliğin temin edilmesine yönelik çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Genel olarak bilimsel nesnellik bilim insanlarının çalışmalarında olguları doğrudan yansıtması ya da bilim insanlarının çalışmalarını tarafsız bir bakış açısıyla tamamlaması olarak anlaşılmaktadır. Bu görüşlerin bilim felsefesi içerisindeki yansımaları sırasıyla olgulara bağlılık olarak nesnellik ve hiçbir yerden bakış olarak nesnellik isimleriyle olmuştur. Bu bakış açısı, kişisel çıkarların (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  46
  Kültür ve Değerlerin Bilimdeki Rolü: Popper ve Kuhn’un Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilime ve onun bilgisine akademik, politik, ekonomik ve kamusal alanlar olmak üzere birçok alanda diğer bilgi iddialarına kıyasla daha fazla güven duyulmaktadır. Bilime duyulan bu güvenin temelinde büyük ölçüde bilimsel süreçlerin ve yöntemlerin nesnel bir şekilde yürütülmesi ve bu nesnel sürecin bir ürünü olarak bilimsel bilginin tarafsız bilim insanları tarafından ortaya konulduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakımdan toplum tarafından bilimin tartışılmaz statüsünün ve bilimsel bilgiye verilen değerin belirleyicisi olarak nesnellik özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilhassa doğa bilimleri söz konusu olduğunda bilimsel yöntemin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Berikan Yayınevi.
  Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  43
  Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Digestão dos Alimentos e Desenvolvimento do Rúmen em Bezerros.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  PRINCÍPIOS DA DIGESTÃO DOS ALIMENTOS NOS BEZERROS -/- -/- E. I. C. da Silva -/- Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim -/- Departamento de Zootecnia – UFRPE sede -/- -/- PRINCÍPIOS DA DIGESTÃO DOS ALIMENTOS NOS BEZERROS -/- -/- INTRODUÇÃO -/- Se todos os bezerros pudessem ser criados por suas mães, haveria pouca necessidade de inúmeros livros, artigos e trabalhos, como esse, sobre a criação e o manejo básico desses animais. A maioria das vacas desempenha um ótimo papel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  34
  Vakf-ı Lâzım ile İlgili Tespit ve Tahliller.Mehmet Kara - 2021 - Kilitbahir (18):5-35.
  Kur’ân-ı Kerîm’in tilâvetinde âyetlerdeki murâd-ı ilâhînin anlaşılabilmesini temin için mushaflarda yer verilen vakf alametlerine riayet edilmesi önem arz eder. Bu bağlamda değerlendirilen vakf alametlerinden birisi, ilk olarak Ebû Ca‘fer Muhammed b. Tayfûr es-Secâvendî’nin (ö. 560/1164) ihdas ettiği ve mushaflarda (م) remzi ile gösterilen vakf-ı lâzımdır. Secâvendî’nin vakf tasnifi içerisinde en önemli vakf türü sayılan vakf-ı lâzımın inceleneceği bu çalışmada, öncelikle bu vakf türünün kavramsal çerçevesi, vakf-ibtidâ ilim tarihindeki yeri, önemi ve diğer vakf türleri ile benzer ve farklı yönleri üzerinde durulmuş; (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Características Gerais dos Bovinos / General Characteristics of Cattle Bovine.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GADO BOVINO -/- GENERAL CHARACTERISTICS OF CATTLE BOVINE -/- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GANADO BOVINO -/- 1 TAXONOMIA DOS BOVINOS -/- Consideramos, nesse primeiro tópico, a taxonomia (ordenação e classificação das espécies animais e vegetais, onde também pode-se encontrar a relação de familiaridade entre organismos distintos e/ou iguais, bem como sua evolução em diversos aspectos: físico, motor, locomoção, anatomia, etc.) dos bovinos. É levado em consideração os itens mais relevantes e mais estudados em Zootecnia, Biologia, Medicina Veterinária, etc. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kant’ın Eleştiri Öncesi Düşünceleri: Genel Bir Bakış [Kant’s Pre-Critical Thoughts: A General Outline].Ümit ÖZTÜRK - 2014 - Mavi Atlas 3 (3):87-98.
  Kant’ın 1781 tarihli Saf Aklın Eleştirisi adlı çalışmasına kadar geçen felsefî kariyeri, genel olarak literatürde, onun “eleştiri öncesi” dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin belirleyici unsuru, Kant’ın bir taraftan Newton fiziki diğer taraftan da Leibniz-Wolff metafiziki ile sürekli boğuşmasıdır. Bu süreç içerisinde Kant, aynı zamanda, hernekadar berrak ve keskin bir biçimde formüle edilmese de “eleştirel felsefe”ye doğru giden ilk açılımları da sunar. Bu çalışmanın amacı, Kant’ın sözü edilen düşünce dönemini mercek altına alarak onun “eleştiri öncesi” düşüncelerine dâir genel bir perspektif çizmektir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  67
  Molla Sadrâ’da Vâci̇bü’l-Vücûd’un İspatinda Burhan-I Nefs.Sedat Baran - 2020 - BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 15:36-49.
  Öz: İslam dünyasında Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlayan birçok burhan zikredilmiştir. Bu burhanlardan biri pek bilinmeyen nefs burhanıdır. Bu burhanın tam olarak gelişmemiş formları Meşşâî filozoflar tarafından dile getirilmiş olsa da tam ve kâmil olarak ifadesini Sühreverdî’de bulmaktayız. Sühreverdî’den sonra ve onun etkisiyle Mîr Dâmâd başka bir nefs burhanı açıklar. İslam düşünce geleneğinde nefs vesilesiyle Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlayan bir diğer filozof da Molla Sadrâ’dır. O, bu iki filozofun nefs burhanlarını benimsememiş ve Hikmet-i Müte’âliye ekolünün ilkeleri çerçevesinde yeni burhanlar dile getirmiştir. İlk burhanında (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  69
  Molla Sadrâ’da Vâci̇bü’l-Vücûd’un İspatinda Burhan-I Siddikîn Proof Of The Truthful In Proving The Necessary Existence In Mullā Sadrā.Sedat Baran - 2020 - Diyanet İlmî Dergi 56 (1):205-224.
  Mümkün varlıkları aracı kılmadan Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlama çabalarının bir sonucu olan sıddıkîn burhanı ilk defa Müslüman filozoflar tarafından dillendirildi. İbn Sînâ (ö. 428/1037) da Fârâbî’nin etkisiyle yeni bir burhan açıkladı ve buna sıddıkîn adını verdi. Molla Sadrâ (ö. 1050/1641) varlığın asaleti ilkesini mutasavvıflardan, teşkîk ilkesini de Sühreverdî’den iktibas ederek yeni bir sıddıkîn burhanı dillendirdi. Bu burhanın, varlığın asaleti, basîtliği/yalınlığı, teşkîkî ve ma’lûlün illete ihtiyacı olmak üzere bazı öncülleri vardır. O, bu öncülleri açıkladıktan sonra teselsüle ihtiyaç duymadan Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlar. Onun (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Kant'ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler.Aysel Tan - 2019 - In Üyesi̇ Abdulsemet Aydin (ed.), Sosyal Bi̇li̇mler Kongresi̇ Ki̇tabi. Diyarbakır, Türkiye:
  Kant’ın (ö.1804) felsefesi eklektik bir felsefedir ve Aydınlanma felsefesinin devamı niteliğindedir. Aydınlanma felsefesine benzer şekilde felsefesinin temeli akıldır ve aklın sınırları ve kullanımı hakkında fikirler ileri sürmüştür. Kant, dini ele alırken Tanrı’nın varlığının saf akılla ispatlanamayacağı sonucuna varmıştır. Çünkü akılla yapılan ispatlarda Tanrı’nın varlığına getirilen deliller kadar yokluğuna da eşit derecede deliller getirilebilir. O nedenle Tanrı’nın varlığının ispatında saf aklın değil pratik aklın önemli olduğunu ve ahlâksal yasaların bizi Tanrı’nın varlığına götüreceğini ileri sürer. Bu görüşünü desteklemek için eserlerinde teistik delillerin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dinî Tecrübe Delilinde Sezginin Yeri ve Önemi.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: İspec.
  Dinî tecrübe Friedrich Schleiermacher (ö.1768) ile önem kazanan ve William James’in (ö.1842) eserleriyle din felsefesinde teistik delillerin içine dahil olan bir delildir. Dini tecrübelerin birçok şekilde meydana geldiği iddia edilmektedir. Bunlardan biri de sezgidir. Bu bildirinin amacı sezgisel bilginin Tanrı’nın varlığına delil olup olmadığını ortaya koymaktır. Sezgisel yetenek, insanın fiziksel gelişimine (yani beyin) paralel olarak gelişen bir yetidir ve zihnin gelişmesiyle birlikte kapasitesi artmaktadır. Önce çocukta duygusal bir sezgi hakim iken (4-7 yaş), daha sonra çocuğun somut işlemlere geçmesiyle sezgisel yetenek (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Mevlana'da Mistik Tecrübe ve Tanrı'nın Varlığına Getirdiği Deliller.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: Ispec.
  Geçmişte Tanrı’nın varlığı, ispatı ve yorumu çerçevesinde bazı düşünürler kutsal kitapları, bir kısmı felsefi argümanları, diğer düşünürler ise mistik tecrübeyi merkeze alarak meseleyi tartışmışlardır. Tanrı’nın varlığı ile ilgili meseleyi ‘mistik tecrübe’ etrafında tartışan düşünürlerden biri Mevlana’dır (ö.1273). Onun mistik tecrübesi yani aşk tecrübesi Tanrı’nın varlığına ulaşmadaki tek yoldur. O aşk tecrübesini, gençliğinde babasından ve çevresinden aldığı tasavvufi bilgi anlayışı bağlamında yorumlar. Bu tasavvufi bilgi ve dünya görüşü, duyuların ve aklın yetersizliğine vurgu yapan ve keşf/ilham gibi duygusal sezgiyi ön plana çıkaran (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  74
  SORABJI, R. Emotion and Peace of Mind.R. Sorabji, T. Brennan & P. Brown - 2002 - Philosophical Books 43 (3):169-220.
  A longish (12 page) discussion of Richard Sorabji's excellent book, with a further discussion of what it means for a theory of emotions to be a cognitive theory.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. What is Morphological Computation? On How the Body Contributes to Cognition and Control.Vincent C. Müller & Matej Hoffmann - 2017 - Artificial Life 23 (1):1-24.
  The contribution of the body to cognition and control in natural and artificial agents is increasingly described as “off-loading computation from the brain to the body”, where the body is said to perform “morphological computation”. Our investigation of four characteristic cases of morphological computation in animals and robots shows that the ‘off-loading’ perspective is misleading. Actually, the contribution of body morphology to cognition and control is rarely computational, in any useful sense of the word. We thus distinguish (1) morphology that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 25. The Semantic Theory of Truth: Field’s Incompleteness Objection.Glen A. Hoffmann - 2007 - Philosophia 35 (2):161-170.
  According to Field’s influential incompleteness objection, Tarski’s semantic theory of truth is unsatisfactory since the definition that forms its basis is incomplete in two distinct senses: (1) it is physicalistically inadequate, and for this reason, (2) it is conceptually deficient. In this paper, I defend the semantic theory of truth against the incompleteness objection by conceding (1) but rejecting (2). After arguing that Davidson and McDowell’s reply to the incompleteness objection fails to pass muster, I argue that, within the constraints (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Why Intrinsicness Should Be Defined in a Non-Reductive Way.Vera Hoffmann-Kolss - 2018 - Grazer Philosophische Studien 95:1-14.
  Defining the distinction between intrinsic and extrinsic properties has turned out to be one of the most difficult and controversial tasks in contemporary metaphysics. It is generally assumed that a definition of intrinsicness should aim to avoid as many counterexamples as possible and reduce the notion to less controversial philosophical notions. In this paper, the author argues for a new methodological approach to defining intrinsicness. Rather than trying to cover as many intuitive examples as possible, a definition of intrinsicness should (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Aquinas on Free Will and Intellectual Determinism.Tobias Hoffmann & Cyrille Michon - 2017 - Philosophers' Imprint 17.
  From the early reception of Thomas Aquinas up to the present, many have interpreted his theory of liberum arbitrium to imply intellectual determinism: we do not control our choices, because we do not control the practical judgments that cause our choices. In this paper we argue instead that he rejects determinism in general and intellectual determinism in particular, which would effectively destroy liberum arbitrium as he conceives of it. We clarify that for Aquinas moral responsibility presupposes liberum arbitrium and thus (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 28. Duns Scotus Bibliography From 1950 to the Present, 9th Edition, 2016.Tobias Hoffmann - 2016
  This bibliography contains primary and secondary literature on Duns Scotus and Scotism.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ought-Implies-Can: Erasmus Luther and R.M. Hare.Charles R. Pigden - 1990 - Sophia 29 (1):2-30.
  l. There is an antinomy in Hare's thought between Ought-Implies-Can and No-Indicatives-from-Imperatives. It cannot be resolved by drawing a distinction between implication and entailment. 2. Luther resolved this antinomy in the l6th century, but to understand his solution, we need to understand his problem. He thought the necessity of Divine foreknowledge removed contingency from human acts, thus making it impossible for sinners to do otherwise than sin. 3. Erasmus objected (on behalf of Free Will) that this violates Ought-Implies-Can which he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 30. The Role of Self-Touch Experience in the Formation of the Self.Matej Hoffmann - 2017 - The Development of the Self Workshop at IEEE ICDL-EpiRob 2017.
  The human self has many facets: there is the physical body and then there are different concepts or representations supported by processes in the brain such as the ecological, social, temporal, conceptual, and experiential self. The mechanisms of operation and formation of the self are, however, largely unknown. The basis is constituted by the ecological or sensorimotor self that deals with the configuration of the body in space and its action possibilities. This self is prereflective, prelinguistic, and initially perhaps even (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Freedom Without Choice: Medieval Theories of the Essence of Freedom.Tobias Hoffmann - forthcoming - In Thomas Williams (ed.), The Cambridge Companion to Medieval Ethics. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 194-216.
  Medieval authors generally agreed that we have the freedom to choose among alternative possibilities. But most medieval authors also thought that there are situations in which one cannot do otherwise, not even will otherwise. They also thought when willing necessarily, the will remains free. The questions, then, are what grounds the necessity or contingency of the will’s acts, and – since freedom is not defined by the ability to choose – what belongs to the essential character of freedom, the ratio (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. The Role of Healthcare Ethics Committee Networks in Shaping Healthcare Policy and Practices.Anita J. Tarzian, Diane E. Hoffmann, Rose Mary Volbrecht & Judy L. Meyers - 2006 - HEC Forum 18 (1):85-94.
  As national and state health care policy -making becomes contentious and complex, there is a need for a forum to debate and explore public concerns and values in health care, give voice to local citizens, to facilitate consensus among various stakeholders, and provide feedback and direction to health care institutions and policy makers. This paper explores the role that regional health care ethics committees can play and provides two contrasting examples of Networks involved in facilitation of public input into and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Simple or Complex Bodies? Trade-Offs in Exploiting Body Morphology for Control.Matej Hoffmann & Vincent C. Müller - 2017 - In Gordana Dodig-Crnkovic & Raffaela Giovagnoli (eds.), Representation of Reality: Humans, Other Living Organisms and Intelligent Machines. Berlin: Springer. pp. 335-345.
  Engineers fine-tune the design of robot bodies for control purposes, however, a methodology or set of tools is largely absent, and optimization of morphology (shape, material properties of robot bodies, etc.) is lagging behind the development of controllers. This has become even more prominent with the advent of compliant, deformable or ”soft” bodies. These carry substantial potential regarding their exploitation for control—sometimes referred to as ”morphological computation”. In this article, we briefly review different notions of computation by physical systems and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Two Kinds of a Priori Infallibility.Glen Hoffmann - 2011 - Synthese 181 (2):241-253.
  On rationalist infallibilism, a wide range of both (i) analytic and (ii) synthetic a priori propositions can be infallibly justified (or absolutely warranted), i.e., justified to a degree that entails their truth and precludes their falsity. Though rationalist infallibilism is indisputably running its course, adherence to at least one of the two species of infallible a priori justification refuses to disappear from mainstream epistemology. Among others, Putnam (1978) still professes the a priori infallibility of some category (i) propositions, while Burge (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. The Minimalist Theory of Truth: Challenges and Concerns.Glen Hoffmann - 2010 - Philosophy Compass 5 (10):938-949.
  Minimalism is currently the received deflationary theory of truth. On minimalism, truth is a transparent concept and a deflated property of truth bearers. In this paper, I situate minimalism within current deflationary debate about truth by contrasting it with its main alternative―the redundancy theory of truth. I also outline three of the primary challenges facing minimalism, its formulation, explanatory adequacy and stability, and draw some lessons for the soundness of its conception of truth.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Implications of Action-Oriented Paradigm Shifts in Cognitive Science.Peter F. Dominey, Tony J. Prescott, Jeannette Bohg, Andreas K. Engel, Shaun Gallagher, Tobias Heed, Matej Hoffmann, Gunther Knoblich, Wolfgang Prinz & Andrew Schwartz - 2016 - In Andreas K. Engel, Karl J. Friston & Danica Kragic (eds.), The Pragmatic Turn: Toward Action-Oriented Views in Cognitive Science. MIT Press. pp. 333-356.
  An action-oriented perspective changes the role of an individual from a passive observer to an actively engaged agent interacting in a closed loop with the world as well as with others. Cognition exists to serve action within a landscape that contains both. This chapter surveys this landscape and addresses the status of the pragmatic turn. Its potential influence on science and the study of cognition are considered (including perception, social cognition, social interaction, sensorimotor entrainment, and language acquisition) and its impact (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 37. Are There Degreess of Self-Consciousness?R. Milliere - 2019 - Journal of Consciousness Studies 26 (3-4):252-282.
  It is widely assumed that ordinary conscious experience involves some form of sense of self or consciousness of oneself. Moreover, this claim is often restricted to a 'thin' or 'minimal' notion of self-consciousness, or even 'the simplest form of self-consciousness', as opposed to more sophisticated forms of self-consciousness which are not deemed ubiquitous in ordinary experience. These formulations suggest that self-consciousness comes in degrees, and that individual subjects may differ with respect to the degree of self-consciousness they exhibit at a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 38. Diagrammatic Reasoning as the Basis for Developing Concepts: A Semiotic Analysis of Students' Learning About Statistical Distribution.Arthur Bakker & Michael H. G. Hoffmann - 2005 - Educational Studies in Mathematics 60:333–358.
  In recent years, semiotics has become an innovative theoretical framework in mathematics education. The purpose of this article is to show that semiotics can be used to explain learning as a process of experimenting with and communicating about one's own representations of mathematical problems. As a paradigmatic example, we apply a Peircean semiotic framework to answer the question of how students learned the concept of "distribution" in a statistics course by "diagrammatic reasoning" and by developing "hypostatic abstractions," that is by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. Die Mehrdeutigkeit als Träger des sprachlichen Witzes.Magdalena Hoffmann - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:79-94.
  W niniejszym artykule opisany i zbadany został jeden z wyznaczników dowcipu słownego, jakim jest szeroko pojęta wieloznaczność. Technika wykorzystywana w przypadku dowcipu polisemicznego polega na neutralizacji czynników, które sygnalizują w tekście różne znaczenia każdego wieloznacznego wyrazu. Elementem wyodrębniającym jedno konkretne znaczenie jest kontekst, czyli najbliższe leksykalne lub syntaktyczne otoczenie wyrazu kluczowego. W przypadku dowcipu polisemantycznego kompozycja kontekstu charakteryzuje się dużą różnorodnością – kontekst jest maksymalnie neutralny i sygnalizuje znaczenie, które nie może być zrealizowane.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Metaphysik - Metaphysikkritik - Neubegründung der Erkenntnis: Der Ertrag der Denkbewegung von Kant bis Hegel.Héctor Ferreiro & Thomas Sören Hoffmann (eds.) - 2016 - Berlin: Duncker & Humblot.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Infallible A Priori Self-Justifying Propositions.Glen Hoffmann - 2012 - Croatian Journal of Philosophy 12 (1):55-68.
  On rationalist infallibilism, a wide range of both (i) analytic and (ii) synthetic a priori propositions can be infallibly justified, i.e., justified in a way that is truth-entailing. In this paper, I examine the second thesis of rationalist infallibilism, what might be called ‘synthetic a priori infallibilism’. Exploring the seemingly only potentially plausible species of synthetic a priori infallibility, I reject the infallible justification of so-called self-justifying propositions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Nativism: In Defense of the Representational Interpretation.Glen Hoffmann - 2009 - Croatian Journal of Philosophy 9 (3):303-315.
  Linguistic competence, in general terms, involves the ability to learn, understand, and speak a language. The nativist view in the philosophy of linguistics holds that the principal foundation of linguistic competence is an innate faculty of linguistic cognition. In this paper, close scrutiny is given to nativism's fundamental commitments in the area of metaphysics. In the course of this exploration it is argued that any minimally defensible variety of nativism is, for better or worse, married to two theses: linguistic competence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  81
  Review of The Specification of Human Actions in St Thomas Aquinas, by Joseph Pilsner. [REVIEW]Tobias Hoffmann - 2007 - The Thomist 71:650-653.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Truth, Superassertability, and Conceivability.Glen Hoffmann - 2008 - Journal of Value Inquiry 42 (3):287-299.
  The superassertability theory of truth, inspired by Crispin Wright (1992, 2003), holds that a statement is true if and only if it is superassertable in the following sense: it possesses warrant that cannot be defeated by any improvement of our information. While initially promising, the superassertability theory of truth is vulnerable to a persistent difficulty highlighted by James Van Cleve (1996) and Terrence Horgan (1995) but not properly fleshed out: it is formally illegitimate in a similar sense that unsophisticated epistemic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. A Dilemma for the Weak Deflationist About Truth.Glen Hoffmann - 2007 - Sorites 18:129-137.
  The weak deflationist about truth is committed to two theses: one conceptual, the other ontological. On the conceptual thesis (what might be called a ‘triviality thesis’), the content of the truth predicate is exhausted by its involvement in some version of the ‘truth-schema’. On the ontological thesis, truth is a deflated property of truth bearers. In this paper, I focus on weak deflationism’s ontological thesis, arguing that it generates an instability in its view of truth: the view threatens to collapse (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Can Heil's Ontological Conception Accommodate Complex Properties?Vera Hoffmann - 2006 - In Michael Esfeld (ed.), John Heil. Symposium on his Ontological Point of View. ontos verlag.
  A central tenet of Heil's ontological conception is a no-levels account of reality, according to which there is just one class of basic properties and relations, while all higher-level entities are configurations of these base-level entities. I argue that if this picture is not to collapse into an eliminativist picture of the world – which, I contend, should be avoided –, Heil's ontological framework has to be supplemented by an independent theory of which configurations of basic entities should count as (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Review Article of The Theological Quodlibeta in the Middle Ages, 2 Vols., Edited by Christopher Schabel.Tobias Hoffmann - 2009 - Vivarium 47 (1):128-135.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  52
  Das Problem der Zukunft Im Rahmen Holistischer Ethiken. Im Ausgang von Platon Und Peirce.Michael H. G. Hoffmann - 1996 - In Hans Werner Ingensiep & Richard Hoppe-Sailer (eds.), NaturStücke. Zur Kulturgeschichte der Natur. Ostfildern: edition tertium. pp. 17–41.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  27
  Michael Rose: The Representation of Future Generations in Today’s Democracy: Theory and Practice of Proxy Representation. [REVIEW]Jonathan M. Hoffmann - 2018 - Intergenerational Justice Review 4 (1):51-53.
  Michael Rose’s Zukünftige Generationen in der heutigen Demokratie: Theorie und Praxis der Proxy-Repräsentation (Future Generations in Today’s Democracy: Theory and Practice of Proxy Representation) is an ambitious and fascinating work. It provides a new conceptualisation of the representation of future generations and it also delivers the most extensive empirical study of institutions for the representation of future generations available to date. The book is based on Rose’s PhD thesis at the Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany, and is 516 pages long (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  46
  Connaissance Et Vérité Chez Maître Eckhart: Seul le Juste Connaît la Justice. [REVIEW]Tobias Hoffmann - 2007 - Review of Metaphysics 61 (2):407-409.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 998