Results for 'Jes��s Mu��oz'

995 found
Order:
 1. Je feministická filosofie vědy politicky korektní?Ondřej Beran - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):29-50.
  Článek se zabývá problematickou politické korektnosti ve vztahu k feministické filosofii vědy. Zaměřuje pozornost na užší pojem politické korektnosti - hodnotově motivovanou nekorektní práci s fakty. Konstatuje, že navzdory explicitnímu soustředění feministických autorek a autorů na význam hodnot v projektu vědy nelze chápat feministickou filosofii vědy jako politicky korektní nebo jako vybízení k politicky korektní vědě. Naopak se politicky korektní argumentace v tomto užším smyslu mohou dopouštět i práce vystupující proti feministické či politicky korektní agendě ve vědě.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Sociologie jako cesta ke štěstí: česká verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  33
  Müasir islamşünaslıqda idrak məsələləri.Aladdin Malikov - 2022 - İlahiyyat 4 (7):28-34.
  Tarixi biliklər məcmusu olan- idrak və onun istiqamətləri, insan hissləri, qavrayış, təsəvvür və onların müasir ictimai həyatdakı əksinin tədqiqi, həm də “müsəlman idrakı” anlayışı İslam fəlsəfəsində xüsusi mövqeyə malikdir. Müxtəlif alimlər ət-Tirmizi, Əbu Əbdullah əl-Haris, Əbu Əbdullah əl-Qurtubi, ibn Həcər əl-Əsqalani və başqalarının bu mövzuda xüsusi yanaşması olmuşdur. Bu məsələ ilə əlaqədar olan “mötəzililər”, “ismailililər”, “mistisistlər” (sufilər), “işraqilər”, həmçinin Şərq peripatetizminin ardıcılları varlıq, bilik təlimləri, “nəfs və qəlbin ölməzliyi” və idrakın əsas elementi olan təcrübə haqqında qiymətli fikir xəzinələri qoymuşlar. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  61
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tartışmaya Yönelik Öz-Yeterlikleri, Bilimin Doğasına Yönelik İnanışları ve Eleştirel Düşünmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Rabiya Kıran - 2021 - Dissertation, Aydin Adnan Menderes Üni̇versi̇tesi̇
  Bu araştırmanın ilk amacı, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik özyeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasında sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. İkinci amacı ise, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik öz-yeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesidir. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programının birinci, ikinci, üçüncü (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Beyond Autobiography: Exploring the Holocaust Graphic Novel Maus through Ricoeur’s Hermeneutics.Mu-ni Cheng - 2020 - The Wenshan Review 13 (2):99-119.
  The two volumes of _Maus_ composed by Art Spiegelman were the first graphic novels to be awarded the Pulitzer Prize. These volumes introduced a new genre of graphic novel in the form of comics. The present study examines the hierarchical content and subtexts of Maus and the unique presentation methods of comics. The researcher employed the concepts of “Threefold mimesis” proposed by the French philosopher Paul Ricoeur, to see how Maus interpretate the Jewish history of suffering in Holocaust and the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Privatizovaná univerzita: o jedné další „velké transformaci“ vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Qadi `Abdul-Jabbar al-Mu`tazili's Moral Theory.Hossein Atrak - 2007 - Journal of Philosophical-Theological Reseach 9 (33):53-96.
  Abstract Qadi `Abdul-Jabbar, although has come to be Known as a Mu`tazili theologian, can be certainly mentioned as a moral philosopher by attention to his ethical views in the theological books. The paper is going to present his ethical opinions concerning normative ethics and Meta-ethics. It shows that `Abdul-Jabbar is a rationalist moral philosopher, who considers reason as the origin of moral obligations, and as the means of evaluating the rightness and wrongfulness of actions. Moreover, he is an essentialist, that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Comments on Carl Wagner's jeffrey conditioning and external bayesianity.Steve Petersen - manuscript
  Jeffrey conditioning allows updating in Bayesian style when the evidence is uncertain. A weighted average, essentially, over classically updating on the alternatives. Unlike classical Bayesian conditioning, this allows learning to be unlearned.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ahlaktan Tanrı'ya Ulaşılabilir mi? Enis Doko'nun “Allah'sız Ahlak Mümkün mü?” Kitabı Üzerine Bir İnceleme. [REVIEW]Hasan G. Bahçekapili - 2022 - Ahlak 2 (2):55-64.
  Enis Doko bu kitapta 1) ahlakın doğasından hareketle nesnel ahlaki olguların varlığına (ahlaki gerçekçilik), 2) ahlaki gerçekçilikten hareketle ahlaki olguların doğal olgular olamayacağına, 3) doğal olmayan ahlaki olguların varlığından hareketle de Tanrı'nın varlığına ulaşmaya çalışıyor. Göreceğimiz gibi bu üç adımın her biriyle ilgili ciddi sorunlar var.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  25
  Música informal, subjetividad y construcción integral en Theodor W. Adorno: Las insuficiencias del modelo filosófico de constelación (Informal Music, Subjectivity and Integral Construction in Theodor W. Adorno: the Inadequacies of the Philosophical Model of Constellation).Marco Parmeggiani Rueda - 2022 - Estudios Filosóficos 71 (207):205-234.
  The philosophical model of constellation has been applied to contemporary musical form, but it reveals too many limitations when confronted with late Adorno’s model of informal music. Once the component of heteronomy, in hierarchical and centered structures of traditional music, has been overcome, it reemerges in the opposite type, the decentered, non-hierarchical or free structures, between the opposites of serialism and aleatoric music. Therefore, the model of informal music, as an "image of freedom", pursues the realization of a musical-aesthetic nominalism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Vztah mezi principy a modely v sémantickém pojetí vědeckých teorií.Lukáš Hadwiger Zámečník - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):469-493.
  Zkoumání je založeno na reflexi sémantického pojetí vědec- kých teorií Ronalda Giera. Gierova východiska a závěry jsou podrobeny kritice, na jejímž základě autor buduje svou vlastní variantu modelově založeného pojetí teorií. Hlavním cílem příspěvku je konceptualizace vztahu mezi principy a modely s důrazem na to, že tento vztah může zakládat dynamiku teorie, respektive posloupnosti teorií. Souhrnně bude v příspěvku prověřována řada tezí: 1) Základními prvky teorie jsou modely, které slouží jako nosiče principů. 2) Modely hrají rozhodující roli při pojmové výstavbě (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  57
  Book Review: Mu Peng, Religion and Religious Practices in Rural China (New York: Routledge 2019). [REVIEW]Thomas D. Carroll - 2021 - Reading Religion.
  This is a review of Mu Peng's recent book on popular religion in rural China.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  94
  Rezension zu Christian Niemeyer: Nietzsches Syphilis – und die der Anderen. Karl Alber: Freiburg / München 2020, 552 S. [REVIEW]Osman Daniel Choque Aliaga - 2022 - Coincidentia. Zeitschrift für Europäische Geistesgeschichte 4:519–522..
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka.Lukáš Lička - 2015 - In Jan Herůfek (ed.), Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostravská univerzita. pp. 55-78.
  [What is the Human Being? Peter Auriol and the Role of Cognitive Psychology in the Medieval Definition of the Human Being: ] This paper explores how medieval philosophers used cognitive psychology in defining what the human being is, paying special attention to the Franciscan thinker Peter Auriol (c. 1280 – 1322). First, I examine the motivations of Auriol’s claim that the property of being alive is bound to the property of being cognitive (i. e. being capable of cognition). Then, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  61
  Kdo je Hans Albert? [REVIEW]Jitka Paitlová - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):555-568.
  Recenze: Robert ZIMMER - Martin Morgenstern, Gespräche mit Hans Albert. Münster: LIT Verlag 2011, 168 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Neither Virtue Nor Vice: Akratic and Enkratic Values in and beyond the Eudemian Ethics.Jozef Müller - 2022 - In Giulio Di Basilio (ed.), Investigating the Relationship Between Aristotle's Eudemian and Nicomachean Ethics. London and New York: Issues in Ancient Philosophy. pp. 137-155.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.Tomas Hribek - 2017 - Praha, Česko: Filosofia.
  [What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World] Summary: The book is both a survey of the contemporary debate and a defense of a distinctive position. Most philosophers nowadays assume that the focus of the philosophy of consciousness, its shared explanandum, is a certain property of experience variously called “phenomenal character,” “qualitative character,” “qualia” or “phenomenology,” understood in terms of what it is like to undergo the experience in question. Consciousness as defined in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18. Experti a laici v demokratické společnosti: tři pohledy na problematiku demokratizace vědy.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):3-28.
  Studie věnuje pozornost problematice demokratizace vědy, v jejímž rámci zaujímá klíčové postavení otázka, v jaké míře a zda vůbec má mít široká veřejnost možnost zasahovat do vědní a výzkumné politiky a participovat na rozhodování v odborných záležitostech. První část studie je věnována představení dvou radikálně odlišných a vzájemně protichůdných pohledů na tuto problematiku, které byly rozpracovány v rámci poválečné filosofie vědy v dílech Michaela Polanyiho a Paula Feyerabenda a v různých podobách spolu soupeří dodnes. Tyto dva pohledy, jež nás staví (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sociální inovace: doba hledání a tříbení.Jiří Loudín - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):97-112.
  Přehledová studie sleduje a analyzuje proměny pojmu sociální inovace. Na základě silné společenské poptávky se z původně dílčí, teoreticky nediskutované a nefixované kategorie stává kategorie obecná. Pokrývá širokou oblast nemateriálních inovací a zároveň se profiluje jako aktivita normativní a intencionální, zaměřená na obecně uznávané sociální cíle. Co do ideově-hodnotových orientací současných koncepcí sociálních inovací studie identifikuje kromě mainstreamu, který zůstává u otevřených hodnotových charakteristik, ještě směr emancipačně-mobilizační a sociálně-tržně odpovědný. V epistemologické rovině se teoretici sociálních inovací hlásí především k praktickému (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Frustrace ve vědecké praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Karl Popper a sepětí vědecké metody a demokracie.Pavel Doleček - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):439-467.
  Článek se zabývá způsobem, jakým vnímá vztah vědecké metody a demokracie Karl Popper. Toto sepětí je jedním ze základních atributů Popperova myšlení. Pro jeho pochopení je třeba zasadit Poppera do historického kontextu vývoje liberálního myšlení a poukázat na možné souvislosti se Schumpeterovou redefinicí demokracie. Výchozím bodem je však interpretace základních episte- mologických předpokladů Popperova myšlení - konceptů provizornosti vědeckého poznání a ratio negativa. Primárním cílem článku je kontextualizace těchto předpokladů s politologickými a sociologickými důsledky. Ty lze spatřovat nejen s odmítnutím (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Struktura evoluční teorie F. A. Hayeka.Pavel Doleček - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):309-336.
  Studie má za cíl představit strukturu Hayekova evolucionismu. Argumentace postupuje v několika krocích: Východiskem je historicko- systematická expozice způsobu, jakým evoluční teorie ovlivnila Hayekovu filosofii, především s ohledem na periodizaci vývoje jeho myšlení a systematické odlišení explanans a explanandum v rámci jeho teorie vědy. Dále je rozebírán způsob, jakým Hayek rozvíjí svoji metodologii vědy. V této souvislosti je argumentováno ve prospěch teze, že Hayekovo pojetí metodologického dualismu je důsledkem ovlivnění evoluční teorií. Zároveň je evoluční teorie představena jako nástroj vysvětlení, konkrétně (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Précis knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.Tomáš Hříbek - 2017 - Filosofie Dnes 9 (2):4-22.
  [Précis of What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World] The paper provides a summary of my recent Czech-language book, WHAT IT'S LIKE, OR WHAT IT'S ABOUT? THE PLACE OF CONSCIOUSNESS IN THE MATERIAL WORLD (2017). As suggested by the subtitle, the topic of the book is philosophy of consciousness. In the contemporary literature, most participants have in mind the so-called phenomenal characters, and the main issue debated between dualists and materialists is whether (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Nou zeg, waar bemoei je je mee.Jan Bransen - 2011 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 103 (1):4.
  This paper investigates the possibilities of ordinary people to estabish a moral authority in a subclass of everyday scenarios in the public domain that are characterised by an underdetermination of the obtaining norms and regulations. The paper offers a strategy based on hospitality to challenge the all too common practice of ignoring one’s responsibility as a moral agent and to hide in one’s shell, hoping that others (police power!) will solve one’s problem. The paper begins with a description of a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Avis sur « Je suis une Boucle Etrange » (I Am a Strange Loop) de Douglas Hofstadter (2007) (examen révisé 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 110-127.
  Dernier Sermon de l’Église du naturalisme fondamentaliste par le pasteur Hofstadter. Comme son travail beaucoup plus célèbre (ou infâme pour ses erreurs philosophiques implacables) Godel, Escher, Bach, il a une plausibilité superficielle, mais si l’on comprend que c’est le scientisme rampant qui mélange les vrais problèmes scientifiques avec les questions philosophiques (c’est-à-dire, les seules vraies questions sont ce que les jeux linguistiques que nous devrions jouer), alors presque tout son intérêt disparaît. Je fournis un cadre d’analyse basé sur la psychologie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Dire et penser “je”: la vacuité de la présence à soi du sujet de Husserl à Derrida.Pierre-Jean Renaudie - 2016 - Discipline Filosofiche (1):69-92.
  According to Jacques Derrida, the tradition of metaphysics is dominated by a basic distinction between presence and absence that plays a fundamental role in Husserl’s theory of meaning and contaminates the core of his phenomenological project. If Husserl’s distinction between indication and expression in the 1st Logical Investigation is credited for opening a ‘phenomenological breakthrough’, his account of the entwinement between the indicative and expressive functions of linguistic signs is accused of restoring and maintaining the metaphysical primacy of presence. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Spinoza's Account of Blessedness Explored through an Aristotelian Lens.Sanem Soyarslan - 2021 - Dialogue 60 (3):499-524.
  RÉSUMÉDans cet article, j'examine si la description spinozienne de la béatitude peut être identifiée à un idéal contemplatif dans la tradition aristotélicienne. Je présente d'abord les caractéristiques principales de la vie contemplative telle que définie par Aristote ainsi que sa différence avec la vie des vertus orientées vers la pratique — une différence fondée sur la distinction d'Aristote entre praxis et theoria. En mettant en évidence les points communs entre les deux types de connaissance adéquate de Spinoza — c'est-à-dire la (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28. Scheler's Critique of Husserl's Phenomenological Understanding of "Objective a priori".Wei Zhang - 2011 - Prolegomena 10 (2):265-280.
  On the one hand, Scheler's critique of Kant's concept of a priori benefits from Husserl to a large extent, and it complements and deepens Husserl's. On the other hand, Scheler also critiques Husserl's definition of a priori. Husserl's material a priori as ideal object primarily thanks to his so-called "Bolzano- turn". In this connection, Scheler grabs hold of the relation of Husserl to Bolzano from the very beginning. For Scheler, Husserl thinks in a "platonic" way, and still falls in a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Peacocke’s Epiphany: A Possible Problem for Semantic Approaches to Metaphysical Necessity.Jon Barton - 2012 - Philosophia Scientiae 16 (2):99-116.
  In his _Being Known_ Peacocke sets himself the task of answering how we come to know about metaphysical necessities. He proposes a semantic principle-based conception consisting of, first, his Principles of Possibility which pro­vide necessary and sufficient conditions for a new concept 'admissibility', and second, characterizations of possibility and of necessity in terms of that new con­cept. I focus on one structural feature; viz. the recursive application involved in the specification of 'admissibility'. After sketching Peacocke’s proposal, I intro­duce a fictional (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  71
  Kant's Radicalization of Cartesian Foundationalism: Thought Experiments, Transcendental Arguments, and Level Circularity in the Paralogisms.Murray Miles - 2022 - Dialogue 61 (3):493-518.
  RésuméLa critique kantienne de la psychologie rationnelle est une expérience de pensée visant ni un individu ni une école, mais une tendance de la raison humaine à « hypostasier » la condition intellectuelle suprême d'une connaissance quelconque (le « Je pense ») en connaissance du « moi ». Cette tendance implique une circularité qui est également la cible des critiques transcendantales bien plus familières qui visent Locke et Hume. De même qu'un nouveau type de cercle (dit « de niveau »), (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  34
  Problem postajanja pojedincem u djelu Sørena Kierkegaarda.Ivana Buljan - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):277-302.
  Kierkegaardovo misaono nadahnuće motivirano je dvama nezadovoljstvima: prvo se tiče spekulativne filozofije i njezine nemogućnosti da zahvati zbiljnost pojedinca u njegovoj egzistencijalnoj danosti, a drugo se tiče građansko-kršćanskog svijeta njegova doba koji je u rasulu i gdje je »individua« posve dokinuta prevlašću »gomile«. Kako postati samim sobom, »jedan jedini«, odnosno »individua« , pitanje je koje Kierkegaard postavlja u središte svog filozofskog interesa. Put od običnog opstanka do zbiljskog egzistiranja, odnosno od »gomile« do »individue« ostvaruje se kroz tri stadija. To su (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Berikan Yayınevi.
  Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. A Solution of Zeno's Paradox of Motion - based on Leibniz' Concept of a Contiguum.Dan Kurth - 1997 - Studia Leibnitiana, Bd. 29, H. 2 (1997), Pp. 146-166 29 (Leibniz):146-166.
  In der vorliegenden Arbeit soll eine Lösung der zenonischen Paradoxie des ruhenden Pfeils vorgestellt werden, die auf möglichen Implikationen des Kontiguumbegriffs beruht, wie ihn Leibniz in mehreren Arbeiten zu den Grundlagen der Dynamik entwickelt hat. Wesentlich sind dabei wechselseitige thematische Bezüge seiner Theoria Motus Abstracti und seines Dialogs Pacidius Philalethi. Aus der von Leibniz durchgeführten Analyse des Kontiguums als einer Voraussetzung der Möglichkeit von Bewegung ergibt sich, daß das (scheinbar zwischen Kontinuum und Diskretheit angesiedelte) Kontiguum - in heutiger Terminologie - (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Māturīdī Theologian Abū Ishāq al-Zāhid al-Saffār’s Vindication of the Kalām = Māturīdī Theologian Abū Ishāq al-Zāhid al-Saffār’s Vindication of the Kalām.Demir Abdullah - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1):445-502.
  Abū Ishāq al-Ṣaffār was one of scholars of the Western Qarakhānids’ period who followed the Kalām thought of al-Māturīdī (d. 333/944). His theological works Talkhīs al-adilla and Risāla fī al-kalām, his method in kalām, and frequent reference to his works by Ottoman and Arab scholars indicate that al-Ṣaffār is a respected and authorative Māturīdī theologian. The article focuses on his defense of the kalām. By adding a long introduction to Talkhīs about the naming, importance, and religious legitimacy of the science (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Essence of Language: Wittgenstein's Builders and Bühler's Bricks.Kevin Mulligan - 1997 - Revue de Métaphysique et de Morale 2:193-215.
  What is essential to language? Two thinkers active in Vienna in the 1930's, Karl Bühler and Ludwig Wittgenstein, gave apparently incompatible answers to this question. I compare what Wittgenstein says about language and reference at the beginning of his Philosophical Investigations with some aspects of the descriptive analysis of language worked out by Bühler between 1907 and 1934, a systematic development of the philosophies of mind and language of such heirs of Brentano as Martinak, Marty, Meinong, Landgrebe and Husserl. Y (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 36. The Combination of Philosophical and Religious Ethics in Raghib Isfahani's Al-Dhariʿa.Hossein Atrak - 2020 - Journal of Ethical Reflections 1 (1):103-133.
  Although some Muslim scholars have been affected in their ethical system by ancient Greek philosophers, they have also added some Islamic teachings to it and established a combined ethical system (philosophical and religious). Raghib Isfahani, the author of Al-Dharīʿa, is one of these Muslim scholars whose ethical system in this book should be regarded as a combined Islamic Virtue Ethics. It is the combination of Quranic and Philosophical Virtue Ethics. The general framework of his theory is philosophical adopted from Aristotle's (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Tinsel Bilimlerin Yöntemi Olarak Hermeneutiğin Tarihsel Seyri ve Pozitivist Anlayışın Neden Olduğu Yöntemsel Kriz.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Hermeneutik tarihsel süreç içerisinde hukuk, teoloji, tarih, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda farklı şekillerde tanımlanmış ve kullanılmış bir kavramdır. Bu doğrultuda, hermeneutiğin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla, hermeneutik kelimesinin kökenine ve bu disiplinin tarihine mümkün olduğunca öz bir şekilde bakma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü hermeneutik disiplinini tek bir perspektiften değerlendirmek, onun temel gerçekliğini anlamamıza engel olacak çarpıtmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Genel anlamda bir ifadenin, anlamın, metnin ya da sanat eserinin belirli bir çerçeve içerisinde yorumlanması olarak değerlendirilen hermeneutik, felsefe (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Wokół konstytucyjnej ochrony życia. Próba oceny propozycji nowelizacji Konstytucji RP [Constitutional Protection of Life: An Attempt to Assess the Proposal for Amendment of Poland’s Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - Przegląd Sejmowy 18 (1 (96)):25-47.
  This article first of all attempts to assess the proposals of 2006–2007 to amend Poland’s Constitution, aimed mostly at strengthening constitutional protection of unborn human life. Parliamentary work on this proposal begins with the submission of the Deputy’s bill on amendment of the Constitution, published in the Sejm Paper No. 993 of September 5, 2006, and ends with a series of votes at the 39th sitting of the Sejm of the fifth term of office, held on April 13, 2007, on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. "Wittgensteins Metaphilosophie" (Wittgenstein's Metaphilosophy) von Paul Horwich 248p (2013) (Überprüfung überarbeitet 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Willkommen in der Hölle auf Erden: Babys, Klimawandel, Bitcoin, Kartelle, China, Demokratie, Vielfalt, Dysgenie, Gleichheit, Hacker, Menschenrechte, Islam, Liberalismus, Wohlstand, Internet, Chaos, Hunger, Krankheit, Gewalt, Künstliche Intelligenz, Krieg. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 53-76.
  Horwich gibt eine feine Analyse von Wittgenstein (W) und ist ein führender W-Stipendiat, aber meinerMeinung nach sind sie alle hinter einer vollen Wertschätzung zurück, wie ich in dieser Rezension und vielen anderen ausführlich erkläre. Wenn man W (und vorzugsweise auch Searle) nicht versteht, dann sehe ich nicht, wie man mehr als ein oberflächliches Verständnis von Philosophie und höherem Denken und damit von allem komplexen Verhalten (Psychologie, Soziologie, Anthropologie, Geschichte, Literatur, Gesellschaft) haben könnte. Kurz gesagt, W hat gezeigt, dass, wenn Sie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The Value of Ahl Al-Kitab’s Belief and Action in Islam according To Classical and Modern Quranic Exegesis.Uğur Sezginer & Muhammet Altaytaş - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):600 - 623.
  New methods for reading and understanding the religious sources have been applied along with the modern period. Some issues, that have already gained a certain shape in the classical period, have been discussed again as a result of the application of new methods and thus a number of conclusions which exceed the boundaries framed by Ijma (consensus of the Ummah) were reached. In the course of time, these discussions were not limited to transactions [al-Mu`amalat] but also expanded to worship (al-'Ibadah) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  37
  Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Examen de la Métaphilosophie de Wittgenstein (Wittgenstein’s Metaphilosophy) par Paul Horwich 248p (2013) (examen révisé 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 53-75.
  Horwich donne une belle analyse de Wittgenstein (W) et est un érudit W de premier plan, mais à mon avis, ils sont tous en deçà d’une pleine appréciation, comme je l’explique longuement dans cet examen et beaucoup d’autres. Si l’on ne comprend pas W (et de préférence Searle aussi) alors je ne vois pas comment on pourrait avoir plus qu’une compréhension superficielle de la philosophie et de la pensée de l’ordre supérieur et donc de tout comportement complexe (psychologie, sociologie, anthropologie, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  57
  Time Frames: Graphic Narrative and Historiography in Richard McGuire’s Here.Laura Moncion - 2017 - Imaginations 7 (2):199-213.
  Visual literacy has long been important as a way of reading images beyond mimetic illustration. It also allows the reader to tap into a logic of representation in order to create different representations and narratives. In this essay I argue that images provide crucial temporal complexity to the study of narrative, with particular resonances for narrative historiography. The complex temporality of the image, especially the graphic narrative or comic, points toward a historical time which may be neither linear nor causal. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  63
  Neřesti a konspirace.Filip Tvrdý - 2022 - Academix 1 (1):48-59.
  Pseudovědecké teorie jsou uzavřeny vůči možnosti vyvrácení, ale s konspiračními teoriemi to tak jednoduché není, protože mnohé zprávy o konspiracích jsou pravdivé. Přijetí jedné konspirační teorie nicméně může vést k přijetí jiné, která je s ní v přímém protikladu. Co nás žene do pasti konspiračního myšlení?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Místo myšlenkových experimentů ve filozofii.Filip Tvrdý - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):211-229.
  Myšlenkové experimenty jsou populárním argumentačním nástrojem ve vědě i filosofii. Jejich kritika ze strany naturalistických a experimentálních filosofů vedla k vytvoření deflačních a minimalistických koncepcí, které oslabují epistemickou sílu myšlenkových experimentů a smiřují je s empirismem. Cílem článku je ukázat, že tyto pokusy nepřekonávají hlavní problémy, se kterými se myšlenkové experimenty ve filosofii střetávají. Omezená lidská racionalita a představivost znemožňují experimentátorům řešit nereálné scénáře spolehlivým způsobem. Myšlenkové experimenty se ve filosofii používají jinak než ve vědě, protože ty pravé jsou obvykle (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi.Alper Yavuz - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 1 (1):1-14.
  Öz: Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi değillenmiş metafor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  90
  Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu.Alper Yavuz - 2018 - In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı “Anlam ve Gönderim Üzerine” (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak alınabileceğini söyler. Burada dikkat çeken nokta örnekteki özel adın olası anlamları olarak gösterilen belirli betimlemelerin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Molla Sadrâ’da Vâci̇bü’l-Vücûd’un İspatinda Burhan-I Nefs.Sedat Baran - 2020 - BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 15:36-49.
  Öz: İslam dünyasında Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlayan birçok burhan zikredilmiştir. Bu burhanlardan biri pek bilinmeyen nefs burhanıdır. Bu burhanın tam olarak gelişmemiş formları Meşşâî filozoflar tarafından dile getirilmiş olsa da tam ve kâmil olarak ifadesini Sühreverdî’de bulmaktayız. Sühreverdî’den sonra ve onun etkisiyle Mîr Dâmâd başka bir nefs burhanı açıklar. İslam düşünce geleneğinde nefs vesilesiyle Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlayan bir diğer filozof da Molla Sadrâ’dır. O, bu iki filozofun nefs burhanlarını benimsememiş ve Hikmet-i Müte’âliye ekolünün ilkeleri çerçevesinde yeni burhanlar dile getirmiştir. İlk burhanında (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Platon'un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri.Mete Han Arıtürk - 2016 - Posseible 10 (5):28-38.
  Öz -/- Antikçağ’dan modern dönemlere değin kadınların mevcut durumlarının iyileştirilmesine dair çalışmaların sayısının oldukça yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda siyaset felsefesinin kurucu metinlerinden olan Devlet’in hem yazıldığı dönem hem de takip eden iki milenyuma yakın süre hesaba katıldığında kadınların toplumdaki rolü ve konumu üzerine oldukça radikal ve yenilikçi fikirleri barındırdığı açıktır. Bu çalışmada Platon’un diğer çalışmaları da hesaba katılmakla birlikte özellikle Devlet adlı eseri nezdinde nasıl olup da kimi düşünürlerce hem bir mizojinist hem de bir kadın hakları savunucusu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  28
  Kurgu veya Olgu Oluş Bağlamında Benlik Sorunu.Funda Neslioglu Serin & E. Funda Neslioğlu Serin - 2022 - Kaygı Bursa Uludağ Üniversitesi Fen -Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 21 (1):354-373.
  Öz: Felsefenin benlik konusundaki geleneksel tutumu töz dualizmine başvurarak açıklanabilir. Çağdaş zihin araştırmalarında benlik ise, daha çok fizik dünyanın gerçekliği dolayımıyla ve genellikle bilinçli zihin durumu olarak olgusallık temelinde araştırılmaktadır. Bu çalışmada ise benliğin olgusallığı, olgu ve kurgu kategorilerinin bilgikuramsal bir çözümlemesi aracılığıyla ve mantığa uyarlık açısından ele incelenecektir. Bu bağlamda “olgu” ve “kurgu”yu bir tür karşıtlık ya da derin farklılıklar içeren iki kavram olarak açıklamanın haklı gerekçelere dayanmadığı öne sürülmektedir. Buna bağlı olarak da herhangi bir zihin araştırmasının benliği olgu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 995