Results for 'Kas��m Yildirim'

1000+ found
Order:
 1. Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Aile Farkındalık Programının Etkililiği: Bir Karma Yöntem Araştırması.Seçkin GÖK & Kasım Yildirim - 2023 - Ana Dili Eğitimi Dergisi 11 (1):135-158.
  Bu çalışmanın amacı, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik aile farkındalık programının (OKGYAFP) çocukta okuma kültürü oluşturmaya yönelik aile yeterliliğine etkisini belirlemek ve ailelerin OKGYAFP deneyimlerinin okuma kültürü oluşturmaya yönelik yeterliliklerini nasıl değiştirdiğini keşfetmektir. Bu nedenle çalışmada karma yöntem araştırma desenlerinden açımlayıcı sıralı karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Nitel aşamasında ise odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun katılımcılarını Aydın ili Köşk ilçesinde bulunan bir devlet okulunun iki 2. sınıf şubesinin gönüllü velileri (n=30) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  71
  Bilim, sözdebilim ayrımı bağlamında tasarlanan etkinliklerin 7. sınıf öğrencilerinin.Gülşah Atasoy - 2020 - Dissertation,
  Bu çalışmada; bilim, sözdebilim ayrımına yönelik tasarlanan öğretim etkinliklerinin, 7. sınıf öğrencilerinin sözdebilimsel inançlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisini araştırmak ayrıca hangi bilimsellik ve hatalı bilimsellik ölçütlerine sahip olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanının modeli iç içe karma desen olarak belirlenmiştir. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel kısmında bir deney (n=29) ve bir kontrol (n=30) grubu olmak üzere 59 öğrenci, nitel kısmında ise deney grubunda bulunan 29 öğrenci (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Frustrace ve vědecké praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Iberské kořeny vědecké revoluce? Nový svět, idea kooperace a proměny raně novověkých epistemologických modelů.Jana Černá - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):443-465.
  Příspěvek se snaží ukázat, jaký dopad mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specific- kých podob raně novověké vědecké kooperace a vědy obecně. Záměrem textu je prezentovat originální metody a formy vědění, které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa především ve Španělsku vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu. Studie tak chce poukázat na význam, který mělo poznávání Nového světa Španěly v procesu tzv. vědecké revoluce, resp. proměny vědecké praxe i teoretických episte- mologických schémat.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Sociologie jako cesta ke štěstí: česká verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  44
  BİLİM, SÖZDEBİLİM AYRIMI BAĞLAMINDA TASARLANAN ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZDEBİLİMSEL İNANÇLARI, BİLİMSELLİK ÖLÇÜTLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ.Gülşah Atasoy - 2020 - Dissertation,
  Bu çalışmada; bilim, sözdebilim ayrımına yönelik tasarlanan öğretim etkinliklerinin, 7. sınıf öğrencilerinin sözdebilimsel inançlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisini araştırmak ayrıca hangi bilimsellik ve hatalı bilimsellik ölçütlerine sahip olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanının modeli iç içe karma desen olarak belirlenmiştir. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel kısmında bir deney (n=29) ve bir kontrol (n=30) grubu olmak üzere 59 öğrenci, nitel kısmında ise deney grubunda bulunan 29 öğrenci (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. James M. Buchanan, John Rawls, and Democratic Governance.S. M. Amadae - 2011 - In Robert Cavelier (ed.), Approaching Deliberative Democracy. Pittsburgh, PA, USA: pp. 31-52.
  This article compares James M. Buchanan's and John Rawls's theories of democratic governance. In particular it compares their positions on the characteristics of a legitimate social contract. Where Buchanan argues that additional police force can be used to quell political demonstrations, Rawls argues for a social contract that meets the difference principle.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Real (M)othering: The Metaphysics of Maternity in Children's Literature.Shelley M. Park - 2005 - In Sally Haslanger & Charlotte Witt (eds.), Real (M)othering: The Metaphysics of Maternity in Children's Literature. In Sally Haslanger and Charlotte Witt, eds. Adoption Matters: Philosophical and Feminist Essays. Ithaca, NY: Cornell University Press. 171-194. Cornell University Press. pp. 171-194.
  This paper examines the complexity and fluidity of maternal identity through an examination of narratives about "real motherhood" found in children's literature. Focusing on the multiplicity of mothers in adoption, I question standard views of maternity in which gestational, genetic and social mothering all coincide in a single person. The shortcomings of traditional notions of motherhood are overcome by developing a fluid and inclusive conception of maternal reality as authored by a child's own perceptions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. A review of Rinat M.Nugayev's book "Reconstruction of Mature Theory Change: A Theory-Change Model". [REVIEW]Rinat M. Nugayev & Helge Kragh - 2001 - Centaurus 43 (2):132-133.
  The aim of this book, written by a researcher at the Tatarstan Academy of Sciences, is to examine how and why theories change in science. Nugayev’s analysis, and his many examples, are confined to mathematically formalized theories of physics. Nugayev’s ideas are inspired by, and relate to, Russian scholars. His approach is primarily philosophical and clearly in the analytical tradition of Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Stegmuller and others. Although Nugayev’s book is primarily addressed to philosophers, it is also of interest (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Intellect et Imagination dans la Philosophie Médiévale. Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiévale de la S.I.E.P.M., Porto du 26 au 31 Août 2002.M. C. Pacheco & J. Meirinhos (eds.) - 2004 - Brepols Publishers.
  Le XI.ème Congrès International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M..) s’est déroulé à Porto (Portugal), du 26 au 30 août 2002, sous le thème général: Intellect et Imagination dans la Philosophie Médiévale. A partir des héritages platonicien, aristotélicien, stoïcien, ou néo-platonicien (dans leurs variantes grecques, latines, arabes, juives), la conceptualisation et la problématisation de l’imagination et de l’intellect, ou même des facultés de l’âme en général, apparaissaient comme une ouverture possible pour aborder (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Reconciling Conceptual Confusions in the Le Monde Debate on Conspiracy Theories, J.C.M. Duetz and M R. X. Dentith.Julia Duetz & M. R. X. Dentith - 2022 - Social Epistemology Review and Reply Collective 10 (11):40-50.
  This reply to an ongoing debate between conspiracy theory researchers from different disciplines exposes the conceptual confusions that underlie some of the disagreements in conspiracy theory research. Reconciling these conceptual confusions is important because conspiracy theories are a multidisciplinary topic and a profound understanding of them requires integrative insights from different fields. Specifically, we distinguish research focussing on conspiracy *theories* (and theorizing) from research of conspiracy *belief* (and mindset, theorists) and explain how particularism with regards to conspiracy theories does not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. The Visual Process: Immediate or Successive? Approaches to the Extramission Postulate in 13th Century Theories of Vision.Lukás Lička - 2020 - In Elena Băltuță (ed.), Medieval Perceptual Puzzles: Theories of Sense Perception in the 13th and 14th Centuries. Leiden: Brill. pp. 73-110.
  Is vision merely a state of the beholder’s sensory organ which can be explained as an immediate effect caused by external sensible objects? Or is it rather a successive process in which the observer actively scanning the surrounding environment plays a major part? These two general attitudes towards visual perception were both developed already by ancient thinkers. The former is embraced by natural philosophers (e.g., atomists and Aristotelians) and is often labelled “intromissionist”, based on their assumption that vision is an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Nomološka mreža psihopatije.Janko Međedovic - 2015 - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 16. Why “is at”? —On Quine’s Objection to Carnap’s Aufbau in “Two Dogmas of Empiricism”.Ka Ho Lam - 2018 - Journal for the History of Analytical Philosophy 6 (4).
  In “Two Dogmas”, Quine indicates that Carnap’s Aufbau fails “in principle” to reduce our knowledge of the external world to sense data. This is because in projecting the sensory material to reconstruct the physical world, Carnap gives up the use of operating rules and switches to a procedure informed by general principles. This procedure falls short of providing an eliminative translation for the connective “is at”, which is necessary for the reduction. In dissecting Quine’s objection, I argue that Quine has (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Measuring the Consequences of Rules: Holly M. Smith.Holly M. Smith - 2010 - Utilitas 22 (4):413-433.
  Recently two distinct forms of rule-utilitarianism have been introduced that differ on how to measure the consequences of rules. Brad Hooker advocates fixed-rate rule-utilitarianism, while Michael Ridge advocates variable-rate rule-utilitarianism. I argue that both of these are inferior to a new proposal, optimum-rate rule-utilitarianism. According to optimum-rate rule-utilitarianism, an ideal code is the code whose optimum acceptance level is no lower than that of any alternative code. I then argue that all three forms of rule-utilitarianism fall prey to two fatal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 18.  61
  Babae Ka, Hindi Babae Lang: The Quality of Life and Lived Experiences of Female Delivery Riders.Charles Brixter Sotto Evangelista, Camilla Enriquez, Angelika Culala Alejandro, Galilee Jordan Ancheta, Jayra Blanco, Jericho Balading, Liezl Fulgencio, Christian Dave C. Francisco, Andrea Mae Santiago & Jhoselle Tus - 2023 - Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal 7 (1):1-12.
  Delivery riders became frontline workers who assisted everyone in getting their daily supplies. They transported them to their destinations when the pandemic started, and everyone had to stay home to stop the COVID-19 virus from spreading. Thus, this study explores the experiences, challenges, and coping mechanisms of 15 Female Delivery Riders in Bulacan, Philippines. The study employed Heideggerian Phenomenology and Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Further, the following themes arise: (1) The Realist, (2) The Accommodated, (3) The Vulnerable, and (4) The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. The Argument from Non-belief: THEODORE M. DRANGE.Theodore M. Drange - 1993 - Religious Studies 29 (4):417-432.
  Attempts have been made to prove God's non-existence. Often this takes the form of an appeal to the so-called Argument from Evil: if God were to exist, then he would not permit as much suffering in the world as there actually is. Hence the fact that there is so much suffering constitutes evidence for God's non-existence. In this essay I propose a variation which I shall call ‘The Argument from Non-belief’. Its basic idea is that if God were to exist, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 20.  96
  Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu.Lukáš Lička - 2021 - Praha: Filosofia.
  Medieval Theories of Perception and the Activity of Senses in the Franciscan Context (in Czech). A book-length study (175.000 words) on Roger Bacon's, Peter Olivi's, and Peter Auriol's philosophy of perception.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Reading Hume’s ‘Of the Standard of Taste’: Taking Hume Seriously.Ka Wing Kwok - 2014 - Dissertation, Lingnan University
  This thesis presents an interpretation of David Hume’s essay ‘Of the Standard of Taste’. The most distinguishing feature of this interpretation is the emphasis placed on the significance of Hume’s general philosophical position in a faithful reading of this philosophical classic. The success of this interpretation will show that Hume’s essay should be read as an integral part of his system of philosophy. There are three parts in this thesis. The first part is an overview of some key aspects of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kazimierz MRÓWKA, Książeczka o podróżowaniu. [REVIEW]Marta PAŁKA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):223-224.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  69
  Echo Chambers.M. Giulia Napolitano - forthcoming - In Kurt Sylvan, Matthias Steup, Ernest Sosa & Jonathan Dancy (eds.), The Blackwell Companion to Epistemology, Third Edition.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Avoiding the Stereotyping of the Philosophy of Conspiracy Theories: A Reply to Hill.M. R. X. Dentith - 2022 - Social Epistemology Review and Reply Collective 11 (8):41-49.
  I’m to push back on Hill’s (2022) criticism in four ways. First: we need some context for the debate that occurred in the pages of the Social Epistemology Review and Reply Collective that so concerns Hill. Second: getting precise with our terminology (and not working with stereotypes) is the only theoretically fruitful way to approach the problem of conspiracy theories. Third: I address Hill’s claim there is no evidence George W. Bush or Tony Blair accused their critics, during the build-up (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  52
  Tatay Digong, Ka-DDS, and Sakop: Filipino Populism Under Duterte in the Light of Leonardo Mercado’s Sakop.Anjon Fredrick Mamunta - 2022 - Phavisminda Journal 21:155-183.
  The paper provides a historical take on Filipino populism particularly former President Rodrigo Duterte’s leadership. The study contends that Duterte’s populism relies on his charisma as a strongman, where he frames his image as the father of the nation. The study relates this to Filipino philosopher Leonardo Mercado’s concept of sakop. This notion is best seen in the Filipinos’ harmonization of familial relations into other areas of society.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. POTHI PARMESAR KA THAAN.Devinder Pal Singh - 2015 - Understanding Sikhism 17:69-75.
  Pothi, a popular Punjabi word, means a book. Among the Sikhs, however, pothi signifies a sacred book, especially one containing Gurbani or scriptural text. Although the word is used even for the Aad Granth in the index of the original recession prepared by Guru Arjan. He probably alluding to the Aad Granth pronounces pothi to be "the abode of God" for it contains "complete knowledge of God" (AGGS, p1226). However, in Aad Guru Granth Sahib (AGGS) [8, 17], the word ‘pothi’ (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  84
  Translation: Shri Arvind Ka Shiksha Darshan.K. K. Sharma, Saroj Sobti, Ramesh Kumar Parwa, Suresh Kumar & Desh Raj Sirswal - 2010 - Ambala Cantt.: Centre for Sri Aurobindo Studies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Logika — sprawa lu ka Wspomnienie o profesorze Andrzeju Grzegorczyku (1922–2014).Trela Grzegorz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):491-498.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. On the definition of the centre of gravity of an arbitrary closed system in the theory of relativity.C. Møller - 1949 - Dublin,: Dublin Institute for Advanced Studies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Conspiracy Theories and Evidential Self-Insulation.M. Giulia Napolitano - 2021 - In Sven Bernecker, Amy K. Flowerree & Thomas Grundmann (eds.), The Epistemology of Fake News. Oxford University Press. pp. 82-105.
  What are conspiracy theories? And what, if anything, is epistemically wrong with them? I offer an account on which conspiracy theories are a unique way of holding a belief in a conspiracy. Specifically, I take conspiracy theories to be self-insulating beliefs in conspiracies. On this view, conspiracy theorists have their conspiratorial beliefs in a way that is immune to revision by counter-evidence. I argue that conspiracy theories are always irrational. Although conspiracy theories involve an expectation to encounter some seemingly disconfirming (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 31. THE END OF ART AND PATOČKA's PHILOSOPHY OF ART.Josl Jan - 2016 - HORIZON. Studies in Phenomenology 1 (1):232-246.
  In this essay I consider the end-of-art thesis in its metaphysical and empirical versions. I show that both use the correspondence theory of truth as the basis for their conception of the history of art. As a counterpart to these theories I have chosen Patočka’s conception of the history of art. His theory is based also on the relationship between art and truth, but he conceives truth in the phenomenological sense of manifestation. In the rest of the essay I seek (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Recovery without normalisation: It's not necessary to be normal, not even in psychiatry.Zsuzsanna Chappell & Sofia M. I. Jeppsson - 2023 - Clinical Ethics 18 (3):298-305.
  In this paper, we argue that there are reasons to believe that an implicit bias for normalcy influences what are considered medically necessary treatments in psychiatry. First, we outline two prima facie reasons to suspect that this is the case. A bias for ‘the normal’ is already documented in disability studies; it is reasonable to suspect that it affects psychiatry too, since psychiatric patients, like disabled people, are often perceived as ‘weird’ by others. Secondly, psychiatry's explicitly endorsed values of well-being (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Fundamental Properties of Fundamental Properties.M. Eddon - 2013 - In Karen Bennett Dean Zimmerman (ed.), Oxford Studies in Metaphysics, Volume 8. pp. 78-104.
  Since the publication of David Lewis's ''New Work for a Theory of Universals,'' the distinction between properties that are fundamental – or perfectly natural – and those that are not has become a staple of mainstream metaphysics. Plausible candidates for perfect naturalness include the quantitative properties posited by fundamental physics. This paper argues for two claims: (1) the most satisfying account of quantitative properties employs higher-order relations, and (2) these relations must be perfectly natural, for otherwise the perfectly natural properties (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   33 citations  
 34. What is a Conspiracy Theory?M. Giulia Https://Orcidorg Napolitano & Kevin Https://Orcidorg Reuter - 2021 - Erkenntnis 88 (5):2035-2062.
  In much of the current academic and public discussion, conspiracy theories are portrayed as a negative phenomenon, linked to misinformation, mistrust in experts and institutions, and political propaganda. Rather surprisingly, however, philosophers working on this topic have been reluctant to incorporate a negatively evaluative aspect when either analyzing or engineering the concept conspiracy theory. In this paper, we present empirical data on the nature of the concept conspiracy theory from five studies designed to test the existence, prevalence and exact form (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 35. Becoming: Temporal, Absolute, and Atemporal.M. Oreste Fiocco - 2014 - In L. Nathan Oaklander (ed.), Debates in the Metaphysics of Time. Bloomsbury Academic. pp. 87-107.
  There are two conspicuous and inescapable features of this world in which time is real. One experiences a world in flux, a transient world in which things constantly come into existence, change and cease to be. One also experiences a stable world, one in which how things are at any given moment is permanent, unchangeable. Thus, there is transience and permanence. Yet these two features of the world seem incompatible. The primary purpose of this paper is to sketch a metaphysics (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 36. Panpsychism and Causation: A New Argument and a Solution to the Combination Problem.Hedda Hassel Mørch - 2014 - Dissertation, Oslo
  Panpsychism is the view that every concrete and unified thing has some form of phenomenal consciousness or experience. It is an age-old doctrine, which, to the surprise of many, has recently taken on new life. In philosophy of mind, it has been put forth as a simple and radical solution to the mind–body problem (Chalmers 1996, 2003;Strawson 2006; Nagel 1979, 2012). In metaphysics and philosophy of science, it has been put forth as a solution to the problem of accounting for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 37. Is Consciousness Intrinsic?: A Problem for the Integrated Information Theory.Hedda Hassel Mørch - 2019 - Journal of Consciousness Studies 26 (1-2):133-162(30).
  The Integrated Information Theory of consciousness (IIT) claims that consciousness is identical to maximal integrated information, or maximal Φ. One objection to IIT is based on what may be called the intrinsicality problem: consciousness is an intrinsic property, but maximal Φ is an extrinsic property; therefore, they cannot be identical. In this paper, I show that this problem is not unique to IIT, but rather derives from a trilemma that confronts almost any theory of consciousness. Given most theories of consciousness, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 38. Mineness without Minimal Selves.M. V. P. Slors & F. Jongepier - 2014 - Journal of Consciousness Studies 21 (7-8):193-219.
  In this paper we focus on what is referred to as the ‘mineness’ of experience, that is, the intimate familiarity we have with our own thoughts, perceptions, and emotions. Most accounts characterize mineness in terms of an experiential dimension, the first-person givenness of experience, that is subsumed under the notion of minimal self-consciousness or a ‘minimal self’. We argue that this account faces problems and develop an alternative account of mineness in terms of the coherence of experiences with what we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 39. The Argument for Panpsychism from Experience of Causation.Hedda Hassel Mørch - 2019 - In William Seager (ed.), The Routledge Handbook of Panpsychism. Routledge.
  In recent literature, panpsychism has been defended by appeal to two main arguments: first, an argument from philosophy of mind, according to which panpsychism is the only view which successfully integrates consciousness into the physical world (Strawson 2006; Chalmers 2013); second, an argument from categorical properties, according to which panpsychism offers the only positive account of the categorical or intrinsic nature of physical reality (Seager 2006; Adams 2007; Alter and Nagasawa 2012). Historically, however, panpsychism has also been defended by appeal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 40. Moderation in Greek and Islamic Traditions and a Virtue Ethics of the Quran.M. Ashraf Adeel - 2015 - AMERICAN JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL SCIENCES 32 (3).
  This article looks at some of the salient analyses of moderation in the ancient Greek and the Islamic traditions and uses them to develop a contemporary view of the matter. Greek ethics played a huge role in shaping the ethical views of the Muslim philosophers and theologians, and thus the article starts with an overview of the revival of contemporary western virtue ethics--in many ways an extension of Platonic-Aristotelian ethics--and then looks at the place of moderation or temperance in Platonic-Aristotelian (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. Lived Experience and Cognitive Science Reappraising Enactivism’s Jonasian Turn.M. Villalobos & D. Ward - 2016 - Constructivist Foundations 11 (2):204-212.
  Context: The majority of contemporary enactivist work is influenced by the philosophical biology of Hans Jonas. Jonas credits all living organisms with experience that involves particular “existential” structures: nascent forms of concern for self-preservation and desire for objects and outcomes that promote well-being. We argue that Jonas’s attitude towards living systems involves a problematic anthropomorphism that threatens to place enactivism at odds with cognitive science, and undermine its legitimate aims to become a new paradigm for scientific investigation and understanding of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 42. Anti-consumption: An overview and research agenda.M. S. W. Lee, K. V. Fernandez & M. R. Hyman - 2009 - Journal of Business Research 62 (2):145--147.
  This introduction to the Journal of Business Research special issue on anti-consumption briefly defines and highlights the importance of anticonsumption research, provides an overview of the latest studies in the area, and suggests an agenda for future research on anti-consumption.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 43. The Problem of Fake News.M. R. X. Dentith - 2016 - Public Reason 8 (1-2):65-79.
  Looking at the recent spate of claims about “fake news” which appear to be a new feature of political discourse, I argue that fake news presents an interesting problem in epistemology. Te phenomena of fake news trades upon tolerating a certain indiference towards truth, which is sometimes expressed insincerely by political actors. Tis indiference and insincerity, I argue, has been allowed to fourish due to the way in which we have set the terms of the “public” epistemology that maintains what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 44. The Phenomenal Powers View and the Meta-Problem of Consciousness.Hedda Hassel Mørch - 2020 - Journal of Consciousness Studies 27 (5-6):131-142.
  The meta-problem of consciousness is the problem of explaining why we have the intuition that there is a hard problem of consciousness. David Chalmers briefly notes that my phenomenal powers view may be able to answer to this challenge in a way that avoids problems (having to do with avoiding coincidence) facing other realist views. In this response, I will briefly outline the phenomenal powers view and my main arguments for it and—drawing in part on a similar view developed by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 45. m-Reading: Fiction reading from mobile phones.Anezka Kuzmicova, Theresa Schilhab & Michael Burke - 2018 - Convergence: The International Journal of Research Into New Media Technology:1–17.
  Mobile phones are reportedly the most rapidly expanding e-reading device worldwide. However, the embodied, cognitive and affective implications of smartphone-supported fiction reading for leisure (m-reading) have yet to be investigated empirically. Revisiting the theoretical work of digitization scholar Anne Mangen, we argue that the digital reading experience is not only contingent on patterns of embodied reader–device interaction (Mangen, 2008 and later) but also embedded in the immediate environment and broader situational context. We call this the situation constraint. Its application to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Arjen Kleinherenbrink (2019) Against Continuity: Gilles Deleuze's Speculative Realism. [REVIEW]M. Curtis Allen & Dylan Vaughan - 2021 - Deleuze and Guattari Studies 15 (3):458-469.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. The evolutionary argument for phenomenal powers.Hedda Hassel Mørch - 2017 - Philosophical Perspectives 31 (1):293-316.
  Epiphenomenalism is the view that phenomenal properties – which characterize what it is like, or how it feels, for a subject to be in conscious states – have no physical effects. One of the earliest arguments against epiphenomenalism is the evolutionary argument (James 1890/1981; Eccles and Popper 1977; Popper 1978), which starts from the following problem: why is pain correlated with stimuli detrimental to survival and reproduction – such as suffocation, hunger and burning? And why is pleasure correlated with stimuli (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 48. From soul to self.M. James C. Crabbe (ed.) - 1999 - New York: Routledge.
  From Soul to Self takes us on a fascinating journey through philosophy, theology, religious studies and physiological sciences. The contributors explore the relationship between a variety of ideas that have arisen in philosophy, religion and science, each idea seeking to explain why we think we are somehow unique and distinct.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. A dictionary of Muslim philosophy.M. Saeed Sheikh - 1970 - Lahore,: Institute of Islamic Culture.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. Phenomenal knowledge why: the explanatory knowledge argument against physicalism.Hedda Hassel Mørch - 2019 - In Sam Coleman (ed.), The Knowledge Argument. Cambridge University Press.
  Phenomenal knowledge is knowledge of what it is like to be in conscious states, such as seeing red or being in pain. According to the knowledge argument (Jackson 1982, 1986), phenomenal knowledge is knowledge that, i.e., knowledge of phenomenal facts. According to the ability hypothesis (Nemirow 1979; Lewis 1983), phenomenal knowledge is mere practical knowledge how, i.e., the mere possession of abilities. However, some phenomenal knowledge also seems to be knowledge why, i.e., knowledge of explanatory facts. For example, someone who (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
1 — 50 / 1000