Results for 'L�� Ki��n'

996 found
Order:
 1. Intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn: Sоmе philоsоphiсаl issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Viеtnamеsе Philоsоphical Thоught bеfоrе thе Viеtnam War.Lе Kiеn - 2020 - WP.
  On thе bаsis оf аnаlyzing thе dеvеlоpmеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury, thе аuthоr mаkеs sоmе bаsiс оbsеrvаtiоns аs fоllоws: firstly, Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is gоvеrnеd by histоriсаl-spесifiс mаtеriаl аnd sосiаl соnditiоns; sесоnd, thе rесеptiоn оf Mаrxist-Lеninist philоsоphy is оf spесiаl impоrtаnсе; third, thе dеvеlоpmеnt оf nаtiоnаl philоsоphiсаl thоught аt this stаgе is а prосеss оf diаlесtiсаl ассulturаtiоn; fоurth, thе mаin соntеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Philоsоphical Thоught in Viеtnаm during 1900-1954.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  On thе bаsis оf аnаlyzing thе dеvеlоpmеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury, thе аuthоr mаkеs sоmе bаsiс оbsеrvаtiоns аs fоllоws: firstly, Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is gоvеrnеd by histоriсаl-spесifiс mаtеriаl аnd sосiаl соnditiоns; sесоnd, thе rесеptiоn оf Mаrxist-Lеninist philоsоphy is оf spесiаl impоrtаnсе; third, thе dеvеlоpmеnt оf nаtiоnаl philоsоphiсаl thоught аt this stаgе is а prосеss оf diаlесtiсаl ассulturаtiоn; fоurth, thе mаin соntеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kant'ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler.Aysel Tan - 2019 - In Üyesi̇ Abdulsemet Aydin (ed.), Sosyal Bi̇li̇mler Kongresi̇ Ki̇tabi. Diyarbakır, Türkiye:
  Kant’ın (ö.1804) felsefesi eklektik bir felsefedir ve Aydınlanma felsefesinin devamı niteliğindedir. Aydınlanma felsefesine benzer şekilde felsefesinin temeli akıldır ve aklın sınırları ve kullanımı hakkında fikirler ileri sürmüştür. Kant, dini ele alırken Tanrı’nın varlığının saf akılla ispatlanamayacağı sonucuna varmıştır. Çünkü akılla yapılan ispatlarda Tanrı’nın varlığına getirilen deliller kadar yokluğuna da eşit derecede deliller getirilebilir. O nedenle Tanrı’nın varlığının ispatında saf aklın değil pratik aklın önemli olduğunu ve ahlâksal yasaların bizi Tanrı’nın varlığına götüreceğini ileri sürer. Bu görüşünü desteklemek için eserlerinde teistik delillerin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Aristoteles’in Dört Neden Kuramının Günümüz Biyolojisi Açısından Önemi.Özlem Yilmaz - 2013 - FLSF Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi 16 (16):221-230.
  Felsefe tarihinin hiç şüphesiz en önemli filozoflarından biri olan Aristoteles (M.Ö. 384-322), aynı zamanda bilim tarihinin de en önemli kişilerindendir. Yaşadığı dönemde henüz bilim ve felsefe ayrılmamıştır; bununla birlikte Aristoteles, bilimsel ve sistemli düşünmenin, örnekleme yapmanın, bilim insanının doğaya öğrenmek için yaklaşmasının ilkelerini, ilk kez bu derece düzenli şekilde ortaya koyan kişi olmuştur. Dört neden kuramı söz konusu ilkelerin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada günümüz biyolojisinin en kapsamlı tartışmalarından biri olan ‘fenotipin ne olduğu ve nasıl oluştuğu’ konusunun, Aristoteles’in dört neden kuramı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  85
  Müasir islamşünaslıqda idrak məsələləri.Aladdin Malikov - 2022 - İlahiyyat 4 (7):28-34.
  Tarixi biliklər məcmusu olan- idrak və onun istiqamətləri, insan hissləri, qavrayış, təsəvvür və onların müasir ictimai həyatdakı əksinin tədqiqi, həm də “müsəlman idrakı” anlayışı İslam fəlsəfəsində xüsusi mövqeyə malikdir. Müxtəlif alimlər ət-Tirmizi, Əbu Əbdullah əl-Haris, Əbu Əbdullah əl-Qurtubi, ibn Həcər əl-Əsqalani və başqalarının bu mövzuda xüsusi yanaşması olmuşdur. Bu məsələ ilə əlaqədar olan “mötəzililər”, “ismailililər”, “mistisistlər” (sufilər), “işraqilər”, həmçinin Şərq peripatetizminin ardıcılları varlıq, bilik təlimləri, “nəfs və qəlbin ölməzliyi” və idrakın əsas elementi olan təcrübə haqqında qiymətli fikir xəzinələri qoymuşlar. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges.M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, O. Bezpartochna, R. Dmuchowski, S. Szmitka, O. Shevchenko, M. Artman, P. Jarosz, V. Kubičková, M. Čukanová, D. Benešová, R. Narkūnienė, R. Bražulienė, T. Németh, M. Hegedűs, M. Borowska, B. Cherniavskyi, R. Vazov, M. Lalakulych, N. Tsenkler, N. Štangová, A. Víghová, P. Havrylko, T. Hushtan, V. Petrenko, A. Karnaushenko, A. Sokolovskа, O. Tymchenko, O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak, R. Pidlypna, M. Kovach, K. Indus, O. Sydorchuk, A. Kolodiychuk, V. Kuranovic, O. Nosachenko, M. Baldzhy, K. Andriushchenko, K. Teteruk, E. Yuhas, L. Rybakova, E. Mikelsone, T. Volkova, A. Spilbergs, E. Liela, J. Frisfelds, M. Kurleto, I. Vlasenko & S. Gyrych (eds.) - 2020 - Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 1. – 309 p.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  80
  Dini plüralizmin əsasları.Aladdin Malikov - 2022 - İlahiyyat Jurnalı 3 (6):pp. 25-29.
  Plüralizm latınca "plüralis" sözündən olub "çoxluq" deməkdir. Plüralizm ictimai-siyasi həyatda daim yarışda və rəqabət mübarizəsində olan, bir-birindən asılı və bununla yanaşı, muxtar olan sosial, siyasi qrupların, partiyaların, təşkilatların, ideyaların və baxışların çoxluğu mənasını verir. Plüralizmin siyasi, mədəni-mənəvi iqtisadi, sosial və s. növləri mövcuddur. Təbiətinə görə plüralizm cəmiyyətdə normal sosial-siyasi münasibətlərin dirçəlmə meyillərinin inkişafını stimullaşdırır, proseslər nəzarətə məruz qalmadan sərbəst, müstəqil şəkildə inkişaf edir. Plüralizm nəticəsində sosial-siyasi baxışların, əlaqələrin sayı artır ki, bu əlaqələrdən, istiqamətlərdən hər biri öz müxtariyyatına doğru inkişaf etməyə (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Intеrnеt Ассеss fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling during thе СОVID-19 Pаndеmiс аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. J.L. Austin ve I. Kant’ta Kategorik Önermeler ve Mental Nedensellik Problemleri.Atilla Akalın - 2020 - Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 3 (8):624-631.
  One of the central figures of philosophy of language- John Langshaw Austin, attributes principles of causation to the mere pragmatic language. Conversely, Kant tried to construct a “free human act” which is independent from any physical determination except its innate motivations via his well-known the phenomenal / noumenal distinction. That kind of Kantian metaphysical ground which addresses to the noumenal field, he obviously tries to establish this behavioral causation again by denying Austinian style pragmatic propositions or illocutionary acts. I claimed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Descartes n’a PAS dit […] un répertoire Des fausses idées sur l’auteur du discours de la méthode, avec Les éléments utiLes et une esquisse d’apologie Denis kambouchner Paris, Les belLes lettres, 2015, Compte rendu par. [REVIEW]Andreea Mihali - 2015 - Dialogue 54 (3):545-548.
  Après avoir consacré à Descartes de nombreuses études, parmi lesquelles les monumentales L’homme des passions (Albin Michel, 1995) et Les Méditations métaphysiques de Descartes (PUF, 2005), ainsi que, plus récemment, Le style de Descartes (Manucius, 2013), Denis Kambouchner nous offre Descartes n’a pas dit. Ce livre contient un errata des propos prêtés à Descartes dans l’enseignement, dans les représentations collectives, dans des publications généralistes ou même dans certains travaux spécialisés, et propose de corriger quelques-unes des erreurs les plus sérieuses. D’après (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. N Sigot, Bentham et l'économie. [REVIEW]Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 2003 - European Journal of the History of Economic Thought 10 (1):167-172.
  I discuss the interpretation of the principle of utility as a factual statement, the relevance of Halévy's interetation of Bentham, and then Bentham's relationship with James Mill and David Ricardo.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. İnancın Deneyimsel Olanaklılığı.Funda Neslioğlu Serin - 2016 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 3 (1):64-73.
  Bu çalışmada, bir yandan bilgiye yol açması bağlamında deneyimin inanca kaynak oluşturması, öte yandan insan edimlerine yol açması bağlamında inancın deneyimlenmesine olanak oluşturması nedeniyle inanç-deneyim ilişkisi irdelenecektir. İnanç-deneyim ilişkisinin olanaklılığı ve bu ilişkinin kuşkulu doğası, Davidson ve Wittgenstein gibi iki önde gelen çözümleyici filozofun konuyla ilgili açıklamaları dikkate alınarak araştırılmaktadır.Yazının ana savını şu temel fikir oluşturmaktadır: Sanılanın aksine, ne deneyimler inanç için sağlam ve kesin bir temel oluştururlar ne de deneyimler bilinmek için inançlara gereksinim duyarlar. In this paper, the relationship (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Nietzsche’nin Zerdüşt’ünün Çınlayamadığı Kulaklar: Nietzsche 21. Yüzyıl İnsanına Ahlak Üzerine Ne Söyleyebilir?Engin Yurt & Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2018 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 8 (1):170-190.
  In this article, it has been aimed to examine Nietzsche’s main critique towards different understandings of morals in his era. With this criticism, it is aimed to integrally understand the opinions -which are articulated directly or metaphorically- towards morals which have been encountered. In here, while keeping in mind the difference between the concepts of immoralism and amoralism, Nietzsche’s views are interpreted. Being parallel to that aim mentioned above, it has been investigated if there is a thinking in Nietzsche which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Responding to N.T. Wright's Rejection of the Soul.Brandon L. Rickabaugh - 2018 - Heythrop Journal 59 (2):201-220.
  At a 2011 meeting of the Society of Christian Philosophers, N. T. Wright offered four reasons for rejecting the existence of soul. This was surprising, as many Christian philosophers had previously taken Wright's defense of a disembodied intermediate state as a defense of a substance dualist view of the soul. In this paper, I offer responses to each of Wright's objections, demonstrating that Wright's arguments fail to undermine substance dualism. In so doing, I expose how popular arguments against dualism fail, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 21.  54
  Judith Butler et l’ontologie de la précarité. Reconsidérer « le vivre ensemble ».N'Dré Sam Beugré - 2023 - Ireph 2.
  La précarité fait référence à l'existence de la rareté. Judith Butler montre l'impossibilité d'être un à travers le concept hégélien du sujet heureux. Le sujet ainsi défini est projeté sur l'Autre – langage, normes sociales, regard extérieur –, ce qui conduit à un état de vulnérabilité : je dépends de ce que je ne serai pas. Cependant, l'impuissance, loin d'être parfaite, peut se transformer en puissance sans s'affranchir des frontières qui la définissent, si elle défie les illusions modernes de la (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Philosophical An(n)ales: Laideur Abject Dégoût...comme une allergie à l’Autre (féminin).Marina Christodoulou - 2017 - In Bertrand Naivin & Lars Aagaard-Mogensen (eds.), Sur la laideur. [Actes du symposium On Ugliness, organizé par Lars Aagaard- Mogensen au Wassard Elea (Ascea, Italie) en juin 2016]. Paris, France: pp. 97-109.
  Citation: Christodoulou, Marina. “Philosophical An(n)ales: Laideur Abject Dégoût...comme une allergie à l’Autre (féminin),” (trans. Bertrand Naivin) in Sur la laideur. [Actes du symposium On Ugliness, organizé par Lars Aagaard- Mogensen au Wassard Elea (Ascea, Italie) en juin 2016], edited by d Bertrand Naivin and Lars Aagaard-Mogensen (Paris: Editions Complicités, 20178, 97-109. ISSN: 9782351201435 -/- -------------------- -/- Laideur Abject Dégoût ... comme une allergie à l’Autre (féminin) Sur l’art et l’esthétique sexués. -/- Pourquoi le dégoût est-il (ou peut-il être considéré) comme (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Stepping Beyond the Newtonian Paradigm in Biology. Towards an Integrable Model of Life: Accelerating Discovery in the Biological Foundations of Science.Plamen L. Simeonov, Edwin Brezina, Ron Cottam, Andreé C. Ehresmann, Arran Gare, Ted Goranson, Jaime Gomez‐Ramirez, Brian D. Josephson, Bruno Marchal, Koichiro Matsuno, Robert S. Root-­Bernstein, Otto E. Rössler, Stanley N. Salthe, Marcin Schroeder, Bill Seaman & Pridi Siregar - 2012 - In Plamen L. Simeonov, Leslie S. Smith & Andreé C. Ehresmann (eds.), Integral Biomathics: Tracing the Road to Reality. Springer. pp. 328-427.
  The INBIOSA project brings together a group of experts across many disciplines who believe that science requires a revolutionary transformative step in order to address many of the vexing challenges presented by the world. It is INBIOSA’s purpose to enable the focused collaboration of an interdisciplinary community of original thinkers. This paper sets out the case for support for this effort. The focus of the transformative research program proposal is biology-centric. We admit that biology to date has been more fact-oriented (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Developing an objective measure of knowledge of factory farming.Adam Feltz, Jacob N. Caton, Zac Cogley, Mylan Engel, Silke Feltz, Ramona Ilea, L. Syd M. Johnson & Tom Offer-Westort - 2022 - Philosophical Psychology.
  Knowledge of human uses of animals is an important, but understudied, aspect of how humans treat animals. We developed a measure of one kind of knowledge of human uses of animals – knowledge of factory farming. Studies 1 (N = 270) and 2 (N = 270) tested an initial battery of objective, true or false statements about factory farming using Item Response Theory. Studies 3 (N = 241) and 4 (N = 278) provided evidence that responses to a 10-item Knowledge (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Heidegger-Sartre Anlaşmazlığının Hümanizmin Güncel Terminoloji Sorununa bir Çözüm Getirme Olasılığına Dair bir Araştırma.Engin Yurt - 2017 - Felsefi Düsün 9 (9):289-317.
  When humanism is thought, especially within the borders of 20th century philosophy, one of the things that first comes to mind is the statements which have occurred in 1950s between Martin Heidegger and Jean-Paul Sartre, can be named as Heidegger-Sartre Controversy on Humanism and mainly based on two texts. Sartre, in one of his speeches, builds an essential connection between humanism and existentialism and in here he defines Heidegger as an existentialist like himself. In return, Heidegger, probably as a criticism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Hıristiyanlıkta Kutsalın Doğasına Dair Fikir Ayrılığı ve Buna Kilise Babaları'nda Olası bir Çözüm.Engin Yurt - 2018 - Felsefi Düsün 10 (10):337-363.
  This article mainly aims to make an examination over the holy. It has been inquired into how something being ascribed holy can have a meaning in philosophy. As the article's research area, the differences in both opinion and execution which have later divided Christianity into two as Catholic and Orthodox Churches have been selected. The separation of these two churches under the subject titles such as Filioque controversy, the idea of First Among Equals (primas inter pares), and ritual of Transubstantiation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Fenomenolojik akıl öğretisi: yeti olarak aklın yokluğunda akıl türleri.Dominique Pradelle - 2016 - Felsefelogos 61 (2):155-171.
  Cet article s’attache à dégager le sens de la doctrine phénoménologique husserlienne de la raison en l'opposant à la théorie kantienne. Pour Kant, la raison et les Idées rationnelles sont constitutives de la nature du sujet fini en général, de sorte qu'il n'est pas possible de fournir une déduction transcendantale ou une légitimation des Idées rationnelles, mais seulement d'en opérer une dérivation à partir de la nature du sujet fini. A contrario, dans le cadre de la phénoménologie transcendantale, les facultés (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. İbnü’l-arabî’ni̇n di̇n ve i̇nançlara yaklaşiminin William Chittick ve Reza Shah-kazemi̇ perspekti̇fi̇yle evrenselci̇ yorumu.Emrah Kaya - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):53-73.
  The purpose of this study is to examine the statements of Ibn al-ʿArabî regarding religions and beliefs through the perspectives of William Chittick and Reza Shah-Kazemi comparatively. Even though his expressions are occasionally elaborated in the light of the theory of the religious pluralism based on Western-Christian thought, by considering the universal message of the Qur’ān Chittick and Shah-Kazemi identify these expressions with “universalism.” This universalist approach bases on the distinction between “ontological will” and “religious will,” and “submission” which is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Toward An Ontology of Geo-Reasoning to Aid Response to Weapons of Mass Destruction.David Kirsh, Peterson N. & Lenert L. - 2005 - American Medical Assoc Conference:400-404.
  A startling amount of intelligent activity can be controlled without reasoning or thought. By tuning the perceptual system to task relevant properties a creature can cope with relatively sophisticated environments without concepts. There is a limit, however, to how far a creature without concepts can go. Rod Brooks, like many ecologically oriented scientists, argues that the vast majority of intelligent behaviour is concept-free. To evaluate this position I consider what special benefits accrue to concept-using creatures. Concepts are either necessary for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Notre héritage du scepticisme n'est précédé d'aucun testament.Par-delà les vicissitudes de l'épistémologie traditionnelle et de l'anti-scepticisme, le spectre du "scepticisme à visage humain" selon Thompson Morgan Clarke, entre contextualisme, perspectivisme, pragmatisme et pyrrhonisme.Stéphane Cormier - 2021 - Sképsis 11 ((23)Clarke's Legacy and Hinge Ep):122-147.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. EMPLOYABILITY OF CARAGA STATE UNIVERSITY CABADBARAN CITY TEACHER EDUCATION GRADUATES ACADEMIC YEAR: 2016-2018.Nathalie L. Daminar, Jona J. Biongcog, Rica Florabel N. Remulta & Ronilo P. Biongcog - 2022 - Science International 34 (5):449-454.
  This study aimed to determine the employability of Teacher Education graduates within the year 2016-2018 from a state university in Caraga Region, Philippines. The study made used of the descriptive method. The quantitative method used survey questionnaire to gather data from 179 Teacher Education graduates. The data gathering instrument used by the researchers is the Graduate Tracer Study approved by the university anchored on the educational philosophy of the Commission on Higher Education (CHED). There were 90 out of the 142 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Aristoteles Etiğinde Akıl Ve Duyguların Yeri.Yavuz Adugit - 2008 - Felsefe Tartismalari 41:49-84.
  In this paper Aristotle’s views concerning the place of reason and emotions in ethics are investigated. Aristotle ranks first among the philosophers who examined the problem of “the place of reason and emotions in ethics”in detail, which is basically the problem of the origin of ethical relationships or of ethical acts, and his solution was that reason is the origin or the fundament; because for him ethical relationships and ethical acts are appropriate to virtue. In his view, since virtue is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Le Suicide par la Démocratie -une Nécrologie n pour l' Amérique et le Monde.Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 296-347.
  L’Amérique et le monde sont en train de s’effondrer à cause d’une croissance démographique excessive, la plupart pour le siècle dernier, et maintenant tout cela, en raison des personnes du 3e monde. La consommation de ressources et l’ajout de 4 milliards d’euros supplémentaires vont effondrer la civilisation industrielle et provoquer la famine, la maladie, la violence et la guerre à une échelle stupéfiante. La terre perd au moins 1% de sa terre maximale chaque année, de sorte qu’il approche de 2100, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  78
  Economists, university rankings, and leaving the European Union, by M*l*n K*nder*.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I present some responses to an argument made by an economist in an online video: that when Britain leaves the European Union, it will be taking many high ranking universities with it, which will lead to an innovation deficit in the union. I present some responses by means of a pastiche of a widely read European fiction writer.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. The Ontology for Biomedical Investigations.Anita Bandrowski, Ryan Brinkman, Mathias Brochhausen, Matthew H. Brush, Bill Bug, Marcus C. Chibucos, Kevin Clancy, Mélanie Courtot, Dirk Derom, Michel Dumontier, Liju Fan, Jennifer Fostel, Gilberto Fragoso, Frank Gibson, Alejandra Gonzalez-Beltran, Melissa A. Haendel, Yongqun He, Mervi Heiskanen, Tina Hernandez-Boussard, Mark Jensen, Yu Lin, Allyson L. Lister, Phillip Lord, James Malone, Elisabetta Manduchi, Monnie McGee, Norman Morrison, James A. Overton, Helen Parkinson, Bjoern Peters, Philippe Rocca-Serra, Alan Ruttenberg, Susanna-Assunta Sansone, Richard H. Scheuermann, Daniel Schober, Barry Smith, Larisa N. Soldatova, Christian J. Stoeckert, Chris F. Taylor, Carlo Torniai, Jessica A. Turner, Randi Vita, Patricia L. Whetzel & Jie Zheng - 2016 - PLoS ONE 11 (4):e0154556.
  The Ontology for Biomedical Investigations (OBI) is an ontology that provides terms with precisely defined meanings to describe all aspects of how investigations in the biological and medical domains are conducted. OBI re-uses ontologies that provide a representation of biomedical knowledge from the Open Biological and Biomedical Ontologies (OBO) project and adds the ability to describe how this knowledge was derived. We here describe the state of OBI and several applications that are using it, such as adding semantic expressivity to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 36. Effect of cognitive restructuring on junior secondary school mathematics text anxiety in Oshimili south of L.G.A of Delta State.A. N. Anyamene & G. U. Ogugua - 2019 - Hofa: African Journal of Multidisciplinary Research 4 (1):2019.
  The study investigated the effect of cognitive restructuring on junior secondary school mathematics test anxiety in Oshimili south L.G.A of Delta State. Two research questions and two hypotheses tested at 0.05 level of significance guided the study. Quasi-experimental research design was adopted for this study. The population for this study was a total of 1224 students. These comprised of all the JSS 2 students from Oshimili South Local Government Area of Delta State. Research sample consisted of 120 JSS 2 students (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. How to Teach Engineering Ethics?: A Retrospective and Prospective Sketch of TU Delft’s Approach to Engineering Ethics Education.J. B. van Grunsven, L. Marin, T. W. Stone, S. Roeser & N. Doorn - 2021 - Advances in Engineering Education 9 (4).
  This paper provides a retrospective and prospective overview of TU Delft’s approach to engineering ethics education. For over twenty years, the Ethics and Philosophy of Technology Section at TU Delft has been at the forefront of engineering ethics education, offering education to a wide range of engineering and design students. The approach developed at TU Delft is deeply informed by the research of the Section, which is centered around Responsible Research and Innovation, Design for Values, and Risk Ethics. These theoretical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  68
  Further responses to Mary Beard on Frazer and colonialism, with M*l*n K*nd*ra.Terence Rajivan Edward - manuscript
  There are some further responses I have to Mary Beard on the relationship between Sir James Frazer’s The Golden Bough and British colonialism: her claim that it provided an image of the empire as a whole. The paper contains two objections, very minor ones perhaps, and some highly speculatively defences. But I find the defences difficult to present in the traditional manner, so I have written the responses as a pastiche imitating a widely read European writer.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  96
  Moved by the death of Mikhail Gorbachev, by M*l*n K*ndera.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper offers a brief analysis of what it is to be moved by a death. It is written as an imitation of a famous European writer and it has an analysis of some newspaper material as well, which was just some gentle fun, if it be permitted.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  66
  Notes on a paragraph from 1922, by M*l*n K*nd*ra.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper is written as a pastiche of a notable European novelist, and essayist – it is the essayist who is being imitated, my first effort at this. I make some notes on a paragraph from a well-crafted fiction by Stacy Aumonier. I use the pastiche mode not just for fun but because readers may prefer the bolder and less qualified style, despite some information loss.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  81
  A paper/fiction against an anthology, by M*l*n K*nder*.Terence Rajivan Edward - manuscript
  Helen Constantine's collection French Tales is something of a puzzle, although I personally am grateful for it. I present some reactions I anticipate to the collection, or elaborated versions of these reactions. I do so by means of a pastiche of a widely read European author, varying the opening of his Life is Elsewhere.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  87
  Book Review: A Map of Selves: Beyond Philosophy of Mind (By N.M.L. Nathan). [REVIEW]Theptawee Chokvasin - 2022 - Suranaree Journal of Social Science 16 (2):132-134.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  95
  Why don’t builders meet their deadlines? With M*l*n K*nd*ra.Terence Rajivan Edward - manuscript
  Diego Gambetta and Gloria Origgi describe Italy as a country in which there is a widespread preference for promising high quality goods and delivering low quality goods. Builders are presented as an example. Gambetta and Origgi make proposals regarding why there are these preferences. I was going to ask, why don’t they just try being builders for a while? But metaphorically speaking, they are builders, which makes explaining the problems they face easier.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  83
  On what is offered, by M*l*n K*nder*.Terence Rajivan Edward - manuscript
  I distinguish two senses of the word “offer.” I do so within a brief pastiche, which I put down to the influence of the European Union.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Using experience sampling to examine links between compassion, eudaimonia, and prosocial behavior.Jason D. Runyan, Brian N. Fry, Timothy A. Steenbergh, Nathan L. Arbuckle, Kristen Dunbar & Erin E. Devers - 2019 - Journal of Personality 87 (3):690-701.
  Objective: Compassion has been associated with eudaimonia and prosocial behavior, and has been regarded as a virtue, both historically and cross-culturally. However, the psychological study of compassion has been limited to laboratory settings and/or standard survey assessments. Here, we use an experience sampling method (ESM) to compare naturalistic assessments of compassion with standard assessments, and to examine compassion, its variability, and associations with eudaimonia and prosocial behavior. -/- Methods: Participants took a survey which included standard assessments of compassion and eudaimonia. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?Besim Karakadılar - manuscript
  Wittgenstein’ın bir yaşam olayı olarak görmediği ölümün ne anlama geldiğine ilişkin düşüncesi açımlanıyor. Wittgenstein’ın düşüncesinin varlık-bilimsel dayanağı olan tek bir dünyanın var sayılması birden çok dünya varsayılan bir yaklaşımla karşılaştırılıyor.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  31
  TEAM BUILDING INITIATIVES AS A TOOL IN INCREASING MOTIVATION AND EMPLOYEES’ PRODUCTIVITY IN THE FOOD SERVICE SECTOR.Decie Claire A. Locsin, Arvin A. Marasigan, Jenny Rose H. Martin, Mark Angelo L. Miralles, Allyssa Marie B. Ramos, Lena N. Cañet & Maria Cecilia de Luna - 2023 - Get International Research Journal 1 (2):45-65.
  Successful teamwork doesn't work overnight, what makes teamwork potent is team building. (Plagiarism) According to Abdullah, et. al., (2022) team building training can improve group cohesiveness or the quality of sticking together or unity teamwork more likely to be higher with a significant score difference. This study used mixed methods both qualitative and quantitative data collection, and an analysis method to answer the research method, random sampling is named as such because the data set is chosen via random selection, where (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. An Internal Feud Novel That Lebanon Cıvıl War Determıned Its Narratıve Technıque: Kevâbısu Beyrût (Beyrut’s Nıghtmaırs).Adnan Arslan - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):283 - 303.
  One of the main features that distinguish modern novel from traditional one is the use of new narrative techniques such as monologue, flow of consciousness, leitmotiv and intertextuality. These techniques relate to new approaches that take shape in formal elements such as time, characters and event patterns that make up the modern novel. Which expression technique is used in the work is often related to the form and content of the novel. This research examines the Kevâbîsu Beyrût, which uses modern (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Az elektronikus prevenció lehetőségei az új (szintetikus) drogok használatának megelőzésében: a Rekreációs Drogok Európai Hálózatának (Recreational Drugs European Network ….Zsolt Demetrovics, Barbara Mervo, Ornella Corazza, Zoe Davey, Paolo Deluca, Colin Drummond, A. Enea, Jacek Moskalewicz, G. Di Melchiorre, L. Di Furia, Magí Farré, Liv Flesland, Luciano Floridi, Fruzsina Iszáj, N. Scherbaum, Holger Siemann, Arvid Skutle, Marta Torrens, M. Pasinetti, Cinzia Pezzolesi, Agnieszka Pisarska, Harry Shapiro, Elias Sferrazza, Peer Van der Kreeft & F. Schifano - 2010 - Addictologia Hungarica 1:289–297.
  Recreational Drugs European Network (ReDNet) project aims to use the Psychonaut Web Mapping Project database (Psychonaut Web Mapping Group, 2009) containing novel psychoactive compounds usually not mentioned in the scientific literature and thus unknown to clinicians as a unique source of information. The database will be used to develop an integrated ICT prevention approach targeted at vulnerable individuals and focused on novel synthetic and herbal compounds and combinations. Particular care will be taken in keeping the health professionals working directly with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 996