Results for 'L�� Ki��n'

996 found
Order:
 1.  13
  Intеrсulturаl Соmmuniсаtiоn in Thе Соntеxt Оf Glоbаlizаtiоn: Sоmе Philоsоphiсаl Issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  16
  Viеtnamеsе Philоsоphical Thоught Bеfоrе Thе Viеtnam War.Lе Kiеn - 2020 - WP.
  On thе bаsis оf аnаlyzing thе dеvеlоpmеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury, thе аuthоr mаkеs sоmе bаsiс оbsеrvаtiоns аs fоllоws: firstly, Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is gоvеrnеd by histоriсаl-spесifiс mаtеriаl аnd sосiаl соnditiоns; sесоnd, thе rесеptiоn оf Mаrxist-Lеninist philоsоphy is оf spесiаl impоrtаnсе; third, thе dеvеlоpmеnt оf nаtiоnаl philоsоphiсаl thоught аt this stаgе is а prосеss оf diаlесtiсаl ассulturаtiоn; fоurth, thе mаin соntеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  15
  Philоsоphical Thоught in Viеtnаm During 1900-1954.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  On thе bаsis оf аnаlyzing thе dеvеlоpmеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury, thе аuthоr mаkеs sоmе bаsiс оbsеrvаtiоns аs fоllоws: firstly, Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is gоvеrnеd by histоriсаl-spесifiс mаtеriаl аnd sосiаl соnditiоns; sесоnd, thе rесеptiоn оf Mаrxist-Lеninist philоsоphy is оf spесiаl impоrtаnсе; third, thе dеvеlоpmеnt оf nаtiоnаl philоsоphiсаl thоught аt this stаgе is а prосеss оf diаlесtiсаl ассulturаtiоn; fоurth, thе mаin соntеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kant'ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler.Aysel Tan - 2019 - In Üyesi̇ Abdulsemet Aydin (ed.), Sosyal Bi̇li̇mler Kongresi̇ Ki̇tabi. Diyarbakır, Türkiye:
  Kant’ın (ö.1804) felsefesi eklektik bir felsefedir ve Aydınlanma felsefesinin devamı niteliğindedir. Aydınlanma felsefesine benzer şekilde felsefesinin temeli akıldır ve aklın sınırları ve kullanımı hakkında fikirler ileri sürmüştür. Kant, dini ele alırken Tanrı’nın varlığının saf akılla ispatlanamayacağı sonucuna varmıştır. Çünkü akılla yapılan ispatlarda Tanrı’nın varlığına getirilen deliller kadar yokluğuna da eşit derecede deliller getirilebilir. O nedenle Tanrı’nın varlığının ispatında saf aklın değil pratik aklın önemli olduğunu ve ahlâksal yasaların bizi Tanrı’nın varlığına götüreceğini ileri sürer. Bu görüşünü desteklemek için eserlerinde teistik delillerin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. New Trends in the Economic Systems Management in the Context of Modern Global Challenges.M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, O. Bezpartochna, R. Dmuchowski, S. Szmitka, O. Shevchenko, M. Artman, P. Jarosz, V. Kubičková, M. Čukanová, D. Benešová, R. Narkūnienė, R. Bražulienė, T. Németh, M. Hegedűs, M. Borowska, B. Cherniavskyi, R. Vazov, M. Lalakulych, N. Tsenkler, N. Štangová, A. Víghová, P. Havrylko, T. Hushtan, V. Petrenko, A. Karnaushenko, A. Sokolovskа, O. Tymchenko, O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak, R. Pidlypna, M. Kovach, K. Indus, O. Sydorchuk, A. Kolodiychuk, V. Kuranovic, O. Nosachenko, M. Baldzhy, K. Andriushchenko, K. Teteruk, E. Yuhas, L. Rybakova, E. Mikelsone, T. Volkova, A. Spilbergs, E. Liela, J. Frisfelds, M. Kurleto, I. Vlasenko & S. Gyrych (eds.) - 2020 - Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 1. – 309 p.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Responding to N.T. Wright's Rejection of the Soul.Brandon L. Rickabaugh - 2018 - Heythrop Journal 59 (2):201-220.
  At a 2011 meeting of the Society of Christian Philosophers, N. T. Wright offered four reasons for rejecting the existence of soul. This was surprising, as many Christian philosophers had previously taken Wright's defense of a disembodied intermediate state as a defense of a substance dualist view of the soul. In this paper, I offer responses to each of Wright's objections, demonstrating that Wright's arguments fail to undermine substance dualism. In so doing, I expose how popular arguments against dualism fail, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 9. J.L. Austin ve I. Kant’ta Kategorik Önermeler ve Mental Nedensellik Problemleri.Atilla Akalın - 2020 - Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 3 (8):624-631.
  One of the central figures of philosophy of language- John Langshaw Austin, attributes principles of causation to the mere pragmatic language. Conversely, Kant tried to construct a “free human act” which is independent from any physical determination except its innate motivations via his well-known the phenomenal / noumenal distinction. That kind of Kantian metaphysical ground which addresses to the noumenal field, he obviously tries to establish this behavioral causation again by denying Austinian style pragmatic propositions or illocutionary acts. I claimed (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Descartes n’a PAS dit […] un répertoire Des fausses idées sur l’auteur du discours de la méthode, avec Les éléments utiLes et une esquisse d’apologie Denis kambouchner Paris, Les belLes lettres, 2015, Compte rendu par. [REVIEW]Andreea Mihali - 2015 - Dialogue 54 (3):545-548.
  Après avoir consacré à Descartes de nombreuses études, parmi lesquelles les monumentales L’homme des passions (Albin Michel, 1995) et Les Méditations métaphysiques de Descartes (PUF, 2005), ainsi que, plus récemment, Le style de Descartes (Manucius, 2013), Denis Kambouchner nous offre Descartes n’a pas dit. Ce livre contient un errata des propos prêtés à Descartes dans l’enseignement, dans les représentations collectives, dans des publications généralistes ou même dans certains travaux spécialisés, et propose de corriger quelques-unes des erreurs les plus sérieuses. D’après (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  88
  Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  45
  N Sigot, Bentham Et L'Économie. [REVIEW]Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 2003 - European Journal of the History of Economic Thought 10 (1):167-172.
  I discuss the interpretation of the principle of utility as a factual statement, the relevance of Halévy's interetation of Bentham, and then Bentham's relationship with James Mill and David Ricardo.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  15
  Intеrnеt Ассеss Fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling During Thе СОVID-19 Pаndеmiс Аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Stepping Beyond the Newtonian Paradigm in Biology. Towards an Integrable Model of Life: Accelerating Discovery in the Biological Foundations of Science.Plamen L. Simeonov, Edwin Brezina, Ron Cottam, Andreé C. Ehresmann, Arran Gare, Ted Goranson, Jaime Gomez‐Ramirez, Brian D. Josephson, Bruno Marchal, Koichiro Matsuno, Robert S. Root-­Bernstein, Otto E. Rössler, Stanley N. Salthe, Marcin Schroeder, Bill Seaman & Pridi Siregar - 2012 - In Plamen L. Simeonov, Leslie S. Smith & Andreé C. Ehresmann (eds.), Integral Biomathics: Tracing the Road to Reality. Springer. pp. 328-427.
  The INBIOSA project brings together a group of experts across many disciplines who believe that science requires a revolutionary transformative step in order to address many of the vexing challenges presented by the world. It is INBIOSA’s purpose to enable the focused collaboration of an interdisciplinary community of original thinkers. This paper sets out the case for support for this effort. The focus of the transformative research program proposal is biology-centric. We admit that biology to date has been more fact-oriented (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. İbnü’l-arabî’ni̇n di̇n ve i̇nançlara yaklaşiminin William Chittick ve Reza Shah-kazemi̇ perspekti̇fi̇yle evrenselci̇ yorumu.Emrah Kaya - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):53-73.
  The purpose of this study is to examine the statements of Ibn al-ʿArabî regarding religions and beliefs through the perspectives of William Chittick and Reza Shah-Kazemi comparatively. Even though his expressions are occasionally elaborated in the light of the theory of the religious pluralism based on Western-Christian thought, by considering the universal message of the Qur’ān Chittick and Shah-Kazemi identify these expressions with “universalism.” This universalist approach bases on the distinction between “ontological will” and “religious will,” and “submission” which is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Heidegger-Sartre Anlaşmazlığının Hümanizmin Güncel Terminoloji Sorununa bir Çözüm Getirme Olasılığına Dair bir Araştırma.Engin Yurt - 2017 - Felsefi Düsün 9 (9):289-317.
  When humanism is thought, especially within the borders of 20th century philosophy, one of the things that first comes to mind is the statements which have occurred in 1950s between Martin Heidegger and Jean-Paul Sartre, can be named as Heidegger-Sartre Controversy on Humanism and mainly based on two texts. Sartre, in one of his speeches, builds an essential connection between humanism and existentialism and in here he defines Heidegger as an existentialist like himself. In return, Heidegger, probably as a criticism (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. The Ontology for Biomedical Investigations.Anita Bandrowski, Ryan Brinkman, Mathias Brochhausen, Matthew H. Brush, Bill Bug, Marcus C. Chibucos, Kevin Clancy, Mélanie Courtot, Dirk Derom, Michel Dumontier, Liju Fan, Jennifer Fostel, Gilberto Fragoso, Frank Gibson, Alejandra Gonzalez-Beltran, Melissa A. Haendel, Yongqun He, Mervi Heiskanen, Tina Hernandez-Boussard, Mark Jensen, Yu Lin, Allyson L. Lister, Phillip Lord, James Malone, Elisabetta Manduchi, Monnie McGee, Norman Morrison, James A. Overton, Helen Parkinson, Bjoern Peters, Philippe Rocca-Serra, Alan Ruttenberg, Susanna-Assunta Sansone, Richard H. Scheuermann, Daniel Schober, Barry Smith, Larisa N. Soldatova, Christian J. Stoeckert, Chris F. Taylor, Carlo Torniai, Jessica A. Turner, Randi Vita, Patricia L. Whetzel & Jie Zheng - 2016 - PLoS ONE 11 (4):e0154556.
  The Ontology for Biomedical Investigations (OBI) is an ontology that provides terms with precisely defined meanings to describe all aspects of how investigations in the biological and medical domains are conducted. OBI re-uses ontologies that provide a representation of biomedical knowledge from the Open Biological and Biomedical Ontologies (OBO) project and adds the ability to describe how this knowledge was derived. We here describe the state of OBI and several applications that are using it, such as adding semantic expressivity to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 19.  32
  Hıristiyanlıkta Kutsalın Doğasına Dair Fikir Ayrılığı ve Buna Kilise Babaları'nda Olası bir Çözüm.Engin Yurt - 2018 - Felsefi Düsün 10 (10):337-363.
  This article mainly aims to make an examination over the holy. It has been inquired into how something being ascribed holy can have a meaning in philosophy. As the article's research area, the differences in both opinion and execution which have later divided Christianity into two as Catholic and Orthodox Churches have been selected. The separation of these two churches under the subject titles such as Filioque controversy, the idea of First Among Equals (primas inter pares), and ritual of Transubstantiation (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Toward An Ontology of Geo-Reasoning to Aid Response to Weapons of Mass Destruction.David Kirsh, Peterson N. & Lenert L. - 2005 - American Medical Assoc Conference:400-404.
  A startling amount of intelligent activity can be controlled without reasoning or thought. By tuning the perceptual system to task relevant properties a creature can cope with relatively sophisticated environments without concepts. There is a limit, however, to how far a creature without concepts can go. Rod Brooks, like many ecologically oriented scientists, argues that the vast majority of intelligent behaviour is concept-free. To evaluate this position I consider what special benefits accrue to concept-using creatures. Concepts are either necessary for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  94
  Notre héritage du scepticisme n'est précédé d'aucun testament.Par-delà les vicissitudes de l'épistémologie traditionnelle et de l'anti-scepticisme, le spectre du "scepticisme à visage humain" selon Thompson Morgan Clarke, entre contextualisme, perspectivisme, pragmatisme et pyrrhonisme.Stéphane Cormier - 2021 - Sképsis 11 ((23)Clarke's Legacy and Hinge Ep):122-147.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Fenomenolojik akıl öğretisi: yeti olarak aklın yokluğunda akıl türleri.Dominique Pradelle - 2016 - Felsefelogos 61 (2):155-171.
  Cet article s’attache à dégager le sens de la doctrine phénoménologique husserlienne de la raison en l'opposant à la théorie kantienne. Pour Kant, la raison et les Idées rationnelles sont constitutives de la nature du sujet fini en général, de sorte qu'il n'est pas possible de fournir une déduction transcendantale ou une légitimation des Idées rationnelles, mais seulement d'en opérer une dérivation à partir de la nature du sujet fini. A contrario, dans le cadre de la phénoménologie transcendantale, les facultés (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  46
  How to Teach Engineering Ethics?: A Retrospective and Prospective Sketch of TU Delft’s Approach to Engineering Ethics Education.J. B. van Grunsven, L. Marin, T. W. Stone, S. Roeser & N. Doorn - 2021 - Advances in Engineering Education 9 (4).
  This paper provides a retrospective and prospective overview of TU Delft’s approach to engineering ethics education. For over twenty years, the Ethics and Philosophy of Technology Section at TU Delft has been at the forefront of engineering ethics education, offering education to a wide range of engineering and design students. The approach developed at TU Delft is deeply informed by the research of the Section, which is centered around Responsible Research and Innovation, Design for Values, and Risk Ethics. These theoretical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?Besim Karakadılar - manuscript
  Wittgenstein’ın bir yaşam olayı olarak görmediği ölümün ne anlama geldiğine ilişkin düşüncesi açımlanıyor. Wittgenstein’ın düşüncesinin varlık-bilimsel dayanağı olan tek bir dünyanın var sayılması birden çok dünya varsayılan bir yaklaşımla karşılaştırılıyor.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  62
  Aristoteles Etiğinde Akıl Ve Duyguların Yeri.Yavuz Adugit - 2008 - Felsefe Tartismalari 41:49-84.
  In this paper Aristotle’s views concerning the place of reason and emotions in ethics are investigated. Aristotle ranks first among the philosophers who examined the problem of “the place of reason and emotions in ethics”in detail, which is basically the problem of the origin of ethical relationships or of ethical acts, and his solution was that reason is the origin or the fundament; because for him ethical relationships and ethical acts are appropriate to virtue. In his view, since virtue is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Using Experience Sampling to Examine Links Between Compassion, Eudaimonia, and Prosocial Behavior.Jason D. Runyan, Brian N. Fry, Timothy A. Steenbergh, Nathan L. Arbuckle, Kristen Dunbar & Erin E. Devers - 2019 - Journal of Personality 87 (3):690-701.
  Objective: Compassion has been associated with eudaimonia and prosocial behavior, and has been regarded as a virtue, both historically and cross-culturally. However, the psychological study of compassion has been limited to laboratory settings and/or standard survey assessments. Here, we use an experience sampling method (ESM) to compare naturalistic assessments of compassion with standard assessments, and to examine compassion, its variability, and associations with eudaimonia and prosocial behavior. -/- Methods: Participants took a survey which included standard assessments of compassion and eudaimonia. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Effect of Cognitive Restructuring on Junior Secondary School Mathematics Text Anxiety in Oshimili South of L.G.A of Delta State.A. N. Anyamene & G. U. Ogugua - 2019 - Hofa: African Journal of Multidisciplinary Research 4 (1):2019.
  The study investigated the effect of cognitive restructuring on junior secondary school mathematics test anxiety in Oshimili south L.G.A of Delta State. Two research questions and two hypotheses tested at 0.05 level of significance guided the study. Quasi-experimental research design was adopted for this study. The population for this study was a total of 1224 students. These comprised of all the JSS 2 students from Oshimili South Local Government Area of Delta State. Research sample consisted of 120 JSS 2 students (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  53
  Le Suicide par la Démocratie -une Nécrologie n pour l' Amérique et le Monde.Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV, USA: Reality Press. pp. 296-347.
  L’Amérique et le monde sont en train de s’effondrer à cause d’une croissance démographique excessive, la plupart pour le siècle dernier, et maintenant tout cela, en raison des personnes du 3e monde. La consommation de ressources et l’ajout de 4 milliards d’euros supplémentaires vont effondrer la civilisation industrielle et provoquer la famine, la maladie, la violence et la guerre à une échelle stupéfiante. La terre perd au moins 1% de sa terre maximale chaque année, de sorte qu’il approche de 2100, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  21
  Az elektronikus prevenció lehetőségei az új (szintetikus) drogok használatának megelőzésében: a Rekreációs Drogok Európai Hálózatának (Recreational Drugs European Network ….Zsolt Demetrovics, Barbara Mervo, Ornella Corazza, Zoe Davey, Paolo Deluca, Colin Drummond, A. Enea, Jacek Moskalewicz, G. Di Melchiorre, L. Di Furia, Magí Farré, Liv Flesland, Luciano Floridi, Fruzsina Iszáj, N. Scherbaum, Holger Siemann, Arvid Skutle, Marta Torrens, M. Pasinetti, Cinzia Pezzolesi, Agnieszka Pisarska, Harry Shapiro, Elias Sferrazza, Peer Van der Kreeft & F. Schifano - 2010 - Addictologia Hungarica 1:289–297.
  Recreational Drugs European Network (ReDNet) project aims to use the Psychonaut Web Mapping Project database (Psychonaut Web Mapping Group, 2009) containing novel psychoactive compounds usually not mentioned in the scientific literature and thus unknown to clinicians as a unique source of information. The database will be used to develop an integrated ICT prevention approach targeted at vulnerable individuals and focused on novel synthetic and herbal compounds and combinations. Particular care will be taken in keeping the health professionals working directly with (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. De L’Existence À L’Existant.Emmanuel Levinas - 1947 - Vrin.
  Une négation qui se voudrait absolue, mais niant tout existant -jusqu’à l’existant qu’est la pensée effectuant cette négation même- ne saurait mettre fin à la « scène » toujours ouverte de l’être, de l’être au sens verbal : être anonyme qu’aucun étant ne revendique, être sans étants ou sans êtres, incessant « remue-ménage », pour reprendre une métaphore de Blanchot, il y a impersonnel, comme un « il pleut » ou un « il fait nuit ». Terme foncièrement distinct du (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 32.  46
  İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil öznel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. L’indignation : ses variétés et ses rôles dans la régulation sociale.Frédéric Minner - 2019 - Implications Philosophiques 1.
  Qu’est-ce que l’indignation ? Cette émotion est souvent conçue comme une émotion morale qu’une tierce-partie éprouve vis-à-vis des injustices qu’un agent inflige à un patient. L’indignation aurait ainsi trait aux injustices et serait éprouvée par des individus qui n’en seraient eux-mêmes pas victimes. Cette émotion motiverait la tierce-partie indignée à tenter de réguler l’injustice en l’annulant et en punissant son auteur. Cet article entreprend de montrer que cette conception de l’indignation n’est que partielle. En effet, l’indignation ne porte pas que (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Resistance to Position Change, Motivated Reasoning, and Polarization.Matthew L. Stanley, Paul Henne, Brenda Yang & Felipe De Brigard - forthcoming - Political Behavior.
  People seem more divided than ever before over social and political issues, entrenched in their existing beliefs and unwilling to change them. Empirical research on mechanisms driving this resistance to belief change has focused on a limited set of well-known, charged, contentious issues and has not accounted for deliberation over reasons and arguments in belief formation prior to experimental sessions. With a large, heterogeneous sample (N = 3,001), we attempt to overcome these existing problems, and we investigate the causes and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  82
  L'État comme âme, le citoyen comme soumis et comme résistant.Jack Stetter - 2015 - In Poltier Hugues (ed.), Spinoza politique: Penser la puissance de la multitude. Lausanne, Switzerland: pp. 185-205.
  Nous cherchons ici à étudier la signification du fait qu’un État, chez Spinoza, peut se comprendre intégralement comme étant une « âme » singulière. Nous montrons en quoi cette compréhension de l’État comme « âme » permet d’expliciter les éléments centraux de la théorie de l’obéissance chez Spinoza, et en quoi le succès du projet politique spinoziste n’est envisageable que de cette perspective. Nous soulevons en conclusion un paradoxe : Spinoza écrit (TP 3/8) que nul ne cède de sa faculté (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. L'espace et le temps existent-ils ? Le mystère de la gravité quantique.Baptiste Le Bihan - 2018 - Implications Philosophiques 1.
  La physique contemporaine pourrait bien nous livrer un enseignement incroyable, à savoir que l'espace et le temps n'existent pas fondamentalement. Je présenterai succinctement les ontologies suggérées par les deux principaux programmes de recherche en gravité quantique : la théorie des cordes et la gravité quantique à boucles. Je soutiendrai ensuite qu'il est fructueux de prendre les différentes conceptions ontologiques de la conscience en philosophie de l'esprit en modèles pour la construction de solutions au problème de l'émergence de l'espace-temps.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. L'essai de Logique de Mariotte: Archéologie des Idées d'Un Savant Ordinaire.Sophie Roux - 2011 - Classiques Garnier.
  On sait peu de choses d’Edme Mariotte, membre de l’Académie royale des sciences de 1668 à 1684. Une analyse de son Essai de logique montre cependant que, pour défendre ses pratiques expérimentales, il s’appropria des bribes venues de différentes traditions intellectuelles. Ainsi, ce livre examine ce qu’on entendait par « méthode » à la fin du XVIIe siècle, les épistémologies de la physique qui s’affrontaient alors, quelques débats ouverts par la gestion de l’héritage cartésien. Mais l’essentiel sera peut-être la question (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40. L'infini et l'indéfini dans la théorie cartésienne de la connaissance.Francoise Monnoyeur - 1992 - In Infini des mathématiciens, infini des philosophes. Belin. pp. 83-94.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 41. L'éternité sans le temps.Baptiste Le Bihan - 2018 - Revue Philosophique De Louvain 116 (3):441-462.
  L'éternalisme implique une forme exotique d'éternité : toute entité, aussi éphémère soit-elle et quelle que soit sa localisation dans le temps, existe relativement à toute autre localisation temporelle. Cet essai vise, premièrement, à défendre l'éternalisme en exhibant les difficultés rédhibitoires du présentisme et du non-futurisme, et deuxièmement à examiner de quelle manière l'éternalisme pourrait être amendé à l'aune d'une affirmation que l'on trouve sous la plume de certains physiciens, à savoir que, fondamentalement, le temps n'existe pas. La disparition du temps (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. An Internal Feud Novel That Lebanon Cıvıl War Determıned Its Narratıve Technıque: Kevâbısu Beyrût (Beyrut’s Nıghtmaırs).Adnan Arslan - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):283 - 303.
  One of the main features that distinguish modern novel from traditional one is the use of new narrative techniques such as monologue, flow of consciousness, leitmotiv and intertextuality. These techniques relate to new approaches that take shape in formal elements such as time, characters and event patterns that make up the modern novel. Which expression technique is used in the work is often related to the form and content of the novel. This research examines the Kevâbîsu Beyrût, which uses modern (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Kant’ın Eleştiri Öncesi Düşünceleri: Genel Bir Bakış [Kant’s Pre-Critical Thoughts: A General Outline].Ümit ÖZTÜRK - 2014 - Mavi Atlas 3 (3):87-98.
  Kant’ın 1781 tarihli Saf Aklın Eleştirisi adlı çalışmasına kadar geçen felsefî kariyeri, genel olarak literatürde, onun “eleştiri öncesi” dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin belirleyici unsuru, Kant’ın bir taraftan Newton fiziki diğer taraftan da Leibniz-Wolff metafiziki ile sürekli boğuşmasıdır. Bu süreç içerisinde Kant, aynı zamanda, hernekadar berrak ve keskin bir biçimde formüle edilmese de “eleştirel felsefe”ye doğru giden ilk açılımları da sunar. Bu çalışmanın amacı, Kant’ın sözü edilen düşünce dönemini mercek altına alarak onun “eleştiri öncesi” düşüncelerine dâir genel bir perspektif çizmektir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  43
  L'empiètement pragmatique est-il pragmatiste ?Melanie Sarzano - 2020 - Klēsis Revue Philosophique 45.
  L'empiètement pragmatique ("pragmatic encroachment" en anglais) est une théorie épistémologique récente, allant à contre-courant des thèses traditionnelles selon lesquelles savoir est une affaire purement épistémique : comprenez par-là que les notions épistémiques telles que la connaissance, la justification ou la rationalité des croyances dépendent uniquement de leur relation à la vérité. Dans un chapitre intitulé "Pragmatic Encroachment and Epistemic Value" (2009) Pascal Engel discute des rapports qu'il existe entre l'empiètement pragmatique et la question de la valeur de la connaissance. Dans (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Use of Flight Interception Traps of Malaise Type and Attractive Traps for Social Wasps Record (Vespidae: Polistinae).Marcos Magalhaes de Souza, L. N. Perillo, Bruno Correa Barbosa & Fabio Prezoto - 2015 - Sociobiology 62 (3).
  The literature provides different methodologies for sampling social wasps, including, flight intercept trap type Malaise and Attractive trap, however, there is no consensus on its use. In this respect, the aim of this study was to evaluate the best use of Malaise traps and Attractive trap in biodiversity work of social wasps, and generate a collection protocol for the use of these traps. The study was conducted in the Parque Estadual do Rio Doce, located in the east of the state (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  49
  Mantığın zaman tüneli.Besim Karakadılar - 2011 - Felsefe Dünyasi 54:117-122.
  Mantık tarihi ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana matematiğin temelleriyle ilgili soruların yanıtlanmasına sahne olmuştur. Bugün tarihsel gelişiminin bir sonucu olarak mantık bilgisayar kullanımı aracılığıyla yaşam ile etkileşmektedir. Bu yazıda söz konusu etkileşimin geleceğine ilişkin bilgisel ufukların geçmişte hangi soruları yanıtlamak amacıyla belirlendiği çok kısaca özetlenmektedir.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Problems and prospects of higher education system development in modern society: monograph.H. Lebedynets, V. Levkulych, V. Muromets, O. Orzhel, O. Palamarchuk, V. Riabchenko, N. Salnikova, Yu Skyba, K. Tryma, N. Fialko & L. Chervona - 2020 - VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  Монографія "Проблеми та перспективи розвитку системи вищої освіти в сучасному суспільстві" присвячена висвітленню особливостей функціонування сучасної вищої освіти, що виникають під впливом сучасних викликів у VUCA-світі, а також – визначенню перспектив подальшого розвитку вищої освіти. Особливу увагу авторам монографії потрібно приділяти вивченню тих умов реформування вищої освіти, які забезпечать сталий та результативний розвиток майбутніх фахівців. Автори колективної монографії дослідили комплекс нагальних проблем вищої освіти в Україні та за кордоном; визначили шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів на тлі трансформаційних змін (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. L'ego et le Dasein Heidegger et la “ destruction ” de Descartes dans "Sein und Zeit".Jean-Luc Marion - 1987 - Revue de Métaphysique et de Morale 92 (1):25-53.
  Descartes ne joue pas, dans la pensée de Heidegger, un rôle limité à l'interprétation de l'histoire de la philosophie. Lorsque Sein und Zeit entreprend de déterminer le mode d'être propre et irréductible du Dasein, Heidegger doit entrer en confrontation avec certes Husserl, mais surtout, par-delà la « conscience » husserlienne, avec Descartes lui-même. Car l'ennemi mortel du Dasein, cest l'ego du cogito. Dans quelle mesure cette rivalité n'induit-elle pas aussi une similitude? Die Rolle, die Descartes in dem Denken von Heidegger (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Non-Normal Modalities in Variants of Linear Logic.D. Porello & N. Troquard - 2015 - Journal of Applied Non-Classical Logics 25 (3):229-255.
  This article presents modal versions of resource-conscious logics. We concentrate on extensions of variants of linear logic with one minimal non-normal modality. In earlier work, where we investigated agency in multi-agent systems, we have shown that the results scale up to logics with multiple non-minimal modalities. Here, we start with the language of propositional intuitionistic linear logic without the additive disjunction, to which we add a modality. We provide an interpretation of this language on a class of Kripke resource models (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  61
  Ordo Urbium Nobilium: İçerik ve Kapsam.Fatih Yilmaz & Erkan Kurul - 2018 - Cedrus 6:485-518.
  MS IV. yüzyılda yaşayan Decimus Magnus Ausonius, Roma İmparatorluğu'nun özellikle batı yakasını yakından tanıyan önemli bir alim ve devlet adamıydı. Onu mühim biri haline getiren en önemli husus; çeşitli bilimler özelindeki bilgi birikiminin derinliği yanında başarılı bir eğitmen olmasıydı. Ayrıca, son derece stratejik mevkilere erişebilmiş bir devlet adamıydı. Yaşamının son yıllarında kaleme aldığı şiirlerinden olan Ordo Urbium Nobilium, Geç Antikçağ dünyasına dair önemli veriler içermektedir. Bu kapsamda, söz konusu çalışma kendisinin özellikle coğrafya, tarih, filoloji ve Latin edebiyatı-kültürü gibi çeşitli alanlarda (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 996