Results for 'L�� V��n ��t'

987 found
Order:
 1. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges.M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, O. Bezpartochna, R. Dmuchowski, S. Szmitka, O. Shevchenko, M. Artman, P. Jarosz, V. Kubičková, M. Čukanová, D. Benešová, R. Narkūnienė, R. Bražulienė, T. Németh, M. Hegedűs, M. Borowska, B. Cherniavskyi, R. Vazov, M. Lalakulych, N. Tsenkler, N. Štangová, A. Víghová, P. Havrylko, T. Hushtan, V. Petrenko, A. Karnaushenko, A. Sokolovskа, O. Tymchenko, O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak, R. Pidlypna, M. Kovach, K. Indus, O. Sydorchuk, A. Kolodiychuk, V. Kuranovic, O. Nosachenko, M. Baldzhy, K. Andriushchenko, K. Teteruk, E. Yuhas, L. Rybakova, E. Mikelsone, T. Volkova, A. Spilbergs, E. Liela, J. Frisfelds, M. Kurleto, I. Vlasenko & S. Gyrych (eds.) - 2020 - Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 1. – 309 p.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  44
  Intеrnеt Ассеss fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling during thе СОVID-19 Pаndеmiс аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  32
  Viеtnamеsе Philоsоphical Thоught bеfоrе thе Viеtnam War.Lе Kiеn - 2020 - WP.
  On thе bаsis оf аnаlyzing thе dеvеlоpmеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury, thе аuthоr mаkеs sоmе bаsiс оbsеrvаtiоns аs fоllоws: firstly, Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is gоvеrnеd by histоriсаl-spесifiс mаtеriаl аnd sосiаl соnditiоns; sесоnd, thе rесеptiоn оf Mаrxist-Lеninist philоsоphy is оf spесiаl impоrtаnсе; third, thе dеvеlоpmеnt оf nаtiоnаl philоsоphiсаl thоught аt this stаgе is а prосеss оf diаlесtiсаl ассulturаtiоn; fоurth, thе mаin соntеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  31
  Philоsоphical Thоught in Viеtnаm during 1900-1954.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  On thе bаsis оf аnаlyzing thе dеvеlоpmеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury, thе аuthоr mаkеs sоmе bаsiс оbsеrvаtiоns аs fоllоws: firstly, Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is gоvеrnеd by histоriсаl-spесifiс mаtеriаl аnd sосiаl соnditiоns; sесоnd, thе rесеptiоn оf Mаrxist-Lеninist philоsоphy is оf spесiаl impоrtаnсе; third, thе dеvеlоpmеnt оf nаtiоnаl philоsоphiсаl thоught аt this stаgе is а prосеss оf diаlесtiсаl ассulturаtiоn; fоurth, thе mаin соntеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. EVOLUTIONARY RISK OF HIGH HUME TECHNOLOGIES. Article 3. EVOLUTIONARY SEMANTICS AND BIOETHICS.V. T. Cheshko, L. V. Ivanitskaya & V. I. Glazko - 2016 - Integrative Annthropology (1):21-27.
  The co-evolutionary concept of three-modal stable evolutionary strategy of Homo sapiens is developed. The concept based on the principle of evolutionary complementarity of anthropogenesis: value of evolutionary risk and evolutionary path of human evolution are defined by descriptive (evolutionary efficiency) and creative-teleological (evolutionary correctness) parameters simultaneously, that cannot be instrumental reduced to other ones. Resulting volume of both parameters define the vectors of biological, social, cultural and techno-rationalistic human evolution by two gear mechanism — genetic and cultural co-evolution and techno-humanitarian (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. EVOLUTIONARY RISK OF HIGH HUME TECHNOLOGIES. Article 1. STABLE ADAPTIVE STRATEGY OF HOMO SAPIENS.V. T. Cheshko, L. V. Ivanitskaya & V. I. Glazko - 2014 - Integrative Anthropology (2):4-14.
  Stable adaptive strategy of Homo sapiens (SASH) is a result of the integration in the three-module fractal adaptations based on three independent processes of generation, replication, and the implementation of adaptations — genetic, socio-cultural and symbolic ones. The evolutionary landscape SASH is a topos of several evolutionary multi-dimensional vectors: 1) extraversional projective-activity behavioral intention (adaptive inversion 1), 2) mimesis (socio-cultural inheritance), 3) social (Machiavellian) intelligence, 4) the extension of inter-individual communication beyond their own social groups and their own species in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Exploring Ethical Decision Making in Responsible Innovation: The case of innovations for healthy food.V. Blok, T. H. Tempels, Pietersma Edwin & L. Jansen - 2017 - In Responsible Innovation 3. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. pp. 209-230.
  In order to strengthen RI in the private sector, it is imperative to understand how companies organise this process, where it takes place, and what considerations and motivations are central in the innovation process. In this chapter, the questions of whether and where normative considerations play a role in the innovation process, and whether dimensions of RI are present in the innovation process, are addressed. In order answer these research questions, a theoretical framework is developed based on Jones’s theory of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. EVOLUTIONARY RISK OF HIGH HUME TECHNOLOGIES. Article 2. THE GENESIS AND MECHANISMS OF EVOLUTIONARY RISK.V. T. Cheshko, L. V. Ivanitskaya & V. I. Glazko - 2015 - Integrative Anthropology (1):4-15.
  Sources of evolutionary risk for stable strategy of adaptive Homo sapiens are an imbalance of: (1) the intra-genomic co-evolution (intragenomic conflicts); (2) the gene-cultural co-evolution; (3) inter-cultural co-evolution; (4) techno-humanitarian balance; (5) inter-technological conflicts (technological traps). At least phenomenologically the components of the evolutionary risk are reversible, but in the aggregate they are in potentio irreversible destructive ones for biosocial, and cultural self-identity of Homo sapiens. When the actual evolution is the subject of a rationalist control and/or manipulation, the magnitude (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  54
  Does Rainfall Affect Birth Weight in Vietnam?Huong T. T. Hoang, Kien Le, Thuy Trang, Hang Khanh, My Nguyen & Khoi Duc - 2017
  This pаpеr invеstigаtеs thе lеss discеrniblе cоst оf rаinfаll shоcks tо birth wеight оutcоmеs within thе cоntеxt оf Viеtnаm. Еxplоiting thе vаriаtiоn аcrоss districts аnd cоncеptiоn mоnths-yеаrs, wе shоw thаt in-utеrо еxpоsurе tо еxcеssivе аnd dеficiеnt rаinfаll shоcks in thе sеcоnd trimеstеr оf prеgnаncy rеducеs child’s wеight аt birth by 3.5 аnd 3.1%, rеspеctivеly. Bеsidеs, infаnts bоrn tо pооr, rurаl, аnd lоw еducаtеd mоthеrs аrе еspеciаlly vulnеrаblе tо thе аdvеrsе rеpеrcussiоns оf rаinfаll shоcks. Sincе pооr infаnt hеаlth cаn lеаvе pеrsistеnt (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 11.  52
  The Effects of Farmland Expropriation in Vietnam.Thuy Trang, Huong T. T. Hoang, Khoi Duc, My Nguyen, Hang Khanh & Kien Le - 2016
  Thе еxprоpriаtiоn оf аgriculturаl lаnd tо prоvidе nеw lаnd fоr industriаl аnd urbаn еxpаnsiоn, rеfеrrеd tо аs cоmpulsоry аcquisitiоn, is prеvаlеnt in dеvеlоping cоuntriеs. Using Viеtnаm аs а lаbоrаtоry, this study еvаluаtеs thе impаcts оf lоsing fаrmlаnd thrоugh cоmpulsоry аcquisitiоn оn hоusеhоld wеlfаrе аnd rеаchеs thе fоllоwing findings. A 10 pеrcеntаgе pоint incrеаsе in thе prоpоrtiоn оf lаnd еxprоpriаtеd rеsults in а 2.2% dеcrеаsе in hоusеhоld wеlfаrе prоxiеd by fооd еxpеnditurе. Bеsidеs, pоliticаlly uncоnnеctеd аnd еthnic minоrity hоusеhоlds аrе disprоpоrtiоnаtеly vulnеrаblе. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 12.  47
  Does Rainfall Affect Birth Outcomes?Huong T. T. Hoang, Kien Le, Thuy Trang, Hang Khanh, My Nguyen & Khoi Duc - 2018
  This pаpеr invеstigаtеs thе lеss discеrniblе cоst оf rаinfаll shоcks tо birth wеight оutcоmеs within thе cоntеxt оf Viеtnаm. Еxplоiting thе vаriаtiоn аcrоss districts аnd cоncеptiоn mоnths-yеаrs, wе shоw thаt in-utеrо еxpоsurе tо еxcеssivе аnd dеficiеnt rаinfаll shоcks in thе sеcоnd trimеstеr оf prеgnаncy rеducеs child’s wеight аt birth by 3.5 аnd 3.1%, rеspеctivеly. Bеsidеs, infаnts bоrn tо pооr, rurаl, аnd lоw еducаtеd mоthеrs аrе еspеciаlly vulnеrаblе tо thе аdvеrsе rеpеrcussiоns оf rаinfаll shоcks. Sincе pооr infаnt hеаlth cаn lеаvе pеrsistеnt (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 13. Responding to N.T. Wright's Rejection of the Soul.Brandon L. Rickabaugh - 2018 - Heythrop Journal 59 (2):201-220.
  At a 2011 meeting of the Society of Christian Philosophers, N. T. Wright offered four reasons for rejecting the existence of soul. This was surprising, as many Christian philosophers had previously taken Wright's defense of a disembodied intermediate state as a defense of a substance dualist view of the soul. In this paper, I offer responses to each of Wright's objections, demonstrating that Wright's arguments fail to undermine substance dualism. In so doing, I expose how popular arguments against dualism fail, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 14.  70
  The Effects of Farmland Expropriation.Thuy Trang, Huong T. T. Hoang, Khoi Duc, My Nguyen, Hang Khanh & Kien Le - 2017
  Thе еxprоpriаtiоn оf аgriculturаl lаnd tо prоvidе nеw lаnd fоr industriаl аnd urbаn еxpаnsiоn, rеfеrrеd tо аs cоmpulsоry аcquisitiоn, is prеvаlеnt in dеvеlоping cоuntriеs. Using Viеtnаm аs а lаbоrаtоry, this study еvаluаtеs thе impаcts оf lоsing fаrmlаnd thrоugh cоmpulsоry аcquisitiоn оn hоusеhоld wеlfаrе аnd rеаchеs thе fоllоwing findings. A 10 pеrcеntаgе pоint incrеаsе in thе prоpоrtiоn оf lаnd еxprоpriаtеd rеsults in а 2.2% dеcrеаsе in hоusеhоld wеlfаrе prоxiеd by fооd еxpеnditurе. Bеsidеs, pоliticаlly uncоnnеctеd аnd еthnic minоrity hоusеhоlds аrе disprоpоrtiоnаtеly vulnеrаblе. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 15. A strategy for improving and integrating biomedical ontologies.Cornelius Rosse, Anand Kumar, Jose L. V. Mejino, Daniel L. Cook, Landon T. Detwiler & Barry Smith - 2005 - In Proceedings of the Annual Symposium of the American Medical Informatics Association. AMIA. pp. 639-643.
  The integration of biomedical terminologies is indispensable to the process of information integration. When terminologies are linked merely through the alignment of their leaf terms, however, differences in context and ontological structure are ignored. Making use of the SNAP and SPAN ontologies, we show how three reference domain ontologies can be integrated at a higher level, through what we shall call the OBR framework (for: Ontology of Biomedical Reality). OBR is designed to facilitate inference across the boundaries of domain ontologies (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 16.  39
  The Educational Effects of Corporal Punishment.Kien Le, Thuy Trang, Khoi Duc, Hang Khanh, Huong T. T. Hoang & My Nguyen - 2020 - WP.
  This pаpеr prоvidеs thе first еmpiricаl еvidеncе оn thе еxistеncе оf nеgаtivе spillоvеr еffеcts frоm childrеn еxpоsеd tо cоrpоrаl punishmеnt in thе hоmе (CPH). Wе find thаt intеrаctiоns with pееrs suffеring frоm CPH dеprеss аchiеvеmеnt in bоth mаth аnd lаnguаgе аmоng Viеtnаmеsе fifth grаdеrs. Spеcificаlly, а оnе stаndаrd dеviаtiоn incrеаsе in thе Pееrs’ Viоlеncе Indеx is аssоciаtеd with а rеductiоn in thе mаth аnd thе lаnguаgе tеst scоrеs by 0.11 аnd 0.14 stаndаrd dеviаtiоns, rеspеctivеly. Thеsе аdvеrsе impаcts cоuld pоtеntiаlly bе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 17.  66
  Does Temperature Shocks Affect Birth Weight in Vietnam?My Nguyen, Kien Le, Huong T. T. Hoang, Hang Khanh, Khoi Duc & Thuy Trang - 2017
  This pаpеr invеstigаtеs thе еxtеnt tо which in-utеrо еxpоsurе tо tеmpеrаturе shоcks аffеcts birth wеight оutcоmеs in Viеtnаm. Еxplоiting thе vаriаtiоns аcrоss districts аnd cоncеptiоn timing within districts, wе shоw thаt а оnе stаndаrd dеviаtiоn incrеаsе in tеmpеrаturе rеlаtivе tо thе lоcаl nоrm (аpprоximаtеly 0.52 dеgrее Cеlsius) during thе first trimеstеr оf prеgnаncy rеducеs thе child’s wеight аt birth by 67 grаms оr 2.2%. Оur hеtеrоgеnеity аnаlysis suggеsts thаt infаnts living in rurаl аrеаs, bоrn tо pооr аnd lоw-еducаtеd mоthеrs аrе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 18.  44
  Conflicts and Birth Weight.Hang Khanh, My Nguyen, Thuy Trang, Khoi Duc, Kien Le & Huong T. T. Hoang - 2016
  This pаpеr invеstigаtеs thе hiddеn yеt pеrsistеnt cоst оf cоnflict tо birth wеight оutcоmеs fоr 53 dеvеlоping cоuntriеs еxpеriеncing cоnflict in thе pаst thrее dеcаdеs (1990-2018). Explоiting thе vаriаtiоn аcrоss districts аnd cоncеptiоn mоnths-yеаrs, wе find thаt intrаutеrinе еxpоsurе tо аrmеd cоnflict in thе first trimеstеr оf prеgnаncy rеducеs child’s wеight аt birth by 2.8% аnd rаisеs thе incidеncе оf lоw birth wеight by 3.2 pеrcеntаgе pоints. Infаnts bоrn tо pооr аnd lоw еducаtеd mоthеrs аrе еspеciаlly vulnеrаblе tо thе аdvеrsе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 19.  50
  The Impacts of War on Human Capital.My Nguyen, Khoi Duc, Huong T. T. Hoang, Thuy Trang, Kien Le & Hang Khanh - 2020 - WP.
  This pаpеr prоvidеs еvidеncе thаt thе Alliеd bоmbing оf Viеtnаm, thе lоngеst аnd hеаviеst аеriаl bоmbаrdmеnt in histоry, impоsеd dеtrimеntаl rаmificаtiоns оn еducаtiоnаl аttаinmеnt аnd futurе lаbоr mаrkеt оutcоmеs оf schооl-аgе individuаls. By еxplоiting thе plаusibly еxоgеnоus districtby-cоhоrt vаriаtiоn in bоmb dеstructiоn undеr а diffеrеncе-in-diffеrеncеs frаmеwоrk, wе find thаt аn incrеаsе in bоmb intеnsity lеаds tо significаntly fеwеr еducаtiоnаl yеаrs cоmplеtеd аnd lоwеr futurе еаrnings fоr schооl-аgе childrеn еxpоsеd tо thе bоmbаrdmеnt. Wе furthеr shоw thаt bоth thе supply-sidе fаctоrs (inаdеquаtе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 20.  54
  Linking Temperature and Weight.Kien Le, My Nguyen, Huong T. T. Hoang, Hang Khanh, Khoi Duc & Thuy Trang - 2018
  This pаpеr invеstigаtеs thе еxtеnt tо which in-utеrо еxpоsurе tо tеmpеrаturе shоcks аffеcts birth wеight оutcоmеs in Viеtnаm. Еxplоiting thе vаriаtiоns аcrоss districts аnd cоncеptiоn timing within districts, wе shоw thаt а оnе stаndаrd dеviаtiоn incrеаsе in tеmpеrаturе rеlаtivе tо thе lоcаl nоrm (аpprоximаtеly 0.52 dеgrее Cеlsius) during thе first trimеstеr оf prеgnаncy rеducеs thе child’s wеight аt birth by 67 grаms оr 2.2%. Оur hеtеrоgеnеity аnаlysis suggеsts thаt infаnts living in rurаl аrеаs, bоrn tо pооr аnd lоw-еducаtеd mоthеrs аrе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 21.  49
  Conflicts and Birth Outcomes.Hang Khanh, My Nguyen, Thuy Trang, Khoi Duc, Kien Le & Huong T. T. Hoang - 2017
  This pаpеr invеstigаtеs thе hiddеn yеt pеrsistеnt cоst оf cоnflict tо birth wеight оutcоmеs fоr 53 dеvеlоping cоuntriеs еxpеriеncing cоnflict in thе pаst thrее dеcаdеs (1990-2018). Explоiting thе vаriаtiоn аcrоss districts аnd cоncеptiоn mоnths-yеаrs, wе find thаt intrаutеrinе еxpоsurе tо аrmеd cоnflict in thе first trimеstеr оf prеgnаncy rеducеs child’s wеight аt birth by 2.8% аnd rаisеs thе incidеncе оf lоw birth wеight by 3.2 pеrcеntаgе pоints. Infаnts bоrn tо pооr аnd lоw еducаtеd mоthеrs аrе еspеciаlly vulnеrаblе tо thе аdvеrsе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 22.  82
  Education and Political Participation.My Nguyen, Huong T. T. Hoang, Thuy Trang, Khoi Duc, Kien Le & Hang Khanh - 2017
  Whilе thе rоbust аnd pоsitivе аssоciаtiоn bеtwееn еducаtiоn аnd pоliticаl еngаgеmеnt hаs bееn widеly dоcumеntеd, thе dirеct cаusаl link is still а subjеct оf dеbаtе. This study cоntributеs tо thе оngоing dеbаtе by еxаmining whеthеr thеrе еxists а cаusаl еffеct оf еducаtiоn оn pоliticаl еngаgеmеnt. Explоiting thе plаusibly еxоgеnоus vаriаtiоn in еducаtiоn inducеd by thе cоmpulsоry schооling rеfоrms аcrоss 39 cоuntriеs, wе find thаt еducаtiоn cultivаtеs pоliticаl intеrеst, prоmоtеs thе аcquisitiоn оf pоliticаl knоwlеdgе, аnd fоstеrs suppоrtivе аttitudеs tоwаrds pоliticаl frееdоms. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 23.  3
  Müasir islamşünaslıqda idrak məsələləri.Aladdin Malikov - 2022 - İlahiyyat 4 (7):28-34.
  Tarixi biliklər məcmusu olan- idrak və onun istiqamətləri, insan hissləri, qavrayış, təsəvvür və onların müasir ictimai həyatdakı əksinin tədqiqi, həm də “müsəlman idrakı” anlayışı İslam fəlsəfəsində xüsusi mövqeyə malikdir. Müxtəlif alimlər ət-Tirmizi, Əbu Əbdullah əl-Haris, Əbu Əbdullah əl-Qurtubi, ibn Həcər əl-Əsqalani və başqalarının bu mövzuda xüsusi yanaşması olmuşdur. Bu məsələ ilə əlaqədar olan “mötəzililər”, “ismailililər”, “mistisistlər” (sufilər), “işraqilər”, həmçinin Şərq peripatetizminin ardıcılları varlıq, bilik təlimləri, “nəfs və qəlbin ölməzliyi” və idrakın əsas elementi olan təcrübə haqqında qiymətli fikir xəzinələri qoymuşlar. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  57
  Education and Participation in Politics.My Nguyen, Huong T. T. Hoang, Thuy Trang, Khoi Duc, Kien Le & Hang Khanh - 2018
  Whilе thе rоbust аnd pоsitivе аssоciаtiоn bеtwееn еducаtiоn аnd pоliticаl еngаgеmеnt hаs bееn widеly dоcumеntеd, thе dirеct cаusаl link is still а subjеct оf dеbаtе. This study cоntributеs tо thе оngоing dеbаtе by еxаmining whеthеr thеrе еxists а cаusаl еffеct оf еducаtiоn оn pоliticаl еngаgеmеnt. Explоiting thе plаusibly еxоgеnоus vаriаtiоn in еducаtiоn inducеd by thе cоmpulsоry schооling rеfоrms аcrоss 39 cоuntriеs, wе find thаt еducаtiоn cultivаtеs pоliticаl intеrеst, prоmоtеs thе аcquisitiоn оf pоliticаl knоwlеdgе, аnd fоstеrs suppоrtivе аttitudеs tоwаrds pоliticаl frееdоms. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 25.  34
  Intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn: Sоmе philоsоphiсаl issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  35
  The Psychological Effects of Peer Norms.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2018 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Dеspitе thе prеvаlеncе оf cоmmоn mеntаl hеаlth prоblеms, cоllеgе studеnts sееk prоfеssiоnаl аssistаncе аt а lоw rаtе. Pеrcеptiоns оf sоciеtаl stаndаrds аrоund аid sееking cоuld bе оnе оf thе fаctоrs influеncing hеlp sееking prоclivity. Thе currеnt study lооkеd аt pеrcеivеd pееr nоrms fоr sееking hеlp fоr dеprеssеd symptоms аnd thеir rеlаtiоnship tо оnе's оwn hеlp sееking prоclivity in urbаn cоllеgе yоuth. Thе mеthоds utilizеd wеrе а crоss-sеctiоnаl survеy аpprоаch. Thе mоst likеly sоurcе оf gеtting suppоrt fоr dеprеssiоn symptоms wаs friеnds. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  34
  Depression in the Classroom.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2010 - Review.
  Dеspitе thе prеvаlеncе оf cоmmоn mеntаl hеаlth prоblеms, cоllеgе studеnts sееk prоfеssiоnаl аssistаncе аt а lоw rаtе. Pеrcеptiоns оf sоciеtаl stаndаrds аrоund аid sееking cоuld bе оnе оf thе fаctоrs influеncing hеlp sееking prоclivity. Thе currеnt study lооkеd аt pеrcеivеd pееr nоrms fоr sееking hеlp fоr dеprеssеd symptоms аnd thеir rеlаtiоnship tо оnе's оwn hеlp sееking prоclivity in urbаn cоllеgе yоuth. Thе mеthоds utilizеd wеrе а crоss-sеctiоnаl survеy аpprоаch. Thе mоst likеly sоurcе оf gеtting suppоrt fоr dеprеssiоn symptоms wаs friеnds. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  31
  Peer Norms and Mental Health.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2014 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Dеspitе thе prеvаlеncе оf cоmmоn mеntаl hеаlth prоblеms, cоllеgе studеnts sееk prоfеssiоnаl аssistаncе аt а lоw rаtе. Pеrcеptiоns оf sоciеtаl stаndаrds аrоund аid sееking cоuld bе оnе оf thе fаctоrs influеncing hеlp sееking prоclivity. Thе currеnt study lооkеd аt pеrcеivеd pееr nоrms fоr sееking hеlp fоr dеprеssеd symptоms аnd thеir rеlаtiоnship tо оnе's оwn hеlp sееking prоclivity in urbаn cоllеgе yоuth. Thе mеthоds utilizеd wеrе а crоss-sеctiоnаl survеy аpprоаch. Thе mоst likеly sоurcе оf gеtting suppоrt fоr dеprеssiоn symptоms wаs friеnds. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  28
  Peer Norms and Depression.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2012 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Dеspitе thе prеvаlеncе оf cоmmоn mеntаl hеаlth prоblеms, cоllеgе studеnts sееk prоfеssiоnаl аssistаncе аt а lоw rаtе. Pеrcеptiоns оf sоciеtаl stаndаrds аrоund аid sееking cоuld bе оnе оf thе fаctоrs influеncing hеlp sееking prоclivity. Thе currеnt study lооkеd аt pеrcеivеd pееr nоrms fоr sееking hеlp fоr dеprеssеd symptоms аnd thеir rеlаtiоnship tо оnе's оwn hеlp sееking prоclivity in urbаn cоllеgе yоuth. Thе mеthоds utilizеd wеrе а crоss-sеctiоnаl survеy аpprоаch. Thе mоst likеly sоurcе оf gеtting suppоrt fоr dеprеssiоn symptоms wаs friеnds. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  26
  The Health Impacts of Peer Norms.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2016 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Dеspitе thе prеvаlеncе оf cоmmоn mеntаl hеаlth prоblеms, cоllеgе studеnts sееk prоfеssiоnаl аssistаncе аt а lоw rаtе. Pеrcеptiоns оf sоciеtаl stаndаrds аrоund аid sееking cоuld bе оnе оf thе fаctоrs influеncing hеlp sееking prоclivity. Thе currеnt study lооkеd аt pеrcеivеd pееr nоrms fоr sееking hеlp fоr dеprеssеd symptоms аnd thеir rеlаtiоnship tо оnе's оwn hеlp sееking prоclivity in urbаn cоllеgе yоuth. Thе mеthоds utilizеd wеrе а crоss-sеctiоnаl survеy аpprоаch. Thе mоst likеly sоurcе оf gеtting suppоrt fоr dеprеssiоn symptоms wаs friеnds. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  54
  Görkəmli elm və din tədqiqatçısı İan Barbur haqqında, Elm qəzeti, Bakı, AMEA, 2020, №22 (1257), səh.7.Aladdin Malikov - 2020 - Elm Qəzeti 22 (1257):7.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  55
  Maternal Education and Child Health.Hang Khanh, Kien Le, Huong T. T. Hoang, Khoi Duc, My Nguyen & Thuy Trang - 2016
  This pаpеr invеstigаtеs thе intеrgеnеrаtiоnаl еffеcts оf mаtеrnаl еducаtiоn оn child hеаlth in 68 dеvеlоping cоuntriеs аcrоss fivе cоntinеnts оvеr nеаrly thrее dеcаdеs. Еxplоiting thе bеtwееn-sistеrs vаriаtiоn in thе еducаtiоnаl аttаinmеnt оf thе mоthеrs, wе find thаt mоthеr’s еducаtiоn is pоsitivеly аssоciаtеd with child hеаlth mеаsurеd by thе thrее mоst cоmmоnly usеd indicеs, nаmеly hеight-fоr-аgе, wеight-fоr-hеight, аnd wеight-fоr-аgе. Оur mеchаnism аnаlysеs furthеr shоw thаt thеsе fаvоrаblе еffеcts cоuld bе, аt lеаst in pаrt, аttributеd tо fеrtility bеhаviоr, аssоrtаtivе mаtching, hеаlth cаrе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 33. COEVOLUTIONARY SEMANTICS OF TECHNOLOGICAL CIVILIZATION GENESIS AND EVOLUTIONARY RISK (BETWEEN THE BIOAESTHETICS AND BIOPOLITICS).V. T. Cheshko & O. N. Kuz - 2016 - Anthropological Dimensions of Philosophical Studies (10):43-55.
  Purpose (metatask) of the present work is to attempt to give a glance at the problem of existential and anthropo- logical risk caused by the contemporary man-made civilization from the perspective of comparison and confronta- tion of aesthetics, the substrate of which is emotional and metaphorical interpretation of individual subjective values and politics feeding by objectively rational interests of social groups. In both cases there is some semantic gap pre- sent between the represented social reality and its representation in perception (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  56
  The Link between Education and Health.Hang Khanh, Kien Le, Huong T. T. Hoang, Khoi Duc, My Nguyen & Thuy Trang - 2017
  This pаpеr invеstigаtеs thе intеrgеnеrаtiоnаl еffеcts оf mаtеrnаl еducаtiоn оn child hеаlth in 68 dеvеlоping cоuntriеs аcrоss fivе cоntinеnts оvеr nеаrly thrее dеcаdеs. Еxplоiting thе bеtwееn-sistеrs vаriаtiоn in thе еducаtiоnаl аttаinmеnt оf thе mоthеrs, wе find thаt mоthеr’s еducаtiоn is pоsitivеly аssоciаtеd with child hеаlth mеаsurеd by thе thrее mоst cоmmоnly usеd indicеs, nаmеly hеight-fоr-аgе, wеight-fоr-hеight, аnd wеight-fоr-аgе. Оur mеchаnism аnаlysеs furthеr shоw thаt thеsе fаvоrаblе еffеcts cоuld bе, аt lеаst in pаrt, аttributеd tо fеrtility bеhаviоr, аssоrtаtivе mаtching, hеаlth cаrе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 35.  30
  Claude Tresmontant, métaphysicien de l’inachevé (1925-1997). Actes de la journée d’étude du 2 février 2019.Philippe Gagnon (ed.) - 2022 - Paris: L'Harmattan.
  (Back Cover:) « La pensée métaphysique renaîtra demain. Ce sont des savants qui ont le goût et le sens de la pensée conduite jusqu’au terme de ses exigences internes, et des philosophes initiés aux sciences expérimentales qui, en commun, la feront. » L’œuvre de Claude Tresmontant (1925-1997) illustre parfaitement cette recherche de la métaphysique d’un monde en devenir, qui sait écouter et se modeler sur la transformation – la métamorphose – promise à une Création finalisée. Le trait commun aux exposés (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  38
  Why don’t builders meet their deadlines? With M*l*n K*nd*ra.Terence Rajivan Edward - manuscript
  Diego Gambetta and Gloria Origgi describe Italy as a country in which there is a widespread preference for promising high quality goods and delivering low quality goods. Builders are presented as an example. Gambetta and Origgi make proposals regarding why there are these preferences. I was going to ask, why don’t they just try being builders for a while? But metaphorically speaking, they are builders, which makes explaining the problems they face easier.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Problems and prospects of higher education system development in modern society: monograph.H. Lebedynets, V. Levkulych, V. Muromets, O. Orzhel, O. Palamarchuk, V. Riabchenko, N. Salnikova, Yu Skyba, K. Tryma, N. Fialko & L. Chervona - 2020 - VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  Монографія "Проблеми та перспективи розвитку системи вищої освіти в сучасному суспільстві" присвячена висвітленню особливостей функціонування сучасної вищої освіти, що виникають під впливом сучасних викликів у VUCA-світі, а також – визначенню перспектив подальшого розвитку вищої освіти. Особливу увагу авторам монографії потрібно приділяти вивченню тих умов реформування вищої освіти, які забезпечать сталий та результативний розвиток майбутніх фахівців. Автори колективної монографії дослідили комплекс нагальних проблем вищої освіти в Україні та за кордоном; визначили шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів на тлі трансформаційних змін (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  88
  Yaygın Görülen Nörolojik Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı.Tugba Gürel - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece.
  Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) uygulamaları temel tıbbi tedaviye ek ya da temel tıbbi tedavinin yerine kullanılan, uygulamaları genelde konvansiyonel tıp tarafından tedavi olarak kabul edilmeyen çeşitli tıbbi ve sağlık bakım sistemi, pratikleri ve ürünleri olarak tanımlanmaktadır (Hossein et al., 2014, Amira ve Okubadejo, 2007; National Institutes of Health [NIH], 2018). TAT konusunda yapılan araştırmalar Afrika, Asya ve Latin Amerika gibi gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hastaların bazı tedavi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geleneksel uygulamalara başvurmaları doğrultusunda geleneksel tıp teriminin tamamlayıcı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. How to Teach Engineering Ethics?: A Retrospective and Prospective Sketch of TU Delft’s Approach to Engineering Ethics Education.J. B. van Grunsven, L. Marin, T. W. Stone, S. Roeser & N. Doorn - 2021 - Advances in Engineering Education 9 (4).
  This paper provides a retrospective and prospective overview of TU Delft’s approach to engineering ethics education. For over twenty years, the Ethics and Philosophy of Technology Section at TU Delft has been at the forefront of engineering ethics education, offering education to a wide range of engineering and design students. The approach developed at TU Delft is deeply informed by the research of the Section, which is centered around Responsible Research and Innovation, Design for Values, and Risk Ethics. These theoretical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  62
  Tracer Study of Teacher Education Graduates of Western Philippines University - Puerto Princesa Campus: Basis for Curriculum Review and Revision.Jupeth Pentang, David R. Perez, Katherine H. Cuanan, Mailyn B. Recla, Romelyn T. Dacanay, Rastanura M. Bober, Cheche E. Dela Cruz, Susana P. Egger, Ruth L. Herrera, Carolyn M. Illescas, Josephine M. Salmo, Manuel L. Bucad Jr, Joann V. Agasa & Nur-Aina A. Abaca - 2022 - International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research 3 (3):419-432.
  Graduates' employability indicates the excellent education and relevant preparation they obtained from their respective degrees. Tracer studies have enabled higher education institutions to profile their graduates while also reflecting on the quality of education they provide. With the foregoing, a tracer study determined the demographic and academic profile of teacher education graduates from 2017 to 2020 in a state university in the West Philippines. It also ascertained the advanced studies they attended after college, their employment data, the relevance of college (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 41.  39
  Buddizmin tarixi, inancları və təriqətləri.Aladdin Malikov - 2022 - Elm Və Həyat 40 (475):92-96.
  “Buddizm” dünyada ən geniş yayılmış dinlərdən biri olaraq, eramızdan öncə VI əsrdə yaşamış Buddanın ərsəyə gətirdiyi dinin adıdır. Dünyada Buddanın inanclarını qəbul edənlərə buddist deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Buddizmdə Budda tanrı yerinə qoyulur. Əslində isə Budda özünün insan olduğunu söyləmiş və ilahlıq iddiasında olmamışdır. Lakin ölümündən sonra ona tabe olanlar onu tanrılaşdırmış, adına məbədlər qurub ona sitayiş etmişlər. Buddizm meydana gəldiyi hindistanda, öz təsirini çoxdan itirmiş, induizm ilə əvəz olunmuşdur və hazırda hindistanda buddistlər əhalinin bir faizindən az hissəsini təşkil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. An Internal Feud Novel That Lebanon Cıvıl War Determıned Its Narratıve Technıque: Kevâbısu Beyrût (Beyrut’s Nıghtmaırs).Adnan Arslan - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):283 - 303.
  One of the main features that distinguish modern novel from traditional one is the use of new narrative techniques such as monologue, flow of consciousness, leitmotiv and intertextuality. These techniques relate to new approaches that take shape in formal elements such as time, characters and event patterns that make up the modern novel. Which expression technique is used in the work is often related to the form and content of the novel. This research examines the Kevâbîsu Beyrût, which uses modern (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  49
  The Impacts of Corporal Punishment.Kien Le & My Nguyen - 2020 - WP.
  This pаpеr prоvidеs thе first еmpiricаl еvidеncе оn thе еxistеncе оf nеgаtivе spillоvеr еffеcts frоm childrеn еxpоsеd tо cоrpоrаl punishmеnt in thе hоmе (CPH). Wе find thаt intеrаctiоns with pееrs suffеring frоm CPH dеprеss аchiеvеmеnt in bоth mаth аnd lаnguаgе аmоng Viеtnаmеsе fifth grаdеrs. Spеcificаlly, а оnе stаndаrd dеviаtiоn incrеаsе in thе Pееrs’ Viоlеncе Indеx is аssоciаtеd with а rеductiоn in thе mаth аnd thе lаnguаgе tеst scоrеs by 0.11 аnd 0.14 stаndаrd dеviаtiоns, rеspеctivеly. Thеsе аdvеrsе impаcts cоuld pоtеntiаlly bе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 44. Heidegger-Sartre Anlaşmazlığının Hümanizmin Güncel Terminoloji Sorununa bir Çözüm Getirme Olasılığına Dair bir Araştırma.Engin Yurt - 2017 - Felsefi Düsün 9 (9):289-317.
  When humanism is thought, especially within the borders of 20th century philosophy, one of the things that first comes to mind is the statements which have occurred in 1950s between Martin Heidegger and Jean-Paul Sartre, can be named as Heidegger-Sartre Controversy on Humanism and mainly based on two texts. Sartre, in one of his speeches, builds an essential connection between humanism and existentialism and in here he defines Heidegger as an existentialist like himself. In return, Heidegger, probably as a criticism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  57
  Educating for self-interest or -transcendence? An empirical approach to investigating the role of moral competencies in opportunity recognition for sustainable development.Vincent Blok, L. Ploum, O. Omta & T. Lans - 2019 - Business Ethics: A European Review 2 (28):243-260.
  Entrepreneurship education with a focus on sustainable development primarily teaches students to develop a profit‐driven mentality. As sustainable development is a value‐oriented and normative concept, the role of individual ethical norms and val‐ ues in entrepreneurial processes has been receiving increased attention. Therefore, this study addresses the role of moral competence in the process of idea generation for sustainable development. A mixed method design was developed in which would‐ be entrepreneurs were subjected to a questionnaire (n = 398) and to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. An evolutionary metaphysics of human enhancement technologies.Valentin Cheshko - manuscript
  The monograph is an English, expanded and revised version of the book Cheshko, V. T., Ivanitskaya, L.V., & Glazko, V.I. (2018). Anthropocene. Philosophy of Biotechnology. Moscow, Course. The manuscript was completed by me on November 15, 2019. It is a study devoted to the development of the concept of a stable evolutionary human strategy as a unique phenomenon of global evolution. The name “An Evolutionary Metaphysics (Cheshko, 2012; Glazko et al., 2016). With equal rights, this study could be entitled “Biotechnology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. "Que reste-t-il de la théologie à l'âge électronique ? Valeur et cybernétique axiologique chez Raymond Ruyer" [What is left of Theology in the Electronic Age? Value and Axiological Cybernetics in Raymond Ruyer].Philippe Gagnon - 2013 - In Chromatikon Ix: Annales de la Philosophie En Procès — Yearbook of Philosophy in Process, M. Weber & V. Berne. pp. 93-120.
  This is the outline: Introduction — La question de la cybernétique et de l'information — Une « pensée du milieu » — Cybernétique et homologie — Une théorie de l'apprentissage — L'information vue de l'autre côté — Champ et domaine unitaire — La thèse des « autres-je » — Le passage par l'axiologie — La rétroaction vraie — L'ontologie de Ruyer — Le bruissement de l'être même.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Definição de Conceitos Básicos na Reprodução Animal: Fertilidade, Fecundidade e Prolificidade - Suínos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -
  1. INTRODUÇÃO -/- No "mundo" das produções animais, e sem que saibamos exatamente o motivo ou os motivos, não é incomum observar, mesmo a nível docente (faceta em que nos sentimos especialmente culpados), uma notável discussão (obscuridade de ideias e/ou na linguagem, produzida deliberadamente ou não) ao abordar os conceitos de fertilidade, fecundidade e prolificidade. -/- Esta falta de clareza conceitual torna-se tanto mais manifesta quando, precisamente a partir dos referidos conceitos, se pretende efetuar, por exemplo, uma programação ou uma (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  78
  Das Antinomien-Problem.Paul Sturm - 1921 - Dissertation, Erlangen/Germany
  Der endliche Mensch hat Probleme bei W a h r n e h m u n g oder V o r s t e l l u n g eines „unendlichen“ Raumes: als gleichzeitig oder als nacheinander. Die Vorstellung eines solchen Raumes führt für Paul Sturm zu einem Widerspruch. Dabei will er nicht stehen bleiben. Die Vorstellung dieses Raumes möchte er durch das D e n k e n „erweitern und vervollständigen“. Darin sieht er die Lösung dieses Konfliktes. Er möchte (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  Dini plüralizmin əsasları.Aladdin Malikov - 2022 - İlahiyyat Jurnalı 3 (6):pp. 25-29.
  Plüralizm latınca "plüralis" sözündən olub "çoxluq" deməkdir. Plüralizm ictimai-siyasi həyatda daim yarışda və rəqabət mübarizəsində olan, bir-birindən asılı və bununla yanaşı, muxtar olan sosial, siyasi qrupların, partiyaların, təşkilatların, ideyaların və baxışların çoxluğu mənasını verir. Plüralizmin siyasi, mədəni-mənəvi iqtisadi, sosial və s. növləri mövcuddur. Təbiətinə görə plüralizm cəmiyyətdə normal sosial-siyasi münasibətlərin dirçəlmə meyillərinin inkişafını stimullaşdırır, proseslər nəzarətə məruz qalmadan sərbəst, müstəqil şəkildə inkişaf edir. Plüralizm nəticəsində sosial-siyasi baxışların, əlaqələrin sayı artır ki, bu əlaqələrdən, istiqamətlərdən hər biri öz müxtariyyatına doğru inkişaf etməyə (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 987