Results for 'Lars Bergstr��m'

1000+ found
Order:
 1. Gündelik dilin mantıksızlığı.Besim Karakadılar - manuscript
  Mantık, yirminci yüzyıldaki gelişimi bakımından ele alındığında, matematik, bilgisayar bilimi, dilbilim ve felsefe gibi alanlarla sıkı kavramsal bağlantılar kuran bir disiplin haline gelmiştir. Tüm bu alanların gündelik dilde izi sürülen anlamalar, anlaşmalar, anlatmalar vb. edimler için birşeyler söyleyebileceğini ya da yapabileceğini varsayabiliriz. Ancak bu varsayım gündelik dilin mantığıyla ya da mantıksızlıklarıyla doğrudan başedebilecek bir anlama yetisi kazanmanın kolay bir yolu olduğu anlamına gelmez. Modern mantık matematikseldir ve gündelik dilde bir kolaylık sağlamaz; aksine işleri olduğundan da karmaşık hale getirir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  81
  Doğa ile oynamaca: felsefece karalamalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Son 13 yıl içinde yazdıklarım içinden seçip derlediğim bu dosyada farklı amaçlarla yazılıp bütünsel bir anlatı oluşturmak arzusuyla bir araya getirilmiş yazılar var. İçindeki yazıların başlıkları sırasıyla şöyle: 1. Maddesiz ama manalı ufuklar; 2. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?; 3. Hilbert izlencesinin izinde; 4. Adcılık adına yeni bulgular; 5. Doğa ile oynanan oyunlarda hakikat arayışı; 6. Hakikat-sonrası hakikat araştırmaları; 7. Ekolojik bir etik arayışı: hakikat-sonrası, yalan, dolan; peki ya daha sonrası? Söz konusu yazılarla arzulanan bütünsel anlatıya göre bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  34
  Yirmi birinci yüzyılda Wittgenstein.Besim Karakadılar - manuscript
  Bu kısa yazıda, Wittgenstein'ın felsefesinin gerçekçiliğinden söz açıp konuyu başlıktaki yirmi birinci yüzyıl vurgusuna bağlamaya çalışacağım. Tabii bunu Wittgenstein'ın düşüncelerinin gelişimini özetleyerek yapmaya çalışacağım.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kurgular arası karşılaştırmalar ve anlam.Besim Karakadılar - 2010 - In Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler. İstanbul, Türkiye:
  Verili bir durumu anlamayı, onu bir bütün olarak kurgulamak olarak düşünelim. Kurgu basit bir gösterge de olabilir, karmaşık bir yapı da olabilir; belli belirsiz bir iz veya izler toplamı da olabilir. Kurgunun işlevini yerine getirmesini sağlayan gerek ve yeter koşul verili olan durum ile kendi yapısı arasında bir karşılaştırma olanağını sağlamasıdır. Nitekim, en bilindik anlamda bir durumu kurgulamak onu bir başka durumla karşılaştırmaktır. Bu yüzden de karşılaştırma yapmayı anlama yetimiz için ön dayanak olan bir alt-yeti olarak tanımlayabiliriz. Bu alt-yetinin edimsel (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  95
  Mantığın zaman tüneli.Besim Karakadılar - 2011 - Felsefe Dünyasi 54:117-122.
  Mantık tarihi ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana matematiğin temelleriyle ilgili soruların yanıtlanmasına sahne olmuştur. Bugün tarihsel gelişiminin bir sonucu olarak mantık bilgisayar kullanımı aracılığıyla yaşam ile etkileşmektedir. Bu yazıda söz konusu etkileşimin geleceğine ilişkin bilgisel ufukların geçmişte hangi soruları yanıtlamak amacıyla belirlendiği çok kısaca özetlenmektedir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’an: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  54
  Kripke’nin Kurgu Çözümlemesinde Ad ve Adımsı Arasındaki İlişki.Erim Bakkal - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 18 (2):36-53.
  Özet: Bu metindeki amacım Kripke’nin kurgu çözümlemesinde özel adlar ve adımsılar (pretended name) arasındaki ilişkiyi ele almak. Kripke için özel adlar değişmez imleyicilerdir (rigid designator), yani tek bir varlığı/şeyi var olduğu tüm olanaklı dünyalarda biricik belirlerler. Adımsılar ise kurgusal söylemde ortaya çıkan kurgunun taslamasının bir parçasıdır; yani kurgu dünyadaki karakterlerin adlarıdır. Kripke’ye göre adımsılar sadece gerçek adları taklit eden fakat taklit ve benzerlik ilişkisinden öte bir ilişkileri olmayan, adlardan kategorik olarak farklı şeylerdir. Fakat Kripke için adlar ve adımsılar kategorik olarak (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  72
  Paul Goodman’ın Anarşist ve Özgürlükçü Eğitim Anlayışı: Escuela Moderna ve Summerhill School Örneği.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Doğu Batı Yayınları.
  Paul Goodman, 1960’larda modern Amerikan toplumunun organize sistemi içerisinde dönemin gençliğinin sorunlarını ön plana çıkaran ‘Growing Up Absurd: Problems of Youth in the Organized System’ (Saçmayı Büyütmek: Organize Sistemde Gençliğin Problemleri, 1960) eseri ile sosyal bir eleştirmen olarak ön plana çıkmıştır. Amerikalı bir düşünür olan Paul Goodman’ın kısa öyküler, romanlar, şiirler ve makalelerden oluşan çalışmaları, siyaset, sosyal teori, eğitim, kentsel tasarım, edebi eleştiri, hatta psikoterapi gibi geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Onun temel argümanı (1960: 9-10) tek bir merkez etrafında örgütlenen teknoloji (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. European Cinema and Continental Philosophy: Film as Thought Experiment, by Thomas Elsaesser. [REVIEW]Ekin Erkan - 2019 - Alphaville 18:232–238.
  Thomas Elsaesser’s recent scholarship has examined the “mind-game film”, a phenomenon in Hollywood that is broadly characterised by multi-platform storytelling, paratextual narrative feedback loops, nonlinear storytelling, and unreliable character perspectives. While “mind-game” or “puzzle” films have become a contentious subject amongst post-cinema scholars concerned with Hollywood storytelling, what is to be said of contemporary European independent cinema? Elsaesser’s timely publication, European Cinema and Continental Philosophy, examines an amalgam of politically inclined European auteurs to resolve this query. Elsaesser concedes that there (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  57
  İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil öznel (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. New Christian Epitaphs from Yozgat.Fatih Yilmaz - 2019 - Philia 5:149-165.
  From the 1920’s onwards in Yozgat and its vicinity in the interior of Asia Minor field surveys and excavations have been increasingly undertaken. One recent project is an archaeological survey of the whole province of Yozgat which began in 2017 with the participation of many academics from different universities and disciplines. Through this survey, which covers a large area, research in just a few regions has been completed. In this article, seventeen Christian epitaphs discovered at and around the village of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Perge Batı Nekropolisi’nden Yeni Mezar Yazıtları.Fatih Yilmaz - 2016 - Phaselis 2:259-268.
  Bu makalede Antalya Müzesi tarafından yürütülen 2016 yılı Perge kazıları kapsamında Batı Nekropo-lisi’nden ele geçen üç Hellence mezar yazıtı tanıtılmaktadır. MS II. yüzyılın sonu ile MS III. yüzyılın başına tarihlenen yazıtların ilk ikisi lahit, üçüncüsü ise bir mezar odası üzerinde yer almaktadır. Söz konusu belgeler öncelikli olarak mezarların uygunsuz kullanımı sonucunda tahsil edilecek olan ceza miktarları ile bu miktar-ların ödeneceği kasalara ilişkin yapılacak olan çalışmalarda bir veri oluşturabilecek niteliktedir. Ayrıca yazıt-larda yer alan kişilerin hem kent hem de bölgede nadiren görülen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Quantum Filozofi.Ismet Sahin (ed.) - 2018 - Ankara, Turkey: Praksis.
  Bu çalışma kitap olmayan bir kitaptır. Okur klasik kitaplarda alıştığı tamamlanmış metinler, çözümlenmiş bilimsel ve felsefi problemler beklemesin bu çalışmada. Sunduğum şey üzerinde çalıştığım konular ve o konularla ilgili geliştirdiğim düşünceler, aforizmalar yer yer dağınık önermelerdir. Bu iki nedenden dolayı böyledir: Birincisi bilgi kuramsal açıdan tamamlanmış önermeler dizgesinin yanlış olmasıdır. Quantum çağında her gün yeni bir keşif yaptığımız nesneler ile ilgili büyük anlatılar ve tamamlanmış, sistematik görüşler geliştirilemez. Geleneksel tüm kitaplar ilgilendikleri nesneyi tüm bağıntılarıyla çözdükleri iddiasındadır. Örneğin tüm çağdaş fizik (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  14
  İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - İnsan, Din Ve Erdemlilik.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Türk romanında baba algısının incelenmesi.Sümeyye Yazıcı - 2022 - Dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Baba, bireyin anneyle birlikte temel tamamlayıcısı olması bakımından önemli ve merkezi bir unsurdur. Yaşam düzleminde baba; biyolojik, sosyolojik ve geleneksel kökene sahiptir. Birey ve toplum yaşamının yansıma alanlarından biri olan roman türünde görüngülenen babalık kavramının edebi düzlemde açımlanması, evren, ev, aile, toplum, Tanrı, otorite/ devlet, biyolojik ve duyuşsal babalar biçimindedir. Genetik yaratımın başat ögesi olmanın yanı sıra fizyolojik gerçeğin aşımıyla özneleşen bu kimlik görünümü bilinç ve bilinçdışındaki yansıları bireyin kozmik dünyasını ve aidiyet alanını inşa eder. Kendinden öncenin yok sayılmasının imkânsız (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  44
  Bilim Tarihi Açısından Göbekli Tepe.Zöhre Yücekaya - 2020 - İstanbul, Türkiye: İKSAD Publishing House.
  Akıl ve bilinç yetisini kazandığı, dünyaya geldiği andan itibaren araştırmaya başlayan insan, doğayı, kendini ve Tanrı’yı bilmek ister. Bilmek, bilmek için değildir. Bilmek insan içindir, insanı tanımak ve yönetmek içindir. Bu bilme isteğinden Doğa bilimleri, İnsan bilimleri ve Din bilimleri oluşur. Bilim, genelgeçer bilgiyi ifade eder: Doğa bilimlerinin kaynağı doğa, İnsan bilimlerinin kaynağı insan, Tanrı bilimlerinin kaynağı Tanrı’dır. Bazı insan toplumları bazı dönemlerde birtakım bilim alanlarında genelgeçer bilgiye ulaşma yolunda ilerlerken, kimilerinin bazı dönemlerde çeşitli sebeplerle genelgeçer bilgiyi ifade eden bilimlerden (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  12
  Sinoplu Diogenes.Sevcan Yıldız & Seden Özerden - manuscript
  Anadolu’da doğan ve yaşayan doğa bilimcileri ve filozofları Sokrates öncesi düşünce dünyasını yansıtmaktadırlar. Düşünce ve teoriler üretmekte kendilerine göre bir sistem oluşturmuşlardır. Antik dönemde doğa olaylarının kişileştirilip tanrılarla simgelenmesini ve söylencelerle yaygınlaşıp geliştirilmesini, onlara tapınılmasını (pagan tanrılarını) kabul etmeyen bireysel çıkışlar olarak başkaldırmışlardır. M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da Yunan Uygarlığı’nın klasik çağına ve doruk noktasına geçişlerinde Anadolu’daki Pers saldırılarından kaçan İyonyalı düşünürlerin ve sanatçıların da rolü bulunmaktadır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  74
  David Hume’un “İntihar Üzerine” ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” Denemeleri (David Hume’s Essays “On Suicide” and “The Immortality of Soul”).Funda Neslioglu Serin - 2017 - Mavi Atlas 5 (2): 302 - 321.
  “İntihar Üzerine” (Ek 1) ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” (Ek 2) denemeleri, David Hume’un din bağlamında dogmatik inanışları, uslamlamaları en keskin bir biçimde eleştirdiği yazılarıdır. Görgül felsefesinin temel doğruları ve izlediği kuşkucu yöntem uyarınca ortaya koyduğu sonuçlar, bu denemelerin hem yayınlandıkları dönemde hem de sonrasında pek çok olumsuz eleştiriyle karşılaşmasına yol açmıştır. İnsanın doğasına ilişkin her türlü konuyu soruşturma niyetliliği ile yola çıkan Hume, dogmatik dinin ve uygulamalarının köklendiği inanışları ve uslamlamalarını da aynı niyetle irdelemiştir. Özellikle döneminde yaşanan toplumsal sorunların bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. James M. Buchanan, John Rawls, and Democratic Governance.S. M. Amadae - 2011 - In Robert Cavelier (ed.), Approaching Deliberative Democracy. Pittsburgh, PA, USA: pp. 31-52.
  This article compares James M. Buchanan's and John Rawls's theories of democratic governance. In particular it compares their positions on the characteristics of a legitimate social contract. Where Buchanan argues that additional police force can be used to quell political demonstrations, Rawls argues for a social contract that meets the difference principle.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Real (M)othering: The Metaphysics of Maternity in Children's Literature.Shelley M. Park - 2005 - In Sally Haslanger & Charlotte Witt (eds.), Real (M)othering: The Metaphysics of Maternity in Children's Literature. In Sally Haslanger and Charlotte Witt, eds. Adoption Matters: Philosophical and Feminist Essays. Ithaca, NY: Cornell University Press. 171-194. Cornell University Press. pp. 171-194.
  This paper examines the complexity and fluidity of maternal identity through an examination of narratives about "real motherhood" found in children's literature. Focusing on the multiplicity of mothers in adoption, I question standard views of maternity in which gestational, genetic and social mothering all coincide in a single person. The shortcomings of traditional notions of motherhood are overcome by developing a fluid and inclusive conception of maternal reality as authored by a child's own perceptions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Lifting the Veil of Morality: Choice Blindness and Attitude Reversals on a Self-Transforming Survey.Lars Hall, Petter Johansson & Thomas Strandberg - 2012 - PLoS ONE 7 (9):e45457. doi:10.1371/journal.pone.
  Every day, thousands of polls, surveys, and rating scales are employed to elicit the attitudes of humankind. Given the ubiquitous use of these instruments, it seems we ought to have firm answers to what is measured by them, but unfortunately we do not. To help remedy this situation, we present a novel approach to investigate the nature of attitudes. We created a self-transforming paper survey of moral opinions, covering both foundational principles, and current dilemmas hotly debated in the media. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   46 citations  
 27.  69
  Ideal Theory and Its Fairness Role.Lars J. K. Moen - forthcoming - Journal of Value Inquiry:1-16.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  55
  Republicanism as Critique of Liberalism.Lars J. K. Moen - forthcoming - Southern Journal of Philosophy.
  The revival of republicanism was meant to challenge the hegemony of liberalism in contemporary political theory on the grounds that liberals show insufficient concern with institutional protection against political misrule. This article challenges this view by showing how neorepublicanism, particularly on Philip Pettit’s formulation, demands no greater institutional protection than does political liberalism. By identifying neutrality between conceptions of the good as the constraint on institutional requirements that forces neorepublicanism into the liberal framework, the article shows that neutrality is what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. How the Polls Can Be Both Spot On and Dead Wrong: Using Choice Blindness to Shift Political Attitudes and Voter Intentions.Lars Hall, Thomas Strandberg, Philip Pärnamets, Andreas Lind, Betty Tärning & Petter Johansson - 2013 - PLoS ONE 8 (4):e60554. doi:10.1371/journal.pone.
  Political candidates often believe they must focus their campaign efforts on a small number of swing voters open for ideological change. Based on the wisdom of opinion polls, this might seem like a good idea. But do most voters really hold their political attitudes so firmly that they are unreceptive to persuasion? We tested this premise during the most recent general election in Sweden, in which a left- and a right-wing coalition were locked in a close race. We asked our (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 30.  44
  How Do You Like Your Justice, Bent or Unbent?Lars Moen - forthcoming - Moral Philosophy and Politics.
  Principles of justice, David Estlund argues, cannot be falsified by people’s unwillingness to satisfy them. In his Utopophobia, Estlund rejects the view that justice must bend to human motivation to deliver practical implications for how institutions ought to function. In this paper, I argue that a substantive argument against such bending of justice principles must challenge the reasons for making these principles sensitive to motivational limitations. Estlund, however, provides no such challenge. His dispute with benders of justice is therefore a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Eliminating Group Agency.Lars J. K. Moen - forthcoming - Economics and Philosophy:1-24.
  Aggregating individuals’ consistent attitudes might produce inconsistent collective attitudes. Some groups therefore need the capacity to form attitudes that are irreducible to those of their members. Such groups, group-agent realists argue, are agents in control of their own attitude formation. In this paper, however, I show how group-agent realism overlooks the important fact that groups consist of strategically interacting agents. Only by eliminating group agency from our social explanations can we see how individuals vote strategically to gain control of their (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Intellect et Imagination dans la Philosophie Médiévale. Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiévale de la S.I.E.P.M., Porto du 26 au 31 Août 2002.M. C. Pacheco & J. Meirinhos (eds.) - 2004 - Brepols Publishers.
  Le XI.ème Congrès International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M..) s’est déroulé à Porto (Portugal), du 26 au 30 août 2002, sous le thème général: Intellect et Imagination dans la Philosophie Médiévale. A partir des héritages platonicien, aristotélicien, stoïcien, ou néo-platonicien (dans leurs variantes grecques, latines, arabes, juives), la conceptualisation et la problématisation de l’imagination et de l’intellect, ou même des facultés de l’âme en général, apparaissaient comme une ouverture possible pour aborder (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Measuring the Consequences of Rules: Holly M. Smith.Holly M. Smith - 2010 - Utilitas 22 (4):413-433.
  Recently two distinct forms of rule-utilitarianism have been introduced that differ on how to measure the consequences of rules. Brad Hooker advocates fixed-rate rule-utilitarianism, while Michael Ridge advocates variable-rate rule-utilitarianism. I argue that both of these are inferior to a new proposal, optimum-rate rule-utilitarianism. According to optimum-rate rule-utilitarianism, an ideal code is the code whose optimum acceptance level is no lower than that of any alternative code. I then argue that all three forms of rule-utilitarianism fall prey to two fatal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 34. Ordinary Language Philosophy as Phenomenological Research: Reading Austin with Merleau‐Ponty.Lars Leeten - 2022 - Philosophical Investigations 45 (3):227-251.
  In his late ‘A Plea for Excuses’, John L. Austin suggests labelling his philosophy ‘linguistic phenomenology’. This article examines which idea of phenomenology Austin had in mind when he coined this term and what light this sheds on his method. It is argued that the key to answering this question can be found in Merleau-Ponty’s 'Phenomenology of Perception', which Austin must have been familiar with. Merleau-Ponty presents phenomenology in a way Austin could embrace: it is a method, it aims at (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Dil Üstünden Kaydırmaca: Felsefece Bilmece Bulmacalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Buradaki yazılar farklı zamanlarda farklı amaçlarla yazılanların bir derlemesi.. Örneğin, ilk bölüm 2012'den.. Son bölüm 90'lardan. Tümünü bir araya toplamamın basit bir nedeni var; bir ölçüye kadar sürekliliği olan bir anlatı oluşturmak istedim.. Yazılarda ortak bir akışın içinde olan noktaların, izlerin vbg. toplamı için, düşüncenin --belki de yalnızca çağrışımsal anlamıyla düşüncenin-- çevresel koşulları üzerine bir deneme olduğu söylenebilir. Bu anlamda bu taslak dosya bir felsefeye giriş denemesi olarak da görülebilir; ya da bir metafelsefe çalışması olarak...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  76
  A review of Rinat M.Nugayev's book "Reconstruction of Mature Theory Change: A Theory-Change Model". [REVIEW]Rinat M. Nugayev & Helge Kragh - 2001 - Centaurus 43 (2):132-133.
  The aim of this book, written by a researcher at the Tatarstan Academy of Sciences, is to examine how and why theories change in science. Nugayev’s analysis, and his many examples, are confined to mathematically formalized theories of physics. Nugayev’s ideas are inspired by, and relate to, Russian scholars. His approach is primarily philosophical and clearly in the analytical tradition of Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Stegmuller and others. Although Nugayev’s book is primarily addressed to philosophers, it is also of interest (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Death and Eternal Recurrence.Lars Bergström - 2013 - In Feldman Bradley (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Death. Oxford U P.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38. Reflections on consequentialism.Lars Bergström - 1996 - Theoria 62 (1-2):74-94.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 39. Underdetermination of Physical Theory.Lars Bergström - 2004 - In Roger F. Gibson (ed.), The Cambridge Companion to Quine. Cambridge University Press. pp. 91--114.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 40.  57
  Verliert die Philosophie ihren Erzrivalen? Ein Blick auf den aktuellen Stand der Sophistikforschung.Lars Leeten - 2016 - Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 41 (1).
  This literature review describes the current state of research on the Greek sophists. It draws on recent work on the beginnings of rhetoric, overviews of sophistic thought and case studies on Protagoras, Gorgias, Antiphon and Prodicus. It is shown that the traditional notion of a sophistic antithesis to philosophy has lost further ground: While earlier »rehabilitations« of sophistic thought still use the dichotomous distinction of philosophy und sophistic, now any generic talk of »the sophist« should better be regarded as misleading.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  8
  Notes and remarks on information-seeking.Besim Karakadılar - manuscript
  By asking questions and seeking information with an eye on the logical implications of the answers of one's questions, one can become a lifelong seeker. However, one cannot become so, if one does not pay enough attention to the boundaries of logical inquiry. It holds true in all types of information-seeking that some lines of thought may turn out to be pointless, unnecessary, or at most a waste of time. Some lines of thought, on the other hand, may turn out (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  79
  The Argument from Non-belief: THEODORE M. DRANGE.Theodore M. Drange - 1993 - Religious Studies 29 (4):417-432.
  Attempts have been made to prove God's non-existence. Often this takes the form of an appeal to the so-called Argument from Evil: if God were to exist, then he would not permit as much suffering in the world as there actually is. Hence the fact that there is so much suffering constitutes evidence for God's non-existence. In this essay I propose a variation which I shall call ‘The Argument from Non-belief’. Its basic idea is that if God were to exist, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 43. What is «Critique of Worldmaking»? Nelson Goodman's Conception of Philosophy.Lars Leeten - 2012 - Enrahonar: Quaderns de Filosofía 49:29-40.
  The contribution examines Goodman’s conception of philosophy, in particular his remark that his project can be understood as a «critique of worldmaking». It is argued that, despite dealing with epistemological questions, the general theory of symbols and worldmaking does not answer them. Rather, it can be conceived as a practical conception comparable to Kant’s critique of reason or to Wittgenstein’s critique of language games, i. e. , as a philosophy of world orientation. It is claimed that Goodman himself could not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Davidsons's Objections to Quine's Empiricism.Lars Bergström - 2001 - In P. Pagin P. Kotatko (ed.), Interpreting Davidson. CSLI Publications.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45.  49
  Die Praxis der wahren Rede nach Gorgias. Zur Rekonstruktion des sophistischen Ethos.Lars Leeten - 2014 - Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 39 (2).
  The article argues that the doctrine of Gorgias of Leontinoi, as expressed in his ›Encomion of Helen‹, is not a rhetorical technique but a practice of moral education. The medium of this »ethical speech practice« is perceptual forms, its basic mode being the practice of showing or epideictic speech. The crucial standard of this practice is »epideictic rightness«, which is identical to Gorgias’ conception of »truth«. According to this conception, speech is true if it exemplifies morally right conduct and moral (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Scientific value.Lars Bergström - 1996 - International Studies in the Philosophy of Science 10 (3):189-202.
  Abstract Criteria of scientific value are of different kinds. This paper concerns ultimate criteria, i.e. the axiology of science. Most ultimate criteria are multi?dimensional. This gives rise to an aggregation problem, which cannot be adequately solved with reference to attitudes and behaviour within the scientific community. Therefore, in many cases, there is no fact of the matter as to whether one theory is better than another. This, in turn, creates problems for methodology.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47. The Digital Nature of Gothic.Lars Spuybroek - 2011 - In L. Spuybroek (ed.), Research & Design: Textile Tectonics. pp. 8-41.
  The first chapter of The Sympathy of Things published in Research & Design: Textile Tectonics (2011). It develops the notion of a “gothic ontology” which inverts Deleuze’s baroque ontology of the fold. Where in the universe of the fold continuity precedes singularity, in the gothic singularity precedes continuity. The reversal is based on the Ruskinian notion of the rib, which is the source of “changefulness”, expressed through “millions of variations” of figures. Figures move and change only to interact with or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. The Architecture of Continuity.Lars Spuybroek - 2009 - Rotterdam: V2_NAI Publishers.
  A number of essays and interviews published between 1997 and 2008, revised for this publication with V2_.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Putnam on the Fact-Value Dichotomy.Lars Bergström - 2002 - Croatian Journal of Philosophy 2 (2):117-129.
  In Reason, Truth and History and certain related writings, Hilary Putnam attacked the fact-value distinction. This paper criticizes his arguments and defends the distinction. Putnam claims that factual statements presuppose values, that “the empirical world depends upon our criteria of rational acceptability,” and that “we must have criteria of rational acceptability to even have an empirical world.” The present paper argues that these claims are mistaken.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50.  64
  Reconciling Conceptual Confusions in the Le Monde Debate on Conspiracy Theories, J.C.M. Duetz and M R. X. Dentith.Julia Duetz & M. R. X. Dentith - 2022 - Social Epistemology Review and Reply Collective 10 (11):40-50.
  This reply to an ongoing debate between conspiracy theory researchers from different disciplines exposes the conceptual confusions that underlie some of the disagreements in conspiracy theory research. Reconciling these conceptual confusions is important because conspiracy theories are a multidisciplinary topic and a profound understanding of them requires integrative insights from different fields. Specifically, we distinguish research focussing on conspiracy *theories* (and theorizing) from research of conspiracy *belief* (and mindset, theorists) and explain how particularism with regards to conspiracy theories does not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000