Results for 'Lars Bergstr��m'

1000+ found
Order:
 1.  24
  Doğa ile oynamaca: felsefece karalamalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Son 13 yıl içinde yazdıklarım içinden seçip derlediğim bu dosyada farklı amaçlarla yazılıp bütünsel bir anlatı oluşturmak arzusuyla bir araya getirilmiş yazılar var. İçindeki yazıların başlıkları sırasıyla şöyle: 1. Maddesiz ama manalı ufuklar; 2. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?; 3. Hilbert izlencesinin izinde; 4. Adcılık adına yeni bulgular; 5. Doğa ile oynanan oyunlarda hakikat arayışı; 6. Hakikat-sonrası hakikat araştırmaları; 7. Ekolojik bir etik arayışı: hakikat-sonrası, yalan, dolan; peki ya daha sonrası? Söz konusu yazılarla arzulanan bütünsel anlatıya göre bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  56
  Gündelik dilin mantıksızlığı.Besim Karakadılar - manuscript
  Mantık, yirminci yüzyıldaki gelişimi bakımından ele alındığında, matematik, bilgisayar bilimi, dilbilim ve felsefe gibi alanlarla sıkı kavramsal bağlantılar kuran bir disiplin haline gelmiştir. Tüm bu alanların gündelik dilde izi sürülen anlamalar, anlaşmalar, anlatmalar vb. edimler için birşeyler söyleyebileceğini ya da yapabileceğini varsayabiliriz. Ancak bu varsayım gündelik dilin mantığıyla ya da mantıksızlıklarıyla doğrudan başedebilecek bir anlama yetisi kazanmanın kolay bir yolu olduğu anlamına gelmez. Modern mantık matematikseldir ve gündelik dilde bir kolaylık sağlamaz; aksine işleri olduğundan da karmaşık hale getirir.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  21
  Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  51
  Kurgular arası karşılaştırmalar ve anlam.Besim Karakadılar - 2010 - In Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler. İstanbul, Türkiye:
  Verili bir durumu anlamayı, onu bir bütün olarak kurgulamak olarak düşünelim. Kurgu basit bir gösterge de olabilir, karmaşık bir yapı da olabilir; belli belirsiz bir iz veya izler toplamı da olabilir. Kurgunun işlevini yerine getirmesini sağlayan gerek ve yeter koşul verili olan durum ile kendi yapısı arasında bir karşılaştırma olanağını sağlamasıdır. Nitekim, en bilindik anlamda bir durumu kurgulamak onu bir başka durumla karşılaştırmaktır. Bu yüzden de karşılaştırma yapmayı anlama yetimiz için ön dayanak olan bir alt-yeti olarak tanımlayabiliriz. Bu alt-yetinin edimsel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  43
  Mantığın zaman tüneli.Besim Karakadılar - 2011 - Felsefe Dünyasi 54:117-122.
  Mantık tarihi ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana matematiğin temelleriyle ilgili soruların yanıtlanmasına sahne olmuştur. Bugün tarihsel gelişiminin bir sonucu olarak mantık bilgisayar kullanımı aracılığıyla yaşam ile etkileşmektedir. Bu yazıda söz konusu etkileşimin geleceğine ilişkin bilgisel ufukların geçmişte hangi soruları yanıtlamak amacıyla belirlendiği çok kısaca özetlenmektedir.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  84
  University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’An: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  91
  Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  36
  David Hume’un “İntihar Üzerine” ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” Denemeleri (David Hume’s Essays “On Suicide” and “The Immortality of Soul”).Funda Neslioglu Serin - 2017 - Mavi Atlas 5 (2):302-321.
  “İntihar Üzerine” (Ek 1) ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” (Ek 2) denemeleri, David Hume’un din bağlamında dogmatik inanışları, uslamlamaları en keskin bir biçimde eleştirdiği yazılarıdır. Görgül felsefesinin temel doğruları ve izlediği kuşkucu yöntem uyarınca ortaya koyduğu sonuçlar, bu denemelerin hem yayınlandıkları dönemde hem de sonrasında pek çok olumsuz eleştiriyle karşılaşmasına yol açmıştır. İnsanın doğasına ilişkin her türlü konuyu soruşturma niyetliliği ile yola çıkan Hume, dogmatik dinin ve uygulamalarının köklendiği inanışları ve uslamlamalarını da aynı niyetle irdelemiştir. Özellikle döneminde yaşanan toplumsal sorunların bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  31
  GÜMÜŞ FİYATLARINDA SPEKÜLATİF BALONLARIN TESPİTİ: GSADF ANALİZİ.Erdem Oncu - 2021 - In ANKARA V. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS. pp. 391-397.
  Ekonomik faaliyetlerde kullanılan ürünlerin tümü emtia olarak adlandırılmaktadır. Emtia piyasasına yapılan yatırımları üretim ekonomisi ile ilişkilidir. Üretimin arttığı dönemlerde ülkelerde ham made ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan talep artışı emtia fiyatlarını artırmaktadır. Özelliklerde kriz dönemlerinde farklı olarak talep miktarı azalmaktadır. Kriz dönemlerinde talep miktarının azalışı emtia fiyatlarında oynak düşüşlere neden olmaktadır. Gümüş hem sanayide hem de yatırım amacıyla kullanılan değerli bir metaldir. Gümüş metali özellikle son yıllarda yenilebilir enerji için bir ham made durumuna gelmiştir. Bu duruma bağlı olarak gümüş talebinde (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Quantum Filozofi.Ismet Sahin (ed.) - 2018 - Ankara, Turkey: Praksis.
  Bu çalışma kitap olmayan bir kitaptır. Okur klasik kitaplarda alıştığı tamamlanmış metinler, çözümlenmiş bilimsel ve felsefi problemler beklemesin bu çalışmada. Sunduğum şey üzerinde çalıştığım konular ve o konularla ilgili geliştirdiğim düşünceler, aforizmalar yer yer dağınık önermelerdir. Bu iki nedenden dolayı böyledir: Birincisi bilgi kuramsal açıdan tamamlanmış önermeler dizgesinin yanlış olmasıdır. Quantum çağında her gün yeni bir keşif yaptığımız nesneler ile ilgili büyük anlatılar ve tamamlanmış, sistematik görüşler geliştirilemez. Geleneksel tüm kitaplar ilgilendikleri nesneyi tüm bağıntılarıyla çözdükleri iddiasındadır. Örneğin tüm çağdaş fizik (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. New Christian Epitaphs From Yozgat.Fatih Yilmaz - 2019 - Philia 5:149-165.
  From the 1920’s onwards in Yozgat and its vicinity in the interior of Asia Minor field surveys and excavations have been increasingly undertaken. One recent project is an archaeological survey of the whole province of Yozgat which began in 2017 with the participation of many academics from different universities and disciplines. Through this survey, which covers a large area, research in just a few regions has been completed. In this article, seventeen Christian epitaphs discovered at and around the village of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Perge Batı Nekropolisi’nden Yeni Mezar Yazıtları.Fatih Yilmaz - 2016 - Phaselis 2:259-268.
  Bu makalede Antalya Müzesi tarafından yürütülen 2016 yılı Perge kazıları kapsamında Batı Nekropo-lisi’nden ele geçen üç Hellence mezar yazıtı tanıtılmaktadır. MS II. yüzyılın sonu ile MS III. yüzyılın başına tarihlenen yazıtların ilk ikisi lahit, üçüncüsü ise bir mezar odası üzerinde yer almaktadır. Söz konusu belgeler öncelikli olarak mezarların uygunsuz kullanımı sonucunda tahsil edilecek olan ceza miktarları ile bu miktar-ların ödeneceği kasalara ilişkin yapılacak olan çalışmalarda bir veri oluşturabilecek niteliktedir. Ayrıca yazıt-larda yer alan kişilerin hem kent hem de bölgede nadiren görülen (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  43
  İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil öznel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. European Cinema and Continental Philosophy: Film as Thought Experiment, by Thomas Elsaesser. [REVIEW]Ekin Erkan - 2019 - Alphaville 18:232–238.
  Thomas Elsaesser’s recent scholarship has examined the “mind-game film”, a phenomenon in Hollywood that is broadly characterised by multi-platform storytelling, paratextual narrative feedback loops, nonlinear storytelling, and unreliable character perspectives. While “mind-game” or “puzzle” films have become a contentious subject amongst post-cinema scholars concerned with Hollywood storytelling, what is to be said of contemporary European independent cinema? Elsaesser’s timely publication, European Cinema and Continental Philosophy, examines an amalgam of politically inclined European auteurs to resolve this query. Elsaesser concedes that there (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Lifting the Veil of Morality: Choice Blindness and Attitude Reversals on a Self-Transforming Survey.Lars Hall, Petter Johansson & Thomas Strandberg - 2012 - PLoS ONE 7 (9):e45457. doi:10.1371/journal.pone.
  Every day, thousands of polls, surveys, and rating scales are employed to elicit the attitudes of humankind. Given the ubiquitous use of these instruments, it seems we ought to have firm answers to what is measured by them, but unfortunately we do not. To help remedy this situation, we present a novel approach to investigate the nature of attitudes. We created a self-transforming paper survey of moral opinions, covering both foundational principles, and current dilemmas hotly debated in the media. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   41 citations  
 18. How the Polls Can Be Both Spot On and Dead Wrong: Using Choice Blindness to Shift Political Attitudes and Voter Intentions.Lars Hall, Thomas Strandberg, Philip Pärnamets, Andreas Lind, Betty Tärning & Petter Johansson - 2013 - PLoS ONE 8 (4):e60554. doi:10.1371/journal.pone.
  Political candidates often believe they must focus their campaign efforts on a small number of swing voters open for ideological change. Based on the wisdom of opinion polls, this might seem like a good idea. But do most voters really hold their political attitudes so firmly that they are unreceptive to persuasion? We tested this premise during the most recent general election in Sweden, in which a left- and a right-wing coalition were locked in a close race. We asked our (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 19. Measuring the Consequences of Rules: Holly M. Smith.Holly M. Smith - 2010 - Utilitas 22 (4):413-433.
  Recently two distinct forms of rule-utilitarianism have been introduced that differ on how to measure the consequences of rules. Brad Hooker advocates fixed-rate rule-utilitarianism, while Michael Ridge advocates variable-rate rule-utilitarianism. I argue that both of these are inferior to a new proposal, optimum-rate rule-utilitarianism. According to optimum-rate rule-utilitarianism, an ideal code is the code whose optimum acceptance level is no lower than that of any alternative code. I then argue that all three forms of rule-utilitarianism fall prey to two fatal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 20. Failure to Detect Mismatches Between Intention and Outcome in a Simple Decision Task.Petter Johansson, Lars Hall, Sverker Sikstrom & Andreas Olsson - 2005 - Science 310 (5745):116-119.
  A fundamental assumption of theories of decision-making is that we detect mismatches between intention and outcome, adjust our behavior in the face of error, and adapt to changing circumstances. Is this always the case? We investigated the relation between intention, choice, and introspection. Participants made choices between presented face pairs on the basis of attractiveness, while we covertly manipulated the relationship between choice and outcome that they experienced. Participants failed to notice conspicuous mismatches between their intended choice and the outcome (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   93 citations  
 21. Death and Eternal Recurrence.Lars Bergström - 2013 - In Feldman Bradley (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Death. Oxford U P.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 22. Underdetermination of Physical Theory.Lars Bergström - 2004 - In Roger F. Gibson (ed.), The Cambridge Companion to Quine. Cambridge University Press. pp. 91--114.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 23. Reflections on Consequentialism.Lars Bergström - 1996 - Theoria 62 (1-2):74-94.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 24. Davidsons's Objections to Quine's Empiricism.Lars Bergström - 2001 - In P. Pagin P. Kotatko (ed.), Interpreting Davidson. CSLI Publications.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 25. Putnam on the Fact-Value Dichotomy.Lars Bergström - 2002 - Croatian Journal of Philosophy 2 (2):117-129.
  In Reason, Truth and History and certain related writings, Hilary Putnam attacked the fact-value distinction. This paper criticizes his arguments and defends the distinction. Putnam claims that factual statements presuppose values, that “the empirical world depends upon our criteria of rational acceptability,” and that “we must have criteria of rational acceptability to even have an empirical world.” The present paper argues that these claims are mistaken.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Quine and the A Priori.Lars Bergström - 2014 - In Gilbert Harman & Ernie Lepore (eds.), A Companion to W. V. O. Quine. Wiley-Blackwell. pp. 38–53.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Higher-Order Knowledge and Sensitivity.Jens Christian Bjerring & Lars Bo Gundersen - 2020 - Canadian Journal of Philosophy 50 (3):339-349.
  It has recently been argued that a sensitivity theory of knowledge cannot account for intuitively appealing instances of higher-order knowledge. In this paper, we argue that it can once careful attention is paid to the methods or processes by which we typically form higher-order beliefs. We base our argument on what we take to be a well-motivated and commonsensical view on how higher-order knowledge is typically acquired, and we show how higher-order knowledge is possible in a sensitivity theory once this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. Notes on the Value of Science.Lars Bergström - 1994 - In D. Prawitz, B. Skyrms & D. Westerståhl (eds.), Logic, Methodology and Philosophy of Science IX. Elsevier Science B. V..
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. Scientific Value.Lars Bergström - 1996 - International Studies in the Philosophy of Science 10 (3):189-202.
  Abstract Criteria of scientific value are of different kinds. This paper concerns ultimate criteria, i.e. the axiology of science. Most ultimate criteria are multi?dimensional. This gives rise to an aggregation problem, which cannot be adequately solved with reference to attitudes and behaviour within the scientific community. Therefore, in many cases, there is no fact of the matter as to whether one theory is better than another. This, in turn, creates problems for methodology.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Quine's Relativism.Lars Bergström - 2006 - Theoria 72 (4):286-298.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. The Architecture of Continuity.Lars Spuybroek - 2009 - Rotterdam: V2_NAI Publishers.
  A number of essays and interviews published between 1997 and 2008, revised for this publication with V2_.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. James M. Buchanan, John Rawls, and Democratic Governance.S. M. Amadae - 2011 - In Robert Cavelier (ed.), Approaching Deliberative Democracy. Pittsburgh, PA, USA: pp. 31-52.
  This article compares James M. Buchanan's and John Rawls's theories of democratic governance. In particular it compares their positions on the characteristics of a legitimate social contract. Where Buchanan argues that additional police force can be used to quell political demonstrations, Rawls argues for a social contract that meets the difference principle.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Enhanced Indispensability Argument, the Circularity Problem, and the Interpretability Strategy.Jan Heylen & Lars Arthur Tump - 2019 - Synthese 198 (4):3033-3045.
  Within the context of the Quine–Putnam indispensability argument, one discussion about the status of mathematics is concerned with the ‘Enhanced Indispensability Argument’, which makes explicit in what way mathematics is supposed to be indispensable in science, namely explanatory. If there are genuine mathematical explanations of empirical phenomena, an argument for mathematical platonism could be extracted by using inference to the best explanation. The best explanation of the primeness of the life cycles of Periodical Cicadas is genuinely mathematical, according to Baker (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. The Sympathy of Things: Ruskin and the Ecology of Design.Lars Spuybroek - 2011/2016 - V2_NAI Publishers/Bloomsbury.
  The revised and expanded edition of The Sympathy of Things with Bloomsbury Academic, which appeared in 2016. The pdf sample contains the new preface to the second edition and the foreword by Brian Massumi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Real (M)Othering: The Metaphysics of Maternity in Children's Literature.Shelley M. Park - 2005 - In Sally Haslanger & Charlotte Witt (eds.), Real (M)othering: The Metaphysics of Maternity in Children's Literature. In Sally Haslanger and Charlotte Witt, eds. Adoption Matters: Philosophical and Feminist Essays. Ithaca, NY: Cornell University Press. 171-194. Cornell University Press. pp. 171-194.
  This paper examines the complexity and fluidity of maternal identity through an examination of narratives about "real motherhood" found in children's literature. Focusing on the multiplicity of mothers in adoption, I question standard views of maternity in which gestational, genetic and social mothering all coincide in a single person. The shortcomings of traditional notions of motherhood are overcome by developing a fluid and inclusive conception of maternal reality as authored by a child's own perceptions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ought, Agents, and Actions.M. Schroeder - 2011 - Philosophical Review 120 (1):1-41.
  According to a naïve view sometimes apparent in the writings of moral philosophers, ‘ought’ often expresses a relation between agents and actions – the relation that obtains between an agent and an action when that action is what that agent ought to do. It is not part of this naïve view that ‘ought’ always expresses this relation – on the contrary, adherents of the naïve view are happy to allow that ‘ought’ also has an epistemic sense, on which it means, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   91 citations  
 37. Charis and Radiance: The Ontological Dimensions of Beauty.Lars Spuybroek - 2014 - In S. Van Tuinen (ed.), Giving and Taking: Antidotes to a Culture of Greed. Rotterdam: V2_Publishing. pp. 119–49.
  This essay developed out of the final chapter of The Sympathy of Things where I related beauty to a notion of radical generosity. Tracing generosity back to the ancient Greeks brought me to a whole new world of grace and “charis”, the etymological root of words like charisma and charity. The essay establishes a fundamental connection between grace and beauty, deeply interrelating movement and object. In the second part the argument develops into an ontology based on the concept of radiance, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  48
  Figurate and Spectral Architecture: Of the Lithic, Ferric, and Plastic.Lars Spuybroek - 2020 - In Grace and Gravity: Architectures of the Figure. London: Bloomsbury. pp. 115–59.
  The fourth of eight chapters from my recently published book "Grace and Gravity: Architectures of the Figure." The argumentation builds on terminology introduced in the first three chapters, the most important being the phased structure of the figure: prefiguration, figuration, and transfiguration. Also, the earlier developed interdependence of movement and standstill, which we find both in beauty and in grace, is here expanded in the relationship between the mineral, animal, and vegetable.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  88
  Grace and Gravity: Architectures of the Figure.Lars Spuybroek - 2020 - London, UK: Bloomsbury.
  A pdf sample that contains the cover, contents page, preface and the back cover with endorsements and blurb.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Gothic Ontology and Sympathy: Moving Away From the Fold.Lars Spuybroek - 2017 - In Sjoerd Van Tuinen (ed.), Speculative Art Histories. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 131-61.
  This transcription of a keynote for the Speculative Art Histories conference in May 2013 is a mixture of the main argument of The Sympathy of Things and some new insights. The text might be helpful for those who have not read the Sympathy book, which has been sold out for a number of years. This essay will appear as a chapter in Sjoerd van Tuinen's Speculative Art Histories, to be published with Edinburgh University Press in 2017.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Gothic Ontology and Sympathy: Moving Away From the Fold.Lars Spuybroek - 2017 - In Sjoerd Van Tuinen (ed.), Speculative Art Histories. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  This transcription of a keynote for the Speculative Art Histories conference in May 2013 is a mixture of the main argument of The Sympathy of Things and some new insights. The text might be helpful for those who have not read the Sympathy book, which has been sold out for a number of years. This essay will appear as a chapter in Sjoerd van Tuinen's Speculative Art Histories, to be published with Edinburgh University Press in 2017.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  65
  Sun and Lightning: The Visibility of Radiance.Lars Spuybroek - 2016 - In L. Spuybroek J. Brouwer (ed.), The War of Appearances: Transparency, Opacity, Radiance. Rotterdam, Netherlands: V2_Publishing. pp. 98-127.
  A long chapter for The War of Appearances: Transparency, Opacity, Radiance (V2_Publishing, 2016) building on the findings of “Charis and Radiance,” an essay published two years earlier. It discusses the inherent connection between visibility and radiance within the framework of Plato’s sun model as the source of reality.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The Ages of Beauty: Revisiting Hartshorne's Diagram of Aesthetic Values.Lars Spuybroek - 2012 - In A. Mulder (ed.), Vital Beauty: Reclaiming Aesthetics in the Tangle of Technology and Nature. pp. 32-63.
  This long essay was published in Vital Beauty, a collection including Wendy Steiner and Tim Ingold, which investigates the possibility of new ways toward beauty. This is my first encounter with Hartshorne’s Diagram of Aesthetic Values, a mandala-like structure explaining the relations between aesthetic experiences. The essay looks into the awkward history of the diagram in Hartshorne’s philosophy, its connection to Max Dessoir’s work, to Whitehead’s chapter on beauty in Adventures of Ideas and the notion of creativity in Schelling.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. The Acrobatics of the Figure: Piranesi and Magnificence.Lars Spuybroek - 2015 - In Dr J. G. Wallis de Vries (ed.), ARCHESCAPE: The Piranesi Flights. Amsterdam: 1001 Publishers. pp. 5-11.
  An essay, which I wrote for the catalog to the exhibition “ARCHESCAPE: the Piranesi Flights,” organized by the Dutch Piranesi scholar Gijs Wallis de Vries. The text, which is necessarily kept short, uses notions of the magnificent and the tragic that I discovered in Hartshorne’s Aesthetic Diagram as discussed in “The Ages of Beauty.”.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Compass of Beauty: A Search for the Middle.Lars Spuybroek - forthcoming - In Maria Voyatzaki (ed.), Architectural Materialisms: Nonhuman Creativity. Edinburgh University Press.
  This chapter is a rethinking of my earlier “The Ages of Beauty” which investigated Charles Hartshorne’s Diagram of Aesthetic Values. The argument is placed in a long history of beauty being considered as the middle between extremes. It slowly develops into a structure not merely of aesthetic experience but of existence itself, making it a competitor of Heidegger’s fourfold.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  69
  The Compass of Beauty: A Search For the Middle.Lars Spuybroek - 2018 - In Maria Voyatzaki (ed.), Architectural Materialisms: Nonhuman Creativity. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press. pp. 176–204.
  This chapter is a rethinking of my earlier “The Ages of Beauty” which investigated Charles Hartshorne’s Diagram of Aesthetic Values. The argument is placed in a long history of beauty being considered as the middle between extremes. It slowly develops into a structure not merely of aesthetic experience but of existence itself, making it an alternative to Heidegger’s fourfold.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The Digital Nature of Gothic.Lars Spuybroek - 2011 - In L. Spuybroek (ed.), Research & Design: Textile Tectonics. pp. 8-41.
  The first chapter of The Sympathy of Things published in Research & Design: Textile Tectonics (2011). It develops the notion of a “gothic ontology” which inverts Deleuze’s baroque ontology of the fold. Where in the universe of the fold continuity precedes singularity, in the gothic singularity precedes continuity. The reversal is based on the Ruskinian notion of the rib, which is the source of “changefulness”, expressed through “millions of variations” of figures. Figures move and change only to interact with or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  46
  The Grace Machine: Of Turns, Wheels and Limbs.Lars Spuybroek - 2018 - Footprint 22 (Summer):7-32.
  Starting with a few simple questions about living well and where movement originates from this essay turns into a vast map of intricate relations revolving around the notion of grace. By developing the argument from a historical perspective it quickly becomes clear that grace relies on the specific qualities of figuration and how the figure appears in what is termed “the gap between habit and inhabitation.” This article is a shorter version of the introductory chapter to my “Grace and Gravity: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The Matter of Ornament.Lars Spuybroek - 2010 - In J. Brouwer A. Mulder (ed.), The Politics of the Impure. pp. 232-267.
  A shortened version of the second chapter of The Sympathy of Things as it was published in The Politics of the Impure (V2_NAI Publishers, 2010). It relates John Ruskin’s “Wall-Veil” to the better-known “Wall-Dress” (Gewand) of Gottfried Semper by understanding both as occurring at the intersection of matter and force. Matter tends to generate patterns in two ways, either downward or upward in dimensions. The first relates to tessellated ornament (cf. Owen Jones); the second to the ribboned ornamentation as we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Severity as a Priority Setting Criterion: Setting a Challenging Research Agenda.Mathias Barra, Mari Broqvist, Erik Gustavsson, Martin Henriksson, Niklas Juth, Lars Sandman & Carl Tollef Solberg - 2019 - Health Care Analysis 1:1-20.
  Priority setting in health care is ubiquitous and health authorities are increasingly recognising the need for priority setting guidelines to ensure efficient, fair, and equitable resource allocation. While cost-effectiveness concerns seem to dominate many policies, the tension between utilitarian and deontological concerns is salient to many, and various severity criteria appear to fill this gap. Severity, then, must be subjected to rigorous ethical and philosophical analysis. Here we first give a brief history of the path to today’s severity criteria in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 1000