Results for 'Marek Havlík'

129 found
Order:
 1.  20
  Historie neurogeneze: implicitní definice a pragmatická falsifikace.Marek Havlík - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):353-379.
  Tato studie se snaží o filosofickou analýzu problematických aspektů neurogeneze. V první řadě se zaměřuje na moderní historii neurogeneze, která je obecně považována za historii dogmatického přesvědčení, které předpokládalo, že v mozku dospělého savce nemohou vzniknout nové neurony. Tato konvence přežívala v neurovědě po několik desítek let a její kořeny sahají až do dob Ramóna y Cajala. Důležitá část této filosofické analýzy se zaměřuje na aspekt tzv. zaštiťování dogmatu pomocí ad hoc hypotéz. Analýza se dále věnuje implicitním definicím, které hrají (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  DMN – Klidová Síť Mozku: Kandidát Na Nové Neurovědecké Paradigma.Marek Havlík - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):227-254.
  Práce se zaměřuje na metodologicko-historické aspekty vývoje neurologie. V roce 2001 přišel Marcus Raichle s překvapujícím objevem, který je nyní obecně známý jako teorie Default Mode Network. DMN s sebou kromě nových poznatků o mozkové aktivitě přináší i kompletní přehodnocení dosavadních přesvědčení o mozku. Vědecká komunita předpokládala, že mozek je „reflexivním" nástrojem k vnějšímu prostředí a od tohoto přesvědčení odvíjela neurologický výzkum. DMN však přichází s pojetím neurální aktivity, jež není závislá na aktivní stimulaci mozku, což je v přímém protikladu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  71
  Z evolučního hlediska: Pojem evoluce v současné filosofii.Vladimir Havlik & Tomas Hribek (eds.) - 2011 - Praha, Česko: Filosofia.
  [From an Evolutionary Point of View: The Concept of Evolution in Contemporary Philosophy].
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Einleitung zu Anton Marty, "Elemente der deskriptiven Psychologie".Johann Christian Marek & Barry Smith - 1987 - Conceptus: Zeitschrift Fur Philosophie 21 (53-54):33-47.
  This essay is an introduction to a lecture course "Elements of Descriptive Psychology" delivered by Anton Marty in around 1903/04. Marty offered courses on descriptive psychology at regular intervals in the course of his career at the University of Prague. The content of these courses follows closely the ideas of Marty’s teacher Franz Brentano, though with some interesting divergences and extrapolations. The present work is a historical and systematic introduction to an extract from notes taken of Marty’s lecture, with some (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  24
  Physicalism and the Status of Special Science Laws.Vladimír Havlík - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (2):201-228.
  Physicalism as a metaphysical or ontological concept has maintained a dominant position since the second half of the last century to the present day. The claim that everything is physically constituted often accompanies microphysical reductionism, which assumes the existence of fundamental laws to which everything is reducible. In this context, a question regarding the status and possible autonomy of the laws of special sciences arises. The article focuses on the basic philosophical discussions between the strong, weak, and non-reductive physicalism that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  39
  David Miller a Racionalita Bez „Dobrých Důvodů“? Ke Kritice Millerovy Interpretace Kritického Racionalismu.Vladimír Havlík - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):63-87.
  David Miller v pracích Critical Rationalism a Out of Error se jako jeden z mála Popperových žáků snaží nejen o vysvětlení a obhájení Popperova kritického racionalismu, ale zároveň i o jeho další rozvinutí. Millerovo znovunastolení kritického racionalismu ovšem předpokládá, že k racionálnímu jednání není třeba žádných „dobrých důvodů“, ale jen argumentů. Uvedená stať se zaměřuje právě na tuto otázku existence tzv. „dobrých důvodů“ ve spojení s racionalitou a racionálním rozhodováním a ukazuje, že Millerův požadavek neexistence „dobrých důvodů“ je nejen příliš (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  74
  Czy Bóg jest w mocy działać moralnie źle? / Does God has power to act in morally wrong way?Pepliński Marek - 2015 - Filo-Sofija 30 (3):261-284.
  This paper has four parts. First outline seven several questions concerning the relation between God, his goodness, and other philosophically interesting things, especially between attributes of almightiness, goodness, and faith in God, questions different from the main question of this article. The second part presents Aquinas’s account of God’s goodness, with three ways to understand it, as God’s excellence in being, with respect of His creative activity and with respect of the morality of God’s acting. The third part of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  28
  Simulace a instrumentální pojetí vědy.Vladimír Havlík - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):131-157.
  Stať se zabývá diskusemi o epistemologicko-metodologické roli simulací v soudobé vědě. Soustředí se nejprve na aktuálnost těchto diskusí v současné metodologii vědy a následně na její návaznost na určitou myšlenkovou tradici z osmdesátých let 20. století, kdy diskuse kolem modelování vyvolaly řadu otázek zpochybňujících tradiční pojmové distinkce, především mezi experimentem a teorií. Stať se přiklání v rámci těchto diskusí k názorům, které řadí simulace k novým a specifickým nástrojům vědy, jež také vyžadují novou a specifickou metodologii a epistemologické postavení. Pro (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. The University, Globalization, Central Europe.Marek Kwiek - 2003 - Frankfurt and New York: Peter Lang.
  Book synopsis This book is devoted to the condition of the university under the pressures of globalization, with particular reference to Central Europe. It is intended as a companion volume for all those who combine their academic and disciplinary research with wider interests in the functioning of higher education institutions under the new pressures affecting Central Europe. Drawing on its interdisciplinary nature and the wide range of scholars involved, it intends to outline a useful map of new, often challenging, areas, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 10. Formalizing Kant’s Rules.Richard Evans, Andrew Stephenson & Marek Sergot - 2019 - Journal of Philosophical Logic 48:1-68.
  This paper formalizes part of the cognitive architecture that Kant develops in the Critique of Pure Reason. The central Kantian notion that we formalize is the rule. As we interpret Kant, a rule is not a declarative conditional stating what would be true if such and such conditions hold. Rather, a Kantian rule is a general procedure, represented by a conditional imperative or permissive, indicating which acts must or may be performed, given certain acts that are already being performed. These (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego.Marek Piechowiak - 2003 - Kwartalnik Filozoficzny 31 (2):5-35.
  "Philosophical Foundations of Understanding of the Common Good". The central question is whether recognizing the common good as the central value in the new Polish Constitution of 1997, means accepting the primacy of the state over an individual. The answer is negative. The preparatory work to the constitution is analyzed and the philosophical perspective is outlined which corresponds to the intentions of the authors of the constitution. The analyses concentrate on the philosophical tradition reaching from Plato to Aristotle and Thomas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. What Are Human Rights? The Concept of Human Rights and its Extra-Legal Justification.Marek Piechowiak - 1999 - In Raija Hanski Markku Suksi (ed.), An Introduction to the International Protection of Human Rights. A Textbook.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (2 (91)):55-77.
  The author examines the arguments for applicability of the limitation clause which specifies the requirements for limitation of constitutional freedoms and rights (Article 31 para. 3 of the Constitution) to the right to protection of life (Article 38). Even if there is almost a general acceptance of such applicability, this approach does not hold up to criticism based on the rule existing in the Polish legal order that treaty commitments concerning human rights have supremacy over national statutory regulations. Due to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Balet Dawkinsa w ogrodzie Teologii. Uwagi krytyczne w sprawie racjonalności głównych twierdzeń dotyczących wymiaru poznawczego twierdzeń o Bogu, zawartych w książce Richarda Dawkinsa Bóg urojony. Część II.Marek Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 14 (25/2/2):355-376.
  DAWKINS’ BALLET IN THE GARDEN OF THEOLOGY. A CRITICAL ASSESSMENT OF RICHARD DAWKINS’ EPISTEMOLOGICAL THESES ON THEISTIC BELIEFS FROM THE GOD DELUSION. PART II My paper presents an analysis and assessment of Richard Dawkins’ assumption from his book The God Delusion that there are no reason against treating belief in God as a scientific hypothesis, because even if the God existence is not disprovable, we could and maybe should ask if His existence is probable or highly improbable. My first aim (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ciało. Od fenomenologii do kognitywistyki.Marek Pokropski - 2011 - Przegląd Filozoficzno-Literacki 4 (32).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. Aksjologiczne podstawy polskiego prawa [The Axiological Basis of Polish Law].Marek Piechowiak - 2013 - In Tadeusz Guz, Jan Głuchowski & Maria Pałubska (eds.), Synteza prawa polskiego od 1989 roku. C. H. Beck. pp. 39-70.
  An axiological analysis of the basis of the 1997 Constitution of the Republic of Poland, determined mainly in the Preamble, makes it possible to put forward a thesis that this axiology is not, at least in reference to the principle, eclectic. In respect of the meta-axiological settlements, this is a tradition of natural-law type, recognizing the objective grounding of values and law. The accepted solutions are also convergent with the axiology typical of the international protection of human rights. -/- Résumé (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego. Czy Akwinata jest myślicielem liberalnym? [Thomas Aquinas’s Conception of Natural Law: Is Aquinas a Liberal Thinker?].Marek Piechowiak - 2013 - Przegląd Tomistyczny 19:301-337.
  This article seeks to justify the claim that Thomas Aquinas proposed a concept of natural law which is immune to the argument against the recognition of an objective grounding of the good formulated by a well-known representative of the liberal tradition, Isaiah Berlin, in his famous essay “Two Concepts of Freedom.” I argue that Aquinas’s concept of freedom takes into account the very same values and goals that Berlin set out to defend when he composed his critique of natural law. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to filozofia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Pojęcie praw człowieka [The Notion of Human Rights].Marek Piechowiak - 1997 - In Leszek Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 7-37.
  W opracowaniu tym poszukiwana jest odpowiedź na dwa pytania: „co to są prawa człowieka?” oraz „jakie są zasadnicze elementy konstytucyjnej koncepcji tych praw?” Odpowiadając na pierwsze pytanie, zmierzać będę do wskazania zasadniczych elementów współczesnej – opartej przede wszystkim na prawie międzynarodowym – koncepcji służącej ujęciu tych praw, czyli do eksplikacji pojęcia praw człowieka. Odpowiadając na drugie, będę poszukiwać zasadniczych konsekwencji, które dla konstytucyjnych regulacji ma uznanie tej koncepcji. Analizy mają charakter projektujący. Nie jest moim celem rekonstrukcja koncepcji praw człowieka zawartej (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution.Marcin Miłkowski, Robert Clowes, Zuzanna Rucińska, Aleksandra Przegalińska, Tadeusz Zawidzki, Joel Krueger, Adam Gies, Marek McGann, Łukasz Afeltowicz, Witold Wachowski, Fredrik Stjernberg, Victor Loughlin & Mateusz Hohol - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  In this paper, we argue that several recent ‘wide’ perspectives on cognition (embodied, embedded, extended, enactive, and distributed) are only partially relevant to the study of cognition. While these wide accounts override traditional methodological individualism, the study of cognition has already progressed beyond these proposed perspectives towards building integrated explanations of the mechanisms involved, including not only internal submechanisms but also interactions with others, groups, cognitive artifacts, and their environment. The claim is substantiated with reference to recent developments in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good].Marek Piechowiak - 2013 - In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 23-45.
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity].Marek Piechowiak - 2011 - In Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Prawo naturalne – natura prawa. C. H. Beck. pp. 3-20.
  Za „ojca” filozoficznej kategorii „godności”, która legła u podstaw kategorii prawnej, uznawany jest powszechnie Immanuel Kant. Przypomnieć jednak trzeba, że w bardzo podobny sposób, choć w zasadniczo odmiennym kontekście systemowym, charakteryzował godność Tomasz z Akwinu, pół tysiąca lat wcześniej, uznając ją za fundament bycia osobą. Stąd najistotniejszym i centralnym elementem, tytułowej, klasycznej koncepcji człowieka jest koncepcja godności. Akwinata jest autorem bodaj najbardziej rozbudowanej koncepcji osoby w tradycji filozofii klasycznej. Co więcej zmierzać będę do wykazania, że jego koncepcja lepiej nadaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Elementy prawnonaturalne w stosowaniu Konstytucji RP [Natural-Law Elements in Application of the Constitution of the Republic of Poland].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (5 (94)):71-90.
  Recognizing inherent and inalienable nature of dignity and universality of certain values, the Constitution of the Republic of Poland, introduces to the foundations of Polish legal system some elements of natural law which may be used for application of the Basic Law. Constitutional recognition of these elements only makes sense on the assumption of their cognizability. Therefore, as an important element of constitutional concept of natural law is taken the recognition of the argument of cognitivism according to which moral assessments (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka.Marek Piechowiak - 1992 - Toruński Rocznik Praw Człowieka I Pokoju 1:37-48.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Filozofowanie a prawda o człowieku / Philosophizing and the True Knowledge of Human Being, 2014.Marek A. Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 26 (3):85-98.
  Philosophizing and the True Knowledge of Human Being -/- The article presents the principles and method of classical philosophy. This kind of philosophy, developed mainly in ancient and medieval times, is still viable and interesting today. What is more important, it can be used as grounds for academic philosophy. Doing so provides a philosopher with resources for autonomy in her philosophical inquiry as well as the usefulness and application of its results for various cultural, social, and political tasks. The last (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  38
  Co o przyszłości Petera Van Inwagena wiedzą Istota Wszechwiedząca i on sam? Krytyka argumentu za sprzecznością przedwiedzy Boga i ludzkiego wolnego działania / What do Peter Van Inwagen and the omniscient being know about Peter Van Inwagen's future? Criticism of the argument for the contradiction of God's foreknowledge and human free action,.Marek A. Pepliński - 2019 - Przegląd Religioznawczy 272 (2):87-101.
  The article analyzes and criticizes the assumptions of Peter Van Inwagen’s argument for the alleged contradiction of the foreknowledge of God and human freedom. The argument is based on the sine qua non condition of human freedom defined as access to possible worlds containing such a continuation of the present in which the agent implements a different action than will be realized de facto in the future. The condition also contains that in every possible continuation of the present state of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Analityczna epistemologia religii ostatnich pięciu dekad.Marek Pepliński - 2011 - Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)):919-938.
  There are three chief aims of the paper. First, it presents in short the beginning of the analytic philosophy of religion, its development, issues, and methods. Second, it puts forward a hypothesis that in the last five decades analytic philosophy of religion has been dominated by the epistemological paradigm, i.e. in most cases, any problem in question has been studied as part of the general problem of rationality of religious belief. That situation is changing slowly towards achieving more balance between (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Sprawiedliwość a prawo w nauczaniu Jana Pawła II [Justice and Law in the Teaching of John Paul II].Marek Piechowiak - 2014 - Przegląd Tomistyczny 20:209-237.
  The contribution focuses on philosophical issues of justice of positive law in the light of the social teaching of John Paul II. The analyses start with consideration of anthropological foundations of justice as virtue, develop with the reflexion upon justice of actions realizing justice and finally arrive at examination of the criteria of justice of law. -/- It is argued that relations between a human being and goods (ends of actions) form ontological basis of natural law and justice of actions (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka? [Axiological Consistency of the Polish Constitution: Common Good or Human Dignity?].Marek Piechowiak - 2011 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. pp. 111-124.
  The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Wartości epistemiczne wiary w świetle Logiki religii Józefa Marii Bocheńskiego.Marek Pepliński - 2013 - Filo-Sofija 13 (21):53-70.
  My aim in this paper is to show that some parts of J. M. Bocheński’s account of the logic of religion are useful for epistemological investigation of a religious belief, particularly for the questions of realistic and cognitive interpretations of a religious discourse, the problems of justification and warrant of a religious belief and for the problem of the place of criticism in a religious discourse. Referring to Bocheński's understanding of the structure of religious/theological thinking, I present the criteria for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Godność w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – destrukcja uniwersalnego paradygmatu ujęcia podstaw praw człowieka? [Dignity in the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Destruction of the Universal Paradigm of Understanding of the Foundations of Human Rights?].Marek Piechowiak - 2012 - Themis Polska Nova 2 (1):126-146.
  Zasadniczym przedmiotem analiz tego opracowania jest pojęcie godności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r. Interpretacja Karty prowadzona jest z uwzględnieniem postanowień Traktatu z Lizbony z 13 grudnia 2007 r., który podniósł Kartę do rangi prawa traktatowego. Uwyraźnienie treści pojęcia godności w Karcie dokonywane jest przez pryzmat paradygmatu rozumienia godności utrwalonego już w prawie międzynarodowym praw człowieka na poziomie uniwersalnym, czyli prawa kształtowanego i funkcjonującego w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Paradygmat uniwersalny, w którego centrum znajduje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The Future of the Welfare State and Democracy: The Effects of Globalization From a European Perspective.Marek Kwiek - 2007 - In Ewa Czerwińska-Schupp (ed.), Values and Norms in the Age of Globalization. Peter Lang. pp. 1--30.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Alvina Plantingi koncepcja racjonalności przekonań religijnych na tle głównych stanowisk w XX wiecznej analitycznej epistemologii religii.Marek Pepliński - 2010 - In A. Chmielecki (ed.), Rozum i przestrzenie racjonalności. Uniwersytet Gdański. pp. 99-127.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. How to Reconstruct a Thought Experiment.Marek Picha - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (2):154-188.
  The paper is a contribution to the debate on the epistemological status of thought experiments. I deal with the epistemological uniqueness of experiments in the sense of their irreducibility to other sources of justification. In particular, I criticize an influential argument for the irreducibility of thought experiments to general arguments. First, I introduce the radical empiricist theory of eliminativism, which considers thought experiments to be rhetorically modified arguments, uninteresting from the epistemological point of view. Second, I present objections to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. The Nation-State, Globalisation and the Modern Institution of the University.Marek Kwiek - 2000 - Theoria 47 (96):74-98.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Problematyka wszechmocy Boga – rzeczy nowe i stare / The Issues of God’s Omnipotence – Things New and Old.Marek Pepliński - 2015 - Filo-Sofija 15 (No 30, z. 3):11-44.
  The Issues of God’s Omnipotence – Things New and Old -/- The purpose of this paper is to shortly introduce into the philosophical issues of omnipotence in the history of philosophy and philosophically oriented theology, and to show how the articles included in the special issue on God’s power fits with it. There are three main subjects of debate on the power of God (gods). First, how to precisely define omnipotence, in philosophically as well as theologically adequate way, by using (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  86
  Is the Fact That Other People Believe in God a Reason to Believe? Remarks on the Consensus Gentium Argument.Marek Dobrzeniecki - 2018 - European Journal for Philosophy of Religion 10 (3):133.
  According to The Consensus Gentium Argument from the premise: “Everyone believes that God exists” one can conclude that God does exist. In my paper I analyze two ways of defending the claim that somebody’s belief in God is a prima facie reason to believe. Kelly takes the fact of the commonness of the belief in God as a datum to explain and argues that the best explanation has to indicate the truthfulness of the theistic belief. Trinkaus Zagzebski grounds her defence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Analityczna filozofia religii i teologia filozoficzna / Analytic Philosophy of Religion and Philosophical Theology.Marek A. Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków: WAM. pp. 437-458.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  34
  Leopold Blaustein’s Critique of Husserl’s Early Theory of Intentional Act, Object and Content.Marek Pokropski - 2015 - Studia Phaenomenologica 15:93-103.
  The aim of this article is to introduce the work of Leopold Blaustein — philosopher and psychologist, who studied under Kazimierz Twardowski in Lvov and under Husserl in Freiburg im Breisgau. In his short academic career Blaustein developed an original philosophy that drew upon both phenomenology and Twardowski’s analytical approach. One of his main publications concerns Husserl’s early theory of intentional act and object, introduced in Logische Untersuchungen. In the first part of the article I briefly present Blaustein’s biography and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40. Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficznoprawne [Universality of Human Rights in the Light of their Ontic Foundations].Marek Piechowiak - 1996 - In Tadeusz Jasudowicz & Cezary Mik (eds.), O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej. Dom Organizatora TNOiK. pp. 49-71.
  Idea powszechności legła u samych podstaw współczesnej ochrony praw człowieka i nadal jest często podkreślana w dyskursie typu praktycznego, na różnych płaszczyznach: politycznej, moralnej czy religijnej. Jednakże trudno o koncepcję praw człowieka pozwalającą pogodzić powszechność z właściwościami prawa, z postulatami respektu dla pluralizmu ugruntowanego tak w odmienności kulturowej, jak i wolności poszczególnych jednostek ludzkich. Wziąwszy pod uwagę, że powszechność jest fundamentalnym przy¬miotem praw człowieka, kłopoty z powszechnością są kłopotami ze zbudowaniem filozoficznej koncepcji praw człowieka w ogóle. Odrzucenie powszechności jest równoznaczne (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously difficult to solve. In XX century one of the most important interpretation of this difficulty was provided by Nelson Pike. If God believes infallibly and in advance how Smith will act, this fact about the past excludes out all alternatives for Smith. But libertarian account of free will requires alternatives possibilities, so, it could (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Prostota (Boga - Simplicity of God).Marek Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, Kraków 2016. Wydawnictwo WAM. pp. 87-107.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Aksjologiczne podstawy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej [Axiological Foundations of the Charter of Fundamental Rights of the European Union].Marek Piechowiak - 2003 - Studia Prawnicze 155 (1):5-29.
  Pierwszorzędnym przedmiotem badań są przyjęte w Karcie, wprost lub domyślnie, rozstrzygnięcia typu aksjologicznego. Przez „aksjologiczne podstawy” rozumiane są rozstrzygnięcia dotyczące uznania takich, a nie innych, wartości czy dóbr za przedmiot ochrony; a ponieważ chodzi o „podstawy”, przedmiotem zainteresowania są rozstrzygnięcia fundamentalne w takim sensie, że stanowią one uzasadnienie dla bardziej szczegółowych rozstrzygnięć aksjologicznych i normatywnych. Pozwala to m.in. na formułowanie wniosków co do spójności rozstrzygnięć szczegółowych. Zagadnienie aksjologicznych podstaw obejmuje także problematykę relacji między wartościami a prawami podstawowymi oraz zagadnienie ontologicznego (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Mental Concepts: Theoretical, Observational or Dispositional Approach?Marek Pokropski - 2017 - Hybris. Revista de Filosofía 38:58-73.
  In the article I discuss the conceptual problem of other minds and different approaches to mental concepts. Firstly, I introduce the conceptual problem and argue that solutions proposed by theory-theory and direct perception approach are inadequate. I claim that mental concepts are neither theoretical terms nor observational terms. Then, I consider third option which states that mental concepts are dispositional terms, i.e. they concern particular patterns (stereotypes) of behavior. Finally, I argue that dispositional approach is to some extent coherent with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. A Minimalist Framework for Thought Experiment Analysis.Marek Picha - 2016 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 23 (4):503-524.
  Thought experiments are frequently vague and obscure hypothetical scenarios that are difficult to assess. The paper proposes a simple model of thought experiments. In the first part, I introduce two contemporary frameworks for thought experiment analysis: an experimentalist approach that relies on similarities between real and thought experiment, and a reasonist approach focusing on the answers provided by thought experimenting. Further, I articulate a minimalist approach in which thought experiment is considered strictly as doxastic mechanism based on imagination. I introduce (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Platońskie widziadło sprawiedliwości [Plato's Semblance of Justice].Marek Piechowiak - 2013 - Themis Polska Nova (1 (4)):5-18.
  Platon w dialogu "Państwo" sam określił mianem widziadła model sprawiedliwości oparty na konstrukcji "państwa idealnego", w oczywisty sposób dystansując się do tego modelu. Jedynie widziadłem sprawiedliwości jest zatem to, że każdy ma się zajmować czymś jednym, że "człowiek, który jest szewcem z natury, najlepiej zrobi, jeżeli zostanie przy swoim kopycie i nic innego nie będzie próbował"; jedynie widziadłem jest także to, że jednostka jest dla państwa a nie państwo dla jednostki. Argumentuje się, że - zdaniem Platona - jeden i ten (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Konstytucja wobec wykluczenia społecznego [The Constitution and Social Exclusion].Marek Piechowiak - 2009 - In Zdzisław Kędzia & Antoni Rost (eds.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego. Wydawnictwo Naukowe UAM. pp. 125-145.
  Choć samo zjawisko wykluczenia społecznego nie jest nowe, to jego waga, zwłaszcza w perspektywie praw człowieka, została doceniona stosunkowo niedawno. „Wykluczenie społeczne” nie jest kategorią konstytucyjną. Celem opracowania jest ogólne usytuowanie problematyki wykluczenia w kontekście zagadnień konstytucyjnych. Zmierza się do dookreślenia, czym jest wykluczenie społeczne oraz do wskazania zasadniczych konstytucyjnych punktów odniesienia, pozwalających na podjęcie tego problemu. Właściwe wykluczeniu społecznemu jest złożoność przyczyn - sam brak środków finansowych nie musi prowadzić do wykluczenia, choć proces wykluczania może być zainicjowany jednym wydarzeniem. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Balet Dawkinsa w ogrodzie teologii. Uwagi krytyczne w sprawie racjonalności głównych twierdzeń dotyczących wymiaru poznawczego twierdzeń o Bogu, zawartych w książce Richarda Dawkinsa Bóg urojony. Część I.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (18):293-322.
  DAWKINS’ BALLET IN THE GARDEN OF THEOLOGY. A CRITICAL ASSESSMENT OF RICHARD DAWKINS’ EPISTEMOLOGICAL THESES ON THEISTIC BELIEFS FROM THE GOD DELUSION. PART I My paper presents a detailed analysis and assessment of Richard Dawkins’ epistemological theses from The God Delusion concerning the nature of religious belief, the existence of God and treating belief in God as a scientific hypothesis. In the first part of the article, I am interpreting Dawkins’ statement that atheism deserves respect as an epistemic achievement. I (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  54
  Stanowisko epistemologiczne Alvina Plantingi w sporze o naturę, funkcję i wartość uprawnienia epistemicznego / Alvin Plantinga’s Position in Epistemological Debate about the Nature, Function and the Value of the Epistemic Warrant.Marek A. Pepliński & Dariusz Łukasiewicz - 2018 - Filo-Sofija 41 (2):73-92.
  This article presents Alvin Plantinga’s views on epistemic justification. The first part situates Plantinga’s epistemological views in the context of his epistemology of religion and debates of general epistemology. The second part discusses Plantinga’s argument that the internalism of 20th century epistemology stems from deontologism and that the views on the epistemic justification of analytic philosophers reflect the relationship between classical deontologism and classical internalism. The last part points to the objections with which the Plantinga’s conception met and tries to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy].Marek Piechowiak - 2011 - Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 129