Results for 'Marian Nied��wiedzi��ski'

241 found
Order:
 1. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously difficult to solve. In XX century one of the most important interpretation of this difficulty was provided by Nelson Pike. If God believes infallibly and in advance how Smith will act, this fact about the past excludes out all alternatives for Smith. But libertarian account of free will requires alternatives possibilities, so, it could (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Replikowalność wiedzy a transhumanistyczny stan osobliwości.Kawalec Pawel - 2013 - In Leszczyński D. (ed.), Wiedza. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 335-348.
  Zwolennicy transhumanizmu upatrują przyszłego podmiotu wiedzy w maszynach, które miałyby być inteligentniejsze od ludzi, ich twórców. Jeżeli raz zaistniałaby taka możliwość stworzenia inteligentniejszych podmiotów, to w kolejnym kroku maszyny inteligentniejsze od ludzi stworzą następne pokolenie maszyn bardziej inteligentne od samych siebie. To zapoczątkuje dalsze etapy procesu gwałtownego wzrostu inteligencji aż do osiągnięcia stanu osobliwości (ang. singularity). W niniejszym tekście omówione są wątpliwości dotyczące drugiego z kluczowych stwierdzeń uzasadniających transhumanistyczną tezę o osobliwości, a mianowicie gwałtownego wzrostu inteligencji. Te wątpliwości dotyczą możliwości (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę.Tomasz Żuradzki - 2013 - Etyka 46:125-139.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję tez tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Internalizm racji do działania a granice relatywizmu.Tomasz Żuradzki - 2010 - Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5. Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Jacek Sieradzan (ed.), Narcyzm: Jednostka--Społeczeństwo--Kultura. Uwb. pp. 218--255.
  At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of "late modernity" characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet ( Sextus' account on Protagoras in Outlines of Pyrrhonism [PH I 216] and its relation to Plato's Theaetetus).Zbigniew Nerczuk - 2007 - In Artur Pacewicz (ed.), Kolokwia Platońskie THEAITETOS. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 175-182.
  Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet Dzieła Sekstusa Empiryka stanowią ważne źródło doksograficzne, zawierając m. in. fragmenty i przekazy poświęcone sofistyce. Są wśród nich omówienia poglądów Protagorasa. W świetle problemów, jakie stwarza rekonstrukcja myśli tego sofisty, warto poddać badaniu źródła i perspektywę Sekstusa, zwracając szczególną uwagę na krótkie przedstawienie tez Protagorasa zawarte w Zarysach Pyrrońskich (PH I 216). Porównując omówienie Sekstusa i przedstawienie Platona w Teajtecie, dostrzec możemy podobieństwo prezentowanych poglądów. W przekazie Seksusa podobnie jak w (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Neue Ansätze im Landeskundeunterricht.Agnieszka Radziszewska - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2:119-126.
  Tematem artykułu są nowe założenia w nauczaniu wiedzy okrajach niemieckiego obszaru językowego, zawarte w najnowszym curriculum dotyczącym tego przedmiotu. Cele, treści, metody, mierzenie postępu w nauce opierają się na czterech podstawowych zasadach: - integralności, która oznacza łączenie przekazywanych informacji z kompetencją językową i metodyczno-dydaktyczną; - łączenia i wzajemnego powiązania wiedzy z różnych dziedzin, np. realioznawstwo, kulturoznawstwo, historia itp.; - interkulturowości, tzn. rozwijania kompetencji, umiejętności, strategii w kontakcie z innymi kulturami; - ukierunkowania na działania, tzn. przekazywanie wiedzy nie w formie prezentacji (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA iw Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969–2010.Kawalec Pawel - 2011 - In T. Szot-Gabryś M. Sienkiewicz (ed.), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego. pp. 9-26.
  W związku ze wzrostem znaczenia komercjalizacji wiedzy i zachęcania naukowców do wykorzystania różnych mechanizmów dyfuzji wiedzy w literaturze przedmiotu zgłasza się wiele wątpliwości dotyczących tego, czy w takim rozwoju nauka finansowana ze środków publicznych nie zatraca swoich istotnych cech. Obawy dotyczą po pierwsze tego, że intensyfikacja komercjalizacji może wpływać negatywnie na ilość publikacji zgłaszanych przez naukowców, wykazujących aktywność w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Po drugie, tego, że uczeni mogą być coraz mniej zainteresowani badaniami podstawowymi na rzecz zagadnień, które dają nadzieje na (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Die Zeitung - ein vernachlässigtes Medium im Fremdsprachenunterricht?Jolanta Szmiel - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:263-273.
  W niniejszym artykule pragnę zwrócić uwagę nauczycieli języków obcych na wykorzystanie w procesie nauczania języków obcych autentycznych informacji prasowych, które umożliwiają uczącym się poznawanie języka obcego w naturalnym kontekście kulturowym i socjoznawczym. Teksty te, poruszając konkretne aktualne problemy i wydarzenia, dostarczają nie tylko faktów, lecz również argumentów i kontrargumentów, zachęcających do dyskusji, wymiany zdań i poglądów na dany temat. Są one tym samym przyczynkiem do rozwoju obcojęzycznej kompetencji komunikacyjnej, tak ważnej w praktykowanej obecnie w nauczaniu języków obcych metodzie komunikacyjnej. Praca (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  77
  Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Grażyna Gajewska & Rafał Wójcik (eds.), Contextual Mix. Through Graphic Stories to Analyses of Contemporary Culture. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. pp. 385--396.
  Growth in popularity of computer games is a noticeable change in recent years. Electronic entertainment increasingly engages the wider society and reaches to new audiences by offering them satisfy of wide variety of needs and aspirations. As a mass media games not only provide entertainment, but they are also an important source of income, knowledge and social problems. Article aims to bring closer look on the common areas of games and comics. On the one hand designers and artists working on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  87
  Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?Andrzej Klimczuk - 2008 - Homo Communicativus 4 (2):103--111.
  Gry komputerowe (wideo) stają się coraz bardziej popularnym sposobem na relaks, a nawet na podtrzymanie stosunków społecznych z innymi ludźmi. Nie służą one jednak już tylko rozrywce. Potraktowane jako środek masowego przekazu stają się źródłem dochodów, wiedzy i problemów społecznych, co może wypaczać przedstawioną w nich rzeczywistość. Może także stać się podstawą do manipulacji oraz propagandy; służyć walce o dominację kulturową oraz wskazywać na wymagające rozwiązania kwestie społecznie. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  91
  O niektórych przesłankach ludzkiego postępowania wobec zwierząt. Garść uwag o nauce płynącej z lektury pism J.M. Coetzee’ego.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In A. Mica & P. Łuczeczko (eds.), Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna [Humans and Non-Humans: Sociological And Anthropological Perspectives]. Orbis Exterior, Pszczółki: pp. 51-62.
  [ON SOME PREMISES OF HUMAN CONDUCT TOWARDS ANIMALS: REMARKS ON J.M. COETZEE'S WORKS]. O relacjach między ludźmi a zwierzętami i konieczności poszerzania praw zwierząt powiedziano już tak wiele, iż trudno jest dziś przedstawić jakiś zupełnie nowy punkt widzenia. Uważam jednak, że dla jakości debaty powinno się nagłaśniać pewne mniej znane argumenty używane w literaturze traktującej o prawach zwierząt. Argumenty te wypowiadane są niekiedy nie tyle przez filozofów praw zwierząt, czy jakichś znanych aktywistów, lecz przez intelektualistów, których praca nie ogniskuje się (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  49
  Przyszłość wieloetnicznego państwa w Afryce. Perspektywa Ifeanyiego A. Menkitiego.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In B. Nowak, M. Nagielski & J. Pysiak (eds.), Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu. Warszawa: pp. 595-619.
  W artykule tym przedstawiam i krytycznie analizuję główne wątki rozważań nigeryjskiego filozofa Ifeanyiego A. Menkitiego o przyszłości afrykańskiego państwa. Menkiti jest w pełni świadomy historycznej, etnicznej i terytorialnej specyfiki typowego pokolonialnego państwa w Afryce. Powstało ono w XX w. jako organizm charakteryzujący się bardzo głębokimi podziałami etnokulturowymi. Przebieg jego granic został jeszcze w czasach kolonialnych arbitralnie ustanowiony przez Europejczyków. W konsekwencji ich decyzji większość afrykańskich granic dzieli dziś członków wielu ludów na nominalnych obywateli różnych państw. Z drugiej strony, w granicach (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  55
  In Defense of Realism. The Metaphysical Thought of Mieczysław Gogacz.Michał Zembrzuski - 2018 - Rocznik Tomistyczny 7:105-118.
  Mieczysław Gogacz w swojej filozofii podkreślał naczelną rolę rozważań metafizycznych po to, aby uczynić z filozofii dziedzinę adekwatną do analizowanej rzeczywistości. Metodologię metafizyki wyznacza spotkany, realnie istniejący byt jednostkowy. To nie zastosowana metoda wywołuje w ludzkim intelekcie skutki, które są wyrażane i porządkowane. To raczej byt składający się z istnienia i istoty, wywołuje w intelekcie „mowę serca”, a więc rozumienia, którymi człowiek ponownie zwraca się do rzeczywistości, by lepiej ją uchwycić. O ile przedmiot wyznacza metodę metafizyki, o tyle zachodzi właściwa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Skiing and its Discontents: Assessing the Turist Experience from a Psychoanalytical, a Neuroscientific and a Sport Philosophical Perspective.Hub Zwart - 2017 - Sport, Ethics and Philosophy 11 (3):323-338.
  This article addresses the question whether skiing as a nature sport enables practitioners to develop a rapport with nature, or rather estranges and insulates them from their mountainous ambiance. To address this question, I analyse a recent skiing movie from a psychoanalytical perspective and from a neuro-scientific perspective. I conclude that Jean-Paul Sartre’s classical but egocentric account of his skiing experiences disavows the technicity involved in contemporary skiing as a sportive practice for the affluent masses, which actually represents an urbanisation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  27
  To ski or to preach from the mountaintop of hypocrisy.Mihai Nadin - 2019 - Medium.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Australia : the fall of the femocrat.Marian Sawer - 2007 - In Johanna Kantola & Joyce Outshoorn (eds.), Changing State Feminism. Palgrave-Macmillan. pp. 20--40.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Can a Bodily Theorist of Pain Speak Mandarin?Chenwei Nie - forthcoming - Philosophia:1-12.
  According to a bodily view of pain, pains are objects which are located in body parts. This bodily view is supported by the locative locutions for pain in English, such as that “I have a pain in my back.” Recently, Liu and Klein (Analysis, 80(2), 262–272, 2020) carry out a cross-linguistic analysis, and they claim that (1) Mandarin has no locative locutions for pain and (2) the absence of locative locutions for pain puts the bodily view at risk. This paper (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 19. Rigor e Aquisição de Conhecimento Moral em Aristóteles.Mariane Oliveira & J. Alexandre Durry Guerzoni - 2015 - Prometheus 8 (18):149-161.
  No livro I da Ethica Eudemia, Aristóteles dedica um capítulo a considerações acerca de seu método. No entanto, analisando passagens de outros tratados do autor, é possível concluir que há algo comum que perpassa as diversas considerações acerca de seu método, a saber: que o ponto de partida de toda investigação é dado pelo que é mais cognoscível a nós, e todo o procedimento de investigação visa chegar ao que é mais cognoscível em si mesmo – o conhecimento estrito do (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  24
  s the Moon There If Nobody Looks: Bell Inequalities and Physical Reality.Marian Kupczynski - 2020 - Towards a Local Realist View of the Quantum Phenomenon.
  Bell-CHSH inequalities are trivial algebraic properties satisfied by each line of an Nx4 spreadsheet containing ±1 entries, thus it is surprising that their violation in some experiments allows us to speculate about the existence of non-local influences in nature and casts doubt on the existence of the objective external physical reality. Such speculations are rooted in incorrect interpretations of quantum mechanics and in a failure of local realistic hidden variable models to reproduce quantum predictions for spin polarization correlation experiments (SPCE). (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. Can we close the Bohr-Einstein quantum debate.Marian Kupczynski - 2017 - Philosophical Transactions of the Royal Society A 375:20160392..
  Recent experiments allowed concluding that Bell-type inequalities are indeed violated thus it is important to understand what it means and how can we explain the existence of strong correlations between outcomes of distant measurements. Do we have to announce that: Einstein was wrong, Nature is nonlocal and nonlocal correlations are produced due to the quantum magic and emerge, somehow, from outside space-time? Fortunately such conclusions are unfounded because if supplementary parameters describing measuring instruments are correctly incorporated in a theoretical model (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 22. Continuing commentary : challenges or misunderstandings? A defence of the two-factor theory against the challenges to its logic.Chenwei Nie - 2019 - Cognitive Neuropsychiatry 24 (4):300-307.
  Corlett (2019) raises two groups of challenges against the two-factor theory of delusions: One focuses on weighing “the evidence for … the two-factor theory”; the other aims to question “the logic of the two-factor theory” (p. 166). McKay (2019) has robustly defended the two-factor theory against the first group. But the second group, which Corlett believes is in many aspects independent of the first group and Darby (2019, p. 180) takes as “[t]he most important challenge to the two-factor theory raised (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  46
  Dlaczego nie istnieje filozofia polska.Barry Smith - 1997 - Filozofia Nauki 5 (1):5-15.
  The author raises the question why Polish philosophy (by which he means Polish analytical philosophy, or the philosophy of the Lvov-Warsaw School) differs so much from what is known as 'Continental philosophy'. He identifies and analyses the following factors which have influenced philosophical developments in Poland: socialism, the connection between philosophy and mathematics, the influence of Austrian philosophy, the peculiar role of K. Twardowski, and Catholicism. The article ends with an appeal for not tolerating irrationalism and relativism in philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  56
  s the Moon There If Nobody Looks: Bell Inequalities and Physical Reality.Marian Kupczynski - 2020 - Towards a Local Realist View of the Quantum Phenomenon.
  Bell-CHSH inequalities are trivial algebraic properties satisfied by each line of an Nx4 spreadsheet containing ±1 entries, thus it is surprising that their violation in some experiments allows us to speculate about the existence of non-local influences in nature and casts doubt on the existence of the objective external physical reality. Such speculations are rooted in incorrect interpretations of quantum mechanics and in a failure of local realistic hidden variable models to reproduce quantum predictions for spin polarization correlation experiments (SPCE). (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  42
  Delusional Beliefs, Two-Factor Theories, and Bizarreness.Chenwei Nie - 2016 - Frontiers of Philosophy in China 11 (2):263-278.
  In order to explain delusional beliefs, one must first consider what factors should be included in a theory of delusion. Unlike a one-factor theory, a two-factor theory of delusion argues that not only anomalous experience (the first factor) but also an impairment of the belief-evaluation system (the second factor) is required. Recently, two-factor theorists have adopted various Bayesian approaches in order to give a more accurate description of delusion formation. By reviewing the progression from a one-factor theory to a two-factor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26.  97
  (Nie)święte ciało – socjologiczny i filozoficzny wymiar okrucieństwa we współczesnym filmie.Markus Lipowicz - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):151-170.
  The aim of the present article is an attempt to analyse and interpret cinematic cruelty from a sociological and philosophical perspective. Contrary to the received wisdom, where film violence results on the viewers’ side from the destructive aspects of human nature and on the producers’ side from the desire for material profit, the author presents an alternative approach to this social phenomenon. The main thesis is that gore in movies poses a more or less fulfilling artistic commentary on actual social (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Closing the door on quantum nonlocality.Marian Kupczynski - 2018 - Entropy 363347 (363347):17.
  Bell-type inequalities are proven using oversimplified probabilistic models and/or counterfactual definiteness (CFD). If setting-dependent variables describing measuring instruments are correctly introduced, none of these inequalities may be proven. In spite of this, a belief in a mysterious quantum nonlocality is not fading. Computer simulations of Bell tests allow people to study the different ways in which the experimental data might have been created. They also allow for the generation of various counterfactual experiments’ outcomes, such as repeated or simultaneous measurements performed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28.  27
  Interdependência entre definir e demonstrar nos Segundos Analíticos de Aristóteles.Mariane Farias Oliveira - 2020 - XX Semana Acadêmica Do PPG Em Filosofia da PUCRS.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  38
  O problema de interpretação da kátharsis na Poética.Mariane Oliveira - 2015 - Revista Pólemos 3 (5).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Phainomena, endoxa e a unidade do método em Aristóteles.Mariane Oliveira - 2018 - Hypnos 40:77-100.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Servetus and the switch to the humanistic social paradigm a historical perspective on how the social paradigm changes.Marian Hillar - 2007 - Essays in the Philosophy of Humanism 15 (1):91-116.
  An exploration of the legacy of Michael Servetus to the development of a new type of theological inquiry which ultimately helped lead to the development of critical biblical studies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. What Does Modern Science Say about the Origin of Religion?Marian Hillar - 2012 - Dialogue and Universalism 22 (4):111-119.
  The origin of religion has fascinated philosophers and evolutionary scientists alike. This article reviews several mechanisms which might have led humans to various forms of religious beliefs. Modern studies and archaeological records suggest that religion may promote cooperation through development of symbolic behavior.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  76
  Contextuality-by-Default Description of Bell Tests: Contextuality as the Rule and Not as an Exception.Marian Kupczynski - 2021 - Entropy 2021 (23):1104-1120.
  Contextuality and entanglement are valuable resources for quantum computing and quantum information. Bell inequalities are used to certify entanglement; thus, it is important to understand why and how they are violated. Quantum mechanics and behavioural sciences teach us that random variables ‘measuring’ the same content (the answer to the same Yes or No question) may vary, if ‘measured’ jointly with other random variables. Alice’s and Bob’s raw data confirm Einsteinian non-signaling, but setting dependent experimental protocols are used to create samples (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Indywidualny wymiar wiedzy a jej wartość.Marek Pepliński - 2013 - Filo-Sofija 13 (23):219-230.
  On Relation between the Individual Character of Propositional Knowledge and Its Value -/- The paper presents two aspects of human propositional knowledge, objective and subjective. The former is based on the truth condition, and the latter on the belief condition. Then several problems of the value of knowledge are briefly presented. The last part contains two arguments for the sine qua non belief condition of knowledge, one of which concerns the problem of epistemic luck assumed in virtue.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Problem racjonalności wierzeń religijnych.Marian Przełęcki - 1989 - Studia Filozoficzne 278 (1).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Futura contingentia jako przedmiot wiedzy Boga. Stanowisko Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (19):53-74.
  God’s Knowledge of Future Contingents. John Duns Scotus’ Explanation The article concerns John Duns Scotus’ views on the problem of God’s knowledge of future contingents, presented by Scotus in his Lectura in librum primum Sententiarumd. 39, n. 1-93. He begins his analysis of the notion of God’s knowledge concerning the future events by criticizing two theories: first, the claim that the content of the idea of a thing, possessed by God, can include contingency of this thing; second, the claim that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  91
  Klasifikácia definícií.Marián Zouhar - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):337-357.
  Cieľom state je navrhnúť systematickú a vyčerpávajúcu klasifikáciu definícií. Táto klasifikácia vychádza z typológie, ktorú vypracoval Richard Robinson vo svojej knihe o definíciách, no v rôznych aspektoch ju ďalej dopracováva. Nová klasifikácia je založená na dvoch kritériách, a to kritériu predmetnosti a kritériu ilokučnej sily. Podľa kritéria predmetnosti možno definovať výrazy, pojmy, resp. objekty ; podľa kritéria ilokučnej sily možno zase rozlíšiť definície, ktoré opisujú existujúci systém, a definície, ktoré transformujú daný systém na nový systém. Napokon sa podľa týchto dvoch (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  72
  The value of up-hill skiing.Ignace Haaz - 2022 - In Walking with the Earth: Intercultural Perspectives on Ethics of Ecological Caring. Geneva: Globethics. pp. 181-222.
  The value of up-hill skiing is double, it is first a sport and artistic expression, second it incorporates functional dependencies related to the natural obstacles which the individual aims to overcome. On the artistic side, M. Dufrenne shows the importance of living movement in dance, and we can compare puppets with dancers in order to grasp the lack of intentional spiritual qualities in the former. The expressivity of dance, as for, Chi Gong, ice skating or ski mountaineering is a particular (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  41
  O konceptualizacji wiedzy nieostrej.Urszula Wybraniec-Skardowska - 1996 - Filozofia Nauki 3.
  In the article the problem of imprecise information and concepts is considered. The theory of rough sets and the theory of fuzzy sets are used to provide an original solution to this problem.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The Problem of the Soul in Aristotle's De anima.Marian Hillar - 1994 - Essays in the Philosophy of Humanism 3.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  76
  Nie-dualizująca filozofia Josefa Mitterera jako współczesna wersja heglizmu.Alicja Pietras - 2011 - Słupskie Studia Filozoficzne 10:15-25.
  The non-dualizing philosophy of Josef Mitterer as a contemporary version of Heglism -/- The aim of this paper is to present an analogy between philosophy of contemporary Austrian thinker Josef Mitterer and philosophy of Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In his works (Das Jenseits der Philosophie and Die Flucht aus Beliebigkeit) Mitterer presents the project of non-dualizing way of speaking. He rejects fundamental philosophical assumption of ontological distinction between language and reality. He claims that when we realize that this assumption is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  The impact of national comprehensive medical reform on residents' medical expenses: Evidence from China.Changfei Nie & Yuan Feng - 2023 - Frontiers in Public Health 10:1038543.
  Residents' high medical expenses is the core challenge that needs to be solved urgently in China's medical reform for a long time. Based on the panel data of 30 provinces in Chinese Mainland during 2011–2019, we evaluate the impact of China's national comprehensive medical reform pilot policy on residents' medical expenses by using the difference-in-differences model. The results show that the pilot policy was generally conducive to reducing residents' medical expenses, resulting in a reduction of 2.13% in per capita medical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Dlaczego Wittgenstein nie był dualistą.Marcin Miłkowski - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 44 (4):69-83.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  20
  Developing the Silver Economy and Related Government Resources for Seniors: A Position Paper.Maristella Agosti, Moira Allan, Ágnes Bene, Kathryn L. Braun, Luigi Campanella, Marek Chałas, Cheah Tuck Wing, Dragan Čišić, George Christodoulou, Elísio Manuel de Sousa Costa, Lucija Čok, Jožica Dorniž, Aleksandar Erceg, Marzanna Farnicka, Anna Grabowska, Jože Gričar, Anne-Marie Guillemard, An Hermans, Helen Hirsh Spence, Jan Hively, Paul Irving, Loredana Ivan, Miha Ješe, Isaac Kabelenga, Andrzej Klimczuk, Jasna Kolar Macur, Annigje Kruytbosch, Dušan Luin, Heinrich C. Mayr, Magen Mhaka-Mutepfa, Marian Niedźwiedziński, Gyula Ocskay, Christine O’Kelly, Nancy Papalexandri, Ermira Pirdeni, Tine Radinja, Anja Rebolj, Gregory M. Sadlek, Raymond Saner, Lichia Saner-Yiu, Bernhard Schrefler, Ana Joao Sepúlveda, Giuseppe Stellin, Dušan Šoltés, Adolf Šostar, Paul Timmers, Bojan Tomšič, Ljubomir Trajkovski, Bogusława Urbaniak, Peter Wintlev-Jensen & Valerie Wood-Gaiger - forthcoming
  The precarious rights of senior citizens, especially those who are highly educated and who are expected to counsel and guide the younger generations, has stimulated the creation internationally of advocacy associations and opinion leader groups. The strength of these groups, however, varies from country to country. In some countries, they are supported and are the focus of intense interest; in others, they are practically ignored. For this is reason we believe that the creation of a network of all these associations (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. O estatuto da astronomia em Aristóteles.Mariane Farias de Oliveira - 2020 - Prometheus 32:13-28.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  97
  Zagrożenie nauką bez cywilizacji: od wiedzy do mądrości (Polish translation of "The Menace of Science without Civilization: From Knowledge to Wisdom" (2012)).Nicholas Maxwell - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (189):269-294.
  We are in a state of impending crisis. And the fault lies in part with academia. For two centuries or so, academia has been devoted to the pursuit of knowledge and technological know-how. This has enormously increased our power to act which has, in turn, brought us both all the great benefits of the modern world and the crises we now face. Modern science and technology have made possible modern industry and agriculture, the explosive growth of the world’s population, global (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Ethica Eudemia I 6: O Método das Endoxa no Contexto da Ética Aristotélica.Mariane Farias de Oliveira - 2014 - XIII Semana Acadêmica Do PPG Em Filosofia da PUCRS.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Sōzein ta phainomena: a herança da astronomia antiga no método da Ética Eudêmia de Aristóteles.Mariane Farias de Oliveira - 2018 - Dissertation, Ufsm, Brazil
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Krytyka nauki przez odniesienie do holizmu wiedzy w myśli Seyyeda Hosseina Nasra oraz Ismaila al-Faruqiego.Justyna Figas-Skrzypulec - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (1):195-208.
  The paper presents a cognitive, educational and philosophical strategy, sometimes called reconstructionism (as it denotes e orts to reconstruct knowledge and science), proposed by a number of Muslim authors as a proper reaction to modern science. The pre‐modern background for this reaction is highlighted. Two examples are given: the Islamic science idea by Seyyed Hossein Nasr, and the Islamization of knowledge project by Ismail Raji al‐Faruqi. Their critique of Euro‐Atlantic science is based on its perceived e ects on society and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 241