Results for 'Mark Joseph Pascua Santos'

999 found
Order:
 1. 19 REBYU KONTRA COVID-19: Kalipunan ng mga Panunuring-aklat sa Agham Panlipunan, Teolohiya, at Panitikan.Mark Joseph Pascua Santos - 2021 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  hindi malabong maisip ng ilan na kawalang-saysay, kung hindi man pagaaksaya ng panahon, ang paglilimbag ng isang akda na nagsusulong sa kahalagahan ng pagbabasa ng mga aklat at pagkatuto pang ibang paksa na di-hamak na mas napapanahon at mas dapat pagtuunan ng pansin sa gitna ng isang pandaigdigang krisis? Kahawig din nito ang isyung kinaharap ni C.S. Lewis noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Makabuluhan pa ba ang pagaaral at pagkatuto sa gitna ng isang digmaang kahit kailan ay maaaring kumitil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Martes sa Escaler: Klase sa Historiograpiya ni Dr. Zeus Salazar.Mark Joseph Santos & Axle Christien Tugano - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan (BAKAS), Inc..
  Paunang Salita Ang kasalukuyang aklat ay produkto ng masigasig na pagsusumikap ng mga mag-aaral ng BA Kasaysayan sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa sa ilalim ng klase na Historiograpiya ni Dr. Zeus A. Salazar. Tinatangka nitong maitala para sa salinlahi ang mga kaganapan sa kanilang suplemental na klase tuwing Martes sa Bahay Escaler, ang tahanan ng kanilang Guro. -/- Magkagayumpaman, hindi ito talaga maitatangi sa mahabang kasaysayan ng pagtuturo ni Salazar. Ang pagkakatitikan/pagpapakatitikan higit sa lahat ay isa nang signature (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Ang 1872 sa Kasaysayan ng Pilipinas: Isang Pagsusuring Historiograpikal sa Ilang Pilipinong Historyador.Mark Joseph Santos - 2022 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 5 (1):74-88.
  Bilang pagpapahalaga sa GOMBURZA, sa okasyon ng ika-150 anibersaryo ng kanilang kamatayan, ang pag-aaral na ito ay nagsagawa ng isang preliminaryong pagbaybay sa samu't saring pagpapakahulugan at pagbibigay-saysay na ikinakabit sa 1872 sa historiograpiyang Pilipino. Sa partikular, siniyasat ng sanaysay ang kapookan ng 1872 sa balangkas historiograpikal ng ilang prominenteng historyador tulad nina Teodoro Agoncillo, Zeus Salazar, Renato Constantino, Reynaldo Ileto, John Schumacher, Horacio de la Costa, at iba pa. Liban dito, tiningnan din ang pagpapakahulugan sa 1872 ng iba pang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ang Attack on Titan ni Hajime Isayama Batay sa Iba't Ibang Pilosopikal na Pananaw.Mark Joseph Santos - 2022 - Dalumat E-Journal 8 (1):68-91.
  Dalawa sa mga hibla ng Pilosopiyang Filipino ay patungkol sa paggamit ng banyagang pilosopiya at pamimilosopiya sa wikang Filipino. Makatutulong ang dalawang ito tungo sa pagsasalin ng mga banyagang kaisipan sa talastasang bayan. Ang dalawang hiblang ito ang nais na ambagan ng kasalukuyang sanaysay, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rebyu sa isang halimbawa ng anime/manga na Hapon: ang Attack on Titan (AOT) ni Hajime Isayama. Gagamitin sa pagbasa ng AOT ang mga pilosopikal na pananaw ng ilang Aleman/Austrianong pilosoper/sikolohista na sina (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  87
  Kuwentong Buhay ng mga Kristiyano sa Panahon ng Batas Militar.Mark Joseph Santos - 2022 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (Special Issue: Perspectives on M):96-105.
  Ang sanaysay na ito ay isang deskriptibong pagbasa sa To Be in History: Dark Days of Authoritarianism na pinatnugutan ni Melba Padilla Maggay, sa lente ng “kuwentong buhay,” partikular na ang bersyon nito na dinalumat ni Clemen Aquino, isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng Sosyolohiyang Pilipino. Sisiyasatin ang saysay ng mga kuwentong buhay na nilalaman ng akda sa konteksto ng mga kontemporaryong reyalidad ng lipunang Pilipino, tulad ng rehimeng Duterte, pagsuporta ng mga Kristiyano sa mga represibong administrasyon, at pambabaluktot ng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  27
  Sarili, Kaugnay, Iba: Isang Eksposisyon sa Kapantasan ni Atoy Navarro sa Araling Kabanwahan.Mark Joseph Santos - 2022 - In Hugpungan: Katutubong Kaalaman at Interdisiplinaridad sa Panahon ng Krisis. Sta. Mesa, Manila: PUP Center for Philippine Studies. pp. 119-173.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ginhawa, Hanapbuhay, Himagsikan: Tungo sa Isang Pilipinong Pagdadalumat ng Katarungang Panlipunan/Katuwirang Bayan.Mark Joseph Santos - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (1):58-79.
  Founded upon ethnological studies on the concepts of ginhawa (well-being), hanapbuhay (livelihood), and himagsikan (revolution), the paper aims to provide an exploration on the possibility of a Filipino conceptualization of katarungang panlipunan (social justice) that is outside the bounds of Marxist theoretization. This essay insists that although Marxist theoretization of katarungang panlipunan is highly advanced, it is only one among many other possible versions of theorizing katarungang panlipunan. Since there is no concept that is possible to exist in the consciousness (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Kulturang Materyal bilang Batis at Larangan ng Kasaysayan.Mark Joseph Santos - 2018 - Saliksik E-Journal 7 (3):121-138.
  Namulat sa makipot na kasanayang disiplinal ng metodolohiyang pangkasaysayan na nakatuon sa pagsusuri ng mga dokumento sa arkibo, hindi pa katagalan mula nang mag umpisang mabatid ng mga historyador ang kahalagahan ng kulturang materyal sa kanyang larangan. Higit pa sa pagpapahalaga sa kulturang materyal bilang batis ng kasaysayan, paksa ng sinusuring aklat ang pagsasakasaysayan ng kulturang materyal bilang isang bagong larangan. Tinipon ng mga historyador na patnugot na sina Anne Gerritsen at Giorgio Riello sa Writing Material Culture History ang kontribusyon (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Mga Tomasino sa Pilosopiyang Pilipino: Ang Intelektuwal na Pamana ng mga Pangunahing Tomasinong Pilosoper sa Kasaysayan ng Pamimilosopiyang Filipino ni Emmanuel De Leon. [REVIEW]Mark Joseph Santos - 2021 - Dalumat 7:79-83.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Sarili, Kapwa, Iba: Ang Trikotomiya ni Zeus Salazar sa Pagpopook ng Kakanyahang Pilipino sa Kabihasnang Pan-Malayo at Austronesyano.Mark Joseph Santos - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (2):1-30.
  Ang sanaysay na ito ay isang pagsisiyasat sa rehiyunalistang batayan ng nasyonalistang historiograpiya ni Zeus Salazar. Isinagawa ito sa pamamagitan ng eksposisyon sa kanyang trikotomiya ng sarili, kapwa at iba. Ang mahabang panahon ng kolonyalismo ay nagdulot ng pagkakagapos ng kakanyahang Pilipino sa Kanluran. Nagkaroon ito ng samu’t saring implikasyon sa historiograpiyang Pilipino tulad ng pananaig ng tatluhang paghahati ng kasaysayan (prekolonyal-kolonyal-postkolonyal), labis-labis na pagtuon sa panahong kolonyal, at pagdakila sa mga banyagang impluwensya. Binaybay ang walong piling akda ni Salazar (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pantayong Pananaw: Kakaliwa, Kakanan o Didiretso?Mark Joseph Santos - 2021 - In Wensley Reyes & Alvin Campomanes (eds.), Pantayong Pananaw at Paninindigang Pulitikal. Quezon City: Limbagang Pangkasaysayan. pp. 88-96.
  Pantayong Pananaw: Kakaliwa, Kakanan o Didiretso?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  62
  Ang Historiograpiyang Third Way at ang Tugon ng Pantayong Pananaw: Isang Kritikal na Pagbasa sa Historiograpiya ni Resil Mojares.Mark Joseph Santos - 2021 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (4):199-216.
  Ang panunuring-aklat na ito ay interogasyon sa isang partikular na aspekto ng historiograpiya ni Resil Mojares. Sa pamamagitan ng pagbasa sa kanyang Interrogations in Philippine Cultural History bilang isang ehemplong tekstong historiograpikal, inilalatag ng panunuring-aklat na ito ang suhestiyon na mula sa punto-de-bista ng Pantayong Pananaw ay maituturing na malapit ang pagkakahawig ng historiograpiya ni Mojares sa balangkas pangkaisipan ng historiograpiyang Third Way. Binibigyang-tuon dito ang manaka-nakang puna ni Mojares sa tinatawag niyang “ethnonationalism”, na ang isa sa pinakamaunlad na anyo (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  61
  Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019.Mark Joseph Santos - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):46-92.
  Bilang “kathang-buhay” ni Zeus A. Salazar, ang tinaguriang Ama ng Pantayong Pananaw (PP) at ng Bagong Historiograpiyang Pilipino, hindi mauunawaan ang PP nang hiwalay sa kanyang akademikong talambuhay. Kaya naman mainam na baybayin angkasaysayan ng Pantayong Pananaw sa konteksto ng kapantasanni Salazar. Maaaring hatiin ang kasaysayan ng PP sa konteksto ng kapantasan ni Salazar sa limang yugto, gamit ang metapora ng paglago ng halaman: 1. Panahon ng Pagpupunla ng mga ideyang magiging batayang kaisipan ng PP sa hinaharap, mula sapagpasok ni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  22
  Southeast Asian Studies and the Nationalist Tradition: Evaluating the Historiographical Contribution of Zeus A. Salazar in Building Pan-Malayan Identity.Mark Joseph Santos - 2019 - Regional Journal of Southeast Asian Studies 4 (1):77-78.
  One of the early propositions on the nature of Southeast Asia comes from George Coedes’ 1968 The Indianized states of Southeast Asia, which assumes that Southeast Asia and its identity construction resulted from the region’s passive acceptance of culture from India and China. Such is the case that that the cultural landscape of the region becomes a mere accumulation of external influences. Robert Redfield’s notion of “great and little traditions” that Southeast Asian historians used in examining and understanding Southeast Asian (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  40
  Dekolonisasyon at ang Kapantasang Pilipino: Isang Pagbasa sa Kasaysayang Intelektuwal ni Charlie Samuya Veric. [REVIEW]Mark Joseph Santos - 2021 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 4:83-89.
  Sa pag-aaral ukol sa kasaysayang intelektuwal ng mga nasyunalistang diskurso sa akademya, kadalasang nagsisimula ang mga mananaliksik sa Dekada 70s, partikular sa tinaguriang mga kilusang pagsasakatutubo sa Unibersidad ng Pilipinas. Hindi gaanong napagtutuunan ng pansin sa mga publikasyon ang ugat ng mga nasyunalistang diskursong ito sa mga taon bago ang Dekada 1970s. Sa bagong akda ni Charlie Samuya Veric na Children of the Postcolony (COTP), tinangka niyang punan ang patlang na ito sa kasaysayang intelektuwal ng bansa, sa pamamagitan ng pagtuon (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  36
  Ang Retorika ng Rehimeng Duterte at ang Kulturang Pilipino: Isang Kasong Pag-aaral sa Pagbabanggaan ng Burukrasya at Kultura.Mark Joseph Santos - 2017 - Historical Bulletin 51:50-92.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sarili, Kapwa, Iba: Ang Trikotomiya ni Zeus Salazar sa Pagpopook ng Kakanyahang Pilipino sa Kabihasnang Pan-Malayo at Austronesyano.Mark Joseph P. Santos - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (2):1-30.
  This essay is an analysis of the regionalist basis of Zeus Salazar’s nationalist historiography. It is accomplished through the exposition of his trichotomy of sarili (self), kapwa (shared self), and iba (other). The long period of colonization caused the bondage of Filipino identity to the West. It brought various implications to Filipino historiography such as the triumph of the tripartite partition of history (precolonial-colonial-postcolonial), excessive focus on colonial period, and veneration of foreign influences. It surveyed eight selected works by Salazar (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  26
  Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019.Mark Joseph P. Santos - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):46-92.
  Bilang “kathang-buhay” ni Zeus A. Salazar, ang tinaguriang Ama ng Pantayong Pananaw (PP) at ng Bagong Historiograpiyang Pilipino, hindi mauunawaan ang PP nang hiwalay sa kanyang akademikong talambuhay. Kaya naman mainam na baybayin angkasaysayan ng Pantayong Pananaw sa konteksto ng kapantasanni Salazar. Maaaring hatiin ang kasaysayan ng PP sa konteksto ng kapantasan ni Salazar sa limang yugto, gamit ang metapora ng paglago ng halaman: 1. Panahon ng Pagpupunla ng mga ideyang magiging batayang kaisipan ng PP sa hinaharap, mula sapagpasok ni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  65
  Mga Salik sa Pagkabigo ng Protestantismo na Lumaganap sa Pilipinas noong Panahon ng Kolonyalismong Amerikano.Mark Joseph Santos - 2023 - Yaman Digital History.
  Nang masakop ng Estados Unidos ang Pilipinas, dumating sa bansa ang isa pang uri ng Kristiyanismo na iba sa bitbit ng mga Espanyol-ang Protestantismo (na nagsimulang isilang noong ika-16 na dantaon sa Europa sa pamumuno nina Luther, Calvin, at Zwingli). Salaysay ni T. Valentino Sitoy (1989, iii, 7-11), 1899 unang dumating ang mga misyonerong Protestante sa Pilipinas, na kinabibilangan ng mga Presbyterian, Baptist, at Methodist. Kalaunan ay sinundan ito ng pagdating ng mga Episcopalian, Seventh-Day Adventist, United Brethren, Disciples, Christian and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  77
  Ang Phallokrasiya ni Duterte sa Midya bilang Mang Kanor ng Politikang Pilipino.Axle Christien Tugano & Mark Joseph Santos - 2022 - Talastasan: A Philippine Journal of Communication and Media Studies 1 (2):30-49.
  Pinagtibay ng administrasyong Duterte ang pananangkapan sa mga birong itinuring na pampasiglang bilang sa tuwing kinakausap ng pangulo ang taumbayan sa midya. Kaya’t tila isang melodramatiko o mala-teledramang inaabangan ng mga manonood at tagapakinig ang bawat pahayag ni Duterte habang pinamamayani ng huli ang mga 'birong' nagpapatingkad sa impunidad ng karahasan sa kababaihan, misogynista, at sexismo. Sa ilang pagkakataon, literal na ibinida ng populistang pangulo ang kaniyang phallus o titing nakatayo bilang larawan ng pagiging lalaki, matapang, at malakas at upang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. How to study adaptation (and why to do it that way).Mark E. Olson & Alfonso Arroyo-Santos - 2015 - Quarterly Review of Biology 90 (2):167-191.
  Some adaptationist explanations are regarded as maximally solid and others fanciful just-so stories. Just-so stories are explanations based on very little evidence. Lack of evidence leads to circular-sounding reasoning: “this trait was shaped by selection in unseen ancestral populations and this selection must have occurred because the trait is present.” Well-supported adaptationist explanations include evidence that is not only abundant but selected from comparative, populational, and optimality perspectives, the three adaptationist subdisciplines. Each subdiscipline obtains its broad relevance in evolutionary biology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Technological Seduction and Self-Radicalization.Mark Alfano, Joseph Adam Carter & Marc Cheong - 2018 - Journal of the American Philosophical Association (3):298-322.
  Many scholars agree that the Internet plays a pivotal role in self-radicalization, which can lead to behaviours ranging from lone-wolf terrorism to participation in white nationalist rallies to mundane bigotry and voting for extremist candidates. However, the mechanisms by which the Internet facilitates self-radicalization are disputed; some fault the individuals who end up self-radicalized, while others lay the blame on the technology itself. In this paper, we explore the role played by technological design decisions in online self-radicalization in its myriad (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 23.  43
  Through the Lens of Virtual Students: Challenges and Opportunities.Joseph A. Villarama, John Paul E. Santos, Joseph P. Adsuara, Jordan F. Gundran & Marius Engelbert Geoffrey C. Castillo - 2022 - International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 21 (10):109-138.
  Quarantines and virtual learning became necessary as a result of the COVID-19 pandemic. This study investigates the challenges and opportunities in virtual classes; and how they affect the academic goals. There were 150 secondary students from Junior and Senior High School levels of education in the Philippines, who were deliberately selected; and they participated in the quantitative online survey that used a 62-item self-made 4-point Likert scale questionnaire, with 0.81 reliability coefficients. The data were evaluated by means of the percentage, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. The phylogeography debate and the epistemology of model-based evolutionary biology.Alfonso Arroyo-Santos, Mark E. Olson & Francisco Vergara-Silva - 2014 - Biology and Philosophy 29 (6):833-850.
  Phylogeography, a relatively new subdicipline of evolutionary biology that attempts to unify the fields of phylogenetics and population biology in an explicit geographical context, has hosted in recent years a highly polarized debate related to the purported benefits and limitations that qualitative versus quantitative methods might contribute or impose on inferential processes in evolutionary biology. Here we present a friendly, non-technical introduction to the conflicting methods underlying the controversy, and exemplify it with a balanced selection of quotes from the primary (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25. Practice oriented controversies and borrowed epistemic support in current evolutionary biology. The case of phylogeography.Alfonso Arroyo-Santos, Mark E. Olson & Francisco Vergara-Silva - 2015 - Perspectives on Science 23 (3):310-334.
  Although there is increasing recognition that theory and practice in science are often inseparably intertwined, discussions of scientific controversies often continue to focus on theory, and not practice or methodologies. As a contribution to constructing a framework towards understanding controversies linked to scientific practices, we introduce the notion of borrowed epistemic credibility, to describe the situation in which scientists exploit fallacious similarities between accepted tenets in other fields to garner support for a given position in their own field. Our proposal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Perfectly Marked, Fair Tests with Unfair Marks.Joseph S. Fulda - 2009 - The Mathematical Gazette 93 (527):256-260.
  Shows how, as a consequence of the Arrow Impossibility Theorem, objectivity in grading is chimerical, given a sufficiently knowledgeable teacher (of his students, not his subject) in a sufficiently small class. -/- PDF available from JStor only; permission to post full version previously granted by journal editors and publisher expired. -/- Unpublished reply posted gratis.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Emergency care research ethics in low- and middle-income countries.Joseph Millum, Blythe Beecroft, Timothy C. Hardcastle, Jon Mark Hirshon, Adnan A. Hyder, Jennifer A. Newberry & Carla Saenz - 2019 - BMJ Global Health 4:e001260.
  A large proportion of the total global burden of disease is caused by emergency medical conditions. Emergency care research is essential to improving emergency medicine but this research can raise some distinctive ethical challenges, especially with regard to (1) standard of care and risk–benefit assessment; (2) blurring of the roles of clinician and researcher; (3) enrolment of populations with intersecting vulnerabilities; (4) fair participant selection; (5) quality of consent; and (6) community engagement. Despite the importance of research to improve emergency (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Strategic planning and staff management as determinants of post-graduate programmes' effectiveness in universities.Mary Mark Ogbeche, Kelechi Victoria Emeribe, Stella Asu-Okang, Caroline Ephraim Etim & Valentine Joseph Owan - 2021 - Universal Journal of Educational Research 9 (12):1962-1970.
  This study linked strategic planning and staff management relatively and cumulatively to the effectiveness of post-graduate programmes at two public Nigerian universities. The study was directed by the formulation and testing of three null hypotheses. The entire population of 157 administrators (including 24 deans and 133 HODs) participated in a survey, where a questionnaire was used to elicit responses. The questionnaire was designed by the researcher but validated by five experts. The reliability for internal consistency was determined using Cronbach’s alpha, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  82
  Professional variables and staff readiness to utilise internet-based channels for research communication in an Era of Covid-19.Valentine Joseph Owan, Levi Udochukwu Akah, Ogbeche Mary Mark & Moses Eteng Obla - 2021 - Library Philosophy and Practice (E-Journal) 2021:Article 5863.
  This study assessed the professional variables of academic staff in African varsities and their readiness to Utilise Internet-Based Channels for Research Communication in an era of Covid-19. Drawing from Maslow’s hierarchy of needs theory, the study was guided by four null hypotheses. The quantitative research method based on the virtual cross-sectional survey design was adopted. A total of 8,591 academics in African universities were the targeted demographic of this study. However, data were collected from a virtual snowball sample of 1,977 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. "Purple Haze: The Puzzle of Consciousness" by Joseph Levine, "Phenomenal Consciousness: A Naturalistic Theory" by Peter Carruthers, and "The Nature of Consciousness" by Mark Rowlands. [REVIEW]Tim Crane - 2002 - Times Literary Supplement 5176:9-10.
  The Vienna Circle was a group of scientifically-minded philosophers, many physicists by training, who in the 1920s and 30s developed the cluster of philosophical doctrines known as Logical Positivism. Among the Circle’s most distinguished members were Rudolf Carnap and Herbert Feigl, each of whom emigrated to America during the Nazi era. It is said that Feigl, the author of an important 1958 monograph defending a materialist approach to the mind-body problem, once gave a visiting lecture on the problem of consciousness (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. How Payment For Research Participation Can Be Coercive.Joseph Millum & Michael Garnett - 2019 - American Journal of Bioethics 19 (9):21-31.
  The idea that payment for research participation can be coercive appears widespread among research ethics committee members, researchers, and regulatory bodies. Yet analysis of the concept of coercion by philosophers and bioethicists has mostly concluded that payment does not coerce, because coercion necessarily involves threats, not offers. In this article we aim to resolve this disagreement by distinguishing between two distinct but overlapping concepts of coercion. Consent-undermining coercion marks out certain actions as impermissible and certain agreements as unenforceable. By contrast, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 32.  47
  Caution: There is No COVID 19 Article in this Issue.Joseph Reylan Viray - 2020 - Mabini Review 9:i-iv.
  The year 2020 was arguably the most disruptive in modern history. It has a profound impact on research and pedagogy. There was a dramatic increase of COVID-19 scholarship within the areas of health science, social science, and humanities. Slavoj Zizek, a radical philosopher, was one of the first scholars to write a book on pandemic outside of natural and pure science (Zizek 2020). The book was published approximately 100 days after China informed the World Health Organization that the then-unnamed virus (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. HPV and the Ethics of CDC’s Vaccination Requirements for Immigrants.Mark Navin - 2015 - Kennedy Institute of Ethics Journal 25 (2):111-132.
  Joseph Carens’ groundbreaking article on immigration ethics begins with the observation that “[b]orders have guards and the guards have guns”. I begin my article with a similar observation: border guards have syringes. Aliens who do not want to be turned away by a border guard’s gun must often agree to be injected with vaccines. While Carens challenges the popular consensus that states have an expansive moral right to forcibly restrict migration, my focus is narrower. I will evaluate the claim (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  75
  John Locke on the Relation of Language in Man's Acquisition of Knowledge.Robert Joseph Wahing -
  According to one of the greatest Greek philosophers in history, Aristotle, all men by nature desire to know. Human beings are in the pursuit for knowledge and truth. Across the history of philosophy, many thinkers provided various views in understanding the human cognition. In man’s search for knowledge, it is inevitable to resort to language in the sense that it is the principal method of human communication. In this paper, the researcher will try to investigate the relation of language in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Reid and Priestley on method and the mind.Alan Tapper - 2002 - Philosophical Quarterly 52 (209):511-525.
  Reid said little in his published writings about his contemporary Joseph Priestley, but his unpublished work is largely devoted to the latter. Much of Priestley's philosophical thought- his materialism, his determinism, his Lockean scientific realism- was as antithetical to Reid's as was Hume's philosophy in a very different way. Neither Reid nor Priestley formulated a full response to the other. Priestley's response to Reid came very early in his career, and is marked by haste and immaturity. In his last (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 36. The Threshold of The Invisible: Said, Conrad, and Imperialism.Russell Ford - 2006 - Philosophy Today 50 (4):463-476.
  Joseph Conrad’s Heart of Darkness is a frequent point of reference for Edward Said’s investigations into the various forces that structure and define the encounter of imperial societies with others. In Culture and Imperialism, Said explains the importance of Conrad’s novella by linking it to his concept of culture as the aesthetic acme of a society that simultaneously marks it and divides it from others. In Heart of Darkness, Said claims, we have a narrative that challenges its own imperial (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Weaseling and the Content of Science.David Liggins - 2012 - Mind 121 (484):997-1005.
  I defend Joseph Melia’s nominalist account of mathematics from an objection raised by Mark Colyvan.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 38. Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias.Eugen Bleuler - 1950 - New York, USA: International Universities Press.
  "Our literature is replete with complaints about the chaotic state of the systematics of psychoses and every psychiatrist knows that it is impossible to come to any common understanding on the basis of the old diagnostic labels. ... Thus, not even the masters of science can make themselves understood on the basis of the old concepts and with many patients the number of diagnoses made equals the number of institutions they have been too. ... Errors are the greatest obstacles to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   59 citations  
 39. O que é metafísica.Jaimir Conte & Oscar Federico Bauchwitz - 2011 - Natal, RN, Brasil: Editora da UFRN.
  Atas do III Colóquio Internacional de Metafísica. [ISBN 978-85-7273-730-2]. Sumário: 1. Prazer, desejo e amor-paixão no texto de Lucrécio, por Antonio Júlio Garcia Freire; 2. Anaximandro: física, metafísica e direito, por Celso Martins Azar Filho; 3. Carta a Guimarães Rosa, por Cícero Cunha Bezerra; 4. Ante ens, non ens: La primacía de La negación em El neoplatonismo medievel, por Claudia D’Amico; 5. Metafísica e neoplatonismo, por David G. Santos; 6. Movimento e tempo no pensamento de Epicuro, por Everton da (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Schopenhauer's Understanding of Schelling.Alistair Welchman & Judith Norman - 2020 - In Robert Wicks (ed.), The Oxford Handbook of Schopenhauer. Oxford, UK: pp. 49-66.
  Schopenhauer is famously abusive toward his philosophical contemporary and rival, Friedrich William Joseph von Schelling. This chapter examines the motivations for Schopenhauer’s immoderate attitude and the substance behind the insults. It looks carefully at both the nature of the insults and substantive critical objections Schopenhauer had to Schelling’s philosophy, both to Schelling’s metaphysical description of the thing-in-itself and Schelling’s epistemic mechanism of intellectual intuition. It concludes that Schopenhauer’s substantive criticism is reasonable and that Schopenhauer does in fact avoid Schelling’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. The Philosophical Work of Mark Sharlow: an Introduction and Guide.Mark F. Sharlow - manuscript
  Provides an overview of Mark Sharlow's philosophical work with summaries of his positions. Includes references and links to his writings.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Selected Writings of Mark Pettinelli.Mark Pettinelli - manuscript
  The best writing of Mark Pettinelli, about cognitive psychology, cognitive science, etc.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The Collected Works of Mark Rozen Pettinelli [2006-2015].Mark Pettinelli - manuscript
  This collection of articles is almost all of the psychological writings of Mark Pettinelli.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Homo Sapience Joseph II.Joseph Abela - 2010 - Matador.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  52
  Research Notes of Mark Pettinelli.Mark Pettinelli - manuscript
  Research notes of Mark Pettinelli about cognitive science, cognitive psychology.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The Unfinishable Scroll and Beyond: Mark Sharlow's Blogs, July 2008 to March 2011.Mark F. Sharlow - manuscript
  An archive of Mark Sharlow's two blogs, "The Unfinishable Scroll" and "Religion: the Next Version." Covers Sharlow's views on metaphysics, epistemology, mind, science, religion, and politics. Includes topics and ideas not found in his papers.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  21
  Mental Notes of Mark Pettinelli.Mark Pettinelli - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Homo Sapience Joseph II.Joseph - 2004 - Matador.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. My Final Analysis of Everything - including Emotions, Feelings and Thoughts - By Mark Rozen Pettinelli.Mark Pettinelli - 2020
  This article is one of the final works of Mark Pettinelli and discusses feelings, emotions and cognitive psychology.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. From Outside of Ethics Richard, Mark . When Truth Gives Out . Oxford: Oxford University Press, 2008. Pp. 184. $55.00 (cloth).Andrew Alwood & Mark Schroeder - 2009 - Ethics 119 (4):805-813.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999