Results for 'Metafizik'

13 found
Order:
 1. Metafizik ve Epistemolojik Solipsizm Üzerine Eleştirel Bir İnceleme.Alper Bilgehan Yardımcı - 2015 - Mavi Atlas 1 (4):190-200.
  Bu makalede solipsizmin argümanlarının metafizik ve epistemolojik düzlemlerde geçerli olup olmadığı değerlendirilecektir. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak solipsizmin şüphecilikle ilişkisi bağlamında tarihsel arka planı verilecek, Rene Descartes ve George Berkeley’in solipsizmin teorik açıdan derinleşmesini mümkün kılan savlarına da yer verilecektir. Ardından George Edward Moore ve Hilary Putnam’ın solipsizme karşı kullanılabilecek argümanları ele alınacak ve son olarak solipsizm eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Makalenin temel argümanı solipsizmin ne metafizik ne de epistemolojik açıdan gerekçelendirilebileceğidir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Izazov skepticizma: Utjecaj Humeove metafizike i moralne filozofije u Europi 18. stoljeca [The Challenge of Skepticism: The Influence of Hume's Metaphysics and Moral Philosophy in 18th-Century Europe].Matko Globačnik - 2016 - Zagreb, Croatia: Croatian Philosophical Society.
  Summary, page 467: "This book is concerned with the influence of Hume’s metaphysics and moral philosophy in 18th-century Europe and it is divided into two main parts. The first part is focused on the exposition of Hume’s metaphysics and moral philosophy in their historical context, because this topic is still mostly unknown in Croatia. The second part deals with the influence of Hume’s metaphysics and moral philosophy on selected European thinkers of the Age of Enlightenment until the beginning of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  64
  Hume’un Nedensellik, Tümevarım ve Metafizik Problemi.Saniye Vatansever - 2021 - Felsefi Düsün 16 (16):1-30.
  Bu makalede David Hume’un nedensellik ve tümevarımsal çıkarımların akılsal gerekçelendirilmesine karşı eleştirileri incelenecek ve bu eleştirilerin geleneksel metafiziğin olanaklılığına dair temel bir probleme işaret ettiği savunulacaktır. Hume’un nedensellik ilkesine ve bu ilkenin ima ettiği zorunlu nedensel ilişkilerin varlığına dair eleştirel argümanları ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek, nedensellik probleminin nasıl olup da bizi tümevarımsal çıkarımlarımızın gerekçelendirilmesiyle ilgili olan tümevarım problemine götürdüğü gösterilecektir. Görüleceği gibi, Hume’a göre nedensellik ve tümevarımsal çıkarımların ortak problemi her ikisinin de genel geçer doğrular olarak kabul edilen ancak (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zasnivanje novovekovne metafizike u stavu cogito ergo sum.Hristina Banic - 2020 - Čemu 15 (26):50-66.
  The author aims to show how the foundation of modern metaphysics took place. In order to achieve that, it will be crucial to understand the meaning of the first principle, which carries the entire metaphysical construction. The principle in question will be formulated as cogito ergo sum. It will be necessary to master the framework in which the principle appears because we are trying to talk about a complete project that has its meaning only in its entirety. In addition to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi). [REVIEW]Emrah Kaya - 2017 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (36):225-231.
  Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi), Turgut Akyüz, İstanbul: Ravza Yayınları, 2017, 255 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Bir, bir şey değildir: post-metafizik düşüncede birlik ve çokluğun akıbeti.Jussi Backman - 2017 - Sabah Ülkesi: Üç Aylık Kültürsanat Ve Felsefe Dergisi (51):16-19.
  Translated into Turkish by Mustafa Yalçınkaya.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dedukcija moralnosti i slobode u Kantovoj etici.Milica Smajevic Roljic - 2020 - Theoria: Beograd 63 (1):29-42.
  U trećem odseku Zasnivanja metafizike morala Kant nastoji da, na osno­ vu ideje o nužnom pretpostavljanju slobode, pruži dedukciju vrhovnog moralnog prin­ cipa i da dokaže njegovo objektivno važenje. Tri godine kasnije, u Kritici praktičkog -/- uma, on eksplicitno poriče mogućnost izvođenja navedene dedukcije i promenom meto­ doloških postavki pokušava da pokaže da svest o moralnom zakonu kao činjenici uma -/- predstavlja osnovu za dedukciju slobode. U ovom radu ćemo zastupati stav da direktan -/- kontrast između dva Kantova teksta jasno (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  63
  Kant Felsefesinde Çoklu Ben'in Birleştiricisi Olarak Zaman.Funda Neslioglu Serin - 2014 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1 (17):171-185.
  ÖZ Bu yazıda Kant’ın zaman kuramını inceleyecek ve zaman kuramının, ben’i zamansal bir yapıda nasıl kurduğunu göstermeye çalışacağım. Kant'ın Arı Usun Eleştirisi’nde ortaya koyduğu zaman kuramında zaman, tüm görülerin temelinde zorunlu bir tasarım olarak bulunur ve a priori verilidir. Kant’ın genel bilgi kuramı içerisinde zaman, duyusal deneyimden türetilmiş bir kavram değil, arı usun a priori bir kavramı ve deneyime ilişkin düşünmemizi olanaklı kılan a priori bir görü olarak varsayılmaktadır. Öte yandan, zamanı iç duyunun a priori bir görüsü olarak ve iç (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  78
  Analitik felsefe üzerine bir inceleme.Enis Bilgin - 2022 - Dissertation, Kastamonu Üniversitesi
  Ortaçağın dine yani kiliseye dayalı yaklaşımı pek çok alanda etkili olmuştur. Dinin bu yoğun etkisinden bilim de nasibini almıştır. O yıllarda yapılan bazı icad, keşif, kilise tarafından kabul edilmemiş hatta o keşfi yapan bilim adamı, dışlanarak cezalandırılmıştır. Başta dinin yoğun tesiri olmak üzere ekonomik ve kültürel nedenlerden dolayı felsefe de doğal olarak idealizmi benimsemek zorunda kalmıştır. On sekizinci yüzyılda başlayan Aydınlanma ile artık felsefe de akla ve bilime göre ilerlemeye başlamıştır. Onlar için felsefe artık tamamen metafizik üzerine kurulu değildir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Is Human Emancipation through Technology Possible?Kurtul Gülenç & Mete Han Arıtürk - 2016 - Synthesis Philosophica 31 (1):83-103.
  Abstract in English, German, French and Croatian -/- In the paper “The ‘Bubbling Up’ of Subterranean Politics in Europe”, which was published in 2013 in the Journal of Civil Society, Mary Kaldor and Sabine Selchow attempted to reveal the specific qualities of the uprisings which emerged after the year 2010 in some European countries, such as Germany, Spain, Italy, England etc. According to the authors, the mode of organization which forms the main body of these emancipatory movements obtains its basic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Kant’ın Eleştiri Öncesi Düşünceleri: Genel Bir Bakış [Kant’s Pre-Critical Thoughts: A General Outline].Ümit ÖZTÜRK - 2014 - Mavi Atlas 3 (3):87-98.
  Kant’ın 1781 tarihli Saf Aklın Eleştirisi adlı çalışmasına kadar geçen felsefî kariyeri, genel olarak literatürde, onun “eleştiri öncesi” dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin belirleyici unsuru, Kant’ın bir taraftan Newton fiziki diğer taraftan da Leibniz-Wolff metafiziki ile sürekli boğuşmasıdır. Bu süreç içerisinde Kant, aynı zamanda, hernekadar berrak ve keskin bir biçimde formüle edilmese de “eleştirel felsefe”ye doğru giden ilk açılımları da sunar. Bu çalışmanın amacı, Kant’ın sözü edilen düşünce dönemini mercek altına alarak onun “eleştiri öncesi” düşüncelerine dâir genel bir perspektif çizmektir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  65
  O logici i metafizici vremena [On the logic and metaphysics of time].Srećko Kovač - 2009 - In Damir Barbarić (ed.), Vrijeme metamorfoza: uz 'Metamorfoze metafizike' Marijana Cipre [The Time of Metamorphoses : on the 'Metamorphoses of Metaphysics' by Marijan Cipra]. Zagreb: Matica hrvatska. pp. 33-59.
  The basic principles of Cipra's metaphysics (according to his book "Metamorphoses of Metaphysics") are analyzed with respect to Cipra's request for the revision of classical logical principles (of identity, excluded middle and contradiction). In Cipra's metaphysics, the principle of identity holds for being, necessity and past only, the principle of excluded middle does not hold for coming-to-be, possibility and present, and the principle of contradiction does not hold for the actuality, reality (freedom) and future. A propositional and first-order temporal model (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark