Results for 'Musa Yan��k'

1000+ found
Order:
 1. Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - İnsan, Din Ve Erdemlilik.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. KÖTÜLÜK PROBLEMİ VE ATEİZM: YUJİN NAGASAWA’DA SİSTEMATİK KÖTÜLÜK PROBLEMİ.Musa Yanık - 2021 - Felsefe Dünyasi 1 (73):356-378.
  Ateistlerin teizmi reddetme gerekçeleri, genellikle kötülük sorununun teizme karşı en güçlü argüman olduğunu iddia etmelerinde yatmaktadır. Nitekim ateizme göre teizm, bu soruna başarılı bir şekilde cevap verememektedir. Bununla birlikte kötülük sorununun sadece teistler için bir problem olmadığı iddia edilebilir. Bizde bu makale içerisinde bu savdan yola çıkarak, yakın dönemde Yujin Nagasawa’nın geliştirdiği “sistematik kötülüğün varoluşsal sorunu” açısından bu iddiayı ele almaya çalıştık. Bu sorun, başlangıçta, yalnızca dünyadaki belirli olayların veya belirli olay türlerinin kötü olduğunu değil, aynı zamanda insan varoluşunun dayandığı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Tanrı, Özgürlük ve Kötülük.Musa Yanık - 2022 - Ankara, Türkiye: Fol Yayınları.
  Alvin Plantinga'nın God, Freedom and Evil kitabının çevirisi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  98
  R.K. N*r*yan on fake Chernobyl poetry and two reasons for pastiche.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I predict a reaction within the English literary world if Ukrainian poets head to England owing to war. I also identify two reasons for pastiche. I attempt to do so by means of a pastiche of a notable writer from the Indian sub-continent, for a version of one of these reasons.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  88
  R.K. N*r*yan on the invasion of Ukraine and specialization.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I present a challenge to Adam Smith’s specialization recommendations, at least according to the “unzany” interpretation suggested by his famous pin factory example. I present it while attempting the style of a notable fiction writer from the Indian sub-continent, as befits the challenge. I have adapted the style slightly for the Western setting.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  96
  Are lectures obsolete? By R.K. N*r*yan.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper responds to the question of whether the Internet has made lectures obsolete and Matthew Pickles’ investigation of why lectures persist. It is written as a pastiche of R.K. Narayan, about whom a somewhat parallel question is probably asked. Pickles refers to a logic lecturer so dry people went swimming, and a pastiche approach is an alternative.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (An Empirical Study On The Relationship Between Occupational Burnout And Tendency Of Religiosity) - Turkish.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (8):365-383.
  .........................Turkish ....................... Çalışmanın konusu dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik arasındaki ilişkidir. Dindarlık eğilimine göre meslekî tükenmişlik düzeyinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ise çalışmanın temel problemini oluşturmuştur. Bu bağlamda meslekî tükenmişlik düzeyini ve dindarlık eğilimini belirlemek için kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Elde edilen meslekî tükenmişlik ve dindarlık eğilimi verilerinden yola çıkarak bu iki değişkenin ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Frekans, Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü Varyans AnaliziANOVA testleri kullanılmıştır. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Japon Masalları Bağlamında Değerler Eğitimi.Peren Ercan & Remzi Yavaş Kıncal - 2022 - In Yücel Gelisli (ed.), ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EGITIM BILIMLERI KONGRESI BILDIRI KITABI. Ankara, Turkey: Yurtdısı Türkler ve Akraba Topluluklar Baskanlıgı Yayınları. pp. 18-33.
  İnsanın içinde yer aldığı toplumsal yaşam, kültürel değerlerin oluşmasına yol açmaktadır. Yaşanılan topluma dayalı bir şekilde oluşturulan değerler, yaşamın temel ölçütleri olarak ön plana çıkmaktadır. Değerler, önceki dönemlerde yalnızca yerel düzeyde kabul görürken, toplumsal değişim süreciyle birlikte ulusal ve küresel boyuta da taşınmıştır. Değerlerin sonraki nesillere aktarılması ve bireylerin olumlu değerleri benimseyip geliştirerek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak değerler eğitimi olarak ifade edilmektedir. Değerler eğitiminin sonucunda birey yerel anlamda yaşadığı toplumu, evrensel anlamdaysa yaşadığı dönemi yansıtmaktadır. Yeni nesillere değerler eğitiminin verilmesinde farklı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Aile Farkındalık Programının Etkililiği: Bir Karma Yöntem Araştırması.Seçkin GÖK & Kasım Yildirim - 2023 - Ana Dili Eğitimi Dergisi 11 (1):135-158.
  Bu çalışmanın amacı, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik aile farkındalık programının (OKGYAFP) çocukta okuma kültürü oluşturmaya yönelik aile yeterliliğine etkisini belirlemek ve ailelerin OKGYAFP deneyimlerinin okuma kültürü oluşturmaya yönelik yeterliliklerini nasıl değiştirdiğini keşfetmektir. Bu nedenle çalışmada karma yöntem araştırma desenlerinden açımlayıcı sıralı karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Nitel aşamasında ise odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun katılımcılarını Aydın ili Köşk ilçesinde bulunan bir devlet okulunun iki 2. sınıf şubesinin gönüllü velileri (n=30) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Mantığın zaman tüneli.Besim Karakadılar - 2011 - Felsefe Dünyasi 54:117-122.
  Mantık tarihi ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana matematiğin temelleriyle ilgili soruların yanıtlanmasına sahne olmuştur. Bugün tarihsel gelişiminin bir sonucu olarak mantık bilgisayar kullanımı aracılığıyla yaşam ile etkileşmektedir. Bu yazıda söz konusu etkileşimin geleceğine ilişkin bilgisel ufukların geçmişte hangi soruları yanıtlamak amacıyla belirlendiği çok kısaca özetlenmektedir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  58
  Türk romanında baba algısının incelenmesi.Sümeyye Yazıcı - 2022 - Dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Baba, bireyin anneyle birlikte temel tamamlayıcısı olması bakımından önemli ve merkezi bir unsurdur. Yaşam düzleminde baba; biyolojik, sosyolojik ve geleneksel kökene sahiptir. Birey ve toplum yaşamının yansıma alanlarından biri olan roman türünde görüngülenen babalık kavramının edebi düzlemde açımlanması, evren, ev, aile, toplum, Tanrı, otorite/ devlet, biyolojik ve duyuşsal babalar biçimindedir. Genetik yaratımın başat ögesi olmanın yanı sıra fizyolojik gerçeğin aşımıyla özneleşen bu kimlik görünümü bilinç ve bilinçdışındaki yansıları bireyin kozmik dünyasını ve aidiyet alanını inşa eder. Kendinden öncenin yok sayılmasının imkânsız (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. bilim tarihinde kadınların temsili: rosalind franklin örneği.Mehmet Cem kamözüt - 2020 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 13 (1):31-53.
  Tarihin nesnel olarak yazılamayacağının fark edilmesinin ardından bilim tarihi yazımında da bazı dönüşümler olmuştur. Bu değişiklikler genellikle olumlu olsa da bazı tarih yazımı tartışmaları bilim tarihi metinlerine yeterince yansımamıştır. Bu yazıda Rosalind Franklin örneği üzerinden kadın bilimcilerin bilim tarihinde nasıl ele alındığını tartıştım. Kadınlara bilim tarihinde hak ettikleri yeri verme çabamız sırasında bilim tarihçileri olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini ele aldım. Özellikle vurguladığım noktalar bilimsel araştırma biçimlerinin doğru yansıtılması, kurumsal ayrımcılıkların üstünün örtülmesinden kaçınılması ve ele alınan figürün bilime katkısının açıkça (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  93
  Modern rasyonalizm ve zihin–beden problemi.Mustafa Efe Ateş - 2023 - Felsefelogos 80:153-172.
  Zihin–beden problemi felsefenin en köklü ve temel problemlerinden biridir. Köklü geçmişine rağmen probleme getirilen yanıtlar hususunda felsefe literatüründe bütünüyle bir uzlaşımın olmadığını söylemek ise pekâlâ mümkündür. Zihin–beden problemi en basit haliyle şöyle ifade edilebilir: Birbirinden her özelliği ile ayrılan zihin ve beden birbirlerini etkiler mi ve eğer etkiler ise bu etkileşim nasıl olmaktadır? Neredeyse her felsefi mesele gibi, zihin–beden probleminin geçmişi de Antik Grek felsefesine kadar götürülebilir. Ancak söz konusu problem ile ilgili yapılmış detaylı çalışmalar ilk olarak rasyonalist filozoflar tarafından (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Türki̇ye'de di̇n psi̇koloji̇si̇ alaninda yapilan li̇sansüstü tezler üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme.Kenan Sevinç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):243-243.
  Bu çalışmada, Türkiye’de 1963 ile 2012 yılları arasında din psikolojisi alanında yapılan ve hala devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin analizler yer almaktadır. Bunun yanında din psikolojisinin Türkiye’de akademide yer alışına dair kısa bir tarihçe vardır. Bu çalışmanın amacı, din psikolojisi doktora tezlerine ilişkin bir bibliyografya oluşturarak, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilerine bir katalog sunmaktır. Ayrıca, tezlere ait verilerin analizleriyle, yapılacak yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış, farklı kurumların katalogları taranmış ve alandaki akademisyenlerle görüşülmüştür. Elde (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kurgular arası karşılaştırmalar ve anlam.Besim Karakadılar - 2010 - In Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler. İstanbul, Türkiye:
  Verili bir durumu anlamayı, onu bir bütün olarak kurgulamak olarak düşünelim. Kurgu basit bir gösterge de olabilir, karmaşık bir yapı da olabilir; belli belirsiz bir iz veya izler toplamı da olabilir. Kurgunun işlevini yerine getirmesini sağlayan gerek ve yeter koşul verili olan durum ile kendi yapısı arasında bir karşılaştırma olanağını sağlamasıdır. Nitekim, en bilindik anlamda bir durumu kurgulamak onu bir başka durumla karşılaştırmaktır. Bu yüzden de karşılaştırma yapmayı anlama yetimiz için ön dayanak olan bir alt-yeti olarak tanımlayabiliriz. Bu alt-yetinin edimsel (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Goethe’nin Kur’an-ı Kerim ile Buluşması.Serdar Aslan - 2021 - Theosophia (2):13-25.
  İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in Orta Çağ Hristiyan Batı dünyasında yüzyıllar boyu ön kabullerle incelendiği ve uzun polemiklere konu edildiği bilinmektedir. Kur’an’ın farklı ve nispeten daha objektif okumaları ancak Aydınlanma dönemi sürecin-de kilisenin hegemonyasının kırılması sonrasında mümkün olabilmiştir. Alman şair Jo-hann Wolfgang von Goethe (1749-1832) bu yeni perspektifin en önemli temsilcilerinden biridir. Gençlik yıllarından itibaren Kur’an ile meşgul olan Goethe, farklı meallere ve kaynaklara da müracaat ederek Kur’an hakkında zengin bir bilgi birikimine sahip olmuş-tur. Yapılacak yüzeysel bir inceleme, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  58
  Foucault & Deleuze Ekseninde Anarşist Bir Film Teorisi.Nathan Jun - 2016 - Istanbul: Altikirkbeş Basin.
  Sinema, genel olarak tüm sanat dalları, aynı anda hem bir sanat dalı ve politik-ekonomik bir kurumdur. Bir yanda elimizde hareketli imgeleri ışıkla selüloidden geçirerek ekrana yansıtan mecra film vardır. Tek tek filmler ise biçim ve içeriklerine göre birbirlerinden ayrılan ve analiz edilen münferit estetik objelerdir. Öte yanda ise film endüstrisi yer alır - filmleri planlayan, üreten, pazarlayan ve kitlelere izleten sanatsal, teknik ve ekonomik araçların oluşturduğu komplike ağ. Doğumundan bu yana sinemanın estetik ve politik açıları farklı formlarda birçok teorik analize (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  25
  Müzik Aracılığı ile Türk Kültüründe Doktor Algısı.Zehra Topal, Ayşe Bahşi, İlhan Bahşi & Şeyma Karatepe - 2020 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi 10 (2):179-189.
  Giriş: Sözlü müzik, insanların duygularını ve düşüncelerini yansıtan önemli araçlardan biridir. Müzik, ayrıca duyguları harekete geçirerek insanı ve toplumu etkileme gücüne de sahiptir. Bireylerin, doktora bakışı ve doktordan beklentileri de o kültüre ait olan müzik içerisinde kendini gösterir. Öte yandan, topluma veya halk kültürüne mal olmuş bir müzik eseri içerisinde yer alan ifadeler ise toplumun doktora bakışını etkileyebilir. Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de toplumsal kültürün önemli bir parçası olan şarkı ve türküler içerisinde Doktor, Hekim ve Tabip sözcükleri bulunan müzik eserleri incelenerek, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Thomas Kuhn ve Bilimin Doğası: Fen Eğitimi ve Bilim Felsefesi Açısından Bir İnceleme.Alper Bilgehan Yardımcı - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (39):30-42.
  Fen eğitimi ve öğretiminin anahtar unsurlarından bir tanesi bilimin doğasının ve özelliklerinin doğru bir şekilde tespit edilmesidir. Bilimin doğasına yönelik tespitler fen eğitimi yöntemlerini birçok açıdan etkilemektedir. Fen eğitimi ve fen öğretimi ile ilgili olan kişiler bilimin doğasının açık bir şekilde öğretilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Thomas Kuhn’un bilim tarihi, bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi alanlarını içeren incelemeleri neticesinde ileri sürdüğü bilimin yapısına, işleyişine ve doğasına yönelik tezleri (paradigma, olağan bilim, bilimsel devrimler, eşölçülemezlik, bulmaca çözme, kuram seçimi, keşif ve gerekçelendirme ayrımı) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  86
  SÖZLER GÜÇ - ALEXIS KARPOUZOS.Alexis Karpouzos - manuscript
  21. yüzyılın üçüncü on yılının şafağında, insanlığın varlığı son derece tehlikeli hale geldi. Ormanlarımızı kesiyor, tatlı su akiferlerimizi tüketiyor ve hayati önem taşıyan topraklarımızı kaybediyoruz. Okyanuslarımızdaki yaşamı sıyırıp yerine yüz milyonlarca ton plastik atık koyuyoruz. Çevremizi toksik endüstriyel kimyasallarla dolduruyoruz. Kirliliğimiz, kıtalardaki yaşamın dokusunu parçalayan ısı dalgalarına, kuraklıklara ve vahşi yangınlara neden olan iklim değişikliğini tetikliyor. Ve dünyaya yeni nesiller getiriyoruz, onurlu bir varoluşun kaynaklarına erişmeye ihtiyaç duyan milyonlarca insan. Hayata yönelik tehditlerin kapsamı ve genişliği her geçen gün artmaktadır. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Dinî Tecrübe Delilinde Sezginin Yeri ve Önemi.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: İspec.
  Dinî tecrübe Friedrich Schleiermacher (ö.1768) ile önem kazanan ve William James’in (ö.1842) eserleriyle din felsefesinde teistik delillerin içine dahil olan bir delildir. Dini tecrübelerin birçok şekilde meydana geldiği iddia edilmektedir. Bunlardan biri de sezgidir. Bu bildirinin amacı sezgisel bilginin Tanrı’nın varlığına delil olup olmadığını ortaya koymaktır. Sezgisel yetenek, insanın fiziksel gelişimine (yani beyin) paralel olarak gelişen bir yetidir ve zihnin gelişmesiyle birlikte kapasitesi artmaktadır. Önce çocukta duygusal bir sezgi hakim iken (4-7 yaş), daha sonra çocuğun somut işlemlere geçmesiyle sezgisel yetenek (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Mevlana'da Mistik Tecrübe ve Tanrı'nın Varlığına Getirdiği Deliller.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: Ispec.
  Geçmişte Tanrı’nın varlığı, ispatı ve yorumu çerçevesinde bazı düşünürler kutsal kitapları, bir kısmı felsefi argümanları, diğer düşünürler ise mistik tecrübeyi merkeze alarak meseleyi tartışmışlardır. Tanrı’nın varlığı ile ilgili meseleyi ‘mistik tecrübe’ etrafında tartışan düşünürlerden biri Mevlana’dır (ö.1273). Onun mistik tecrübesi yani aşk tecrübesi Tanrı’nın varlığına ulaşmadaki tek yoldur. O aşk tecrübesini, gençliğinde babasından ve çevresinden aldığı tasavvufi bilgi anlayışı bağlamında yorumlar. Bu tasavvufi bilgi ve dünya görüşü, duyuların ve aklın yetersizliğine vurgu yapan ve keşf/ilham gibi duygusal sezgiyi ön plana çıkaran (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu.Alper Yavuz - 2018 - In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı “Anlam ve Gönderim Üzerine” (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak alınabileceğini söyler. Burada dikkat çeken nokta örnekteki özel adın olası anlamları olarak gösterilen belirli betimlemelerin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Ahlak Sosyolojisi: Metodolojik, Teorik ve Pratik Açıdan Bir Değerlendirme.Hüseyin Çil - 2021 - Ankara, Türkiye: Nobel Yayıncılık.
  Ahlak ve ilişkili konular, içinde bulunduğumuz dönemde psikolojinin çeşitli alt disiplinlerinin ortak ilgisi olarak görünüyor. Ahlaka artan bilimsel ilginin olası pek çok sebebi olabilir ancak günümüz toplumsal yaşamının pratik açıdan ahlakı anlamak, tanımlamak, tesis etmek ihtiyacı da meseleye ayrı bir boyut kazandırıyor. “Daha ahlaklı bir toplum mümkün mü ya da ahlaklı bireyleri en etkin nasıl yetiştiririz?” sorularını yanıtlamanın önündeki en önemli engel, ahlakın herkesçe mutabık kalınan evrensel bir çerçeveden yoksun olmasıdır. İşte bilimsel ilgi de bu noktada işlevsellik kazanıyor. Ayrıca zamanımıza (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Helen Longino'nun Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - SRA Academic Publishing.
  Bilimsel faaliyetin ve bilimsel bilginin en temel özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bilimsel nesnellik bilim felsefesi alanı içerisinde sıklıkla tartışılan bir konu olagelmiştir. Bu doğrultuda, bilimsel nesnelliğin temin edilmesine yönelik çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Genel olarak bilimsel nesnellik bilim insanlarının çalışmalarında olguları doğrudan yansıtması ya da bilim insanlarının çalışmalarını tarafsız bir bakış açısıyla tamamlaması olarak anlaşılmaktadır. Bu görüşlerin bilim felsefesi içerisindeki yansımaları sırasıyla olgulara bağlılık olarak nesnellik ve hiçbir yerden bakış olarak nesnellik isimleriyle olmuştur. Bu bakış açısı, kişisel çıkarların (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Bilim Tarihi Açısından Göbekli Tepe.Zöhre Yücekaya - 2020 - İstanbul, Türkiye: İKSAD Publishing House.
  Akıl ve bilinç yetisini kazandığı, dünyaya geldiği andan itibaren araştırmaya başlayan insan, doğayı, kendini ve Tanrı’yı bilmek ister. Bilmek, bilmek için değildir. Bilmek insan içindir, insanı tanımak ve yönetmek içindir. Bu bilme isteğinden Doğa bilimleri, İnsan bilimleri ve Din bilimleri oluşur. Bilim, genelgeçer bilgiyi ifade eder: Doğa bilimlerinin kaynağı doğa, İnsan bilimlerinin kaynağı insan, Tanrı bilimlerinin kaynağı Tanrı’dır. Bazı insan toplumları bazı dönemlerde birtakım bilim alanlarında genelgeçer bilgiye ulaşma yolunda ilerlerken, kimilerinin bazı dönemlerde çeşitli sebeplerle genelgeçer bilgiyi ifade eden bilimlerden (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  79
  Sinoplu Diogenes.Sevcan Yıldız & Seden Özerden - manuscript
  Anadolu’da doğan ve yaşayan doğa bilimcileri ve filozofları Sokrates öncesi düşünce dünyasını yansıtmaktadırlar. Düşünce ve teoriler üretmekte kendilerine göre bir sistem oluşturmuşlardır. Antik dönemde doğa olaylarının kişileştirilip tanrılarla simgelenmesini ve söylencelerle yaygınlaşıp geliştirilmesini, onlara tapınılmasını (pagan tanrılarını) kabul etmeyen bireysel çıkışlar olarak başkaldırmışlardır. M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da Yunan Uygarlığı’nın klasik çağına ve doruk noktasına geçişlerinde Anadolu’daki Pers saldırılarından kaçan İyonyalı düşünürlerin ve sanatçıların da rolü bulunmaktadır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  94
  Soykan'la Mimarlığa Felsefi Bir Bakış.Alper Yavuz - 2023 - In Özgüç Güven, Egemen S. Kuşcu & Alper Yavuz (eds.), Ağaçları Tanıyan Filozof: Ömer Naci Soykan Felsefesi Üzerine İncelemeler. İstanbul: İnsancıl Yayınları. pp. 267-280.
  Mimarlık diğer sanat dallarından iki bakımdan ayrılır. İlk olarak mimari yapıtlarla etkileşim kaçınılmazdır. Müzik dinlemeden, tiyatro veya sinemaya gitmeden, resim veya heykel sergilerini gezmeden yaşamımızı sürdürebiliriz ancak mimari yapılar olmadan bu olanaklı olmaz. Bu bakımdan mimarlık sanatlar içinde belki de insan yaşamını en fazla etkileyen daldır. İkinci olarak mimarlık bir yaşam gereksinimini karşılayan, böyle bir işlevi olan belki de tek sanat dalıdır. Örneğin resim, heykel, şiir, sinema veya tiyatro yapıtlarını sanatsal açıdan değerlendirirken hangi gereksinimimizi karşıladıkları sorusunu sormayız. Buna karşılık mimari (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Self-Interest and Virtue*: NEERA K. BADHWAR.Neera K. Badhwar - 1997 - Social Philosophy and Policy 14 (1):226-263.
  The Aristotelian view that the moral virtues–the virtues of character informed by practical wisdom–are essential to an individual's happiness, and are thus in an individual's self-interest, has been little discussed outside of purely scholarly contexts. With a few exceptions, contemporary philosophers have tended to be suspicious of Aristotle's claims about human nature and the nature of rationality and happiness. But recent scholarship has offered an interpretation of the basic elements of Aristotle's views of human nature and happiness, and of reason (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 32.  57
  The Impact of Using Technological Devices on Mental and Physical Health in Adolescents.Musa Doruk, Rustem Mustafaoglu & Hülya Gül - 2023 - European Journal of Therapeutics 29 (2):194-200.
  Objectives: In recent years, adolescents spend increasingly more time on technologic devices such as smartphones, televisions, computers, and tablets. The aim of the present study was to investigate the relationship between the usage of digital technology and health-related problems among adolescents. -/- Methods: A cross-sectional exploratory study was conducted by using a face-to-face survey administered to a sample of students studying at 4 randomly chosen public middle school and 4 randomly chosen public high school in the city of Istanbul. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. “L'ètica de la creença” (W. K. Clifford) & “La voluntat de creure” (William James).Alberto Oya, William James & W. K. Clifford - 2016 - Quaderns de Filosofia 3 (2):123-172.
  Catalan translation, introductory study and notes on W. K. Clifford’s “The Ethics of Belief”. Published in Clifford, W.K. “L’ètica de la creença”. Quaderns de Filosofia, vol. III, n. 2 (2016), pp. 129–150. // Catalan translation, introductory study and notes on William James’s “The Will to Believe”. Published in James, William. “La voluntat de creure”. Quaderns de Filosofia, vol. III, n. 2 (2016), pp. 151–172. [Introductory study published in Oya, Alberto. “Introducció. El debat entre W. K. Clifford i William James”. Quaderns (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Disagreement and Higher-Order Evidence.Yan Chen & Alex Worsnip - forthcoming - In Maria Baghramian, J. Adam Carter & R. A. Rowland (eds.), Routledge Handbook of Disagreement. Routledge.
  In the contemporary epistemological literature, peer disagreement is often taken to be an instance of a more general phenomenon of “higher-order evidence.” Correspondingly, its epistemic significance is often thought to turn on the epistemic significance of higher-order evidence in general. This chapter attempts to evaluate this claim, and in doing so to clarify some points of unclarity in the current literature – both about what it is for evidence to be “higher-order,” and about the relationship between disagreement and higher-order evidence. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. How Challenge Stress Affects Mental Health among College Students during the COVID-19 Pandemic: The Moderating Role of Self-Efficacy.Zeng Yan, Shaoping Qiu, Amin Alizadeh & Tiefang Liu - 2021 - International Journal of Mental Health Promotion 2 (23):167-175.
  While a plethora of studies has been conducted to examine stress and its impact on mental health in western countries, research is scarce investigating the relationship between student challenge stress and health illness in the context of Chinese colleges. No studies examined the moderating effect of self-efficacy on the relationship between challenge stress and health illness. This study attempted to investigate the relationships between these three variables among Chinese college students. Especially, this study focused on examining whether self-efficacy moderated the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  59
  Multidimensional relative poverty of rural women: Measurement, dynamics, and influencing factors in China.Yan Peng - 2022 - Frontiers in Psychology 13:1024760.
  The results showed that the relative poverty of women in rural households is extensive and broader, especially in the economic, humanities, and rights dimensions, and is much higher than that of men. Education level, physical health, ideology, and family status are the primary factors affecting the multidimensional relative poverty of women. -/- Conclusion: This study finds that the relative poverty of rural women exists within the family and it is multi-dimensional. This finding provides a reference for promoting well-rounded human development (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  63
  Emancipating the Place and Labor: Exploring a Possible Synthesis of David Harvey’s Theory of Capitalist Production of Spaces and Marx-Engels’ Emancipatory Class Politics.Gary Musa - 2019 - Mabini Review 8:67-90.
  With the desperate usurpation of global spaces under the everexpanding capitalist mode of production, the political struggle still necessitates an emancipatory class politics as aimed by Marx and Engels. This paper will be a synthesis of Marxist geographer David Harvey’s theory of capitalist production of space and MarxEngels’ notion of freedom, and their notion of emancipatory class politics. According to David Harvey, its survival as a system is through its widescale control on the production of spaces. I will first expose (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. MAKING SOCIAL SCIENCES BETTER, LESSONS FOR ISLAMIC UNIVERSITY IN UGANDA(IUIU).Luwemba Musa - manuscript
  ABSTRACT Social sciences are sciences that explain the society and its components (individuals and social institutions).The objective of this is to examine social sciences by highlighting key justifications for their existence and making suggestions on how they can be made better in institutions like IUIU. The paper was a result of a review of secondary sources and writings on social sciences by famous scholars and scientists and also a compilation of experiences accumulated over time as an instructor in social sciences, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. From Political Liberalism to Para-Liberalism: Epistemological Pluralism, Cognitive Liberalism & Authentic Choice.Musa al-Gharbi - 2016 - Comparative Philosophy (2):1-25.
  Advocates of political liberalism hold it as a superior alternative to perfectionism on the grounds that it avoids superfluous and/or controversial claims in favor of a maximally-inclusive approach undergirded by a "free-standing" justification for the ideology. These assertions prove difficult to defend: political interpretations of liberalism tend to be implicitly ethnocentric; they often rely upon a number of controversial, and even empirically falsified, assumptions about rationality--and in many ways prove more parochial than their perfectionist cousins. It is possible to reform (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. Artificial Intelligence and Legal Disruption: A New Model for Analysis.John Danaher, Hin-Yan Liu, Matthijs Maas, Luisa Scarcella, Michaela Lexer & Leonard Van Rompaey - forthcoming - Law, Innovation and Technology.
  Artificial intelligence (AI) is increasingly expected to disrupt the ordinary functioning of society. From how we fight wars or govern society, to how we work and play, and from how we create to how we teach and learn, there is almost no field of human activity which is believed to be entirely immune from the impact of this emerging technology. This poses a multifaceted problem when it comes to designing and understanding regulatory responses to AI. This article aims to: (i) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. On the Philosophy of Conservativism.Musa al-Gharbi - 2016 - Philosophy Now (113):27.
  A brief primer contrasting conservativism from progressivism, and outlining the major schools of conservative thought.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. K. Brad Wray: Resisting Scientific Realism, Book Review. Cambridge University Press: Cambridge 2018. [REVIEW]Ragnar van der Merwe - 2020 - Journal for the General Philosophy of Science 51 (4):637-641.
  Book Review K. Brad Wray: Resisting Scientific Realism. Cambridge University Press: Cambridge 2018, xii + 224 pp, £ 75.00 (Hardcover), ISBN: 9781108231633. By Ragnar van der Merwe. In The Journal for the General Philosophy of Science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43. Is ~ K ~ KP a luminous condition?Martin Smith - 2022 - Asian Journal of Philosophy 1 (1):1-10.
  One of the most intriguing claims in Sven Rosenkranz’s Justification as Ignorance is that Timothy Williamson’s celebrated anti-luminosity argument can be resisted when it comes to the condition ~K~KP—the condition that one is in no position to know that one is in no position to know P. In this paper, I critically assess this claim.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 44. Efimov K-theory of Diamonds.Shanna Dobson - manuscript
  Motivated by Scholze and Fargues' geometrization of the local Langlands correspondence using perfectoid diamonds and Clausen and Scholze's work on the K-theory of adic spaces using condensed mathematics, we introduce the Efimov K-theory of diamonds. We propose a pro-diamond, a large stable (infinity,1)-category of diamonds D^{diamond}, diamond spectra and chromatic tower, and a localization sequence for diamond spectra.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. Seeming incomparability and rational choice.Leo Yan - 2022 - Politics, Philosophy and Economics 21 (4):347-371.
  Politics, Philosophy & Economics, Volume 21, Issue 4, Page 347-371, November 2022. We sometimes have to choose between options that are seemingly incomparable insofar as they seem to be neither better than, worse than, nor equal to each other. This often happens when the available options are quite different from one another. For instance, consider a choice between prioritizing either criminal justice reform or healthcare reform as a public policy goal. Even after the relevant details of the goals and possible (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  91
  A Scientometric Approach to the Integrated History and Philosophy of Science: Entrenched Biomedical Standardisation and Citation-Exemplar.Karen Yan, Meng-Li Tsai & Tsung-Ren Huang - 2023 - International Studies in the Philosophy of Science 36 (2):143-165.
  1. Biomedical sciences are fast-growing fields with unprecedented speed of research outputs, especially in the quantities of papers. Philosophers aiming to study ongoing biomedical changes face cha...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. What Is Epistemic Public Trust in Science?Gürol Irzık & Faik Kurtulmuş - 2019 - British Journal for the Philosophy of Science 70 (4):1145-1166.
  We provide an analysis of the public's having warranted epistemic trust in science, that is, the conditions under which the public may be said to have well-placed trust in the scientists as providers of information. We distinguish between basic and enhanced epistemic trust in science and provide necessary conditions for both. We then present the controversy regarding the connection between autism and measles–mumps–rubella vaccination as a case study to illustrate our analysis. The realization of warranted epistemic public trust in science (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 48. The Jury's Still Out on What Constitutes a Microaggression.Musa Al-Gharbi - 2018 - In Gary Weiner (ed.), Microaggressions, Trigger Warnings & Safe Spaces. Farmington Hills, Michigan: Greenhaven Press. pp. 106-13.
  In "Microaggressions: Strong Claims, Inadequate Evidence," Scott Lillenfeld argues that, despite a decade of scholarship, the Microaggression Research Program (MRP) continues to suffer serious analytic and evidentiary problems. After walking through these shortcomings, he provides 18 suggestions to help improve the reliability and utility of the MRP. In "Microaggressions and 'Evidence': Experimental or Experiential Reality?" Derald Wing Sue responds. This chapter provides background on the origin of the MRP, and referees the dispute between Lillenfeld and Sue about its contemporary status.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Investigating modes of being in the world: an introduction to Phenomenologically grounded qualitative research.Allan Køster & Anthony Vincent Fernandez - 2021 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 22 (1):149-169.
  In this article, we develop a new approach to integrating philosophical phenomenology with qualitative research. The approach uses phenomenology’s concepts, namely existentials, rather than methods such as the epoché or reductions. We here introduce the approach to both philosophers and qualitative researchers, as we believe that these studies are best conducted through interdisciplinary collaboration. In section 1, we review the debate over phenomenology’s role in qualitative research and argue that qualitative theorists have not taken full advantage of what philosophical phenomenology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 50. Race and the Race for the White House: On Social Research in the Age of Trump.Musa Al-Gharbi - 2018 - American Sociologist 49 (4):496-519.
  As it became clear that Donald Trump had a real base of political support, even as analysts consistently underestimated his electoral prospects, they grew increasingly fascinated with the question of who was supporting him (and why). However, researchers also tend to hold strong negative opinions about Trump. Consequently, they have approached this research with uncharitable priors about the kind of person who would support him and what they would be motivated by. Research design and data analysis often seem to be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000