Results for 'N��ra Ugron'

998 found
Order:
 1. Mint Expert System Diagnosis and Treatment.Mosa M. M. Megdad, Mohammed N. Ayyad, Mohanad H. Al-Qadi, Mohammed F. El-Habibi, Mohammed J. A. AlQatrawi, Raed Z. Sababa & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) 6 (5):22-28.
  Background: Mint is a grassy, perennial plant, belonging to the oral platoon, fast growing and spreading, its leaves are green in color, fragrant, tart, refreshing, square-shaped leg, bifurcated, erect, ranging in height from (10 - 201 cm). Home to Europe and Asia. The mint plant has many benefits, the most important of which are pain relief, treatment of gallbladder disorders, the expulsion of gases, anti-inflammatory, and relaxing nerves. While the mint plant is the ideal option for the start of gardens, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  23
  Further responses to Mary Beard on Frazer and colonialism, with M*l*n K*nd*ra.Terence Rajivan Edward - manuscript
  There are some further responses I have to Mary Beard on the relationship between Sir James Frazer’s The Golden Bough and British colonialism: her claim that it provided an image of the empire as a whole. The paper contains two objections, very minor ones perhaps, and some highly speculatively defences. But I find the defences difficult to present in the traditional manner, so I have written the responses as a pastiche imitating a widely read European writer.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  29
  Notes on a paragraph from 1922, by M*l*n K*nd*ra.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper is written as a pastiche of a notable European novelist, and essayist – it is the essayist who is being imitated, my first effort at this. I make some notes on a paragraph from a well-crafted fiction by Stacy Aumonier. I use the pastiche mode not just for fun but because readers may prefer the bolder and less qualified style, despite some information loss.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  48
  Why don’t builders meet their deadlines? With M*l*n K*nd*ra.Terence Rajivan Edward - manuscript
  Diego Gambetta and Gloria Origgi describe Italy as a country in which there is a widespread preference for promising high quality goods and delivering low quality goods. Builders are presented as an example. Gambetta and Origgi make proposals regarding why there are these preferences. I was going to ask, why don’t they just try being builders for a while? But metaphorically speaking, they are builders, which makes explaining the problems they face easier.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  22
  Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Robustness Analysis as Explanatory Reasoning.Jonah N. Schupbach - 2016 - British Journal for the Philosophy of Science:axw008.
  When scientists seek further confirmation of their results, they often attempt to duplicate the results using diverse means. To the extent that they are successful in doing so, their results are said to be robust. This paper investigates the logic of such "robustness analysis" [RA]. The most important and challenging question an account of RA can answer is what sense of evidential diversity is involved in RAs. I argue that prevailing formal explications of such diversity are unsatisfactory. I propose a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
 8. Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi.Alper Yavuz - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 1 (1):1-14.
  Öz: Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi değillenmiş metafor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Các vấn đề đương đại về đạo đức trong nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam.Hồ Mạnh Tùng - 2020 - OSF Preprints.
  Nhật Bản thường được biết đến là một cường quốc khoa học không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới với rất nhiều giải thưởng khoa học cao quý và sản lượng khoa học ổn định ở mức cao nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế giới đã thường xuyên ghi nhận những vụ bê bối về đạo đức nghiên cứu tại Nhật Bản. Xem xét kĩ lưỡng nội dung chi tiết (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Karl Popper'ın Yönteminde Hipotetik-Dedüktif Formun Bilimsel İnşası.Ozun Cetinkaya - 2014 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (19):103-119.
  Bu çalışmada bilginin kazandığı doğru nitelemesi ve bilimsel bilgide doğrunun bir dogma haline gelmesi, kökenleriyle birlikte tartışılacaktır. Bu hususta Karl Popper'ın yanlışlamacı bilim imgesinin anlatıldığı bu çalışmada ikili bir yol izlenecektir. İlki; Popper'ın neye, neden karşı çıktığı üzerine, ikincisi ise bu karşı çıkış sonucunda açılan boşluğun nasıl doldurulduğudur. Dolayısıyla birinci aşama Popper açısından geleneksel imgeye yapılan bir kritik niteliğinde olurken, ikinci aşama ise Poppercı bilim imgesinin serimlendiği bölümü oluşturacaktır. Nihayetinde Popper yenilikleriyle bilimsel düşünüşe yeni bir soluk getirirken, son bölümde sisteminin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam.A. N. H. PHẠM TUẤN - 2021 - Industry and Trade Magazine 2021:1-9.
  Bài nghiên cứu kiểm tra hiệu ứng bất cân xứng của đòn bẩy tài chính trên thị trường tài chính cận biên của Việt Nam. Thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế lượng EGARCH và TARCH, bài nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng bất cân xứng của tin tức đến mức độ rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, tin tức tiêu cực có tác động mạnh hơn so với (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  60
  Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Aile Farkındalık Programının Etkililiği: Bir Karma Yöntem Araştırması.Seçkin GÖK & Kasım Yildirim - 2023 - Ana Dili Eğitimi Dergisi 11 (1):135-158.
  Bu çalışmanın amacı, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik aile farkındalık programının (OKGYAFP) çocukta okuma kültürü oluşturmaya yönelik aile yeterliliğine etkisini belirlemek ve ailelerin OKGYAFP deneyimlerinin okuma kültürü oluşturmaya yönelik yeterliliklerini nasıl değiştirdiğini keşfetmektir. Bu nedenle çalışmada karma yöntem araştırma desenlerinden açımlayıcı sıralı karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Nitel aşamasında ise odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun katılımcılarını Aydın ili Köşk ilçesinde bulunan bir devlet okulunun iki 2. sınıf şubesinin gönüllü velileri (n=30) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  Türk romanında baba algısının incelenmesi.Sümeyye Yazıcı - 2022 - Dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Baba, bireyin anneyle birlikte temel tamamlayıcısı olması bakımından önemli ve merkezi bir unsurdur. Yaşam düzleminde baba; biyolojik, sosyolojik ve geleneksel kökene sahiptir. Birey ve toplum yaşamının yansıma alanlarından biri olan roman türünde görüngülenen babalık kavramının edebi düzlemde açımlanması, evren, ev, aile, toplum, Tanrı, otorite/ devlet, biyolojik ve duyuşsal babalar biçimindedir. Genetik yaratımın başat ögesi olmanın yanı sıra fizyolojik gerçeğin aşımıyla özneleşen bu kimlik görünümü bilinç ve bilinçdışındaki yansıları bireyin kozmik dünyasını ve aidiyet alanını inşa eder. Kendinden öncenin yok sayılmasının imkânsız (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Frustrace ve vědecké praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Privatizovaná univerzita: o jedné další „velké transformaci“ vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Struktura evoluční teorie F. A. Hayeka.Pavel Doleček - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):309-336.
  Studie má za cíl představit strukturu Hayekova evolucionismu. Argumentace postupuje v několika krocích: Východiskem je historicko- systematická expozice způsobu, jakým evoluční teorie ovlivnila Hayekovu filosofii, především s ohledem na periodizaci vývoje jeho myšlení a systematické odlišení explanans a explanandum v rámci jeho teorie vědy. Dále je rozebírán způsob, jakým Hayek rozvíjí svoji metodologii vědy. V této souvislosti je argumentováno ve prospěch teze, že Hayekovo pojetí metodologického dualismu je důsledkem ovlivnění evoluční teorií. Zároveň je evoluční teorie představena jako nástroj vysvětlení, konkrétně (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  96
  Doğa ile oynamaca: felsefece karalamalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Son 13 yıl içinde yazdıklarım içinden seçip derlediğim bu dosyada farklı amaçlarla yazılıp bütünsel bir anlatı oluşturmak arzusuyla bir araya getirilmiş yazılar var. İçindeki yazıların başlıkları sırasıyla şöyle: 1. Maddesiz ama manalı ufuklar; 2. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?; 3. Hilbert izlencesinin izinde; 4. Adcılık adına yeni bulgular; 5. Doğa ile oynanan oyunlarda hakikat arayışı; 6. Hakikat-sonrası hakikat araştırmaları; 7. Ekolojik bir etik arayışı: hakikat-sonrası, yalan, dolan; peki ya daha sonrası? Söz konusu yazılarla arzulanan bütünsel anlatıya göre bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  73
  Helen Longino'nun Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - SRA Academic Publishing.
  Bilimsel faaliyetin ve bilimsel bilginin en temel özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bilimsel nesnellik bilim felsefesi alanı içerisinde sıklıkla tartışılan bir konu olagelmiştir. Bu doğrultuda, bilimsel nesnelliğin temin edilmesine yönelik çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Genel olarak bilimsel nesnellik bilim insanlarının çalışmalarında olguları doğrudan yansıtması ya da bilim insanlarının çalışmalarını tarafsız bir bakış açısıyla tamamlaması olarak anlaşılmaktadır. Bu görüşlerin bilim felsefesi içerisindeki yansımaları sırasıyla olgulara bağlılık olarak nesnellik ve hiçbir yerden bakış olarak nesnellik isimleriyle olmuştur. Bu bakış açısı, kişisel çıkarların (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Transporte de Gametas, Fertilização e Segmentação.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -
  TRANSPORTE DE GAMETAS, FERTILIZAÇÃO E SEGMENTAÇÃO -/- • _____OBJETIVO -/- O entendimento do desenvolvimento embrionário nos estágios iniciais, desde a deposição dos espermatozoides na fêmea, passando pela fertilização deste no ovócito e na formação do zigoto, é de suma importância para diferenciar especialistas em reprodução e manejo reprodutivo no mercado de trabalho e, também, durante a vida acadêmica. Compreender os processos que levam à formação do zigoto na fêmea é essencial para avaliar a capacidade reprodutiva dos animais e, mediante técnicas, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Gametogênese Animal: Espermatogênese e Ovogênese.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  GAMETOGÊNESE -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Instituto Agronômico de Pernambuco Departamento de Zootecnia – UFRPE Embrapa Semiárido -/- • _____OBJETIVO -/- Os estudantes bem informados, estão a buscando conhecimento a todo momento. O estudante de Veterinária e Zootecnia, sabe que a Reprodução é uma área de primordial importância para sua carreira. Logo, o conhecimento da mesma torna-se indispensável. No primeiro trabalho da série fisiologia reprodutiva dos animais domésticos, foi abordado de forma clara, didática e objetiva os mecanismos de diferenciação (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Fisiologia da Reprodução Animal: Ovulação, Controle e Sincronização do Cio.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA – 50 ANOS EMANUEL ISAQUE CORDEIRO DA SILVA REPRODUÇÃO ANIMAL: OVULAÇÃO, CONTROLE E SINCRONIZAÇÃO -/- REPRODUÇÃO ANIMAL: OVULAÇÃO, CONTROLE E SINCRONIZAÇÃO DO CICLO ESTRAL -/- ANIMAL REPRODUCTION: OVULATION, CONTROL AND SYNCHRONIZATION OF THE ESTRAL CYCLE -/- Autor: Emanuel Isaque Cordeiro da Silva – IFPE-BJ/CAP-UFPE/EEFCC-BJ/UFRPE 1. INTRODUÇÃO As fêmeas dos animais domésticos possuem em seus ovários, desde praticamente o nascimento, a dotação completa de gametas dos quais vão dispor para o resto de sua (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Is there a Social Contract between the Firm and Community: Revisiting the Philosophy of Corporate Social Responsibility.Diana-Abasi Ibanga - 2018 - International Journal of Development and Sustainability 7 (1):355-380.
  In this study, I demonstrated that there is a corporate social contract between firms and their host communities. The implication is that the idea of the social contract places corporate social responsibility (CSR) on a conditional pivot, whereby the host communities have to fulfil their own side of the contract in order to merit CSR projects. I examined the implication of the social contract for corrupt and unaccountable host communities. I based my analysis on two philosophical frameworks, namely: one, Constructive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Investigación y Ciencia đăng bài của ISR.Nguyễn Thanh Thanh Huyền - 2020 - Phenikaa Portal 2020 (10).
  Tạp chí Investigación y Ciencia (Nº 530), số ra tháng 11-2020, đã xuất bản bài “¿Cómo retractarse en ciencia?” của Trung tâm ISR. Đây là tạp chí tiếng Tây Ban Nha do Prensa Científica (Barcelona) phát hành.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  34
  Molla Cami felsefesinde metaforik üslup.Safi̇ye Tuğba Beyca - 2019 - Dissertation, Ankara Yildirim Beyazit Üni̇versi̇tesi̇
  Herhangi bir şeyi, kendisi dışında başka bir şeyle belirtmek olarak tanımlanabilen metafor; İslâm coğrafyasında, özellikle tasavvuf ve sûfizm çalışmalarında, önemli bir ifade yöntemi olarak kullanılmaktadır. Spesifik olarak edebî hikâyelerin ifadelerine daha güçlü, vurgulu ve manidar bir anlatım katabilmek adına, filozoflar sembolik ya da metaforik anlatım ve ifadelerden faydalanmışlardır. İslâm filozoflarından, yoğun olarak bu ifade dilini kullananlar başta Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî olmak üzere; İbn Sînâ, Ahmed el-Gazâlî, Şehabeddîn Sühreverdî ve bu çalışmada üzerinde duracağım Mollâ Câmî (Mevlânâ Nureddîn Abdurrahîm el-Câmî)'dir. Mollâ Câmî; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. 14.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Mevleviliğin Yayılma Politikası: Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi’nin Çalışmaları (Spreading Policy of The Mevleviism in The Ottoman State in The 14th Century: The Studies of Sultan Veled and Ulu Arif Celebi).Aysel Tan - 2020 - Ankara, Türkiye: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları.
  After the death of Mevlana Celaleddin-i Rumi (d.1273), the cult of Mevlevi continued its structuring. Rumi's son Sultan Veled (d.1312) and his grandson Ulu Arif Çelebi (d.1320) contributed greatly to this structuring. Sultan Veled tried to turn the lodge he took over from his father into a systematic sect around Rumi's mystical thought and Mevlevi disciples. Ulu Arif Çelebi, on the other hand, is a very effective name in organizing Mevleviism as a cult. With his systematic studies and travels, he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Skeptik Teizm ve Kötülük: Peter van Inwagen'ın "Minimum-Yok İddiası".Atilla Akalın - 2021 - Theosophia 3 (3):77-90.
  Skeptical theists are seeking for some reasonable solutions to the evidential problem of evil. One of the most fundamental responses of skeptical theism is that the concept of “gratuitous evil”, which cannot be a proof of the absence of God. Therefore, it is not the existence of God that skeptical theism suspects. Instead, skeptical theism contemplates whether the evil in the world really has a “gratuitous” basis. This paper focuses on Peter van Inwagen's “no-minimum claim”. No-minimum claim” stands in opposition (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Probable role of ablation of cerebral ganglia and injection of its extracts on o:n ratio of Lamellidens corrianis during summer season.N. G. Shinde - 2020 - Internat Ional Journal of Applied Research 6 (6):391-394.
  Amongst invertebrates, molluscs show great variability in their nervous system ranging from primitive arrangement in Chitons to the complex mass of fused ganglia forming the ‘brain’ of cephalopods. Most of the effector organs used for pharmacological or physiological experiments. The neurosecretory cells (NSCs) with their combination of neuronal and glandular capabilities are perfectly suited to translate a neuronal input into the hormonal output best suited to long-term process. In this capacity, the NSCs may produce hormones, which act directly upon the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Review of N. Wildberger, Divine Proportions: Rational Trigonometry to Universal[REVIEW]James Franklin - 2006 - Mathematical Intelligencer 28 (3):73-74.
  Reviews Wildberger's account of his rational trigonometry project, which argues for a simpler way of doing trigonometry that avoids irrationals.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. A Proposed Expert System for Strawberry Diseases Diagnosis.Raed Z. Sababa, Mohammed F. El-Habibi, Mosa M. M. Megdad, Mohammed J. A. AlQatrawi, Mohanad H. Al-Qadi & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 6 (5):52-66.
  Background: There is no doubt that strawberry diseases are one of the most important reasons that led to the destruction of strawberry plants and their crops. This leads to obvious damage to these plants and they become inedible. Discovering these diseases after a good step for proper and correct treatment. Determining the treatment with high accuracy depends on the method used in the diagnosis. Correctly, expert systems can greatly help in avoiding damage to these plants. The expert system correctly diagnoses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 32.  49
  Intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn: Sоmе philоsоphiсаl issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  60
  Intеrnеt Ассеss fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling during thе СОVID-19 Pаndеmiс аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  58
  Planetary activism at the end of the world: Feminist and posthumanist imaginaries beyond Man.Sanna Karkulehto, Aino-Kaisa Koistinen & Nóra Ugron - 2022 - European Journal of Women's Studies 29 (4):577-592.
  We are currently experiencing a planetary crisis that will lead, if worst comes to worst, to the end of the entire world as we know it. Several feminist scholars have suggested that if the Earth is to stay livable for humans and nonhumans alike, the ways in which many human beings – particularly in the wealthy parts of the world, infested with Eurocentrism, colonialism, neoliberalism, and capitalism – inhabit this planet requires radical, ethical, and political transformation. In this article, we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  97
  Ra mắt cuốn sách "Bằng chứng cuộc sống – Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam".Minh Anh & Thu Hiền Doãn - 2015 - Diễn Đàn Doanh Nghiệp 2015 (12):1-2.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  12
  Paradox University by La*ra R*ding.Terence Rajivan Edward - manuscript
  I present a vision of a university in which each of the departments is based on having solved a paradox (especially for those who think that philosophers on here lack vision, in a grand sense!). I do so imitating a notable modernist writer, apologies for any political incorrectness.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Uncivil Disobedience: Political Commitment and Violence.N. P. Adams - 2018 - Res Publica 24 (4):475-491.
  Standard accounts of civil disobedience include nonviolence as a necessary condition. Here I argue that such accounts are mistaken and that civil disobedience can include violence in many aspects, primarily excepting violence directed at other persons. I base this argument on a novel understanding of civil disobedience: the special character of the practice comes from its combination of condemnation of a political practice with an expressed commitment to the political. The commitment to the political is a commitment to engaging with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 38. Institutional Legitimacy.N. P. Adams - 2018 - Journal of Political Philosophy:84-102.
  Political legitimacy is best understood as one type of a broader notion, which I call institutional legitimacy. An institution is legitimate in my sense when it has the right to function. The right to function correlates to a duty of non-interference. Understanding legitimacy in this way favorably contrasts with legitimacy understood in the traditional way, as the right to rule correlating to a duty of obedience. It helps unify our discourses of legitimacy across a wider range of practices, especially including (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 39. N, N-DIMETHYLTRYPTAMINE AND BIOLOGICAL REDUCTIVE ACCOUNTS FOR RELIGIOUS AND SPIRITUAL EXPERIENCES.Shaun Smith - forthcoming - Liberty University Digital Commons.
  There is unquestionably a plethora of details and mysteries regarding the mind and the body. However, with the advent of psychopharmacology (the study of how psychedelics inform or alter brain states) there are more issues at hand. Do psychedelics allow us to access deeper areas of our consciousness? Are we having a spiritual experience under the influence of psychedelics? Dr. Rick Strassman does not want to continue asking these rather conspiratorial-like questions. Instead, Dr. Strassman believes that there is one special, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Quine's Monism and Modal Eliminativism in the Realm of Supervenience.Atilla Akalın - 2019 - International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHRS) 6 (34):795-800.
  This study asserts that W.V.O. Quine’s eliminative philosophical gaze into mereological composition affects inevitably his interpretations of composition theories of ontology. To investigate Quine’s property monism from the account of modal eliminativism, I applied to his solution for the paradoxes of de re modalities’ . Because of its vital role to figure out how dispositions are encountered by Quine, it was significantly noted that the realm of de re modalities doesn’t include contingent and impossible inferences about things. Therefore, for him, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 41. In defense of exclusionary reasons.N. P. Adams - 2021 - Philosophical Studies 178 (1):235-253.
  Exclusionary defeat is Joseph Raz’s proposal for understanding the more complex, layered structure of practical reasoning. Exclusionary reasons are widely appealed to in legal theory and consistently arise in many other areas of philosophy. They have also been subject to a variety of challenges. I propose a new account of exclusionary reasons based on their justificatory role, rejecting Raz’s motivational account and especially contrasting exclusion with undercutting defeat. I explain the appeal and coherence of exclusionary reasons by appeal to commonsense (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Philosophy's New challenge: Experiments and Intentional Action.N. Ángel Pinillos, Nick Smith, G. Shyam Nair, Peter Marchetto & Cecilea Mun - 2011 - Mind and Language 26 (1):115-139.
  Experimental philosophers have gathered impressive evidence for the surprising conclusion that philosophers' intuitions are out of step with those of the folk. As a result, many argue that philosophers' intuitions are unreliable. Focusing on the Knobe Effect, a leading finding of experimental philosophy, we defend traditional philosophy against this conclusion. Our key premise relies on experiments we conducted which indicate that judgments of the folk elicited under higher quality cognitive or epistemic conditions are more likely to resemble those of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 43. Arne Næss’s Experiments in Truth.Jamin Asay - forthcoming - Erkenntnis:1-22.
  Well over half a century before the development of contemporary experimental philosophy, the Norwegian philosopher Arne Næss conducted a number of empirical investigations intended to document non-philosophers’ convictions regarding a number of topics of philosophical interest. In the 1930s and 1950s, Næss collected data relevant to non-philosophers’ conceptions of truth. This research attracted the attention of Alfred Tarski at the time, and has recently been re-evaluated by Robert Barnard and Joseph Ulatowski. In this paper I return to Næss’s research on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. The Relational Conception of Practical Authority.N. P. Adams - 2018 - Law and Philosophy 37 (5):549-575.
  I argue for a new conception of practical authority based on an analysis of the relationship between authority and subject. Commands entail a demand for practical deference, which establishes a relationship of hierarchy and vulnerability that involves a variety of signals and commitments. In order for these signals and commitments to be justified, the subject must be under a preexisting duty, the authority’s commands must take precedence over the subject’s judgment regarding fulfillment of that duty, the authority must accept the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45. Legitimacy beyond the state: institutional purposes and contextual constraints.N. P. Adams, Antoinette Scherz & Cord Schmelzle - 2020 - Critical Review of International Social and Political Philosophy 23 (3):281-291.
  The essays collected in this special issue explore what legitimacy means for actors and institutions that do not function like traditional states but nevertheless wield significant power in the global realm. They are connected by the idea that the specific purposes of non-state actors and the contexts in which they operate shape what it means for them to be legitimate and so shape the standards of justification that they have to meet. In this introduction, we develop this guiding methodology further (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46. Legitimacy and institutional purpose.N. P. Adams - 2020 - Critical Review of International Social and Political Philosophy 23 (3):292-310.
  Institutions undertake a huge variety of constitutive purposes. One of the roles of legitimacy is to protect and promote an institution’s pursuit of its purpose; state legitimacy is generally understood as the right to rule, for example. When considering legitimacy beyond the state, we have to take account of how differences in purposes change legitimacy. I focus in particular on how differences in purpose matter for the stringency of the standards that an institution must meet in order to be legitimate. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Moral Constraints on Gender Concepts.N. G. Laskowski - 2020 - Ethical Theory and Moral Practice 23 (1):39-51.
  Are words like ‘woman’ or ‘man’ sex terms that we use to talk about biological features of individuals? Are they gender terms that we use to talk about non-biological features e.g. social roles? Contextualists answer both questions affirmatively, arguing that these terms concern biological or non-biological features depending on context. I argue that a recent version of contextualism from Jennifer Saul that Esa Diaz-Leon develops doesn't exhibit the right kind of flexibility to capture our theoretical intuitions or moral and political (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 48. n-1 Guilty Men.Clayton Littlejohn & Julien Dutant - forthcoming - In The Future of Normativity. Oxford University Press.
  We discuss the difficulties that arise for standard reasons-first theories by looking at a case in which an agent who seems initially to know that n individuals are responsible for wrongdoing learns that n-1 are guilty. On the one hand, if this agent can retain their initial knowledge, it seems the agent should be able to believe in at least n-1 cases that the relevant subject is culpable, blame this agent for wrongdoing, and punish accordingly. Since we're not primarily interested (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Skepticism and Evolution.N. Ángel Pinillos - 2019 - In Brian Kim & Matthew McGrath (eds.), Pragmatic Encroachment in Epistemology. Routledge.
  I develop a cognitive account of how humans make skeptical judgments (of the form “X does not know p”). In my view, these judgments are produced by a special purpose metacognitive "skeptical" mechanism which monitors our reasoning for hasty or overly risky assumptions. I argue that this mechanism is modular and shaped by natural selection. The explanation for why the mechanism is adaptive essentially relies on an internalized principle connecting knowledge and action, a principle central to pragmatic encroachment theories. I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50.  47
  A.N. PRIOR's SYSTEM Q: A REVIEW. [REVIEW]Farshad Badie - 2021 - Логико-Философские Штудии 19 (3):161-174.
  Arthur Norman Prior was born on 4 December 1914 in Masterton, New Zealand. He studied philosophy in the 1930s and was a significant, and often provocative, voice in theological debates until well into the 1950s. He became a lecturer in philosophy at Canterbury University College in Christchurch in 1946 succeeding Karl Popper. He became a full professor in 1952. He left New Zealand permanently for England in 1959, first taking a chair in philosophy at Manchester University, and then becoming a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 998