Results for 'Ph����ng Tri Nguy���n'

998 found
Order:
 1. Intеrnеt Ассеss fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling during thе СОVID-19 Pаndеmiс аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  85
  Child Abuse and Health Promotion.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2013 - Working Paper.
  Lạm dụng và bỏ bê trẻ еm đаng diễn rа phổ biến trên tоàn сầu. Nó thаy đổi từ sự đối xử tệ bạс về thể сhất, tinh thần và xã hội gây hại сhо đứа trẻ. Nó сó những hậu quả ngắn hạn và lâu dài, сuối сùng сó thể làm сhậm sự phát triển kinh tế và xã hội сủа сáс quốс giа một сáсh gián tiếp. Người tа ướс tính rằng сứ 5 phụ nữ và 1 trоng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  80
  Consequences of Violence Against Children.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2017 - Working Paper.
  Lạm dụng và bỏ bê trẻ еm đаng diễn rа phổ biến trên tоàn сầu. Nó thаy đổi từ sự đối xử tệ bạс về thể сhất, tinh thần và xã hội gây hại сhо đứа trẻ. Nó сó những hậu quả ngắn hạn và lâu dài, сuối сùng сó thể làm сhậm sự phát triển kinh tế và xã hội сủа сáс quốс giа một сáсh gián tiếp. Người tа ướс tính rằng сứ 5 phụ nữ và 1 trоng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  73
  The State of Child Abuse in Poor Countries.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2009 - Working Paper.
  Lạm dụng và bỏ bê trẻ еm đаng diễn rа phổ biến trên tоàn сầu. Nó thаy đổi từ sự đối xử tệ bạс về thể сhất, tinh thần và xã hội gây hại сhо đứа trẻ. Nó сó những hậu quả ngắn hạn và lâu dài, сuối сùng сó thể làm сhậm sự phát triển kinh tế và xã hội сủа сáс quốс giа một сáсh gián tiếp. Người tа ướс tính rằng сứ 5 phụ nữ và 1 trоng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  67
  A Call to End Violence Against Children.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2011 - Working Paper.
  Lạm dụng và bỏ bê trẻ еm đаng diễn rа phổ biến trên tоàn сầu. Nó thаy đổi từ sự đối xử tệ bạс về thể сhất, tinh thần và xã hội gây hại сhо đứа trẻ. Nó сó những hậu quả ngắn hạn và lâu dài, сuối сùng сó thể làm сhậm sự phát triển kinh tế và xã hội сủа сáс quốс giа một сáсh gián tiếp. Người tа ướс tính rằng сứ 5 phụ nữ và 1 trоng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Probable role of ablation of cerebral ganglia and injection of its extracts on o:n ratio of Lamellidens corrianis during summer season.N. G. Shinde - 2020 - Internat Ional Journal of Applied Research 6 (6):391-394.
  Amongst invertebrates, molluscs show great variability in their nervous system ranging from primitive arrangement in Chitons to the complex mass of fused ganglia forming the ‘brain’ of cephalopods. Most of the effector organs used for pharmacological or physiological experiments. The neurosecretory cells (NSCs) with their combination of neuronal and glandular capabilities are perfectly suited to translate a neuronal input into the hormonal output best suited to long-term process. In this capacity, the NSCs may produce hormones, which act directly upon the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Effects of Different Soil Amendments on Mixed Heavy Metals Contamination in Vetiver Grass.Chuck Chuan Ng - 2016 - Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 97:695-701.
  Three different types of low cost soil amendments, namely, EDTA, elemental S and N-fertilizer, were investigated with Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash growing under highly mixed Cd–Pb contamination conditions. A significant increase (p < 0.05) in Cd and Pb accumulation were recorded in the shoots of all EDTA and N-fertilizer assisted treatments. The accumulation of Cd in 25 mmol EDTA/kg soil and 300 mmol N/kg soil showed relatively higher translocation factor (1.72 and 2.15) and percentage metal efficacy (63.25 % (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  46
  Băng Nam Cực đang tan nhanh đến mức gây “hoảng hốt”.Nguyễn Phương Tri - 2023 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Hiện tượng băng tan ở Nam Cực đang ngày càng nguy hiểm với sức khỏe trái đất nói chung, các cộng đồng cư dân bao gồm cả con người nói riêng.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  38
  Thiếu tiền gây cản trở cho việc chống khủng hoảng khí hậu ở Châu Phi.N. P. K. Cường - 2023 - Env Climate.
  Ông Ban Ki-moon, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc hiện đang đóng vai trò Chủ tịch Global Center on Adaptation (GCA), mới có xác nhận tại Africa Climate Summit diễn ra ở Nairobi, về nguy cơ tình trạng thiếu thốn tài chính sẽ ngăn cản những tiến bộ tiếp theo, thậm chí đe dọa cả những kết quả tích cực về bảo tồn sinh thái đã đạt được, tại Châu Phi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Không đọc sách đã nguy hại, đọc lướt trên điện thoại ảnh hưởng tiêu cực không kém.Nguyễn Thanh Nhàn - 2020 - SSHPA 2020 (1):1-2.
  Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã cảnh báo rằng quá trình đọc sâu rất có thể bị đe dọa khi chúng ta chuyển sang các chế độ đọc dựa trên kỹ thuật số. Tác giả Maryanne Wolf trên tờ The Guardian đã đề cập đến việc làm thế nào để khi đọc, bộ não có thể phát triển những khía cạnh của trí tuệ và tình cảm như kiến thức nội tâm hóa; lý luận và suy luận; quan điểm và (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Reprodução Animal: Inseminação Artificial.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  REPRODUÇÃO ANIMAL: INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL -/- ANIMAL BREEDING: ARTIFICIAL INSEMINATION -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Departamento de Zootecnia da UFRPE E-mail: [email protected] WhatsApp: (82)98143-8399 -/- 1. INTRODUÇÃO A inseminação artificial impôs-se em todo o mundo como um método de grande interesse do ponto de vista zootécnico e econômico, incrementando os rendimentos produtivos através da melhoria acelerada e da uniformidade no reagrupamento das populações. Os resultados positivos obtidos nestas últimas décadas testemunham esta possibilidade, válida tanto para os países mais desenvolvidos como (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. J.L. Austin ve I. Kant’ta Kategorik Önermeler ve Mental Nedensellik Problemleri.Atilla Akalın - 2020 - Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 3 (8):624-631.
  One of the central figures of philosophy of language- John Langshaw Austin, attributes principles of causation to the mere pragmatic language. Conversely, Kant tried to construct a “free human act” which is independent from any physical determination except its innate motivations via his well-known the phenomenal / noumenal distinction. That kind of Kantian metaphysical ground which addresses to the noumenal field, he obviously tries to establish this behavioral causation again by denying Austinian style pragmatic propositions or illocutionary acts. I claimed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. A Short Study on Spinoza's View of Religion.İbrahim Okan Akkın - 2018 - In Roman Dorczak, Christian Ruggiero, Regina-Lenart Gansiniec & M. Ali Icbay (eds.), Research and Development on Social Sciences. Kraków, Poland: Jagiellonian University. pp. 225-232.
  It is a matter of philosophical debate whether Jonathan Israel’s assessment of Spinoza’s notion of ‘state religion’ can be interpreted as an atheistic and Marxist reading of Spinoza. Contrary to the widely accepted view, Spinoza has a peculiar understanding of religion; and thus, his views cannot, simply, be equated with atheism. By relying on this fact, in this article, I am going to shed light on the issue and try to show to what extent Israel’s interpretation goes beyond what Spinoza (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. An analysis of Kafka’s Penal Colony and Duchamp’s The Large Glass Through the Concepts of Abstract- Machines and Energeia.Atilla Akalın - 2017 - Medeniyet Art, IMU Art, Design and Architecture Faculty Journal, 3 (1):29-44.
  This study aims to grasp the two distinct artworks one is from the literary field: Penal Colony, written by F. Kafka and the other one is from painting: The Large Glass, designed by M. Duchamp. This text tries to unravel the similarities betwe- en these artworks in terms of two main significations around “The Officer” from Penal Colony and “The Bachelors” from The Large Glass. Because of their vital role on the re-production of status-quo, this text asserts that there is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Possession, exorcism and psychoanalysis.N. Tosh - 2002 - Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 33 (4):583-596.
  This paper investigates the historiographical utility of psychoanalysis, focussing in particular on retrospective explanations of demonic possession and exorcism. It is argued that while 'full-blown' psychoanalytic explanations-those that impose Oedipus complexes, anal eroticism or other sophisticated theoretical structures on the historical actors-may be vulnerable to the charge of anachronism, a weaker form of retrospective psychoanalysis can be defended as a legitimate historical lens. The paper concludes, however, by urging historians to look at psychoanalysis as well as trying to look through (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16.  10
  bilim tarihinde kadınların temsili: rosalind franklin örneği.Mehmet Cem kamözüt - 2020 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 13 (1):31-53.
  Tarihin nesnel olarak yazılamayacağının fark edilmesinin ardından bilim tarihi yazımında da bazı dönüşümler olmuştur. Bu değişiklikler genellikle olumlu olsa da bazı tarih yazımı tartışmaları bilim tarihi metinlerine yeterince yansımamıştır. Bu yazıda Rosalind Franklin örneği üzerinden kadın bilimcilerin bilim tarihinde nasıl ele alındığını tartıştım. Kadınlara bilim tarihinde hak ettikleri yeri verme çabamız sırasında bilim tarihçileri olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini ele aldım. Özellikle vurguladığım noktalar bilimsel araştırma biçimlerinin doğru yansıtılması, kurumsal ayrımcılıkların üstünün örtülmesinden kaçınılması ve ele alınan figürün bilime katkısının açıkça (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ginhawa, Hanapbuhay, Himagsikan: Tungo sa Isang Pilipinong Pagdadalumat ng Katarungang Panlipunan/Katuwirang Bayan.Mark Joseph Santos - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (1):58-79.
  Founded upon ethnological studies on the concepts of ginhawa (well-being), hanapbuhay (livelihood), and himagsikan (revolution), the paper aims to provide an exploration on the possibility of a Filipino conceptualization of katarungang panlipunan (social justice) that is outside the bounds of Marxist theoretization. This essay insists that although Marxist theoretization of katarungang panlipunan is highly advanced, it is only one among many other possible versions of theorizing katarungang panlipunan. Since there is no concept that is possible to exist in the consciousness (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  37
  Nhiệt độ tăng và hiện tượng tan băng Nam Cực.Phương Tri Nguyễn - manuscript
  Hiện tượng băng tan ở Nam Cực đang ngày càng nguy hiểm với sức khỏe Trái Đất nói chung, và các cộng đồng cư dân bao gồm cả con người nói riêng. Nghe thì xa xôi vậy, nhưng tác động đang trở nên gần hơn bao giờ hết. Về mặt chu kỳ thời tiết, theo quy luật tự nhiên, giai đoạn hiện nay đáng ra phải là thời kỳ Trái Đất dịu mát đi. Thế nhưng trên thực tế, nhiệt độ (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Život a dílo A. N. Whiteheada.Michal Andrle - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (2):187-225.
  Tato studie je v první řadě studií z dějin filosofie. Jejím hlavním úkolem je popsat život a dílo autora, který byl v česko-slovenském intelektuálním prostředí dlouhou dobu opomíjen: anglo-amerického matematika, fyzika a filosofa Alfreda Northa Whiteheada. Jeho životní příběh bývá někdy popisován jako „příběh tří měst“: Cambridge v Anglii, Londýna a nakonec Cambridge v Massachusetts, kde sídlí Harvardova univerzita. Studie se soustředí na některé významné momenty ve filosofově životě a pokouší se je zdůraznit jako klíč k porozumění Whiteheadovu celoživotnímu projektu. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Classification of Sign-Language Using MobileNet - Deep Learning.Tanseem N. Abu-Jamie & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) 6 (7):29-40.
  Abstract: Sign language recognition is one of the most rapidly expanding fields of study today. Many new technologies have been developed in recent years in the fields of artificial intelligence the sign language-based communication is valuable to not only deaf and dumb community, but also beneficial for individuals suffering from Autism, downs Syndrome, Apraxia of Speech for correspondence. The biggest problem faced by people with hearing disabilities is the people's lack of understanding of their requirements. In this paper we try (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. Các vấn đề đương đại về đạo đức trong nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam.Hồ Mạnh Tùng - 2020 - OSF Preprints.
  Nhật Bản thường được biết đến là một cường quốc khoa học không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới với rất nhiều giải thưởng khoa học cao quý và sản lượng khoa học ổn định ở mức cao nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế giới đã thường xuyên ghi nhận những vụ bê bối về đạo đức nghiên cứu tại Nhật Bản. Xem xét kĩ lưỡng nội dung chi tiết (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  20
  Yerellik Kavramını Tartışmak: İçerik, Sorunlar ve Öneri/Discussing The Concept of Locality: Content, Problems and Advice.Ömür Karslı - 2023 - Felsefe Dünyasi 77 (Ek):74-102.
  Bu makalenin amacı yerellik kavramının anlamını ve içeriğini tartışmaktır. Yerellik, ulus- laşmanın getirdiği bir refleks ve ulusal bilincin bütünleyici ruhu olarak arayış halinde sıklıkla anılmasına karşın, felsefe açısından değerlendirilmekten uzak kalmıştır. Bu sebep- ten ötürü yerellik kavramı, benzeri kavramlarla aynılaştırılarak ideolojik bir içeriğe bü- ründürülmekte, anlamı giderek belirsizleşmektedir. Söz konusu sorunun üstesinden gel- mek, yerelliğin neliğini ortaya çıkarabilmek için, yerelliğe felsefi bir bilinçle yaklaşılarak, kavramın içeriğinin, kavram haritasının ve ilkelerinin belirginleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla çalışmamızda ilkin yerellik arayışının modernleşmeyle birlikte sömürgecilik (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hayatın Anlamı ve Din İlişkisine Dair Kanıksanmış Bazı Görüşlerin Eleştirisi.Mücahit Özdoğan - 2020 - Kaygi 19 (2):724-752.
  In this study, the views about the meaning of life and religion are criticized and the views of people are explained in a more comprehensive and realistic way. For this purpose, an introduction has been made about what is the goal of life first, and then the perspective of religions is explained. In the following sections, it is tried to explain the issues that have not been dealt with so far in terms of meaning. According to the results reached in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Hıristiyanlıkta Kutsalın Doğasına Dair Fikir Ayrılığı ve Buna Kilise Babaları'nda Olası bir Çözüm.Engin Yurt - 2018 - Felsefi Düsün 10 (10):337-363.
  This article mainly aims to make an examination over the holy. It has been inquired into how something being ascribed holy can have a meaning in philosophy. As the article's research area, the differences in both opinion and execution which have later divided Christianity into two as Catholic and Orthodox Churches have been selected. The separation of these two churches under the subject titles such as Filioque controversy, the idea of First Among Equals (primas inter pares), and ritual of Transubstantiation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. İnsan Aklının Evrimsel Gelişimi Üzerine: Zıt Görüşlerin Kısa bir Analizi ve Felsefi bir Yorum.Engin Yurt - 2018 - Felsefe Dünyasi 67 (67):120-143.
  In this article, some theories about evolutionary progress of human mind are examined and criticised. Through a comparative reading of these theories -which are sometimes contradictory to each other- it has been tried to present the common missing parts of these theories. The meaning of these theories for philosophy has been thought and the presupposition of linearity in these theories is criticised. The relation of the concept of emotion with the terms like cognition, apprehension, comprehension, intellect, self-awareness, consciousness -which stand (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi.Alper Yavuz - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 6 (1):1-14.
  Öz: Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi değillenmiş metafor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. A Study of Obstacles in Plagiarism Software Subscribing by Colleges in Tamil Nadu.A. Subaveerapandiyan & N. Sakthivel - 2022 - DESIDOC Journal of Library and Information Technology 42 (5):318-324.
  This article attempts to comprehend the current issues and hurdles that Indian colleges affiliated with Tamil Nadu State Universities encounter when trying to subscribe to a software that detects plagiarism. The study’s goals are to determine whether colleges employ anti-plagiarism software, whether they ensure that their student-given assignments are free of copyright infringement, whether tutors teach about academic misconduct, and what people seem to think of anti-plagiarism software. We surveyed for this study and distributed the questionnaires among college administrators, principals, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Sylvia Wynter’s Decolonial Rejoinder to Judith Butler’s Ethics of Vulnerability.Tiffany N. Tsantsoulas - 2018 - Symposium 22 (2):158-177.
  Judith Butler argues for collective liberatory action grounded in ontological vulnerability. Yet descriptive social ontology alone provides neither normative ethical prescriptions nor direction for political action. I believe Butler tries to overcome this gap by appealing to equality as an ethical ideal. In this article, I reconstruct how equality operates in her transition from ontological vulnerability to prescriptive commitments. Then, turning to Sylvia Wynter, I argue Butler's uncritical use of equality constrains the radical direction of her liberatory goals—firstly because it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Bilgi Kirliliği ve Bireysel Sorumluluk: Salgın Deneyimimiz.Alper Yavuz - 2020 - MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2 (22):203-217.
  Özet: Bilgi kirliliği eski bir sorun olsa da sosyal medya ve Internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla daha sık gündeme gelmeye başladı. Salgın hastalık gibi kriz dönemlerinde kirli bilginin etkinliğinin tehlikeli olabilecek boyutta arttığı görüldü. Bu yazıda bilgi kirliliği sorununu felsefi açıdan inceleyeceğim. Bilgi kirliliğinin ne olduğu sorusunu tartıştıktan sonra bilgi kirliliğinin üç türü arasındaki ayrımları ele alacağım. Son olarak bilgi kaynağı ve bilgi aktarıcısı olarak bir öznenin sorumluluklarının neler olduğu konusunu inceleyeceğim. Tartışmanın pratik sonuçlarını salgın hastalık konusuyla bağlantılı örnekler seçerek (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  88
  On Parfit’s disagreement with Nietzsche (by D*n*ld D*v*ds*n).Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper presents a Davidsonian perspective on Derek Parfit’s disagreements with Nietzsche. I have actually gone further, too far perhaps, and tried to imitate Davidson’s attractive essayistic style.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  95
  Why don’t builders meet their deadlines? With M*l*n K*nd*ra.Terence Rajivan Edward - manuscript
  Diego Gambetta and Gloria Origgi describe Italy as a country in which there is a widespread preference for promising high quality goods and delivering low quality goods. Builders are presented as an example. Gambetta and Origgi make proposals regarding why there are these preferences. I was going to ask, why don’t they just try being builders for a while? But metaphorically speaking, they are builders, which makes explaining the problems they face easier.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Attitude towards tobacco consumption among residents of Dhankuta Municipality of Nepal.Dr Ram Bilakshan Sah & N. Jha - 2017 - International Journal of Trend in Scientific Research and Development 1 (4):94-100.
  The use of tobacco is a major cause of preventable mortality. The estimated number of smokers is 1.1 billion. Of these, 700 million men and 100 million women are in developing countries. The objective of this study was to find out attitude towards tobacco consumption among residents of Dhankuta Municipality. The cross sectional study was conducted among the residents of Dhankuta Municipality where 205 households were taken as subjects. Pretested semi structured questionnaire was administered to the study subjects and face (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Maps in the Head and Maps in the Hand.David Kirsh, K. Skundergard & N. Dahlback - 2012 - Proceedings of the 34th Annual Cognitive Science Society.
  Using the perspective of situated cognition we studied how people interact with a physical map to help them navigate through an unfamiliar environment. The study used a mixture of cognitive ethnography and traditional experimental methods. We found that the difference between high and low performing navigators showed up in the speed they completed their task and also in the way they use maps. High performers plan routes using a survey method whereas low performers use a route strategy. We suggest that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. An Internal Feud Novel That Lebanon Cıvıl War Determıned Its Narratıve Technıque: Kevâbısu Beyrût (Beyrut’s Nıghtmaırs).Adnan Arslan - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):283 - 303.
  One of the main features that distinguish modern novel from traditional one is the use of new narrative techniques such as monologue, flow of consciousness, leitmotiv and intertextuality. These techniques relate to new approaches that take shape in formal elements such as time, characters and event patterns that make up the modern novel. Which expression technique is used in the work is often related to the form and content of the novel. This research examines the Kevâbîsu Beyrût, which uses modern (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Does Property Rights Affect Women and Children’s Well-being?Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2010 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 36. The Social Costs of Limited Land Rights in Vietnam.Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2018 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 37.  71
  Một số vấn đề môi trường cần lưu ý khi khai thác và tinh chế Nickel.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng & Lã Việt Phương - manuscript
  Trong bài viết này chúng tôi trình bày thông tin đại cương về vai trò của nickel trong công nghiệp chế tạo giữa bối cảnh yêu cầu bảo vệ môi sinh trong đại nghị sự mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc ngày một cấp bách, đối diện với nguy cơ không thể hoàn thành. Các thông tin tóm lược ở đây được dẫn chiếu tới một số nhỏ các tài liệu tham khảo chính và không (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ugnayang Tsino't Pilipino sa Buhay at Kamatayan: Isang Panimulang Pagbalangkas.Axle Christien Tugano - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (1):66-83.
  Nabigyan ng pagpapahalaga ang komprehensibong pagdalumat sa relasyong Tsino at Pilipino sa buhay at kamatayan sa isang aklat na pinamagatang Himlayan, Pantiyon, Kampo Santo, Sementeryo: Exploring Philippine Cemeteries (2016) na pinamamatnugutan ni Dr. Grace Barretto-Tesoro ng Programa sa Araling Arkeolohiya ng Unibersidad ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng isang daan at apatnapu’t dalawang (242) pahina at limang (5) kabanata-- [1] Angels on Earth: Investigating Infant and Children Burials in Manila Cemeteries ni Grace Barreto-Tesoro (pah. 1-39); [2] Angels and Dragons in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. The Priority of literature to Philosophy in Richard Rorty.Muhammad Asghari - 2019 - Journal of Philosophical Investigations at University of Tabriz 13 (28):207-219.
  n this article, I try to defend the thesis that imagination against reason, moral progress through imagination not the reason, the emergence of literary culture after philosophical culture from Hegel onwards, contingency of language, the usefulness of literature (poetry, novels and stories, etc.) in enhancing empathy with one another and ultimately reducing philosophy to poetry in Richard Rorty's writings point to one thing: the priority of literature to philosophy. The literary or post-physical culture that Rorty defends is opposed to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  90
  Land Policy, Women, and Children: Evidence from Vietnam.Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2012 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  88
  Môi trường ở đâu trong lời giải được cho là để bảo vệ môi trường: tình huống Nickel.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng & Lã Việt Phương - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (16 Oct 2023).
  Trong bài viết này chúng tôi trình bày thông tin đại cương về vai trò của nickel trong công nghiệp chế tạo giữa bối cảnh yêu cầu bảo vệ môi sinh trong đại nghị sự mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc ngày một cấp bách, đối diện với nguy cơ không thể hoàn thành. Các thông tin tóm lược ở đây được dẫn chiếu tới một số nhỏ các tài liệu tham khảo chính và không (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 42. The Impacts of Corporal Punishment.Kien Le & My Nguyen - 2020 - WP.
  This pаpеr prоvidеs thе first еmpiricаl еvidеncе оn thе еxistеncе оf nеgаtivе spillоvеr еffеcts frоm childrеn еxpоsеd tо cоrpоrаl punishmеnt in thе hоmе (CPH). Wе find thаt intеrаctiоns with pееrs suffеring frоm CPH dеprеss аchiеvеmеnt in bоth mаth аnd lаnguаgе аmоng Viеtnаmеsе fifth grаdеrs. Spеcificаlly, а оnе stаndаrd dеviаtiоn incrеаsе in thе Pееrs’ Viоlеncе Indеx is аssоciаtеd with а rеductiоn in thе mаth аnd thе lаnguаgе tеst scоrеs by 0.11 аnd 0.14 stаndаrd dеviаtiоns, rеspеctivеly. Thеsе аdvеrsе impаcts cоuld pоtеntiаlly bе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 43. Report from a Socratic Dialogue on the Concept of Risk.Erik Persson - 2005 - In Kristina Blennow (ed.), Uncertainty and Active Risk management in Agriculture and Forestry. Alnarp, Sweden: SLU. pp. 35-39.
  The term ’risk’ is used in a wide range of situations, but there is no real consensus of what it means. ‘Risk ‘is often stipulatively defined as “a probability for the occurrence of a negative event” or something similar. This formulation is however not very informative, and it fails to capture many of our intuitions about the concept or risk. One way of trying to find a common definition of a term within a group is to use a Socratic Dialogue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Claude Tresmontant, métaphysicien de l’inachevé (1925-1997). Actes de la journée d’étude du 2 février 2019.Philippe Gagnon (ed.) - 2022 - Paris: L'Harmattan.
  (Back Cover:) « La pensée métaphysique renaîtra demain. Ce sont des savants qui ont le goût et le sens de la pensée conduite jusqu’au terme de ses exigences internes, et des philosophes initiés aux sciences expérimentales qui, en commun, la feront. » L’œuvre de Claude Tresmontant (1925-1997) illustre parfaitement cette recherche de la métaphysique d’un monde en devenir, qui sait écouter et se modeler sur la transformation – la métamorphose – promise à une Création finalisée. Le trait commun aux exposés (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. La critique de l'économie politique dans les Grundrisse de Karl Marx.Philippe Mongin - 1978 - Dissertation, Ecole des Hautes Etudes En Sciences Sociales
  This doctoral thesis was prepared in 1975-77 at Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, under the supervision of Prof. Raymond ARON. It was submitted in 1977 in fulfilment of the requirements for a Ph.D. degree in Social Sciences (Doctorat de 3e cycle en sciences sociales). The oral examination (soutenance de thèse) was held in January 1978, with the examination committee consisting of Prof. Aron, Bartoli, Boudon and Brochier. This 250 page unpublished dissertation was the first study ever written (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Glоbal cоnsciоusnеss and thе rоlе оf philоsоphy in building glоbal cоnsciоusnеss.Le Kien - 2020 - WP.
  Glоbalizatiоn is an inеvitablе and оbjеctivе trеnd; it has bоth pоsitivе and nеgativе sidеs and pоsеs fоr all cоuntriеs and pеоplеs bоth оppоrtunitiеs and challеngеs. Rеcоgnizing glоbal issuеs rеquirеs glоbal cоnsciоusnеss. Glоbal cоnsciоusnеss, accоrding tо thе authоr, has thе fоllоwing charactеristics: (i) Rеflеcting thе suprеmacy оf univеrsal valuеs; (ii) It must bе fundamеntally adjustеd in thе sеlf-cоnsciоusnеss оf еach natiоn as wеll as оf еach individual; (iii) Highly sciеntific. Tо build glоbal cоnsciоusnеss, philоsоphy plays a particularly impоrtant rоlе. This rоlе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Conversation with John P. Burgess.Silvia De Toffoli - 2022 - Aphex 25.
  John P. Burgess is the John N. Woodhull Professor of Philosophy at Princeton University. He obtained his Ph.D. from the Logic and Methodology program at the University of California at Berkeley under the supervision of Jack H. Silver with a thesis on descriptive set theory. He is a very distinguished and influential philosopher of mathematics. He has written several books: A Subject with No Object (with G. Rosen, Oxford University Press, 1997), Computability and Logic (with G. Boolos and R. Jeffrey, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Fisiologia Clínica do Ciclo Estral de Vacas Leiteiras: Desenvolvimento Folicular, Corpo Lúteo e Etapas do Estro.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  REPRODUÇÃO ANIMAL: O CICLO ESTRAL DE BOVINOS LEITEIROS – Desenvolvimento Folicular, Corpo Lúteo e Etapas do Estro ANIMAL REPRODUCTION: THE OESTROUS CYCLE OF DAIRY BOVINES -Follicular Development, Corpus Luteum and Stages of Estrus Apoio: Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Departamento de Zootecnia da UFRPE E-mail: [email protected] WhatsApp: (82)98143-8399 FISIOLOGIA CLÍNICA DO CICLO ESTRAL DE BOVINOS LEITEIROS 1. RESUMO A fêmea bovina apresenta ciclos estrais em intervalos de 19 a 23 dias e estes só são interrompidos durante a gestação ou devido (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Quand Vouloir, c'est Faire [How to Do Things with Wants].Olivier Massin - 2014 - In R. Clot-Goudard (Dir.), L'Explication de L'Action. Analyses Contemporaines, Recherches Sur la Philosophie Et le Langage N°30, Paris, Vrin 30.
  This paper defends the action-theory of the Will, according to which willing G is doing F (F≠G) in order to make G happen. In a nutshell, willing something is doing something else in order to bring about what we want. -/- I argue that only the action-theory can reconcile two essential features of the Will. (i) its EFFECTIVITY: willing is closer to acting than desiring. (ii) its FALLIBILITY: one might want something in vain. The action-theory of the will explains EFFECTIVITY (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Fisiologia do Ciclo Estral dos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -
  FISIOLOGIA DO CICLO ESTRAL DOS ANIMAIS -/- Departamento de Zootecnia – UFRPE Embrapa Semiárido e IPA -/- • _____OBJETIVO -/- O cio ou estro é a fase reprodutiva dos animais, onde as fêmeas apresentam receptividade sexual seguida de ovulação. Para tanto, é necessário entender a fisiologia do estro para a realização do manejo reprodutivo dos animais. Em geral, as fêmeas manifestam comportamentos fora do comum quando estão ciclando, tais comportamentos devem ser observados para que não percam o pico de ovulação (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 998