Results for 'S��awomir Krzy��ka'

995 found
Order:
 1. The Visual Process: Immediate or Successive? Approaches to the Extramission Postulate in 13th Century Theories of Vision.Lukás Lička - 2020 - In Elena Băltuță (ed.), Medieval Perceptual Puzzles: Theories of Sense Perception in the 13th and 14th Centuries. Leiden: Brill. pp. 73-110.
  Is vision merely a state of the beholder’s sensory organ which can be explained as an immediate effect caused by external sensible objects? Or is it rather a successive process in which the observer actively scanning the surrounding environment plays a major part? These two general attitudes towards visual perception were both developed already by ancient thinkers. The former is embraced by natural philosophers (e.g., atomists and Aristotelians) and is often labelled “intromissionist”, based on their assumption that vision is an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Reading Hume’s ‘Of the Standard of Taste’: Taking Hume Seriously.Ka Wing Kwok - 2014 - Dissertation, Lingnan University
  This thesis presents an interpretation of David Hume’s essay ‘Of the Standard of Taste’. The most distinguishing feature of this interpretation is the emphasis placed on the significance of Hume’s general philosophical position in a faithful reading of this philosophical classic. The success of this interpretation will show that Hume’s essay should be read as an integral part of his system of philosophy. There are three parts in this thesis. The first part is an overview of some key aspects of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Why “is at”? —On Quine’s Objection to Carnap’s Aufbau in “Two Dogmas of Empiricism”.Ka Ho Lam - 2018 - Journal for the History of Analytical Philosophy 6 (4).
  In “Two Dogmas”, Quine indicates that Carnap’s Aufbau fails “in principle” to reduce our knowledge of the external world to sense data. This is because in projecting the sensory material to reconstruct the physical world, Carnap gives up the use of operating rules and switches to a procedure informed by general principles. This procedure falls short of providing an eliminative translation for the connective “is at”, which is necessary for the reduction. In dissecting Quine’s objection, I argue that Quine has (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. THE END OF ART AND PATOČKA's PHILOSOPHY OF ART.Josl Jan - 2016 - HORIZON. Studies in Phenomenology 1 (1):232-246.
  In this essay I consider the end-of-art thesis in its metaphysical and empirical versions. I show that both use the correspondence theory of truth as the basis for their conception of the history of art. As a counterpart to these theories I have chosen Patočka’s conception of the history of art. His theory is based also on the relationship between art and truth, but he conceives truth in the phenomenological sense of manifestation. In the rest of the essay I seek (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Aile Farkındalık Programının Etkililiği: Bir Karma Yöntem Araştırması.Seçkin GÖK & Kasım Yildirim - 2023 - Ana Dili Eğitimi Dergisi 11 (1):135-158.
  Bu çalışmanın amacı, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik aile farkındalık programının (OKGYAFP) çocukta okuma kültürü oluşturmaya yönelik aile yeterliliğine etkisini belirlemek ve ailelerin OKGYAFP deneyimlerinin okuma kültürü oluşturmaya yönelik yeterliliklerini nasıl değiştirdiğini keşfetmektir. Bu nedenle çalışmada karma yöntem araştırma desenlerinden açımlayıcı sıralı karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Nitel aşamasında ise odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun katılımcılarını Aydın ili Köşk ilçesinde bulunan bir devlet okulunun iki 2. sınıf şubesinin gönüllü velileri (n=30) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Mary’s Scientific Knowledge.Luca Malatesti - 2008 - Prolegomena 7 (1):37-59.
  Frank Jackson’s knowledge argument (KA) aims to prove, by means of a thought experiment concerning the hypothetical scientist Mary, that conscious experiences have non-physical properties, called qualia. Mary has complete scientific knowledge of colours and colour vision without having had any colour experience. The central intuition in the KA is that, by seeing colours, Mary will learn what it is like to have colour experiences. Therefore, her scientific knowledge is incomplete, and conscious experiences have qualia. In this paper I consider (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sociologie jako cesta ke štěstí: česká verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Tangents and Metonymies in Derrida’s “On Touching–Jean-Luc Nancy”.Francesco Tampoia - manuscript
  At a distance of more ten years from publication (2000 French/2005 English translation), with this essay I will re-read, comment and discuss, in different way and in form of anthological sketch, the Derridean volume ‘On Touching-Jean Luc Nancy’, focusing in particular on its ‘tangents and its metonymies’, its manifold entanglements with the metaphysics of touch and bodily connections. Making use of the geometrical figure of the tangent, Derrida affirms that "[if] philosophy has touched the limit [my emphasis-J. D. ]. of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  47
  Bilim, sözdebilim ayrımı bağlamında tasarlanan etkinliklerin 7. sınıf öğrencilerinin.Gülşah Atasoy - 2020 - Dissertation,
  Bu çalışmada; bilim, sözdebilim ayrımına yönelik tasarlanan öğretim etkinliklerinin, 7. sınıf öğrencilerinin sözdebilimsel inançlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisini araştırmak ayrıca hangi bilimsellik ve hatalı bilimsellik ölçütlerine sahip olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanının modeli iç içe karma desen olarak belirlenmiştir. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel kısmında bir deney (n=29) ve bir kontrol (n=30) grubu olmak üzere 59 öğrenci, nitel kısmında ise deney grubunda bulunan 29 öğrenci (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Theatre of Privacy: Vision, Self, and Narrative in Nabokov's Russian Language Novels.Gregory Khasin - 1999 - Dissertation, The University of Chicago
  This dissertation is an attempt to find a single framework for understanding two seemingly conflicting aspects of Nabokov's Russian novels---the metaphysical and the existential. The metaphysical aspect is analyzed according to Leibniz's "Monadology," with its key concepts of the monad, pre-established harmony, the optimization of the universe, and sufficient reason. The existential aspect is examined according to Sartre's theory of the gaze from "Being and Nothingness"; its main notions are being-for-another, radical individuation and intersubjective struggle. Concern with the level of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Idealism and Indian philosophy.Shyam Ranganathan - 2021 - In Joshua Farris & Benedikt Paul Göcke (eds.), The Routledge Handbook of Idealism and Immaterialism. Oxfordshire: Routledge.
  In contrast to a stereotypical account of Indian philosophy that are entailments of the interpreter’s beliefs (an approach that violates basic standards of reason), an approach to Indian philosophy grounded on the constraints of formal reason reveals not only a wide spread disagreement on dharma (THE RIGHT OR THE GOOD), but also a pervasive commitment to the practical foundation of life’s challenges. The flip side of this practical orientation is the criticism of ordinary experience as erroneous and reducible to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Iberské kořeny vědecké revoluce? Nový svět, idea kooperace a proměny raně novověkých epistemologických modelů.Jana Černá - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):443-465.
  Příspěvek se snaží ukázat, jaký dopad mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specific- kých podob raně novověké vědecké kooperace a vědy obecně. Záměrem textu je prezentovat originální metody a formy vědění, které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa především ve Španělsku vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu. Studie tak chce poukázat na význam, který mělo poznávání Nového světa Španěly v procesu tzv. vědecké revoluce, resp. proměny vědecké praxe i teoretických episte- mologických schémat.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Epistemic Pragmatism.Juan Comesaña - 2013 - Res Philosophica 90 (2):237-260.
  By “epistemic pragmatism” in general I will understand the claim that whether propositions instantiate certain key epistemic properties (such as being known orbeing justifiably believed) depends not just on factors traditionally recognized as epistemic, but also on pragmatic factors, such as how costly it would be to the subject if the proposition were false. In what follows I consider two varieties of epistemic pragmatism. According to what I shall call moderate epistemic pragmatism, how much evidence we need in favor of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 16. What do quantifier particles do?Anna Szabolcsi - 2015 - Linguistics and Philosophy 38 (2):159-204.
  In many languages, the same particles that form quantifier words also serve as connectives, additive and scalar particles, question markers, roots of existential verbs, and so on. Do these have a unified semantics, or do they merely bear a family resemblance? Are they aided by silent operators in their varied roles―if yes, what operators? I dub the particles “quantifier particles” and refer to them generically with capitalized versions of the Japanese morphemes. I argue that both MO and KA can be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 17. Awe and Humility in the Face of Things: Somatic Practice in East-Asian Philosophies.Graham Parkes - 2012 - European Journal for Philosophy of Religion 4 (3):69--88.
  Whereas the Platonic-Christian philosophical tradition in the West favours an ”ascent to theory’ and abstract reasoning, east-Asian philosophies tend to be rooted in somatic, or bodily, practice. In the philosophies of Confucius and Zhuangzi in China, and KÅ«kai and Dōgen in Japan, we can distinguish two different forms of somatic practice: developing physical skills, and what one might call ”realising relationships’. These practices improve our relations with others -- whether the ancestors or our contemporaries, the things with which we surround (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 18. Counterepistemic indicative conditionals and probability.J. R. G. Williams - manuscript
  *This work is no longer under development* Two major themes in the literature on indicative conditionals are that the content of indicative conditionals typically depends on what is known;1 that conditionals are intimately related to conditional probabilities.2 In possible world semantics for counterfactual conditionals, a standard assumption is that conditionals whose antecedents are metaphysically impossible are vacuously true.3 This aspect has recently been brought to the fore, and defended by Tim Williamson, who uses it in to characterize alethic necessity by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Frustrace ve vědecké praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  51
  Onko tieteellinen strukturalismi mahdollista ilman modaalirealismia?Ilkka Pättiniemi & Ilmari Hirvonen - 2016 - In Ilkka Niiniluoto, Tuomas Tahko & Teemu Toppinen (eds.), Mahdollisuus. Helsinki: Philosophical Society of Finland. pp. 94–102.
  Filosofian piirissä on viime aikoina käyty intensiivistä keskustelua metafysiikan naturalisoinnista ja tieteellisen metafysiikan mahdollisuudesta. Yksi tämän keskustelun keskeisistä teoksista on James Ladymanin ja Don Rossin (sekä osin John Collierin ja David Spurrettin) kirjoittama Every Thing Must Go (2007). Tässä kirjassa Ladyman ja Ross puolustavat, omien sanojensa mukaan, neopositivistista skientismiä. Heidän ohjelmansa on skientistinen, koska Ladymanin ja Rossin mukaan tiede on ainoa tapa tutkia todellisuutta objektiivisesti. Neopositivismi ilmenee puolestaan siinä, että heidän ohjelmansa tukeutuu eräänlaiseen verifikaatioperiaatteeseen. Ladymanin ja Rossin verifikaatioperiaate ei kuitenkaan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. THE USE OF UNIQUE BOUND MORPHEMES IN MALAY LANGUAGE OF MAKASSAR DIALECT.Muhammad Hasyim - 2020 - Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology 17 (8):59-74.
  All languages have unique morphemes as distinguishing features from other languages. Unique morpheme is a morpheme with typical features divergent from other morphemes or language morpheme in general. This study aims to explain the unique morphemes in Malay Language of Makassar dialect. The finding is useful for linguistic studies especially morphological studies of morphemes. This study used descriptive method data collection method used was listening method. The techniques were listening and engaged in conversation and notes-taking. The role of researcher in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Darsana and Guru.Sanjit Chakraborty - 2020 - In Rukmani Vyasa Nair & Peter deSouza (eds.), Keywords for India. London, UK: Bloomsbury Academic. pp. 32-35.
  Darshana, in the sense of true philosophical knowledge, Darshana is first quoted in the Vaiśesika Sūtra (first century CE) to mean the perfect vision of everything. Etymologically, Darshana evolves from the Sanskr̥ti term Drś, that is, vision. The contemporary use of the term Darshana finds its new dimension in the writings of Haribhardra (eighteenth century CE), who considers different philosophical schools in the cord of Darshana in his text Ṣad-darśana-samuccaya. Later, eminent Vedāntin Mādhava in fourteenth century CE popularized and expatiated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. THE USE OF UNIQUE BOUND MORPHEMES IN MALAY LANGUAGE OF MAKASSAR DIALECT.Kaharuddin Andi - 2020 - Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology 17 (8):59-74.
  All languages have unique morphemes as distinguishing features from other languages. Unique morpheme is a morpheme with typical features divergent from other morphemes or language morpheme in general. This study aims to explain the unique morphemes in Malay Language of Makassar dialect. The finding is useful for linguistic studies especially morphological studies of morphemes. This study used descriptive method data collection method used was listening method. The techniques were listening and engaged in conversation and notes-taking. The role of researcher in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  25
  BİLİM, SÖZDEBİLİM AYRIMI BAĞLAMINDA TASARLANAN ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZDEBİLİMSEL İNANÇLARI, BİLİMSELLİK ÖLÇÜTLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ.Gülşah Atasoy - 2020 - Dissertation,
  Bu çalışmada; bilim, sözdebilim ayrımına yönelik tasarlanan öğretim etkinliklerinin, 7. sınıf öğrencilerinin sözdebilimsel inançlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisini araştırmak ayrıca hangi bilimsellik ve hatalı bilimsellik ölçütlerine sahip olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanının modeli iç içe karma desen olarak belirlenmiştir. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel kısmında bir deney (n=29) ve bir kontrol (n=30) grubu olmak üzere 59 öğrenci, nitel kısmında ise deney grubunda bulunan 29 öğrenci (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Prisoner's Dilemma.S. M. Amadae - 2016 - In Prisoners of Reason: Game Theory and Neoliberal Political Economy. New York, NY, USA: pp. 24-61.
  As these opening quotes acknowledge, the Prisoner’s Dilemma (PD) represents a core puzzle within the formal mathematics of game theory.3 Its rise in conspicuity is evident figure 2.1 above demonstrating a relatively steady rise in incidences of the phrase’s usage between 1960 to 1995, with a stable presence persisting into the twenty first century. This famous two-person “game,” with a stock narrative cast in terms of two prisoners who each independently must choose whether to remain silent or speak, each advancing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Nomološka mreža psihopatije.Janko Međedovic - 2015 - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 27. Kant’s Doctrines of Right, Law, and Freedom. Report of the Second International Summer School.Polina Bonadyseva & Alexander S. Kiselev - 2018 - Kantian Journal 37 (3):103-112.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Simpson's Paradox and Causality.Prasanta S. Bandyopadhyay, Mark Greenwood, Don Dcruz & Venkata Raghavan - 2015 - American Philosophical Quarterly 52 (1):13-25.
  There are three questions associated with Simpson’s Paradox (SP): (i) Why is SP paradoxical? (ii) What conditions generate SP?, and (iii) What should be done about SP? By developing a logic-based account of SP, it is argued that (i) and (ii) must be divorced from (iii). This account shows that (i) and (ii) have nothing to do with causality, which plays a role only in addressing (iii). A counterexample is also presented against the causal account. Finally, the causal and logic-based (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. Children's influence on consumption-related decisions in single-mother families: A review and research agenda.S. R. Chaudhury & M. R. Hyman - forthcoming - Philosophical Explorations.
  Although social scientists have identified diverse behavioral patterns among children from dissimilarly structured families, marketing scholars have progressed little in relating family structure to consumption-related decisions. In particular, the roles played by members of single-mother families—which may include live-in grandparents, mother’s unmarried partner, and step-father with or without step-sibling(s)—may affect children’s influence on consumption-related decisions. For example, to offset a parental authority dynamic introduced by a new stepfather, the work-related constraints imposed on a breadwinning mother, or the imposition of adult-level (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Nietzsche’s Thirst For India.S. M. Amadae - 2004 - Idealistic Studies 34 (3):239-262.
  This essay represents a novel contribution to Nietzschean studies by combining an assessment of Friedrich Nietzsche’s challenging uses of “truth” and the “eternal return” with his insights drawn from Indian philosophies. Specifically, drawing on Martin Heidegger’s Nietzsche, I argue that Nietzsche’s critique of a static philosophy of being underpinning conceptual truth is best understood in line with the Theravada Buddhist critique of “self ” and “ego” as transitory. In conclusion, I find that Nietzsche’s “eternal return” can be understood as a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Arrow’s impossibility theorem and the national security state.S. M. Amadae - 2005 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 36 (4):734-743.
  This paper critically engages Philip Mirowki's essay, "The scientific dimensions of social knowledge and their distant echoes in 20th-century American philosophy of science." It argues that although the cold war context of anti-democratic elitism best suited for making decisions about engaging in nuclear war may seem to be politically and ideologically motivated, in fact we need to carefully consider the arguments underlying the new rational choice based political philosophies of the post-WWII era typified by Arrow's impossibility theorem. A distrust of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Kant's Justification of the Death Penalty Reconsidered.Benjamin S. Yost - 2010 - Kantian Review 15 (2):1-27.
  This paper argues that Immanuel Kant’s practical philosophy contains a coherent, albeit implicit, defense of the legitimacy of capital punishment, one that refutes the most important objections leveled against it. I first show that Kant is consistent in his application of the ius talionis. I then explain how Kant can respond to the claim that death penalty violates the inviolable right to life. To address the most significant objection – the claim that execution violates human dignity – I argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Hawthorne’s Lottery Puzzle and the Nature of Belief.Christopher S. Hill & Joshua Schechter - 2007 - Philosophical Issues 17 (1):120-122.
  In the first chapter of his Knowledge and Lotteries, John Hawthorne argues that thinkers do not ordinarily know lottery propositions. His arguments depend on claims about the intimate connections between knowledge and assertion, epistemic possibility, practical reasoning, and theoretical reasoning. In this paper, we cast doubt on the proposed connections. We also put forward an alternative picture of belief and reasoning. In particular, we argue that assertion is governed by a Gricean constraint that makes no reference to knowledge, and that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   50 citations  
 34. Parkinson’s Disease Prediction Using Artificial Neural Network.Ramzi M. Sadek, Salah A. Mohammed, Abdul Rahman K. Abunbehan, Abdul Karim H. Abdul Ghattas, Majed R. Badawi, Mohamed N. Mortaja, Bassem S. Abu-Nasser & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Health and Medical Research (IJAHMR) 3 (1):1-8.
  Parkinson's Disease (PD) is a long-term degenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. The symptoms generally come on slowly over time. Early in the disease, the most obvious are shaking, rigidity, slowness of movement, and difficulty with walking. Doctors do not know what causes it and finds difficulty in early diagnosing the presence of Parkinson’s disease. An artificial neural network system with back propagation algorithm is presented in this paper for helping doctors in identifying (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. Stanford’s Unconceived Alternatives from the Perspective of Epistemic Obligations.Matthew S. Sample - 2015 - Philosophy of Science 82 (5):856-866.
  Kyle Stanford’s reformulation of the problem of underdetermination has the potential to highlight the epistemic obligations of scientists. Stanford, however, presents the phenomenon of unconceived alternatives as a problem for realists, despite critics’ insistence that we have contextual explanations for scientists’ failure to conceive of their successors’ theories. I propose that responsibilist epistemology and the concept of “role oughts,” as discussed by Lorraine Code and Richard Feldman, can pacify Stanford’s critics and reveal broader relevance of the “new induction.” The possibility (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 36. Rawls’s Defense of the Priority of Liberty: A Kantian Reconstruction.Robert S. Taylor - 2003 - Philosophy and Public Affairs 31 (3):246–271.
  Rawls offers three arguments for the priority of liberty in Theory, two of which share a common error: the belief that once we have shown the instrumental value of the basic liberties for some essential purpose (e.g., securing self-respect), we have automatically shown the reason for their lexical priority. The third argument, however, does not share this error and can be reconstructed along Kantian lines: beginning with the Kantian conception of autonomy endorsed by Rawls in section 40 of Theory, we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 37. Heidegger’s Black Noteboooks: National Socialism. Antisemitism, and the History of Being.Eric S. Nelson - 2017 - Heidegger-Jahrbuch 11:77-88.
  This chapter examines: (1) the Black Notebooks in the context of Heidegger's political engagement on behalf of the National Socialist regime and his ambivalence toward some but not all of its political beliefs and tactics; (2) his limited "critique" of vulgar National Socialism and its biologically based racism for the sake of his own ethnocentric vision of the historical uniqueness of the German people and Germany's central role in Europe as a contested site situated between West and East, technological modernity (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Kant's Self-Legislation Procedure Reconsidered.Adrian M. S. Piper - 2012 - Kant Studies Online 2012 (1):203-277.
  Most published discussions in contemporary metaethics include some textual exegesis of the relevant contemporary authors, but little or none of the historical authors who provide the underpinnings of their general approach. The latter is usually relegated to the historical, or dismissed as expository. Sometimes this can be a useful division of labor. But it can also lead to grave confusion about the views under discussion, and even about whose views are, in fact, under discussion. Elijah Millgram’s article, “Does the Categorical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. Kant's Theory of Motivation: A Hybrid Approach.Benjamin S. Yost - 2017 - Review of Metaphysics 71 (2):293-319.
  To vindicate morality against skeptical doubts, Kant must show that agents can be moved to act independently of their sensible desires. Kant must therefore answer a motivational question: how does an agent get from the cognition that she ought to act morally to acting morally? Affectivist interpretations of Kant hold that agents are moved to act by feelings, while intellectualists appeal to cognition alone. To overcome the significant shortcomings of each view, I develop a hybrid theory of motivation. My central (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Kant's Two Solutions to the Free Rider Problem.Adrian M. S. Piper - 2012 - Kant Yearbook 4 (1).
  Kant identifies what are in fact Free Riders as the most noxious species of polemicists. Kant thinks polemic reduces the stature and authority of reason to a method of squabbling that destabilizes social equilibrium and portends disintegration into the Hobessian state of nature. In the first Critique, Kant proposes two textually related solutions to the Free Rider problem.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. Kant's Political Religion: The Transparency of Perpetual Peace and the Highest Good.Robert S. Taylor - 2010 - Review of Politics 72 (1):1-24.
  Scholars have long debated the relationship between Kant’s doctrine of right and his doctrine of virtue (including his moral religion or ethico-theology), which are the two branches of his moral philosophy. This article will examine the intimate connection in his practical philosophy between perpetual peace and the highest good, between political and ethico-religious communities, and between the types of transparency peculiar to each. It will show how domestic and international right provides a framework for the development of ethical communities, including (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Althusser’s Scientism and Aleatory Materialism.William S. Lewis - 2016 - Décalages 2 (1):1-72.
  This paper argues that the reading of Althusser which finds a pronounced continuity in his conception of the relations among science, philosophy, and politics is the correct one, this essay will begin with an examination of Althusser’s “scientism.” The meaning of this term (one that differs slightly from contemporary usages) will be specified before showing how and in what way Althusser’s political philosophy between 1960 and 1980 can be described as “scientistic.” The next section details the important political role Althusser (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  41
  Why the FIFA Men's World Cup in Qatar Should not be Boycotted by Rich Countries from the Global North.Jørn Sønderholm - 2023 - Public Affairs Quarterly 37 (1):20-46.
  This article defends the conclusion that the soccer World Cup in Qatar should not be boycotted by rich countries from the Global North. This conclusion is underpinned by considerations about the economic background conditions in guest workers’ home countries. Three arguments are considered for the view that the World Cup should be boycotted. It is argued that each of these arguments is unsound. Section 7 contains a discussion of an argument for a boycott that centers on the process through which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Zarathustra's Blessed Isles: Before and After Great Politics.Peter S. Groff - 2021 - Journal of Nietzsche Studies 52 (1):135-163.
  This article considers the significance of the Blessed Isles in Nietzsche’s Thus Spoke Zarathustra. They are the isolated locale to which Zarathustra and his fellow creators retreat in the Second Part of the book. I trace Zarathustra’s Blessed Isles back to the ancient Greek paradisiacal afterlife of the makarōn nēsoi and frame them against Nietzsche’s Platonic conception of philosophers as “commanders and legislators,” but I argue that they represent something more like a modern Epicurean Garden. Ultimately, I suggest that Zarathustra’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Darwin’s Unkindly Variable: Fitness and the Tautology Problem.John S. Wilkins - manuscript
  Few problems in the philosophy of evolutionary biology are more widely disseminated and discussed than the charge of Darwinian evolution being a tautology. The history is long and complex, and the issues are many, and despite the problem routinely being dismissed as an introductory-level issue, based on misunderstandings of evolution, it seems that few agree on what exactly these misunderstandings consist of. In this paper, I will try to comprehensively review the history and the issues. Then, I will try to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Interpreting Hobbes’s Moral Theory: Rightness, Goodness, Virtue, and Responsibility.S. A. Lloyd - 2021 - Journal of Ethical Reflections 1 (4):69-90.
  The paper argues that the moral philosophy of Thomas Hobbes is unified by a complex conception of reason that imposes consistency norms of both rationality and reasonableness. Hobbes’s conceptions of rightness as reciprocity, and moral goodness as sociability belong to an original and attractive moral theory that is neither teleological nor classically deontological, nor as interpreters have variously argued, subjectivist, contractarian, egoist, or dependent on divine command.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Truths about Simpson's Paradox - Saving the Paradox from Falsity.Don Dcruz, Prasanta S. Bandyopadhyay, Venkata Raghavan & Gordon Brittain Jr - 2015 - In M. Banerjee & S. N. Krishna (eds.), LNCS 8923. Springer. pp. 58-75.
  There are three questions associated with Simpson’s paradox (SP): (i) Why is SP paradoxical? (ii) What conditions generate SP? and (iii) How to proceed when confronted with SP? An adequate analysis of the paradox starts by distinguishing these three questions. Then, by developing a formal account of SP, and substantiating it with a counterexample to causal accounts, we argue that there are no causal factors at play in answering questions (i) and (ii). Causality enters only in connection with action.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Plato’s Philosophy of Cognition by Mathematical Modelling.Roman S. Kljujkov & Sergey F. Kljujkov - 2014 - Dialogue and Universalism 24 (3):110-115.
  By the end of his life Plato had rearranged the theory of ideas into his teaching about ideal numbers, but no written records have been left. The Ideal mathematics of Plato is present in all his dialogues. It can be clearly grasped in relation to the effective use of mathematical modelling. Many problems of mathematical modelling were laid in the foundation of the method by cutting the three-level idealism of Plato to the single-level “ideism” of Aristotle. For a long time, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. "R. Ḥayyim Hirschensohn’s Beliefs about Death and Immortality as Tested by his Halakhic Decision Making” [in Hebrew].Nadav Berman, S. - 2017 - Daat 83 (2017):337-359.
  This paper traces two contradicting beliefs about death and immortality in the writings of Rabbi Hayyim Hirschensohn, and examines these opposing beliefs in his Halakhic ruling, in the case of Autopsies. The paper opens by conceptualizing two possible attitudes regarding the relation between this-world and the ʽother-world’, and by analyzing two main beliefs regarding death and immortality in their relation to the body-spirit distinction (the naturalistic and the spiritualistic approach). It demonstrates how Hirschensohn was holding these two different views. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Hobbes’s third jurisprudence: legal pragmatism and the dualist menace.Benjamin L. S. Nelson - 2020 - Canadian Journal of Law and Jurisprudence 33 (1).
  This paper explores the possibility that Hobbesian jurisprudence is best understood as a ‘third way’ in legal theory, irreducible to classical natural law or legal positivism. I sketch two potential ‘third theories’ of law -- legal pragmatism and legal dualism -- and argue that, when considered in its broadest sense, Leviathan is best viewed as an example of legal pragmatism. I consider whether this legal pragmatist interpretation can be sustained in the examination of Leviathan’s treatment of civil law, and argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 995