Results for 'S��meyye Say����n'

990 found
Order:
 1. Eğitimde Araştırma Yöntemleri.Ayfer Sayın (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Nobel Akademik Yayıncılık.
  Bu bölüme bir bilmece ile başlayalım: Gerçekten görebildiğimiz bir şey değil. Kesinlikle dokunamaz, tadamaz, duyamaz veya koklayamayız. Yine de ne zaman baksak oradadır, dikkat çekmek için uğraştığımız her yerde onu kullanabiliriz. Onu bir kitabın sayfalarında, sabah gazetesinde veya videonun ekranının parlayan ışıklarda bulabiliriz. Bilim insanları onun genlerimizde ve yağmur ormanının yemyeşil karmaşıklığında depolandığını söylüyorlar.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Türk romanında baba algısının incelenmesi.Sümeyye Yazıcı - 2022 - Dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Baba, bireyin anneyle birlikte temel tamamlayıcısı olması bakımından önemli ve merkezi bir unsurdur. Yaşam düzleminde baba; biyolojik, sosyolojik ve geleneksel kökene sahiptir. Birey ve toplum yaşamının yansıma alanlarından biri olan roman türünde görüngülenen babalık kavramının edebi düzlemde açımlanması, evren, ev, aile, toplum, Tanrı, otorite/ devlet, biyolojik ve duyuşsal babalar biçimindedir. Genetik yaratımın başat ögesi olmanın yanı sıra fizyolojik gerçeğin aşımıyla özneleşen bu kimlik görünümü bilinç ve bilinçdışındaki yansıları bireyin kozmik dünyasını ve aidiyet alanını inşa eder. Kendinden öncenin yok sayılmasının imkânsız (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. What the Humean Should Say About Entanglement.Harjit Bhogal & Zee Perry - 2017 - Noûs 51 (1):74-94.
  Tim Maudlin has influentially argued that Humeanism about laws of nature stands in conflict with quantum mechanics. Specifically Humeanism implies the principle Separability: the complete physical state of a world is determined by the intrinsic physical state of each space-time point. Maudlin argues Separability is violated by the entangled states posited by QM. We argue that Maudlin only establishes that a stronger principle, which we call Strong Separability, is in tension with QM. Separability is not in tension with QM. Moreover, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   68 citations  
 4. I See Dead People: Disembodied Souls and Aquinas’s ‘Two-Person’ Problem.Christina Van Dyke - 2014 - In Oxford Studies in Medieval Philosophy. pp. 25-45.
  Aquinas’s account of the human soul is the key to his theory of human nature. The soul’s nature as the substantial form of the human body appears at times to be in tension with its nature as immaterial intellect, however, and nowhere is this tension more evident than in Aquinas’s discussion of the ‘separated’ soul. In this paper I use the Biblical story of the rich man and Lazarus (which Aquinas took to involve actual separated souls) to highlight what I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 5.  97
  Bildung e segunda natureza: McDowell leitor de Gadamer.Bruna N. Richter - 2019 - Griot: Revista de Filosofia.
  In his book Mind and World, John McDowell intends to overcome the oscillation between two approaches that seek to mediate the relationship between the minds and the world, on the one hand we have the myth of the giving saying that thoughts need coercion from the outside world, and on the other side we have the coherentism that presents the idea that only one belief can justify another belief. To defend its approach and naturalize conceptual capabilities, situating spontaneity in nature (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  75
  Platon'un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri.Mete Han Arıtürk - 2016 - Posseible 10 (5):28-38.
  Öz -/- Antikçağ’dan modern dönemlere değin kadınların mevcut durumlarının iyileştirilmesine dair çalışmaların sayısının oldukça yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda siyaset felsefesinin kurucu metinlerinden olan Devlet’in hem yazıldığı dönem hem de takip eden iki milenyuma yakın süre hesaba katıldığında kadınların toplumdaki rolü ve konumu üzerine oldukça radikal ve yenilikçi fikirleri barındırdığı açıktır. Bu çalışmada Platon’un diğer çalışmaları da hesaba katılmakla birlikte özellikle Devlet adlı eseri nezdinde nasıl olup da kimi düşünürlerce hem bir mizojinist hem de bir kadın hakları savunucusu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Speaks’s Reduction of Propositions to Properties: A Benacerraf Problem.T. Scott Dixon & Cody Gilmore - 2016 - Thought: A Journal of Philosophy 5 (3):275-284.
  Speaks defends the view that propositions are properties: for example, the proposition that grass is green is the property being such that grass is green. We argue that there is no reason to prefer Speaks's theory to analogous but competing theories that identify propositions with, say, 2-adic relations. This style of argument has recently been deployed by many, including Moore and King, against the view that propositions are n-tuples, and by Caplan and Tillman against King's view that propositions are facts (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Does the Evolutionary Argument Against Naturalism Defeat God’s Beliefs?Tina Anderson & Perry Hendricks - 2020 - Sophia 59 (3):489-499.
  Alvin Plantinga has famously argued that the naturalist who accepts evolutionary theory has a defeater for all of her beliefs, including her belief in naturalism and evolution. Hence, he says, naturalism, when conjoined with evolution, is self defeating and cannot be rationally accepted. This is known as the evolutionary argument against naturalism (EAAN). However, Tyler Wunder (Religious Studies 51:391– 399, 2015) has recently shown that if the EAAN is framed in terms of objective probability and theism is assumed to be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  66
  Innovation factors of national economy competitive development.Sergii Sardak & A. O. Simakhova S. E. Sardak, N. Ye Skrypnyk, O. V. Bilskaya - 2016 - Prague Institute for Qualification Enhancement.
  These arguments prove the necessity of developing highly competitive effective innovation strategy of the national economy aimed at developing modern innovative system that ensures the competitiveness of the national economy through effective use of scientific and technological capabilities towards promoting good economic growth.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Quine's Monism and Modal Eliminativism in the Realm of Supervenience.Atilla Akalın - 2019 - International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHRS) 6 (34):795-800.
  This study asserts that W.V.O. Quine’s eliminative philosophical gaze into mereological composition affects inevitably his interpretations of composition theories of ontology. To investigate Quine’s property monism from the account of modal eliminativism, I applied to his solution for the paradoxes of de re modalities’ . Because of its vital role to figure out how dispositions are encountered by Quine, it was significantly noted that the realm of de re modalities doesn’t include contingent and impossible inferences about things. Therefore, for him, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 12. Parkinson’s Disease Prediction Using Artificial Neural Network.Ramzi M. Sadek, Salah A. Mohammed, Abdul Rahman K. Abunbehan, Abdul Karim H. Abdul Ghattas, Majed R. Badawi, Mohamed N. Mortaja, Bassem S. Abu-Nasser & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Health and Medical Research (IJAHMR) 3 (1):1-8.
  Parkinson's Disease (PD) is a long-term degenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. The symptoms generally come on slowly over time. Early in the disease, the most obvious are shaking, rigidity, slowness of movement, and difficulty with walking. Doctors do not know what causes it and finds difficulty in early diagnosing the presence of Parkinson’s disease. An artificial neural network system with back propagation algorithm is presented in this paper for helping doctors in identifying (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. N = Many Me’s: Self-Surveillance for Precision Public Health.Hub Zwart & Mira Vegter - 2021 - Biosocieties 16.
  This paper focuses on Precision Public Health (PPH), described in the scientific literature as an effort to broaden the scope of precision medicine by extrap- olating it towards public health. By means of the “All of Us” (AoU) research pro- gram, launched by the National Institutes of Health in the U.S., PPH is being devel- oped based on health data shared through a broad range of digital tools. PPH is an emerging idea to harness the data collected for precision medicine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  34
  Intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn: Sоmе philоsоphiсаl issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. What’s Wrong with “You Say You’re Happy, but…” Reasoning?Jason Marsh - 2020 - In David Wasserman & Adam Cureton (eds.), Oxford Handbook of Philosophy and Disability. Oxford University Press.
  Disability-positive philosophers often note a troubling tendency to dismiss what disabled people say about their well-being. This chapter seeks to get clearer on why this tendency might be troubling. It argues that recent appeals to lived experience, testimonial injustice, and certain challenges to adaptive-preference reasoning do not fully explain what is wrong with questioning the happiness of disabled people. It then argues that common attempts to debunk the claim that disabled people are happy are worrisome because they threaten everyone’s well-being (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  53
  Diogenes's Sayings and Anecdotes: With Other Popular Moralists: An Introduction to Cynicism and Cynic philosophy.Irfan Ajvazi - manuscript
  Cynicism is a unique philosophy. You could even say that they took their principles a little too far, perhaps. Diogenes' core idea was that Man should live in accordance with nature, as simply as possible. He along with his students were missionaries of a sort, traveling city-to-city preaching about the life of simplicity. To Diogenes, material things like money and lavish accessories corrupted nature. Not only did he despise concrete things, but he also disapproved of social conventions. Like every philosopher (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Le ninisme est-il un nihilisme?Fabien Schang - 2015 - Implications Philosophiques.
  Nonism refers to the attitude of whoever is neither pro nor cons a given issue. Midway between affirmation and denial, or truth and falsity, the nonist says neither “yes” nor “no” and intrigues by his lack of clear answer to any related question. What does (s)he say, if any, and what is the sense of such an attitude? Through the special case of politics, three sorts of nonists are depicted in the following: the nonist by default, the nonist by interest, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Assertion, saying, and propositional complexity in Wittgenstein's Tractatus.Colin Johnston - 2011 - In Marie McGinn & Oskari Kuusela (eds.), The Oxford Handbook of Wittgenstein. Oxford University Press.
  Wittgenstein responds in his Notes on Logic to a discussion of Russell's Principles of Mathematics concerning assertion. Russell writes: "It is plain that, if I may be allowed to use the word assertion in a non-psychological sense, the proposition "p implies q" asserts an implication, though it does not assert p or q. The p and the q which enter into this proposition are not strictly the same as the p or the q which are separate propositions." (PoM p35) Wittgenstein (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  1
  Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  44
  Intеrnеt Ассеss fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling during thе СОVID-19 Pаndеmiс аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  39
  A.N. PRIOR's SYSTEM Q: A REVIEW. [REVIEW]Farshad Badie - 2021 - Логико-Философские Штудии 19 (3):161-174.
  Arthur Norman Prior was born on 4 December 1914 in Masterton, New Zealand. He studied philosophy in the 1930s and was a significant, and often provocative, voice in theological debates until well into the 1950s. He became a lecturer in philosophy at Canterbury University College in Christchurch in 1946 succeeding Karl Popper. He became a full professor in 1952. He left New Zealand permanently for England in 1959, first taking a chair in philosophy at Manchester University, and then becoming a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  47
  Confucius's Sayings Entombed: On Two Han Dynasty Bamboo Lunyu Manuscripts.Paul van Els - 2018 - In Michael Hunter & Martin Kern (eds.), Confucius and the Analects Revisited: New Perspectives on Composition, Dating, and Authorship. Leiden, Netherlands: pp. 152–86.
  This paper is intended as a gateway to two 2000-year-old manuscripts of the Analects. The first two sections discuss the archaeological context of the discoveries and analyse the manuscripts themselves, including characteristic features of the bamboo strips and the texts inked thereon and notable differences between these and other Analects versions. In these sections, I also critically evaluate present-day Analects studies and offer alternative hypotheses where there is room for debate. The third and final section of the paper discusses what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Saying the unsayable: Wittgenstein's early ethical thought.Paul Formosa - 2007 - Sorites 19:74-87.
  In this paper I present an account of Wittgenstein’s ethics that follows from a so-called ‘metaphysical’ reading of the Tractatus. I argue Wittgenstein forwards two distinct theses. Negatively he claims that there can be no ethical propositions. Positively he claims that the ethical good, or good in-itself, is the rewarding happy life. The happy life involves living in perfect contented harmony with the world, however it is, because how the world is, is a manifestation of God’s will. Given the negative (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. How to Teach Engineering Ethics?: A Retrospective and Prospective Sketch of TU Delft’s Approach to Engineering Ethics Education.J. B. van Grunsven, L. Marin, T. W. Stone, S. Roeser & N. Doorn - 2021 - Advances in Engineering Education 9 (4).
  This paper provides a retrospective and prospective overview of TU Delft’s approach to engineering ethics education. For over twenty years, the Ethics and Philosophy of Technology Section at TU Delft has been at the forefront of engineering ethics education, offering education to a wide range of engineering and design students. The approach developed at TU Delft is deeply informed by the research of the Section, which is centered around Responsible Research and Innovation, Design for Values, and Risk Ethics. These theoretical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Arne Næss’s Experiments in Truth.Jamin Asay - forthcoming - Erkenntnis:1-22.
  Well over half a century before the development of contemporary experimental philosophy, the Norwegian philosopher Arne Næss conducted a number of empirical investigations intended to document non-philosophers’ convictions regarding a number of topics of philosophical interest. In the 1930s and 1950s, Næss collected data relevant to non-philosophers’ conceptions of truth. This research attracted the attention of Alfred Tarski at the time, and has recently been re-evaluated by Robert Barnard and Joseph Ulatowski. In this paper I return to Næss’s research on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Skeptik Teizm ve Kötülük: Peter van Inwagen'ın "Minimum-Yok İddiası".Atilla Akalın - 2021 - Theosophia 3 (3):77-90.
  Skeptical theists are seeking for some reasonable solutions to the evidential problem of evil. One of the most fundamental responses of skeptical theism is that the concept of “gratuitous evil”, which cannot be a proof of the absence of God. Therefore, it is not the existence of God that skeptical theism suspects. Instead, skeptical theism contemplates whether the evil in the world really has a “gratuitous” basis. This paper focuses on Peter van Inwagen's “no-minimum claim”. No-minimum claim” stands in opposition (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Mathematics Intelligent Tutoring System.Nour N. AbuEloun & Samy S. Abu Naser - 2017 - International Journal of Advanced Scientific Research 2 (1):11-16.
  In these days, there is an increasing technological development in intelligent tutoring systems. This field has become interesting to many researchers. In this paper, we present an intelligent tutoring system for teaching mathematics that help students understand the basics of math and that helps a lot of students of all ages to understand the topic because it's important for students of adding and subtracting. Through which the student will be able to study the course and solve related problems. An evaluation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 30. On the number of gods.Eric Steinhart - 2012 - International Journal for Philosophy of Religion 72 (2):75-83.
  A god is a cosmic designer-creator. Atheism says the number of gods is 0. But it is hard to defeat the minimal thesis that some possible universe is actualized by some possible god. Monotheists say the number of gods is 1. Yet no degree of perfection can be coherently assigned to any unique god. Lewis says the number of gods is at least the second beth number. Yet polytheists cannot defend an arbitrary plural number of gods. An alternative is that, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 31.  79
  Paul Goodman’ın Anarşist ve Özgürlükçü Eğitim Anlayışı: Escuela Moderna ve Summerhill School Örneği.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Doğu Batı Yayınları.
  Paul Goodman, 1960’larda modern Amerikan toplumunun organize sistemi içerisinde dönemin gençliğinin sorunlarını ön plana çıkaran ‘Growing Up Absurd: Problems of Youth in the Organized System’ (Saçmayı Büyütmek: Organize Sistemde Gençliğin Problemleri, 1960) eseri ile sosyal bir eleştirmen olarak ön plana çıkmıştır. Amerikalı bir düşünür olan Paul Goodman’ın kısa öyküler, romanlar, şiirler ve makalelerden oluşan çalışmaları, siyaset, sosyal teori, eğitim, kentsel tasarım, edebi eleştiri, hatta psikoterapi gibi geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Onun temel argümanı (1960: 9-10) tek bir merkez etrafında örgütlenen teknoloji (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Dialectics, Self-Consciousness, and Recognition: The Hegelian Legacy.Asger Sørensen, Morten Raffnsøe-Møller & Arne Grøn (eds.) - 2009 - Århus Universitetsforlag.
  Hegel's influence on post-Hegelian philosophy is as profound as it is ambiguous. Modern philosophy is philosophy after Hegel. Taking leave of Hegel's system appears to be a common feature of modern and post-modern thought. One could even argue that giving up Hegel's claim of totality defines philosophy after Hegel. Modern and post-modern philosophies are philosophies of finitude: Hegel's philosophy cannot be repeated. However, its status as a negative backdrop for modern and post-modern thought already shows its pervasive influence. Precisely in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Philosophy's New challenge: Experiments and Intentional Action.N. Ángel Pinillos, Nick Smith, G. Shyam Nair, Peter Marchetto & Cecilea Mun - 2011 - Mind and Language 26 (1):115-139.
  Experimental philosophers have gathered impressive evidence for the surprising conclusion that philosophers' intuitions are out of step with those of the folk. As a result, many argue that philosophers' intuitions are unreliable. Focusing on the Knobe Effect, a leading finding of experimental philosophy, we defend traditional philosophy against this conclusion. Our key premise relies on experiments we conducted which indicate that judgments of the folk elicited under higher quality cognitive or epistemic conditions are more likely to resemble those of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 35. Proposed Expert System for Calculating Inheritance in Islam.Alaa N. Akkila & Samy S. Abu Naser - 2016 - World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development 2 (9):38-48.
  The truth of every human being is the end his life with death, and this leads to leaving assets and funds for those after him and can lead to hate between the heirs, it has made a point of Islamic law on all aspects of life, including the subject of the inheritance of the deceased. The main problem is how to get the knowledge of the basics of inheritance. This paper reviews work done in the use of expert system software (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 36. Teaching the Right Letter Pronunciation in Reciting the Holy Quran Using Intelligent Tutoring System.Alaa N. Akkila & Samy S. Abu Naser - 2017 - International Journal of Advanced Research and Development 2 (1):64-68.
  An Intelligent Tutoring System (ITS) is a computer system that offers an instant, adapted instruction and customized feedback to students without human teacher interference. Reciting "Tajweed" the Holy Quran in the appropriate way is very important for all Muslims and is obligatory in Islamic devotions such as prayers. In this paper, the researchers introduce an intelligent tutoring system for teaching Reciting "Tajweed". Our "Tajweed" tutoring system is limited to "Tafkhim and Tarqiq in TAJWEED" the Holy Quran, Rewaya: Hafs from ‘Aasem. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 37. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Kant’ın Eleştiri Öncesi Düşünceleri: Genel Bir Bakış [Kant’s Pre-Critical Thoughts: A General Outline].Ümit ÖZTÜRK - 2014 - Mavi Atlas 3 (3):87-98.
  Kant’ın 1781 tarihli Saf Aklın Eleştirisi adlı çalışmasına kadar geçen felsefî kariyeri, genel olarak literatürde, onun “eleştiri öncesi” dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin belirleyici unsuru, Kant’ın bir taraftan Newton fiziki diğer taraftan da Leibniz-Wolff metafiziki ile sürekli boğuşmasıdır. Bu süreç içerisinde Kant, aynı zamanda, hernekadar berrak ve keskin bir biçimde formüle edilmese de “eleştirel felsefe”ye doğru giden ilk açılımları da sunar. Bu çalışmanın amacı, Kant’ın sözü edilen düşünce dönemini mercek altına alarak onun “eleştiri öncesi” düşüncelerine dâir genel bir perspektif çizmektir. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  70
  An analysis of Kafka’s Penal Colony and Duchamp’s The Large Glass Through the Concepts of Abstract- Machines and Energeia.Atilla Akalın - 2017 - Medeniyet Art, IMU Art, Design and Architecture Faculty Journal, 3 (1):29-44.
  This study aims to grasp the two distinct artworks one is from the literary field: Penal Colony, written by F. Kafka and the other one is from painting: The Large Glass, designed by M. Duchamp. This text tries to unravel the similarities betwe- en these artworks in terms of two main significations around “The Officer” from Penal Colony and “The Bachelors” from The Large Glass. Because of their vital role on the re-production of status-quo, this text asserts that there is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Classification of Sign-Language Using MobileNet - Deep Learning.Tanseem N. Abu-Jamie & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) 6 (7):29-40.
  Abstract: Sign language recognition is one of the most rapidly expanding fields of study today. Many new technologies have been developed in recent years in the fields of artificial intelligence the sign language-based communication is valuable to not only deaf and dumb community, but also beneficial for individuals suffering from Autism, downs Syndrome, Apraxia of Speech for correspondence. The biggest problem faced by people with hearing disabilities is the people's lack of understanding of their requirements. In this paper we try (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  39
  Inequality and the saying, “It’s who you know, not what you know,” by J*seph R*z.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper considers whether the saying, “It’s who you know, not what you know” can be used instead of jargon-laden studies of inequality. I argue that it is not a good replacement in some cases and present a challenge to standard Bourdieusian explanations of inequality in some fields. The paper is written as a pastiche of the distinguished political philosopher Joseph Raz.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  78
  Artin's Characters Table of the Group (Q2n×D3) When n=p1.p_2….p_n , and p_1,p_2,…,pn are Primes Number.Naba Hasoon Jaber - 2019 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 3 (4):1-7.
  Abstract: The main purpose of this paper is to find Artin's characters table of the group (Q2n×D3)when n=p_1.p_2….p_n,and p_1,p_2,…,p_n are primes number, which is denoted by Ar(Q2n×D3) where Q2m is denoted to Quaternion group and D3 is the Dihedral group of order 6 .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Poetry of Islamic Revolution as a cradle of the International Islamic resistance Poetry.S. N. Abbas - 2013 - SOCRATES 1 (1):93-99.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  98
  Clinical applications of machine learning algorithms: beyond the black box.David S. Watson, Jenny Krutzinna, Ian N. Bruce, Christopher E. M. Griffiths, Iain B. McInnes, Michael R. Barnes & Luciano Floridi - 2019 - British Medical Journal 364:I886.
  Machine learning algorithms may radically improve our ability to diagnose and treat disease. For moral, legal, and scientific reasons, it is essential that doctors and patients be able to understand and explain the predictions of these models. Scalable, customisable, and ethical solutions can be achieved by working together with relevant stakeholders, including patients, data scientists, and policy makers.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 45.  31
  Philоsоphical Thоught in Viеtnаm during 1900-1954.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  On thе bаsis оf аnаlyzing thе dеvеlоpmеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury, thе аuthоr mаkеs sоmе bаsiс оbsеrvаtiоns аs fоllоws: firstly, Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is gоvеrnеd by histоriсаl-spесifiс mаtеriаl аnd sосiаl соnditiоns; sесоnd, thе rесеptiоn оf Mаrxist-Lеninist philоsоphy is оf spесiаl impоrtаnсе; third, thе dеvеlоpmеnt оf nаtiоnаl philоsоphiсаl thоught аt this stаgе is а prосеss оf diаlесtiсаl ассulturаtiоn; fоurth, thе mаin соntеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  46
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tartışmaya Yönelik Öz-Yeterlikleri, Bilimin Doğasına Yönelik İnanışları ve Eleştirel Düşünmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Rabiya Kıran - 2021 - Dissertation, Aydin Adnan Menderes Üni̇versi̇tesi̇
  Bu araştırmanın ilk amacı, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik özyeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasında sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. İkinci amacı ise, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik öz-yeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesidir. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programının birinci, ikinci, üçüncü (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Rules of Tajweed the Holy Quran Intelligent Tutoring System.Alaa N. Akkila & Samy S. Abu-Naser - 2018 - International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) 2 (3):7-20.
  Undeniably, the greatest way for a Moslem to be closer to Allah, is recitation of Holy-Quran approves with the method conveyed from Messenger of Allah Mohammed from the feature of speech points of letters and the intrinsic and fleeting characteristics of the letters, So, there is a persistent need to teach all Moslems the science of Tajweed Al-Quran. ITS (Intelligent Tutoring System) is computer software that supplies direct and tailored training or response to students without human teacher interfering. The main (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. Self-presentation in Instagram: promotion of a personal brand in social networks.Anna Shutaleva, Anastasia N. Novgorodtseva & Oksana S. Ryapalova - 2022 - ECONOMIC CONSULTANT 37 (1):27-40.
  Introduction. The development of online marketing in social networks creates unique opportunities for personal selling. Especially these opportunities are manifested in online education when they buy a brand of an expert with experience in a particular field. That is why a competitive space is being formed in the Instagram social network, where a personal brand acts as a product or service. -/- Materials and methods. Studying the effectiveness of promoting a personal brand in social networks based on the Instagram platform (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Classification of Sign-language Using VGG16.Tanseem N. Abu-Jamie & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) 6 (6):36-46.
  Sign Language Recognition (SLR) aims to translate sign language into text or speech in order to improve communication between deaf-mute people and the general public. This task has a large social impact, but it is still difficult due to the complexity and wide range of hand actions. We present a novel 3D convolutional neural network (CNN) that extracts discriminative spatial-temporal features from photo datasets. This article is about classification of sign languages are not universal and are usually not mutually intelligible (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. A Short Study on Spinoza's View of Religion.İbrahim Okan Akkın - 2018 - In Roman Dorczak, Christian Ruggiero, Regina-Lenart Gansiniec & M. Ali Icbay (eds.), Research and Development on Social Sciences. Kraków, Poland: Jagiellonian University. pp. 225-232.
  It is a matter of philosophical debate whether Jonathan Israel’s assessment of Spinoza’s notion of ‘state religion’ can be interpreted as an atheistic and Marxist reading of Spinoza. Contrary to the widely accepted view, Spinoza has a peculiar understanding of religion; and thus, his views cannot, simply, be equated with atheism. By relying on this fact, in this article, I am going to shed light on the issue and try to show to what extent Israel’s interpretation goes beyond what Spinoza (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 990