Results for 'Sanja S��rman'

995 found
Order:
 1. Jacques Derrida's Philosophy of Forgiveness.Sanja Ivic - 2021 - Filosofia Unisinos 22 (2):1-9.
  This paper presents social and political dimensions of forgiveness within Jacques Derrida’s philosophy. Derrida’s philosophy of forgiveness is an example of how philosophy can help us understand and resolve contemporary social and political issues. Derrida believes that traditional concept of forgiveness should be broadened beyond the bounds of the rational and the imaginable. According to Derrida, traditional concept of forgiveness needs rethinking because of the phenomenon of proliferation of scenes of forgiveness after the Second World War that produced globalization of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  Hanslick's Formalism as the Beginning of Contemporary Aesthetics of Music.Sanja Sreckovic - 2021 - Kritika 2 (2):299-314.
  The article presents Hanslick’s aesthetic formalism as the starting point of the contemporary aesthetics of music. His book, written in the 19th century, is considered contemporary because it still proves to be influential and fruitful in the contemporary theoretical circles, especially in the modern analytic aesthetics of music, where it is widely cited and discussed. The article positions Hanslick’s book in relation to his nearest predecessors Kant and Herbart, and to the neighbouring area where the formalistic view appeared, namely in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Eduard Hanslick's Formalism and His Most Influential Contemporary Critics.Sanja Sreckovic - 2014 - Belgrade Philosophical Annual 27:113-134.
  The paper deals with the formalistic view on music presented in Eduard Hanslick’s treatise On the Musically Beautiful, which is taken to be the foundingwork of the aesthtetics of music. In the paper I propose an interpretation of Hanslick’s treatise which differs on many points from the interpretations displayed in the works of several most influential contemporary aestheticians of music. My main thesis is that Hanslick’s treatise is misunderstood and incorrectly presented by these authors. I try to demonstrate this thesis (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The Conceptualization of Time in Vladimir Nabokov’s Pale Fire.Sanja Lalic - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  33
  Different approaches to the scientific investigation of music.Sanja Sreckovic - 2019 - Theoria: Beograd 62 (4):61-71.
  The paper deals with the approaches to researching music from the scientific perspective. It is argued that the scientific literature concerning music contains two different methodological approaches which significantly determine the range of possible conclusions to be reached by the research. The approach „from the outside“ investigates music by automatically applying to music the more general conclusions concerning human cognition and other capacities and behaviors. Thus, this approach omits music’s internal factors. In contrast, the approach „from within“ consists in empirically (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Reasoning of non- and pre-linguistic creatures: How much do the experiments tell us?Sanja Sreckovic - 2018 - Belgrade Philosophical Annual 31:115-126.
  If a conclusion was reached that creatures without a language capability exhibit some form of a capability for logic, this would shed a new light on the relationship between logic, language, and thought. Recent experimental attempts to test whether some animals, as well as pre-linguistic human infants, are capable of exclusionary reasoning are taken to support exactly that conclusion. The paper discusses the analyses and conclusions of two such studies: Call’s (2004) two cups task, and Mody and Carey’s (2016) four (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  61
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tartışmaya Yönelik Öz-Yeterlikleri, Bilimin Doğasına Yönelik İnanışları ve Eleştirel Düşünmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Rabiya Kıran - 2021 - Dissertation, Aydin Adnan Menderes Üni̇versi̇tesi̇
  Bu araştırmanın ilk amacı, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik özyeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasında sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. İkinci amacı ise, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik öz-yeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesidir. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programının birinci, ikinci, üçüncü (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  89
  Helen Longino'nun Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - SRA Academic Publishing.
  Bilimsel faaliyetin ve bilimsel bilginin en temel özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bilimsel nesnellik bilim felsefesi alanı içerisinde sıklıkla tartışılan bir konu olagelmiştir. Bu doğrultuda, bilimsel nesnelliğin temin edilmesine yönelik çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Genel olarak bilimsel nesnellik bilim insanlarının çalışmalarında olguları doğrudan yansıtması ya da bilim insanlarının çalışmalarını tarafsız bir bakış açısıyla tamamlaması olarak anlaşılmaktadır. Bu görüşlerin bilim felsefesi içerisindeki yansımaları sırasıyla olgulara bağlılık olarak nesnellik ve hiçbir yerden bakış olarak nesnellik isimleriyle olmuştur. Bu bakış açısı, kişisel çıkarların (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  47
  Bilim, sözdebilim ayrımı bağlamında tasarlanan etkinliklerin 7. sınıf öğrencilerinin.Gülşah Atasoy - 2020 - Dissertation,
  Bu çalışmada; bilim, sözdebilim ayrımına yönelik tasarlanan öğretim etkinliklerinin, 7. sınıf öğrencilerinin sözdebilimsel inançlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisini araştırmak ayrıca hangi bilimsellik ve hatalı bilimsellik ölçütlerine sahip olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanının modeli iç içe karma desen olarak belirlenmiştir. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel kısmında bir deney (n=29) ve bir kontrol (n=30) grubu olmak üzere 59 öğrenci, nitel kısmında ise deney grubunda bulunan 29 öğrenci (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’an: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  42
  SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ve SÖZDE BİLİM BİLİM AYRIMI İNANIŞLARI.Ali Osman Şahin - 2022 - Dissertation,
  Bu çalışmada öğrencilerin bilimle tanışmasında anahtar rol oynayan sınıf öğretmenlerinin ve geleceğin sınıf öğretmeni olan sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşlerinin ve bilim-sözde bilim ayrımı inanışlarının incelenmesi ve değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilin merkez ilçesinde yer alan 344 sınıf öğretmeni ve bu ilde sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 240 öğrenci olarak belirlenmiş, gönüllülük esasına dayalı olarak 172 öğretmen ve 136 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Bu araştırmada veriler ‘Sözde-Bilim İnanış Ölçeği’ ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Aile Farkındalık Programının Etkililiği: Bir Karma Yöntem Araştırması.Seçkin GÖK & Kasım Yildirim - 2023 - Ana Dili Eğitimi Dergisi 11 (1):135-158.
  Bu çalışmanın amacı, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik aile farkındalık programının (OKGYAFP) çocukta okuma kültürü oluşturmaya yönelik aile yeterliliğine etkisini belirlemek ve ailelerin OKGYAFP deneyimlerinin okuma kültürü oluşturmaya yönelik yeterliliklerini nasıl değiştirdiğini keşfetmektir. Bu nedenle çalışmada karma yöntem araştırma desenlerinden açımlayıcı sıralı karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Nitel aşamasında ise odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun katılımcılarını Aydın ili Köşk ilçesinde bulunan bir devlet okulunun iki 2. sınıf şubesinin gönüllü velileri (n=30) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  22
  Hume’da Ben İdesinin Bilgikuramsal Temellerinin Bir Çözümlemesi.Funda Neslioglu Serin - 2017 - Kaygi 1 (29):125-138.
  Öz David Hume İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme’de ben idesinin bilgikuramsal temellerini araştırırken, bir yandan hiç kuşku duyulmaksızın kabul edilen ben’e ilişkin bilgimizin güvenilir temellere dayanmadığını göstermeye çalışıyor, diğer yandan da bu tür bir araştırmanın ancak bir bilim aracılığıyla yapılması gereğine dikkat çekiyordu. Ben idesi için görgül kanıt arayışı, oluşturmaya çalıştığı insan biliminin deneysel temelleri olması gerektiği gibi insan doğasına ilişkin araştırmalar için yeni bir uslamlamayı da imliyordu. Hume’un önerdiği uslamlama yöntemi, geleneksel felsefenin insan zihnine dair yaklaşımının artık savunulamaz olduğunun (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  25
  BİLİM, SÖZDEBİLİM AYRIMI BAĞLAMINDA TASARLANAN ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZDEBİLİMSEL İNANÇLARI, BİLİMSELLİK ÖLÇÜTLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ.Gülşah Atasoy - 2020 - Dissertation,
  Bu çalışmada; bilim, sözdebilim ayrımına yönelik tasarlanan öğretim etkinliklerinin, 7. sınıf öğrencilerinin sözdebilimsel inançlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisini araştırmak ayrıca hangi bilimsellik ve hatalı bilimsellik ölçütlerine sahip olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanının modeli iç içe karma desen olarak belirlenmiştir. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel kısmında bir deney (n=29) ve bir kontrol (n=30) grubu olmak üzere 59 öğrenci, nitel kısmında ise deney grubunda bulunan 29 öğrenci (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  28
  Psychological Research and Philosophical Debates on Musical Meaning.Sanja Sreckovic - 2020 - In Blanka Bogunović & Sanela Nikolić (eds.), Proceedings of PAM-IE Belgrade 2019. Belgrade: Faculty of Music, University of Arts in Belgrade. Belgrade: Faculty of Music, University of Arts in Belgrade. pp. 183-189.
  The question of meaning in music has been discussed by numerous philosophers of music. On one end of the philosophical spectrum, the meaning in music is understood as “specifically musical” meaning, i.e. the meaning exhausted by the musical ideas. The other end of the spectrum is occupied by the view that the meaning in music is emotional, consisting of the ex-pression or representation of emotions by music, i.e. that the meaning in music is emotional meaning. The paper will demonstrate that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The Expressiveness of Music.Sanja Sreckovic - 2015 - Theoria: Beograd 58 (3):19-39.
  The paper deals with the relationship between the art of music and human emotions, in particular, with the feature of musical works designated in aesthetic literature as „expressiveness“. After a short presentation of several main attempts at explaining the expressiveness of music in analytical aesthetics, the author offers a clarification of the conceptual confusion within presented theories, and points out their main difficulties and deficiencies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  28
  Music between Philosophy and Science: The Applicability of Scientific Results to the Philosophy of Music.Sanja Sreckovic - 2019 - Dissertation, University of Belgrade
  The dissertation discusses the relationship between two approaches to researching music: the empirical approach of experimental psychology and cognitive neuroscience, and the speculative approach of philosophical aesthetics of music. The aim of the dissertation is to determine the relationship between problems, conceptual frameworks, and domains of inquiry of the two approaches. The dissertation should answer whether the philosophical and the empirical approach deal with the same, or at least relatable aspects of music. In particular, it should answer whether the results (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Prisoner's Dilemma.S. M. Amadae - 2016 - In Prisoners of Reason: Game Theory and Neoliberal Political Economy. New York, NY, USA: pp. 24-61.
  As these opening quotes acknowledge, the Prisoner’s Dilemma (PD) represents a core puzzle within the formal mathematics of game theory.3 Its rise in conspicuity is evident figure 2.1 above demonstrating a relatively steady rise in incidences of the phrase’s usage between 1960 to 1995, with a stable presence persisting into the twenty first century. This famous two-person “game,” with a stock narrative cast in terms of two prisoners who each independently must choose whether to remain silent or speak, each advancing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Simpson's Paradox and Causality.Prasanta S. Bandyopadhyay, Mark Greenwood, Don Dcruz & Venkata Raghavan - 2015 - American Philosophical Quarterly 52 (1):13-25.
  There are three questions associated with Simpson’s Paradox (SP): (i) Why is SP paradoxical? (ii) What conditions generate SP?, and (iii) What should be done about SP? By developing a logic-based account of SP, it is argued that (i) and (ii) must be divorced from (iii). This account shows that (i) and (ii) have nothing to do with causality, which plays a role only in addressing (iii). A counterexample is also presented against the causal account. Finally, the causal and logic-based (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. Nietzsche’s Thirst For India.S. M. Amadae - 2004 - Idealistic Studies 34 (3):239-262.
  This essay represents a novel contribution to Nietzschean studies by combining an assessment of Friedrich Nietzsche’s challenging uses of “truth” and the “eternal return” with his insights drawn from Indian philosophies. Specifically, drawing on Martin Heidegger’s Nietzsche, I argue that Nietzsche’s critique of a static philosophy of being underpinning conceptual truth is best understood in line with the Theravada Buddhist critique of “self ” and “ego” as transitory. In conclusion, I find that Nietzsche’s “eternal return” can be understood as a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Arrow’s impossibility theorem and the national security state.S. M. Amadae - 2005 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 36 (4):734-743.
  This paper critically engages Philip Mirowki's essay, "The scientific dimensions of social knowledge and their distant echoes in 20th-century American philosophy of science." It argues that although the cold war context of anti-democratic elitism best suited for making decisions about engaging in nuclear war may seem to be politically and ideologically motivated, in fact we need to carefully consider the arguments underlying the new rational choice based political philosophies of the post-WWII era typified by Arrow's impossibility theorem. A distrust of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Children's influence on consumption-related decisions in single-mother families: A review and research agenda.S. R. Chaudhury & M. R. Hyman - forthcoming - Philosophical Explorations.
  Although social scientists have identified diverse behavioral patterns among children from dissimilarly structured families, marketing scholars have progressed little in relating family structure to consumption-related decisions. In particular, the roles played by members of single-mother families—which may include live-in grandparents, mother’s unmarried partner, and step-father with or without step-sibling(s)—may affect children’s influence on consumption-related decisions. For example, to offset a parental authority dynamic introduced by a new stepfather, the work-related constraints imposed on a breadwinning mother, or the imposition of adult-level (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hawthorne’s Lottery Puzzle and the Nature of Belief.Christopher S. Hill & Joshua Schechter - 2007 - Philosophical Issues 17 (1):120-122.
  In the first chapter of his Knowledge and Lotteries, John Hawthorne argues that thinkers do not ordinarily know lottery propositions. His arguments depend on claims about the intimate connections between knowledge and assertion, epistemic possibility, practical reasoning, and theoretical reasoning. In this paper, we cast doubt on the proposed connections. We also put forward an alternative picture of belief and reasoning. In particular, we argue that assertion is governed by a Gricean constraint that makes no reference to knowledge, and that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   50 citations  
 24. Stanford’s Unconceived Alternatives from the Perspective of Epistemic Obligations.Matthew S. Sample - 2015 - Philosophy of Science 82 (5):856-866.
  Kyle Stanford’s reformulation of the problem of underdetermination has the potential to highlight the epistemic obligations of scientists. Stanford, however, presents the phenomenon of unconceived alternatives as a problem for realists, despite critics’ insistence that we have contextual explanations for scientists’ failure to conceive of their successors’ theories. I propose that responsibilist epistemology and the concept of “role oughts,” as discussed by Lorraine Code and Richard Feldman, can pacify Stanford’s critics and reveal broader relevance of the “new induction.” The possibility (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 25. Rawls’s Defense of the Priority of Liberty: A Kantian Reconstruction.Robert S. Taylor - 2003 - Philosophy and Public Affairs 31 (3):246–271.
  Rawls offers three arguments for the priority of liberty in Theory, two of which share a common error: the belief that once we have shown the instrumental value of the basic liberties for some essential purpose (e.g., securing self-respect), we have automatically shown the reason for their lexical priority. The third argument, however, does not share this error and can be reconstructed along Kantian lines: beginning with the Kantian conception of autonomy endorsed by Rawls in section 40 of Theory, we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 26. Kant's Justification of the Death Penalty Reconsidered.Benjamin S. Yost - 2010 - Kantian Review 15 (2):1-27.
  This paper argues that Immanuel Kant’s practical philosophy contains a coherent, albeit implicit, defense of the legitimacy of capital punishment, one that refutes the most important objections leveled against it. I first show that Kant is consistent in his application of the ius talionis. I then explain how Kant can respond to the claim that death penalty violates the inviolable right to life. To address the most significant objection – the claim that execution violates human dignity – I argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27. Kant's Self-Legislation Procedure Reconsidered.Adrian M. S. Piper - 2012 - Kant Studies Online 2012 (1):203-277.
  Most published discussions in contemporary metaethics include some textual exegesis of the relevant contemporary authors, but little or none of the historical authors who provide the underpinnings of their general approach. The latter is usually relegated to the historical, or dismissed as expository. Sometimes this can be a useful division of labor. But it can also lead to grave confusion about the views under discussion, and even about whose views are, in fact, under discussion. Elijah Millgram’s article, “Does the Categorical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28. Heidegger’s Black Noteboooks: National Socialism. Antisemitism, and the History of Being.Eric S. Nelson - 2017 - Heidegger-Jahrbuch 11:77-88.
  This chapter examines: (1) the Black Notebooks in the context of Heidegger's political engagement on behalf of the National Socialist regime and his ambivalence toward some but not all of its political beliefs and tactics; (2) his limited "critique" of vulgar National Socialism and its biologically based racism for the sake of his own ethnocentric vision of the historical uniqueness of the German people and Germany's central role in Europe as a contested site situated between West and East, technological modernity (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. Parkinson’s Disease Prediction Using Artificial Neural Network.Ramzi M. Sadek, Salah A. Mohammed, Abdul Rahman K. Abunbehan, Abdul Karim H. Abdul Ghattas, Majed R. Badawi, Mohamed N. Mortaja, Bassem S. Abu-Nasser & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Health and Medical Research (IJAHMR) 3 (1):1-8.
  Parkinson's Disease (PD) is a long-term degenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. The symptoms generally come on slowly over time. Early in the disease, the most obvious are shaking, rigidity, slowness of movement, and difficulty with walking. Doctors do not know what causes it and finds difficulty in early diagnosing the presence of Parkinson’s disease. An artificial neural network system with back propagation algorithm is presented in this paper for helping doctors in identifying (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. Kant's Theory of Motivation: A Hybrid Approach.Benjamin S. Yost - 2017 - Review of Metaphysics 71 (2):293-319.
  To vindicate morality against skeptical doubts, Kant must show that agents can be moved to act independently of their sensible desires. Kant must therefore answer a motivational question: how does an agent get from the cognition that she ought to act morally to acting morally? Affectivist interpretations of Kant hold that agents are moved to act by feelings, while intellectualists appeal to cognition alone. To overcome the significant shortcomings of each view, I develop a hybrid theory of motivation. My central (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Kant’s Doctrines of Right, Law, and Freedom. Report of the Second International Summer School.Polina Bonadyseva & Alexander S. Kiselev - 2018 - Kantian Journal 37 (3):103-112.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Althusser’s Scientism and Aleatory Materialism.William S. Lewis - 2016 - Décalages 2 (1):1-72.
  This paper argues that the reading of Althusser which finds a pronounced continuity in his conception of the relations among science, philosophy, and politics is the correct one, this essay will begin with an examination of Althusser’s “scientism.” The meaning of this term (one that differs slightly from contemporary usages) will be specified before showing how and in what way Althusser’s political philosophy between 1960 and 1980 can be described as “scientistic.” The next section details the important political role Althusser (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Kant's Political Religion: The Transparency of Perpetual Peace and the Highest Good.Robert S. Taylor - 2010 - Review of Politics 72 (1):1-24.
  Scholars have long debated the relationship between Kant’s doctrine of right and his doctrine of virtue (including his moral religion or ethico-theology), which are the two branches of his moral philosophy. This article will examine the intimate connection in his practical philosophy between perpetual peace and the highest good, between political and ethico-religious communities, and between the types of transparency peculiar to each. It will show how domestic and international right provides a framework for the development of ethical communities, including (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  41
  Why the FIFA Men's World Cup in Qatar Should not be Boycotted by Rich Countries from the Global North.Jørn Sønderholm - 2023 - Public Affairs Quarterly 37 (1):20-46.
  This article defends the conclusion that the soccer World Cup in Qatar should not be boycotted by rich countries from the Global North. This conclusion is underpinned by considerations about the economic background conditions in guest workers’ home countries. Three arguments are considered for the view that the World Cup should be boycotted. It is argued that each of these arguments is unsound. Section 7 contains a discussion of an argument for a boycott that centers on the process through which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Kant's Two Solutions to the Free Rider Problem.Adrian M. S. Piper - 2012 - Kant Yearbook 4 (1).
  Kant identifies what are in fact Free Riders as the most noxious species of polemicists. Kant thinks polemic reduces the stature and authority of reason to a method of squabbling that destabilizes social equilibrium and portends disintegration into the Hobessian state of nature. In the first Critique, Kant proposes two textually related solutions to the Free Rider problem.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Interpreting Hobbes’s Moral Theory: Rightness, Goodness, Virtue, and Responsibility.S. A. Lloyd - 2021 - Journal of Ethical Reflections 1 (4):69-90.
  The paper argues that the moral philosophy of Thomas Hobbes is unified by a complex conception of reason that imposes consistency norms of both rationality and reasonableness. Hobbes’s conceptions of rightness as reciprocity, and moral goodness as sociability belong to an original and attractive moral theory that is neither teleological nor classically deontological, nor as interpreters have variously argued, subjectivist, contractarian, egoist, or dependent on divine command.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Plato’s Philosophy of Cognition by Mathematical Modelling.Roman S. Kljujkov & Sergey F. Kljujkov - 2014 - Dialogue and Universalism 24 (3):110-115.
  By the end of his life Plato had rearranged the theory of ideas into his teaching about ideal numbers, but no written records have been left. The Ideal mathematics of Plato is present in all his dialogues. It can be clearly grasped in relation to the effective use of mathematical modelling. Many problems of mathematical modelling were laid in the foundation of the method by cutting the three-level idealism of Plato to the single-level “ideism” of Aristotle. For a long time, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Hobbes’s third jurisprudence: legal pragmatism and the dualist menace.Benjamin L. S. Nelson - 2020 - Canadian Journal of Law and Jurisprudence 33 (1).
  This paper explores the possibility that Hobbesian jurisprudence is best understood as a ‘third way’ in legal theory, irreducible to classical natural law or legal positivism. I sketch two potential ‘third theories’ of law -- legal pragmatism and legal dualism -- and argue that, when considered in its broadest sense, Leviathan is best viewed as an example of legal pragmatism. I consider whether this legal pragmatist interpretation can be sustained in the examination of Leviathan’s treatment of civil law, and argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Kant's intelligible standpoint on action.Adrian M. S. Piper - 2001 - In Hans-Ulrich Baumgarten & Carsten Held (eds.), Systematische Ethik mit Kant. Alber.
  This essay attempts to render intelligible (you will pardon the pun) Kant's peculiar claims about the intelligible at A 539/B 567 – A 541/B 569 in the first Critique, in which he asserts that (1) ... [t]his acting subject would now, in conformity with his intelligible character, stand under no temporal conditions, because time is only a condition of appearances, but not of things in themselves. In him no action would begin or cease. Consequently it would not be subjected to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. "R. Ḥayyim Hirschensohn’s Beliefs about Death and Immortality as Tested by his Halakhic Decision Making” [in Hebrew].Nadav Berman, S. - 2017 - Daat 83 (2017):337-359.
  This paper traces two contradicting beliefs about death and immortality in the writings of Rabbi Hayyim Hirschensohn, and examines these opposing beliefs in his Halakhic ruling, in the case of Autopsies. The paper opens by conceptualizing two possible attitudes regarding the relation between this-world and the ʽother-world’, and by analyzing two main beliefs regarding death and immortality in their relation to the body-spirit distinction (the naturalistic and the spiritualistic approach). It demonstrates how Hirschensohn was holding these two different views. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Zarathustra's Blessed Isles: Before and After Great Politics.Peter S. Groff - 2021 - Journal of Nietzsche Studies 52 (1):135-163.
  This article considers the significance of the Blessed Isles in Nietzsche’s Thus Spoke Zarathustra. They are the isolated locale to which Zarathustra and his fellow creators retreat in the Second Part of the book. I trace Zarathustra’s Blessed Isles back to the ancient Greek paradisiacal afterlife of the makarōn nēsoi and frame them against Nietzsche’s Platonic conception of philosophers as “commanders and legislators,” but I argue that they represent something more like a modern Epicurean Garden. Ultimately, I suggest that Zarathustra’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Darwin’s Unkindly Variable: Fitness and the Tautology Problem.John S. Wilkins - manuscript
  Few problems in the philosophy of evolutionary biology are more widely disseminated and discussed than the charge of Darwinian evolution being a tautology. The history is long and complex, and the issues are many, and despite the problem routinely being dismissed as an introductory-level issue, based on misunderstandings of evolution, it seems that few agree on what exactly these misunderstandings consist of. In this paper, I will try to comprehensively review the history and the issues. Then, I will try to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Truths about Simpson's Paradox - Saving the Paradox from Falsity.Don Dcruz, Prasanta S. Bandyopadhyay, Venkata Raghavan & Gordon Brittain Jr - 2015 - In M. Banerjee & S. N. Krishna (eds.), LNCS 8923. Springer. pp. 58-75.
  There are three questions associated with Simpson’s paradox (SP): (i) Why is SP paradoxical? (ii) What conditions generate SP? and (iii) How to proceed when confronted with SP? An adequate analysis of the paradox starts by distinguishing these three questions. Then, by developing a formal account of SP, and substantiating it with a counterexample to causal accounts, we argue that there are no causal factors at play in answering questions (i) and (ii). Causality enters only in connection with action.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Virtue’s Reasons: New Essays on Virtue, Character, and Reasons.Noell Birondo & S. Stewart Braun (eds.) - 2017 - New York: Routledge.
  Virtues and reasons are two of the most fruitful and important concepts in contemporary moral philosophy. Many writers have commented upon the close connection between virtues and reasons, but no one has done full justice to the complexity of this connection. It is generally recognized that the virtues not only depend upon reasons, but also sometimes provide them. The essays in this volume shed light on precisely how virtues and reasons are related to each other and what can be learned (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Heidegger’s Failure to Overcome Transcendental Philosophy.Eric S. Nelson - 2016 - In Halla Kim & Steven Hoeltzel (eds.), Transcendental Inquiry. Palgrave. pp. 159-179.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Plantinga's Christian Epistemology.Hugh S. Chandler -
  I would like to get this published somewhere; but who would publish it?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Protreptic Aspects of Aristotle's Nicomachean Ethics.Monte Johnson & D. S. Hutchinson - 2014 - In Ronald Polansky (ed.), The Cambridge Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 383-409.
  We hope to show that the overall protreptic plan of Aristotle's ethical writings is based on the plan he used in his published work Protrepticus (Exhortation to Philosophy), by highlighting those passages that primarily offer hortatory or protreptic motivation rather than dialectical argumentation and analysis, and by illustrating several ways that Aristotle adapts certain arguments and examples from his Protrepticus. In this essay we confine our attention to the books definitely attributable to the Nicomachean Ethics (thus excluding the common books).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48. Classification of Alzheimer's Disease Using Convolutional Neural Networks.Lamis F. Samhan, Amjad H. Alfarra & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) 6 (3):18-23.
  Brain-related diseases are among the most difficult diseases due to their sensitivity, the difficulty of performing operations, and their high costs. In contrast, the operation is not necessary to succeed, as the results of the operation may be unsuccessful. One of the most common diseases that affect the brain is Alzheimer’s disease, which affects adults, a disease that leads to memory loss and forgetting information in varying degrees. According to the condition of each patient. For these reasons, it is important (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 49. Exploring people’s beliefs about the experience of time.Jack Shardlow, Ruth Lee, Christoph Hoerl, Teresa McCormack, Patrick Burns & Alison S. Fernandes - 2021 - Synthese 198 (11):10709-10731.
  Philosophical debates about the metaphysics of time typically revolve around two contrasting views of time. On the A-theory, time is something that itself undergoes change, as captured by the idea of the passage of time; on the B-theory, all there is to time is events standing in before/after or simultaneity relations to each other, and these temporal relations are unchanging. Philosophers typically regard the A-theory as being supported by our experience of time, and they take it that the B-theory clashes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 50. Review of Yaffe's Liberty Worth the Name. [REVIEW]S. Rickless - 2001 - Locke Studies 1:235-55.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 995