Results for 'Tanja Stani��i��'

1000+ found
Order:
 1.  81
  O afrykańskim stanie rzeczy. Analiza teorii systemu autorstwa Paulina J. Hountondji'ego.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In A. Żukowski (ed.), Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce. Olsztyn: pp. 393-413.
  Beniński filozof Paulin J. Hountondji jest autorem teorii systemu, która aspiruje do przynajmniej częściowego wytłumaczenia przyczyn złej kondycji afrykańskich społeczeństw i państw. Afrykański społeczno-polityczny stan rzeczy charakteryzuje, zdaniem Hountondjiego, przede wszystkim wadliwa organizacja struktur instytucjonalnych państw oraz codziennego życia Afrykanów. Hountondji krytykuje liczne wady afrykańskiej rzeczywistości - w tym inercję instytucji, działania pełne absurdów, marnowanie czasu, energii i zdrowia - i zarazem poszukuje ich ukrytych, „systemowych” podstaw. W rozumieniu Hountondjiego, system to zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych elementów organizacji afrykańskich społeczeństw. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Racje wewnętrzne i zewnętrzne.Bernard Williams & Tomasz Żuradzki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):231-246.
  Artykuł, opublikowany po raz pierwszy w 1979 r., jest jednym z najczęściej cytowanych tekstów filozoficznych z drugiej połowy XX wieku. Tekst Bernarda Williamsa zainicjował kilka ważnych debat, toczących się do dziś w etyce i filozofii działania. Zaproponowana przez niego interpretacja pojęcia racji działania jest, z jednej strony, niezwykle wpływowa, ale z drugiej bardzo niejednoznaczna i często krytykowana. Williams broni stanowiska, które z czasem zaczęto określać jako internalizm racji: pewne względy są racjami działania dla danego podmiotu tylko wtedy, gdy mają ścisły (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  89
  Specyfika ograniczenia wolności i praw konstytucyjnych w stanach nadzwyczajnych [Extraordinary Measures and Restrictions of Constitutional Freedoms and Rights].Marek Piechowiak - 2021 - In Mirosław Granat (ed.), Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka. Tom IV. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. pp. 217-261.
  STRESZCZENIE Opracowanie zmierza do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym – z punktu widzenia struktury procesu wykładni i struktury wchodzących w grę wartości konstytucyjnych – różni się ograniczanie wolności i praw w ramach stosowania „zwykłych środków konstytucyjnych”, od ograniczania wolności i praw dopuszczalnego w stanach nadzwyczajnych. Podjęta zostaje problematyka dotyczącą kwestii materialnych, a poza zakresem rozważanych zagadnień pozostają kwestie dotyczące formalnych warunków dopuszczalności ograniczeń, jak publiczne ogłoszenie zagrożenia czy możliwość wprowadzania ograniczeń w aktach podustawowych. Stawiane tezy są polemiczne wobec poglądów, że (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej.Krzysztof Trzcinski - 2002 - Studia Europejskie 2:45-67.
  Obywatelstwo należy do najistotniejszych kategorii określających pozycję człowieka w państwie. W niektórych okresach dziejów pojęcie obywatelstwa istniało jedynie w sferze idei, w innych idea uległa urzeczywistnieniu, a członkostwo w państwie (lub mieście) oraz status obywatelski znalazły formalny wyraz na niwie prawnoustrojowej. Kształtowanie się obywatelstwa stanowi proces długi i wielofazowy. Obywatelstwo w Europie pozostaje bowiem już od starożytności w stanie permanentnego rozwoju i wciąż wzbogacane jest o nowe treści (lub też czasem zubożane o pewne elementy); tym niemniej jego rdzeń, nakreślony w (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  75
  Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce jako przyczynek do lepszego zrozumienia jego roli i fenomenu trwania.Krzysztof Trzcinski - 2009 - Afryka 29 (30):47-70.
  Legitymacja należy do kluczowych zagadnień myśli politycznej i jest nierozerwalnie powiązana między innymi z takimi terminami jak państwo, władza, obywatele, poddani, prawa i obowiązki. Pojęcie legitymacji jest niezwykle ważne i być może właśnie z tego powodu jego istota stanowi temat wielu dyskusji. W tym artykule nie będziemy jednak analizować sporów definicyjnych. Ograniczymy się do podejścia, jakie proponuje Roger Scruton, unikając przedstawienia ścisłej definicji. Termin ‘legitymacja’ określa, jego zdaniem, to samo, co pojęcia ‘prawomocność władzy’ bądź ‘prawowite panowanie’. Gdy rządzący dzierżą władzę (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Stanisław Brzozowski - myśleć radykalnie.Krzysztof Kędziora - 2014 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 25:047-065.
  STANISŁAW BRZOZOWSKI – TO THINK RADICALLY Stanisław Brzozowski is one of the most radical philosophers. Radicalism of his thought involves not only the idea of fundamental social change, but also the reinterpretation of some philosophical concepts. Two main concepts are nature and history. They are reinterpreted in order to show their human origins. According to Brzozowski nature and history are human constructions, namely they are set by human praxis. Brzozowski’s understanding changed over the time. In my article I focus on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Źródła separatyzmu w Afryce na południe od Sahary. Studium jednego przypadku.Krzysztof Trzcinski - 2006 - In K. Trzcinski (ed.), Dylematy państwowości. Warszawa: pp. 95-131.
  Afryka postkolonialna była, jest i będzie targana konfliktami o naturze separatystycznej. Najsłynniejsze już próby secesji w Afryce to przypadki Katangi (w latach 1960–1963) oraz Biafry (w latach 1967–1970). Wojna w Erytrei (w latach 1961–1991) to jedyny jak dotąd afrykański konflikt separatystyczny, który skończył się ustanowieniem nowego państwa (1993 rok). Charakter separatystyczny mają również dwa krwawe konflikty w Sudanie Południowym (w latach 1961–1972 i 1983–2005). Od 1975 roku aż do dzisiaj Etiopia zmaga się ze zbrojnym separatyzmem w Ogadenie. Irredentystyczna idea budowy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Die theoretische Grundlage für den Phonetikunterricht im Germanistikstudium an polnischen Hochschulen.Małgorzata Żytyńska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:169-196.
  Niniejszy artykuł traktuje o możliwościach i powinnościach procesu nauczania fonetyki na polskich uczelniach wśród studentów germanistyki. Zważywszy na bardzo dobrą podstawę poprawnej wymowy, jaką jest korzystna baza artykulacyjna Polaków, jak też rónorodność metod, które powinny być stosowane podczas uczenia fonetyki, nie ulega wątpliwości, że studenci są w stanie sprostać bardzo wysokim wymaganiom stawianym przez wykładowców. Zawarta w artykule baza pojęciowa jest jedną z metod, które winno się wykorzystywać, aby osiągnąć rzeczony cel. A zatem obok nader świadomej artykulacji niemieckich głosek na (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Zagadnienie intuicji w kontekście współczesnego dyskursu metafizycznego.Karol Lenart - 2015 - Filozoficzne Rozważania o Człowieku, Kulturze I Nowoczesności.
  Istnieje spór w obrębie filozofii sięgający już starożytności i polemiki Platona z Sofistami, dotyczący ugruntowania metafizyki jako dziedziny autonomicznej, która byłaby zdolna do badania swoistych elementów rzeczywistości, przysługujących tylko i wyłącznie metafizyce. We wstępnych rozważaniach przedstawiamy sposób, w jaki ten spór można rozumieć oraz jak można go rozwiązać. Tezą metafilozoficzną naszych analiz będzie stwierdzenie, że w celu ugruntowania metafizyki musimy wskazać na swoiste doświadczenie, które mogłoby zapewnić bezpośredni dostęp poznawczy do abstrakcyjnego przedmiotu metafizyki. W niniejszych badaniach, rolę tego doświadczenia będzie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Neue Ansätze im Landeskundeunterricht.Agnieszka Radziszewska - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2:119-126.
  Tematem artykułu są nowe założenia w nauczaniu wiedzy okrajach niemieckiego obszaru językowego, zawarte w najnowszym curriculum dotyczącym tego przedmiotu. Cele, treści, metody, mierzenie postępu w nauce opierają się na czterech podstawowych zasadach: - integralności, która oznacza łączenie przekazywanych informacji z kompetencją językową i metodyczno-dydaktyczną; - łączenia i wzajemnego powiązania wiedzy z różnych dziedzin, np. realioznawstwo, kulturoznawstwo, historia itp.; - interkulturowości, tzn. rozwijania kompetencji, umiejętności, strategii w kontakcie z innymi kulturami; - ukierunkowania na działania, tzn. przekazywanie wiedzy nie w formie prezentacji (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  96
  Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce.Krzysztof Trzcinski - 2009 - Afryka 29 (30):47-70.
  Krzysztof Trzciński, Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce jako przyczynek do lepszego zrozumienia jego roli i fenomenu trwania, "Afryka" 2009, t. 29-30, s. 47-70. Legitymacja należy do kluczowych zagadnień myśli politycznej i jest nierozerwalnie powiązana między innymi z takimi terminami jak państwo, władza, obywatele, poddani, prawa i obowiązki. Pojęcie legitymacji jest niezwykle ważne i być może właśnie z tego powodu jego istota stanowi temat wielu dyskusji. W tym artykule nie będziemy jednak analizować sporów definicyjnych. Ograniczymy się do podejścia, jakie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  74
  Wprowadzenie. Rozważania o państwie w świecie współczesnym.Krzysztof Trzcinski - 2006 - In K. Trzcinski (ed.), Państwo w świecie współczesnym. Warszawa: pp. 9-35.
  Książka ta jest zbiorem dwudziestu studiów przygotowanych przez badaczy polskich, którzy reprezentują różne dziedziny nauki: ekonomię, geografię, historię, politologię i stosunki międzynarodowe, prawo, socjologię. Badacze ci podjęli się analizy i opisu problemów, zjawisk oraz procesów, które nie zawsze są sobie bliskie. Autorów studiów łączy jednak wspólne zainteresowanie tym, czym jest i jak w dzisiejszym świecie funkcjonuje maszyna zwana państwem. Odmienność płaszczyzn i podejść badawczych jest o tyle cenna, iż pozwala na postrzeganie współczesnych problemów państwa z różnych perspektyw. Do kluczowych zagadnień (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  57
  Reflective Equilibrium is enough. Against the need for pre-selecting “considered judgments”.Tanja Rechnitzer & Michael W. Schmidt - 2022 - Ethics, Politics and Society 5 (2):59–79.
  In this paper, we focus on one controversial element of the method of reflective equilibrium, namely Rawls’s idea that the commitments that enter the justificatory procedure should be pre-selected or filtered: According to him, only considered judgements should be taken into account in moral philosophy. There are two camps of critics of this filtering process: 1) Critics of reflective equilibrium: They reject the Rawlsian filtering process as too weak and seek a more reliable one, which would actually constitute a distinct (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  72
  I.W.Kelly Logical consistency and the child.I. W. Kelly - 1981 - Philosophy of the Social Sciences 11 (March):15-18.
  The Swiss psychologist Jean Piaget contends that children below the age of 12 see no necessity for the logical law of non-contradiction. I argue this view is problematic. First of all, Piaget's dialogues with children which are considered supportive of this position are not clearly so. Secondly, Piaget underestimates the necessary nature of following the logical law of non-contradiction in everyday discourse. The mere possibility of saying something significant and informative at all presupposes that the law of non-contradiction is enforced.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Review of Tanja Staehler: Hegel, Husserl and the Phenomenology of Historical Worlds. [REVIEW]Marco Crosa - 2017 - Phenomenological Reviews.
  Hegel, Husserl and the Phenomenology of Historical Worlds by Tanja Staehler is an effort of integration between the phenomenological thinking of two of the most influential philosophers in the contemporary tradition: G.W.F. Hegel and Edmund Husserl. The author main intention is the radicalisation of Hegel's phenomenology by the overcoming of a prescribed teleology with a more open and horizonally constituted historical development.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  71
  Global Media and Cultural Domination: Strategies for a New World Information Order (NWICO) for Africa.Essien Edet & Stanis Iyorza - 2009 - Journal of Globalization and International Studies 4 (2).
  The thrust of this paper is to access the efficacy of establishing African Global Media channel to strike a balance in communication between Africa and the rest of the world. This paper is a reaction to the imbalance in communication flow as engineered by the global media. Global media has contributed greatly to cultural domination in Africa by Europe and the Western World. These channels of communication such as, Cable News Network (CNN), British Broadcasting Corporation (BBC), Deutse Welle Television (DWTV) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. CPHL504 Philosophy of Art I Photocopy Packet (edited by V.I. Burke).Victoria I. Burke (ed.) - 2014 - Toronto, anada: Ryerson University.
  This collection of writings on aesthetics includes selections from Theodor Adorno, Walter Benjamin, Mikhail Bakhtin, Sigmund Freud, Martin Heidegger, Amy Mullin, Friedrich Nietzsche, and Frederich Wilhelm Joseph von Schelling. This collection may still be available as a print-on-demand title at the Ryerson University bookstore.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. CPHL501 Photocopy Packet (Edited by V. I. Burke).Victoria I. Burke (ed.) - 2012 - Toronto: Ryerson University Bookstore.
  This collection for a course in Social Thought and the Critique of Power includes selections from Sandra Bartkey, Wendy Brown, Judith Butler, Luc Boltanski, Eve Chiapello, Juergin Habermas, Margaret Kohn, Saskia Sassen, Margit Mayer, David Ciavatta, Michael Hardt, Antonio Negri, and Jeremy Waldron. Selections include material on the city, neoliberalism, computer-mediated life, precarity, cosmopolitanism, and gender. This packet may still be available as a print-on-demand title at the Ryerson University Bookstore.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  88
  PHIL C92 Forms of Critique Photocopy Packet (edited by V.I. Burke).Victoria I. Burke - 2011 - Scarborough, Canada:
  This out-of-print collection in the area of European twentieth-century political philosophy includes selections from Adorno, Benjamin, Benhabib, Marcuse, Ciavatta, Comay, Honneth, and Fraser.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Photocopy Packet for SOC*4450 University of Guelph (edited by V. I. Burke).Victoria I. Burke (ed.) - 2017 - Guelph: University of Guelph.
  This collection in the area of continental philosophy of language, aesthetics, and semiotics includes articles and book selections from Derrida, Ricouer, McCumber, Oliver, Sheshradi-Krooks, Lacan, and Kristeva. This collection is available in the University of Guelph bookstore.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. PHIL*4040 Photocopy Packet (Animal Rights) (edited by V.I. Burke.Victoria I. Burke (ed.) - 2014 - Guelph: University of Guelph.
  This out-of-print collection on animal rights, applied ethics, and continental philosophy includes readings by Martin Heidegger, Karin De Boer, Martha Nussbaum, David De Grazia, Giorgio Agamben, Peter Singer, Tom Regan, David Morris, Michael Thompson, Stephen Jay Gould, Sue Donaldson, Carolyn Merchant, and Jacques Derrida.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. PHIL4230 Photocopy Packet Surrealism (edited by V.I. Burke).Victoria I. Burke (ed.) - 2011 - Guelph: University of Guelph.
  This out-of-print, two-volume, photocopy packet, in the area of "Surrealism and the Politics of the Particular" includes readings on language, meaning, and surrealism from Adorno, Benjamin, McCumber, Breton, Heidegger, Freud, Kristeva, Ricouer, and Bataille.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. PHIL*4230 Photocopy Packet Privacy (edited by V. I. Burke).Victoria I. Burke - 2014 - Guelph, Canada: University of Guelph.
  This out-of-print collection in the area of the history, politics, ethics, and theory of privacy includes selections from Peter Gay, Alan Westin, Walter Benjamin, Catharine MacKinnon, Seyla Benhabib, Anita Allen, Ann Jennings, Charles Taylor, Richard Sennett, Mark Wicclair, Martha Nussbaum, and Robert Nozick.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Depression Among University Students.Muhammad Adli Bin Mohd Ranizal, Wan Qatrunnisa Binti Wan Zabidi, Saidatul Aziera Binti Mohd Shariff, Jackleyn Stanis & Shahira Amiera Binti Shamsul Amir - 2019 - E-Journal of Media and Society 2 (1):01-15.
  This study is done in order to find the factor of depression among the college student in Malaysia. Depression among the college student are increasing as it come from many factor. This study used behavioural theory as the foundations theories for the model development. The study involved 406 respondents, selected through google form responses involving all the university students around Malaysia. A structured questionnaire was used for data collection. All variables were measured through scales previously used by other researchers. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Serbia: Sharing Economy as a New Market Trend and Business Model.Maja Ćirić, Svetlana Ignjatijević, Aleksandra Fedajev, Marija Panić, Dejan Sekulić, Tanja Stanišić, Miljan Leković & Sanela Arsić - 2021 - In Andrzej Klimczuk, Vida Česnuitytė & Gabriela Avram (eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. University of Limerick. pp. 263-284.
  In the developed countries, the importance and development of sharing economy as a new economic model have been increasingly discussed in recent decades. In Serbia, sharing economy has not yet been sufficiently explored in official reports and academic literature. On the other hand, in practice, there are several collaborative platforms used by consumers. Therefore, the purpose of this study is to point out the specifics of the sharing economy in Serbia. At the outset, after a brief introduction, the concept of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Quo vadis, realisme?
 O obecnym stanie sporu o realizm naukowy.Mateusz Kotowski - 2018 - Filozofia Nauki 26 (2 [102]):151-164.
  The article investigates the intuition that both scientific realism and scientific antirealism are turning into degenerating research programs. The evolution of realism in reaction to pessimistic (meta)induction has certainly led to its increased sophistication as it has given rise to various versions of selective realism. However, many current discussions seem either too focused on semantic niceties or are turning into endless quarrels over case-study refutations of particular forms of realism. The point of finding a better understanding of the relations of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. I and Tao: Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu.Robert E. Allinson & Jonathan R. Herman - 1998 - Philosophy East and West 48 (3):529-534.
  This review confirms Herman’s work as a praiseworthy contribution to East-West and comparative philosophical literature. Due credit is given to Herman for providing English readers with access to Buber’s commentary on, a personal translation of, the Chuang-Tzu; Herman’s insight into the later influence of I and Thou on Buber’s understanding of Chuang-Tzu and Taoism is also appropriately commended. In latter half of this review, constructive criticisms of Herman’s work are put forward, such as formatting inconsistencies, a tendency toward verbosity and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 28. I Ought, Therefore I Can.Peter B. M. Vranas - 2007 - Philosophical Studies 136 (2):167-216.
  I defend the following version of the ought-implies-can principle: (OIC) by virtue of conceptual necessity, an agent at a given time has an (objective, pro tanto) obligation to do only what the agent at that time has the ability and opportunity to do. In short, obligations correspond to ability plus opportunity. My argument has three premises: (1) obligations correspond to reasons for action; (2) reasons for action correspond to potential actions; (3) potential actions correspond to ability plus opportunity. In the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   121 citations  
 29.  68
  C. I. Lewis was a Foundationalist After All.Griffin Klemick - 2020 - History of Philosophy Quarterly 37 (1):77-99.
  While C. I. Lewis was traditionally interpreted as an epistemological foundationalist throughout his major works, virtually every recent treatment of Lewis's epistemology dissents. But the traditional interpretation is correct: Lewis believed that apprehensions of "the given" are certain independently of support from, and constitute the ultimate warrant for, objective empirical beliefs. This interpretation proves surprisingly capable of accommodating apparently contrary textual evidence. The non-foundationalist reading, by contrast, simply cannot explain Lewis's explicit opposition to coherentism and his insistence that only apprehensions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30. I—Hannah Ginsborg: Meaning, Understanding and Normativity.Hannah Ginsborg - 2012 - Aristotelian Society Supplementary Volume 86 (1):127-146.
  I defend the normativity of meaning against recent objections by arguing for a new interpretation of the ‘ought’ relevant to meaning. Both critics and defenders of the normativity thesis have understood statements about how an expression ought to be used as either prescriptive or semantic. I propose an alternative view of the ‘ought’ as conveying the primitively normative attitudes speakers must adopt towards their uses if they are to use the expression with understanding.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 31. I want to, but...Milo Phillips-Brown - 2018 - Sinn Und Bedeutung 21:951-968.
  I want to see the concert, but I don’t want to take the long drive. Both of these desire ascriptions are true, even though I believe I’ll see the concert if and only if I take the drive.Yet they, and strongly conflicting desire ascriptions more generally, are predicted incompatible by the standard semantics, given two standard constraints. There are two proposed solutions. I argue that both face problems because they misunderstand how what we believe influences what we desire. I then (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 32. Should I Offset or Should I Do More Good?H. Orri Stefansson - 2022 - Ethics, Policy and Environment 25 (3):225-241.
  ABSTRACT Offsetting is a very ineffective way to do good. Offsetting your lifetime emissions may increase aggregated life expectancy by at most seven years, while giving the amount it costs to offset your lifetime emissions to a malaria charity saves in expectation the life of at least one child. Is there any moral reason to offset rather than giving to some charity that does good so much more effectively? There might be such a reason if your offsetting compensated or somehow (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 33. If I Could Talk to the Animals: Measuring Subjective Animal Welfare.Heather Browning - 2019 - Dissertation, Australian National University
  Animal welfare is a concept that plays a role within both our moral deliberations and the relevant areas of science. The study of animal welfare has impacts on decisions made by legislators, producers and consumers with regards to housing and treatment of animals. Our ethical deliberations in these domains need to consider our impact on animals, and the study of animal welfare provides the information that allows us to make informed decisions. This thesis focusses on taking a philosophical perspective to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 34. I'll Bet You Think This Blame Is About You.Pamela Hieronymi - 2019 - In Justin Coates & Neal Tognazzini (eds.), Oxford Studies in Agency and Responsibility Volume 5: Themes From the Philosophy of Gary Watson. Oxford, UK: pp. 60–87.
  There seems to be widespread agreement that to be responsible for something is to be deserving of certain consequences on account of that thing. Call this the “merited-consequences” conception of responsibility. I think there is something off, or askew, in this conception, though I find it hard to articulate just what it is. The phenomena the merited-consequences conception is trying to capture could be better captured, I think, by noting the characteristic way in which certain minds can rightly matter to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 35. Can I Only Intend My Own Actions?Luca Ferrero - 2013 - In David Shoemaker (ed.), Oxford Studies in Action and Responsibility. Oxford University Press. pp. (1) 70-94.
  In this paper, I argue against the popular philosophical thesis---aka the ‘own action condition’---that an agent can only intend one’s own actions. I argue that the own action condition does not hold for any executive attitude, intentions included. The proper object of intentions is propositional rather than agential (‘I intend that so-and-so be the case’ rather than ‘I intend to do such-and-such’). I show that, although there are some essential de se components in intending, they do not restrict the content (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 36. Why I Am a Vegan (and You Should Be One Too).Tristram McPherson - 2015 - In Philosophy Comes to Dinner. Routledge. pp. 73-91.
  This paper argues for what I call modest ethical veganism: the view that it is typically wrong to use or eat products made from or by animals such as cows, pigs, or chickens. The argument has three central parts. First, I argue that a central explanation for the wrongness of causing suffering rests upon what it is like to experience such suffering, and that we have good reasons to think that animals suffer in ways that are relevantly analogous to humans. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 37. The I in We: Studies in the Theory of Recognition.Axel Honneth - 2012 - Malden, MA: Polity.
  In this volume Axel Honneth deepens and develops his highly influential theory of recognition, showing how it enables us both to rethink the concept of justice and to offer a compelling account of the relationship between social reproduction and individual identity formation. Drawing on his reassessment of Hegel’s practical philosophy, Honneth argues that our conception of social justice should be redirected from a preoccupation with the principles of distributing goods to a focus on the measures for creating symmetrical relations of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 38. I Know What Happened to Me: The Epistemic Harms of Microaggression.Saba Fatima - 2020 - In Jeanine Weekes Schroer & Lauren Freeman (eds.), Microaggressions and Philosophy. New York, NY USA: Taylor & Francis. pp. 163-183.
  How do we know that what has happened to us is a microaggression? I claim in this chapter that our understanding about how we perceive microaggression is grounded in the cultivation and critical reflection about experiences of people who occupy marginalized social locations. My aim is to explore the nature of epistemic harms of microaggression in order to highlight how they diminish the microaggressed’s ability to generate and participate in making knowledge claims. I differentiate between the primary (direct) harm of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39. What I make up when I wake up: anti-experience views and narrative fabrication of dreams.Melanie Rosen - 2013 - Frontiers in Psychology 4.
  I propose a narrative fabrication thesis of dream reports, according to which dream reports are often not accurate representations of experiences that occur during sleep. I begin with an overview of anti-experience theses of Norman Malcolm and Daniel Dennett who reject the received view of dreams, that dreams are experiences we have during sleep which are reported upon waking. Although rejection of the first claim of the received view, that dreams are experiences that occur during sleep, is implausible, I evaluate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 40. ‘I'm not envious, I'm just jealous!’: On the Difference Between Envy and Jealousy.Sara Protasi - 2017 - Journal of the American Philosophical Association 3 (3):316-333.
  I argue for the view that envy and jealousy are distinct emotions, whose crucial difference is that envy involves a perception of lack while jealousy involves a perception of loss. I start by noting the common practice of using ‘envy’ and ‘jealousy’ almost interchangeably, and I contrast it with the empirical evidence that shows that envy and jealousy are distinct, albeit similar and often co-occurring, emotions. I then argue in favor of a specific way of understanding their distinction: the view (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 41. I Hear You Feel Confident.Adam Michael Bricker - 2022 - Philosophical Quarterly 73 (1):24-43.
  Here I explore a new line of evidence for belief–credence dualism, the thesis that beliefs and credences are distinct and equally fundamental types of mental states. Despite considerable recent disagreement over this thesis, little attention has been paid in philosophy to differences in how our mindreading systems represent the beliefs and credences of others. Fascinatingly, the systems we rely on to accurately and efficiently track others’ mental states appear to function like belief–credence dualists: Credence is tracked like an emotional state, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. 'Yep, I'm Gay': Understanding Agential Identity.Robin Dembroff & Cat Saint-Croix - 2019 - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy 6:571-599.
  What’s important about ‘coming out’? Why do we wear business suits or Star Trek pins? Part of the answer, we think, has to do with what we call agential identity. Social metaphysics has given us tools for understanding what it is to be socially positioned as a member of a particular group and what it means to self-identify with a group. But there is little exploration of the general relationship between self-identity and social position. We take up this exploration, developing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 43. Física I & II (Preliminar, 2002).Lucas Angioni - 2002 - Campinas, Brazil: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas.
  Tradução preliminar em pré-print. A Tradução definitiva é a de 2009.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   87 citations  
 44. “I Am the Original of All Objects”: Apperception and the Substantial Subject.Colin McLear - 2020 - Philosophers' Imprint 20 (26):1-38.
  Kant’s conception of the centrality of intellectual self-consciousness, or “pure apperception”, for scientific knowledge of nature is well known, if still obscure. Here I argue that, for Kant, at least one central role for such self-consciousness lies in the acquisition of the content of concepts central to metaphysical theorizing. I focus on one important concept, that of <substance>. I argue that, for Kant, the representational content of the concept <substance> depends not just on the capacity for apperception, but on the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 45.  73
  I Am Mine: From Phenomenology of Self-Awareness to Metaphysics of Selfhood.Janko Nešić - 2023 - Belgrade Philosophical Annual 36 (1):67-85.
  I aim to show that, contrary to standard deflationary or eliminativist theories of the self, we can argue from the phenomenology of pre-reflective self-awareness for the thesis that subjects of experience are substances. The phenomenological datum of subjectivity points to a specific metaphysical structure of our experience, that is, towards the substance view rather than the bundle or the minimal self view. Drawing on modern philosophical accounts of pre-reflective self-awareness, mineness and (self-) acquaintance, I will argue that a subject is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. I—What is a Continuant?Helen Steward - 2015 - Aristotelian Society Supplementary Volume 89 (1):109-123.
  In this paper, I explore the question what a continuant is, in the context of a very interesting suggestion recently made by Rowland Stout, as part of his attempt to develop a coherent ontology of processes. Stout claims that a continuant is best thought of as something that primarily has its properties at times, rather than atemporally—and that on this construal, processes should count as continuants. While accepting that Stout is onto something here, I reject his suggestion that we should (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 47. I Know You Are, But What Am I?: Anti-Individualism in the Development of Intellectual Humility and Wu-Wei.Brian Robinson & Mark Alfano - 2016 - Logos and Episteme 7 (4):435-459.
  Virtues are acquirable, so if intellectual humility is a virtue, it’s acquirable. But there is something deeply problematic—perhaps even paradoxical—about aiming to be intellectually humble. Drawing on Edward Slingerland’s analysis of the paradoxical virtue of wu-wei in Trying Not To Try (New York: Crown, 2014), we argue for an anti-individualistic conception of the trait, concluding that one’s intellectual humility depends upon the intellectual humility of others. Slingerland defines wu-wei as the “dynamic, effortless, and unselfconscious state of mind of a person (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48. I—Columnar Higher-Order Vagueness, or Vagueness is Higher-Order Vagueness.Susanne Bobzien - 2015 - Aristotelian Society Supplementary Volume 89 (1):61-87.
  Most descriptions of higher-order vagueness in terms of traditional modal logic generate so-called higher-order vagueness paradoxes. The one that doesn't is problematic otherwise. Consequently, the present trend is toward more complex, non-standard theories. However, there is no need for this.In this paper I introduce a theory of higher-order vagueness that is paradox-free and can be expressed in the first-order extension of a normal modal system that is complete with respect to single-domain Kripke-frame semantics. This is the system QS4M+BF+FIN. It corresponds (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 49. May I Treat A Collective As A Mere Means.Bill Wringe - 2014 - American Philosophical Quarterly 51 (3):273-284.
  According to Kant, it is impermissible to treat humanity as a mere means. If we accept Kant's equation of humanity with rational agency, and are literalists about ascriptions of agency to collectives it appears to follow that we may not treat collectives as mere means. On most standard accounts of what it is to treat something as a means this conclusion seems highly implausible. I conclude that we are faced with a range of options. One would be to rethink the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 50. I Falsely Believe That P.Mark Crimmins - 1992 - Analysis 52 (3):191.
  I present a counterexample to the claim that it is never true to say "I falsely believe that so-and-so." .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
1 — 50 / 1000