Results for 'Uskali M��ki'

1000+ found
Order:
 1. The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics.Uskali Mäki (ed.) - 2001 - New York: Cambridge University Press.
  The beliefs of economists are not solely determined by empirical evidence in direct relation to the theories and models they hold. Economists hold 'ontological presuppositions', fundamental ideas about the nature of being which direct their thinking about economic behaviour. In this volume, leading philosophers and economists examine these hidden presuppositions, searching for a 'world view' of economics. What properties are attributed to human individuals in economic theories, and which are excluded? Does economic man exist? Do markets have an essence? Do (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 2. Intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn: Sоmе philоsоphiсаl issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Philоsоphical Thоught in Viеtnаm during 1900-1954.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  On thе bаsis оf аnаlyzing thе dеvеlоpmеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury, thе аuthоr mаkеs sоmе bаsiс оbsеrvаtiоns аs fоllоws: firstly, Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is gоvеrnеd by histоriсаl-spесifiс mаtеriаl аnd sосiаl соnditiоns; sесоnd, thе rесеptiоn оf Mаrxist-Lеninist philоsоphy is оf spесiаl impоrtаnсе; third, thе dеvеlоpmеnt оf nаtiоnаl philоsоphiсаl thоught аt this stаgе is а prосеss оf diаlесtiсаl ассulturаtiоn; fоurth, thе mаin соntеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Viеtnamеsе Philоsоphical Thоught bеfоrе thе Viеtnam War.Lе Kiеn - 2020 - WP.
  On thе bаsis оf аnаlyzing thе dеvеlоpmеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury, thе аuthоr mаkеs sоmе bаsiс оbsеrvаtiоns аs fоllоws: firstly, Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is gоvеrnеd by histоriсаl-spесifiс mаtеriаl аnd sосiаl соnditiоns; sесоnd, thе rесеptiоn оf Mаrxist-Lеninist philоsоphy is оf spесiаl impоrtаnсе; third, thе dеvеlоpmеnt оf nаtiоnаl philоsоphiсаl thоught аt this stаgе is а prосеss оf diаlесtiсаl ассulturаtiоn; fоurth, thе mаin соntеnt оf Viеtnаmеsе philоsоphiсаl thоught in thе еаrly twеntiеth сеntury is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Economics Imperialism Reconsidered.S. M. Amadae - 2017 - In Uskali Mäki, Manuela Fernández Pinto & Adrian Walsh (eds.), Scientific Imperialism: Exploring the Boundaries of Interdisciplinarity. New York, NY, USA: pp. 140-160.
  This paper reconsiders whether rational choice and game theory represent cases of economics imperialism. It follows the work of Uskali Maki who analyzes the significance and characteristics of disciplinary imperialism in natural science and social science. "Economics Imperialism" is a term often used to describe the increasing impact and reach of economics with respect to its encroachment on other disciplines including political science and psychology. Maki provides a framework for assessing whether the influence of one discipline on another could (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  85
  Müasir islamşünaslıqda idrak məsələləri.Aladdin Malikov - 2022 - İlahiyyat 4 (7):28-34.
  Tarixi biliklər məcmusu olan- idrak və onun istiqamətləri, insan hissləri, qavrayış, təsəvvür və onların müasir ictimai həyatdakı əksinin tədqiqi, həm də “müsəlman idrakı” anlayışı İslam fəlsəfəsində xüsusi mövqeyə malikdir. Müxtəlif alimlər ət-Tirmizi, Əbu Əbdullah əl-Haris, Əbu Əbdullah əl-Qurtubi, ibn Həcər əl-Əsqalani və başqalarının bu mövzuda xüsusi yanaşması olmuşdur. Bu məsələ ilə əlaqədar olan “mötəzililər”, “ismailililər”, “mistisistlər” (sufilər), “işraqilər”, həmçinin Şərq peripatetizminin ardıcılları varlıq, bilik təlimləri, “nəfs və qəlbin ölməzliyi” və idrakın əsas elementi olan təcrübə haqqında qiymətli fikir xəzinələri qoymuşlar. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Economics Imperialism Reconsidered.S. M. Amadae - 2017 - In Uskali Mäki, Adrian Walsh & Manuela Fernández Pinto (eds.), Scientific Imperialism: Exploring the Boundaries of Interdisciplinarity. London, UK: pp. 140-160.
  This chapter uses Uskali Mäki’s (2009) concepts of “good” and “bad” imperialism to investigate the “economics imperialism” thesis. If science expands by offering (a) consilience, and (b) epistemological and ontological unity – that is, it explains more phenomena with greater parsimony – then this is good scientific expansion. Economics imperialism is only bad if the methodology of economics expands outside its domain without increasing understanding in the above manners.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  63
  MUTLU ŞEHRİN BAĞLANMAYA KARŞI DURAN BİLGE SAKİNİ.U. Özyıldırım & Mustafa Günay - 2021 - In SİNOP KÜLTÜR VE TURİZM SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI CİLT-I. Ankara, Türkiye:
  Son dönemde yapılan araştırmalarda en mutlu şehir olarak seçilen Sinop’un yüzyıllar öncesinde bir sakini vardı ki insanlık için mutlu olmanın doğru yolunu bulmayı kendine dert edinmişti. Öğretileri Roma İmparatorluğu’nun resmi dini gibi benimsenecek, Marcus Aurelius gibi Roma Krallarının filozofu olmaktan gurur duyacağı Stoa Okulunun ve Dünya Hükümdarı Büyük İskender’in büyük övgüsüne mazhar olmuş, Sinoplu Diogenes.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Realism from the 'lands of Kaleva': an interview with Uskali Mäki.Uskali Mäki - 2008 - Erasmus Journal for Philosophy and Economics 1 (1):124.
  USKALI MÄKI (Helsinki, 1951) is a philosopher of science and a social scientist, and one of the forerunners of the strong wave of research on the philosophy and methodology of economics that has been expanding during the last three decades. His research interests and academic contributions cover many topics in the philosophy of economics, such as realism and realisticness, idealisation, scientific modelling, causation, explanation, rhetoric, the sociology and economics of economics, and the foundations of new institutional and Austrian economics. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13. İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil öznel (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Aristoteles’in Dört Neden Kuramının Günümüz Biyolojisi Açısından Önemi.Özlem Yilmaz - 2013 - FLSF Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi 16 (16):221-230.
  Felsefe tarihinin hiç şüphesiz en önemli filozoflarından biri olan Aristoteles (M.Ö. 384-322), aynı zamanda bilim tarihinin de en önemli kişilerindendir. Yaşadığı dönemde henüz bilim ve felsefe ayrılmamıştır; bununla birlikte Aristoteles, bilimsel ve sistemli düşünmenin, örnekleme yapmanın, bilim insanının doğaya öğrenmek için yaklaşmasının ilkelerini, ilk kez bu derece düzenli şekilde ortaya koyan kişi olmuştur. Dört neden kuramı söz konusu ilkelerin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada günümüz biyolojisinin en kapsamlı tartışmalarından biri olan ‘fenotipin ne olduğu ve nasıl oluştuğu’ konusunun, Aristoteles’in dört neden kuramı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Buddizmin tarixi, inancları və təriqətləri.Aladdin Malikov - 2022 - Elm Və Həyat 40 (475):92-96.
  “Buddizm” dünyada ən geniş yayılmış dinlərdən biri olaraq, eramızdan öncə VI əsrdə yaşamış Buddanın ərsəyə gətirdiyi dinin adıdır. Dünyada Buddanın inanclarını qəbul edənlərə buddist deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Buddizmdə Budda tanrı yerinə qoyulur. Əslində isə Budda özünün insan olduğunu söyləmiş və ilahlıq iddiasında olmamışdır. Lakin ölümündən sonra ona tabe olanlar onu tanrılaşdırmış, adına məbədlər qurub ona sitayiş etmişlər. Buddizm meydana gəldiyi hindistanda, öz təsirini çoxdan itirmiş, induizm ilə əvəz olunmuşdur və hazırda hindistanda buddistlər əhalinin bir faizindən az hissəsini təşkil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  80
  Dini plüralizmin əsasları.Aladdin Malikov - 2022 - İlahiyyat Jurnalı 3 (6):pp. 25-29.
  Plüralizm latınca "plüralis" sözündən olub "çoxluq" deməkdir. Plüralizm ictimai-siyasi həyatda daim yarışda və rəqabət mübarizəsində olan, bir-birindən asılı və bununla yanaşı, muxtar olan sosial, siyasi qrupların, partiyaların, təşkilatların, ideyaların və baxışların çoxluğu mənasını verir. Plüralizmin siyasi, mədəni-mənəvi iqtisadi, sosial və s. növləri mövcuddur. Təbiətinə görə plüralizm cəmiyyətdə normal sosial-siyasi münasibətlərin dirçəlmə meyillərinin inkişafını stimullaşdırır, proseslər nəzarətə məruz qalmadan sərbəst, müstəqil şəkildə inkişaf edir. Plüralizm nəticəsində sosial-siyasi baxışların, əlaqələrin sayı artır ki, bu əlaqələrdən, istiqamətlərdən hər biri öz müxtariyyatına doğru inkişaf etməyə (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Các vấn đề đương đại về đạo đức trong nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam.Hồ Mạnh Tùng - 2020 - OSF Preprints.
  Nhật Bản thường được biết đến là một cường quốc khoa học không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới với rất nhiều giải thưởng khoa học cao quý và sản lượng khoa học ổn định ở mức cao nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế giới đã thường xuyên ghi nhận những vụ bê bối về đạo đức nghiên cứu tại Nhật Bản. Xem xét kĩ lưỡng nội dung chi tiết (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri.Aysel Tan - 2020 - Pamukkale University 2 (7):1831-1835.
  Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri kitabı Senail Özkan’ın bir takdim yazısı, giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. Kitapta kaynakçaya yer verilmemiştir. Halilov, kitabın giriş kısmında ‘aşk’ın ne olduğunu ve hangi ilim dalı tarafından ele alınması gerektiğini açıklamıştır. Ona göre aşk insanın manevi âleminin en derin katmanlarında ortaya çıktığı için temel itibariyle bilinçdışı alana aittir. İlim onu irdeleyemez, aşk, ilim için muğlak bir alandır ve mantıki düzlemde değerlendirilmesi oldukça zordur. İlim açısından incelenemediği için bu işi felsefe ve şiir üstlenmektedir.(s.16, s. 55) Şiir ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  77
  KANT'IN MÜZİK ANLAYIŞI, SINIR VE İMKANLARI.Selda Salman - 2021 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 16 (31):513-530.
  Kant’ın müziğe ilişkin görüşleri tartışmalıdır. Müzikle ilişkisi oldukça sınırlı olduğu bilinen Kant sanatlar hiyerarşisinde düşünceyle ilişkisi içinde müziği en alta yerleştirerek olumsuz bir tablo çizer. Ne var ki Kant’ın incelemesinde işaret ettiği güzel ve açıkça hoş olan arasındaki gerilim ve karar verilemezlik aynı zamanda verimli bir değerlendirmenin yapılabilmesine olanak da verir. Bu çalışmada, tartışmalara neden olan yaklaşımın aslında nüveler halinde de olsa müziği felsefi olarak ele almada bir imkana işaret ettiği ve bu imkân üzerinden Affektenlehre olarak değerlendirilebilir olduğu ve özgünlükler (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ahlak Sosyolojisi: Metodolojik, Teorik ve Pratik Açıdan Bir Değerlendirme.Hüseyin Çil - 2021 - Ankara, Türkiye: Nobel Yayıncılık.
  Ahlak ve ilişkili konular, içinde bulunduğumuz dönemde psikolojinin çeşitli alt disiplinlerinin ortak ilgisi olarak görünüyor. Ahlaka artan bilimsel ilginin olası pek çok sebebi olabilir ancak günümüz toplumsal yaşamının pratik açıdan ahlakı anlamak, tanımlamak, tesis etmek ihtiyacı da meseleye ayrı bir boyut kazandırıyor. “Daha ahlaklı bir toplum mümkün mü ya da ahlaklı bireyleri en etkin nasıl yetiştiririz?” sorularını yanıtlamanın önündeki en önemli engel, ahlakın herkesçe mutabık kalınan evrensel bir çerçeveden yoksun olmasıdır. İşte bilimsel ilgi de bu noktada işlevsellik kazanıyor. Ayrıca zamanımıza (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Unrealistic assumptions and unnecessary confusions : rereading and rewriting F53 as a realist statement.Uskali Mäki - 2009 - In The methodology of positive economics : Reflections on the Milton Friedman legacy. Cambridge University Press.
  It is argued that rather than a well defined F-Twist, Milton Friedman’s “Methodology of positive economics” offers an F-Mix: a pool of ambiguous and inconsistent ingredients that can be used for putting together a number of different methodological positions. This concerns issues such as the very concept of being unrealistic, the goal of predictive tests, the as-if formulation of theories, explanatory unification, social construction, and more. Both friends and foes of Friedman’s essay have ignored its open-ended unclarities. Their removal may (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 23. MISSing the World. Models as Isolations and Credible Surrogate Systems.Uskali Mäki - 2009 - Erkenntnis 70 (1):29-43.
  This article shows how the MISS account of models—as isolations and surrogate systems—accommodates and elaborates Sugden’s account of models as credible worlds and Hausman’s account of models as explorations. Theoretical models typically isolate by means of idealization, and they are representatives of some target system, which prompts issues of resemblance between the two to arise. Models as representations are constrained both ontologically (by their targets) and pragmatically (by the purposes and audiences of the modeller), and these relations are coordinated by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   106 citations  
 24. James M. Buchanan, John Rawls, and Democratic Governance.S. M. Amadae - 2011 - In Robert Cavelier (ed.), Approaching Deliberative Democracy. Pittsburgh, PA, USA: pp. 31-52.
  This article compares James M. Buchanan's and John Rawls's theories of democratic governance. In particular it compares their positions on the characteristics of a legitimate social contract. Where Buchanan argues that additional police force can be used to quell political demonstrations, Rawls argues for a social contract that meets the difference principle.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Real (M)othering: The Metaphysics of Maternity in Children's Literature.Shelley M. Park - 2005 - In Sally Haslanger & Charlotte Witt (eds.), Real (M)othering: The Metaphysics of Maternity in Children's Literature. In Sally Haslanger and Charlotte Witt, eds. Adoption Matters: Philosophical and Feminist Essays. Ithaca, NY: Cornell University Press. 171-194. Cornell University Press. pp. 171-194.
  This paper examines the complexity and fluidity of maternal identity through an examination of narratives about "real motherhood" found in children's literature. Focusing on the multiplicity of mothers in adoption, I question standard views of maternity in which gestational, genetic and social mothering all coincide in a single person. The shortcomings of traditional notions of motherhood are overcome by developing a fluid and inclusive conception of maternal reality as authored by a child's own perceptions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Intellect et Imagination dans la Philosophie Médiévale. Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiévale de la S.I.E.P.M., Porto du 26 au 31 Août 2002.M. C. Pacheco & J. Meirinhos (eds.) - 2004 - Brepols Publishers.
  Le XI.ème Congrès International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M..) s’est déroulé à Porto (Portugal), du 26 au 30 août 2002, sous le thème général: Intellect et Imagination dans la Philosophie Médiévale. A partir des héritages platonicien, aristotélicien, stoïcien, ou néo-platonicien (dans leurs variantes grecques, latines, arabes, juives), la conceptualisation et la problématisation de l’imagination et de l’intellect, ou même des facultés de l’âme en général, apparaissaient comme une ouverture possible pour aborder (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. The truth of false idealizations in modeling.Uskali Mäki - 2011 - In Paul Humphreys & Cyrille Imbert (eds.), Models, Simulations, and Representations. Routledge.
  Modeling involves the use of false idealizations, yet there is typically a belief or hope that modeling somehow manages to deliver true information about the world. The paper discusses one possible way of reconciling truth and falsehood in modeling. The key trick is to relocate truth claims by reinterpreting an apparently false idealizing assumption in order to make clear what possibly true assertion is intended when using it. These include interpretations in terms of negligibility, applicability, tractability, early-step, and more. Elaborations (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 28. Universals and the methodenstreit: a re-examination of Carl Menger's conception of economics as an exact science.Uskali Mäki - 1997 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 28 (3):475-495.
  In the latter half of the 19th century, economic thought in the Germanspeaking world was dominated, both intellectually and academically, by the so-called historical school, from Wilhelm Roscher to Gustav Schmoller and others. In 1871, the Austrian Carl Menger published his Grun&tze der Volkswirtschaftslehre (Menger, 1976 (1871)), customarily referred to as one of the three simultaneous discoveries of marginalist economics-the other two marginalist ‘revolutionaries’ being Jevons in England and Walras in France. Twelve years later, in 1883, Menger published a major (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 29. Is geographical economics imperializing economic geography?Uskali Mäki & Caterina Marchionni - 2011 - Journal of Economic Geography 11 (4):645-665.
  Geographical economics (also known as the ‘new economic geography’) is an approach developed within economics dealing with space and geography, issues previously neglected by the mainstream of the discipline. Some practitioners in neighbouring fields traditionally concerned with spatial issues (descriptively) characterized it as—and (normatively) blamed it for—intellectual imperialism. We provide a nuanced analysis of the alleged imperialism of geographical economics and investigate whether the form of imperialism it allegedly instantiates is to be resisted and on what grounds. From both descriptive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 30. A review of Rinat M.Nugayev's book "Reconstruction of Mature Theory Change: A Theory-Change Model". [REVIEW]Rinat M. Nugayev & Helge Kragh - 2001 - Centaurus 43 (2):132-133.
  The aim of this book, written by a researcher at the Tatarstan Academy of Sciences, is to examine how and why theories change in science. Nugayev’s analysis, and his many examples, are confined to mathematically formalized theories of physics. Nugayev’s ideas are inspired by, and relate to, Russian scholars. His approach is primarily philosophical and clearly in the analytical tradition of Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Stegmuller and others. Although Nugayev’s book is primarily addressed to philosophers, it is also of interest (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Reconciling Conceptual Confusions in the Le Monde Debate on Conspiracy Theories, J.C.M. Duetz and M R. X. Dentith.Julia Duetz & M. R. X. Dentith - 2022 - Social Epistemology Review and Reply Collective 10 (11):40-50.
  This reply to an ongoing debate between conspiracy theory researchers from different disciplines exposes the conceptual confusions that underlie some of the disagreements in conspiracy theory research. Reconciling these conceptual confusions is important because conspiracy theories are a multidisciplinary topic and a profound understanding of them requires integrative insights from different fields. Specifically, we distinguish research focussing on conspiracy *theories* (and theorizing) from research of conspiracy *belief* (and mindset, theorists) and explain how particularism with regards to conspiracy theories does not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Introduction: Interdisciplinary model exchanges.Till Grüne-Yanoff & Uskali Mäki - 2014 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 48:52-59.
  The five studies of this special section investigate the role of models and similar representational tools in interdisciplinarity. These studies were all written by philosophers of science, who focused on interdisciplinary episodes between disciplines and sub-disciplines ranging from physics, chemistry and biology to the computational sciences, sociology and economics. The reasons we present these divergent studies in a collective form are three. First, we want to establish model-exchange as a kind of interdisciplinary event. The five case studies, which are summarized (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 33. Scientific realism and ontology.Uskali Mäki - 2008 - In Steven N. Durlauf & Lawrence E. Blume (eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics : volume 7 : real balances - stochastic volatility models. Palgrave-Macmillan.
  Economists customarily talk about the ‘realism’ of economic models and of their assumptions and make descriptive and prescriptive judgements about them: this model has more realism in it than that, the realism of assumptions does not matter, and so on. This is not the way philosophers mostly use the term ‘realism’ thus there is a major terminological discontinuity between the two disciplines. The following remarks organise and critically elaborate some of the philosophical usages of the term and show some of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 34. Models and truth.Uskali Mäki - 2010 - In M. Dorato M. Suàrez (ed.), Epsa Epistemology and Methodology of Science. Springer. pp. 177--187.
  In what follows, I will give examples of the sorts of step that can be taken towards spelling out the intuition that, after all, good models might be true. Along the way, I provide an outline of my account of models as ontologically and pragmatically constrained representations. And I emphasize the importance of examining models as functionally composed systems in which different components play different roles and only some components serve as relevant truth bearers. This disputes the standard approach that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35. Realisms and their opponents.Uskali Mäki - 2001 - In N. J. Smelser & B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. pp. 19--12815.
  In everyday usage, ‘realism’ is often used as a name for a practically or epistemically low-ambition attitude, while ‘idealism’ is often taken to denote a highambition—if not utopian—attitude. In philosophcal usage, mostly, it is the other way around: those who are called realists tend to claim more than their opponents—they are the philosophical optimists. Within philosophy itself, ‘realism’ adopts a variety of interrelated and contested meanings. It is used as the name for doctrines about issues such as perceptual access to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 36. Filosofia y metodologia an la economia.Uskali Mäki - 2008 - In Juan José Jardón Urrieta (ed.), Temas de Teoria Economica y so Metodo. Universidade de Santiago de Compostela.
  Este documento analiza las siguientes cuestiones: 1) La metodología de la economía y su actual institucionalización. 2) La definición de Economía. 3) Las perspectivas de los economistas acerca de la Economía, sus métodos y justificación. 4) Comprobación y progreso: Popper y Lakatos.5) Los modelos y sus supuestos. 6) Persuasión retórica y verdad. 7) La Economía como un recurso para la Filosofía de la Ciencia. 8) Expansionismo explicativo y relaciones interdisciplinares.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Puzzled by realism: a response to Deichsel.Uskali Mäki - 2011 - Erasmus Journal for Philosophy and Economics 4 (1):42-52.
  No realist project in and about economics is close to completion. There are many open issues that remain to be addressed and resolved. Simon Deichsel (2011) has written a healthy challenge that should offer some useful inspiration to anyone interested in assessing and perhaps contributing to the realist projects. He argues against realism and in support of some sort of anti-realism. My response first deals with some conceptual issues regarding the very ideas of realism and anti-realism. I will then discuss (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. The Ki to Strength in the Martial Arts.Allan Bäck - 2010 - In M. Holowchak & Terry Todd (eds.), Philosophical Reflections on Physical Strength. Lewiston, NY: Mellen Press. pp. 91-114.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  63
  Does Deep Moral Disagreement Exist in Real Life?Serhiy Kiš - 2023 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 30 (3):255-277.
  The existence of deep moral disagreement is used in support of views ranging from moral relativism to the impossibility of moral expertise. This is done despite the fact that it is not at all clear whether deep moral disagreements actually occur, as the usually given examples are never of real life situations, but of some generalized debates on controversial issues. The paper will try to remedy this, as any strength of arguments appealing to deep moral disagreement is partly depended on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  83
  Economics.Uskali Mäki - 2008 - In Martin Curd & Stathis Psillos (eds.), The Routledge companion to philosophy of science. Routledge.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Measuring the Consequences of Rules: Holly M. Smith.Holly M. Smith - 2010 - Utilitas 22 (4):413-433.
  Recently two distinct forms of rule-utilitarianism have been introduced that differ on how to measure the consequences of rules. Brad Hooker advocates fixed-rate rule-utilitarianism, while Michael Ridge advocates variable-rate rule-utilitarianism. I argue that both of these are inferior to a new proposal, optimum-rate rule-utilitarianism. According to optimum-rate rule-utilitarianism, an ideal code is the code whose optimum acceptance level is no lower than that of any alternative code. I then argue that all three forms of rule-utilitarianism fall prey to two fatal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 42. The Argument from Non-belief: THEODORE M. DRANGE.Theodore M. Drange - 1993 - Religious Studies 29 (4):417-432.
  Attempts have been made to prove God's non-existence. Often this takes the form of an appeal to the so-called Argument from Evil: if God were to exist, then he would not permit as much suffering in the world as there actually is. Hence the fact that there is so much suffering constitutes evidence for God's non-existence. In this essay I propose a variation which I shall call ‘The Argument from Non-belief’. Its basic idea is that if God were to exist, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 43. INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KI HADJAR DEWANTARA DALAM MODEL PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Eksperimen di Jurusan Tadris Matematika).Widodo Winarso - 2016 - Jurnal Math Educator Nusantara 2 (2):150-175.
  Department of Mathematics education curriculum implementation Based KKNI who have not provided the container development of character education for students. This can be seen from the learning process in college that still relies on aspects of increased knowledge. Achievement of learning on aspects of attitudes / values ​​still are administrative without being pushed on the feasibility of value investment education daily life. Applied learning models are still oriented to conventional learning eg discussions, lectures, discussion and assignment. It is necessary to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Nietzsche’nin Zerdüşt’ünün Çınlayamadığı Kulaklar: Nietzsche 21. Yüzyıl İnsanına Ahlak Üzerine Ne Söyleyebilir?Engin Yurt & Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2018 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 8 (1):170-190.
  In this article, it has been aimed to examine Nietzsche’s main critique towards different understandings of morals in his era. With this criticism, it is aimed to integrally understand the opinions -which are articulated directly or metaphorically- towards morals which have been encountered. In here, while keeping in mind the difference between the concepts of immoralism and amoralism, Nietzsche’s views are interpreted. Being parallel to that aim mentioned above, it has been investigated if there is a thinking in Nietzsche which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Mapping the Ethical Issues of Digital Twins for Personalised Healthcare Service.Pei-Hua Huang, Ki-hun Kim & Maartje Schermer - 2022 - Journal of Medical Internet Research 24 (1):e33081.
  Background: The concept of digital twins has great potential for transforming the existing health care system by making it more personalized. As a convergence of health care, artificial intelligence, and information and communication technologies, personalized health care services that are developed under the concept of digital twins raise a myriad of ethical issues. Although some of the ethical issues are known to researchers working on digital health and personalized medicine, currently, there is no comprehensive review that maps the major ethical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. PEMIKIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTARA.Ghifari Ahmad - unknown
  Dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti “mendidik” itu sendiri. Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa; Pendidikan ialah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkunganannya, mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan Dari definisi pendidikan tersebut terdapat dua kalimat kunci yaitu; „tumbuhnya jiwa raga anak‟ dan „ kemajuan anak lahir-batin‟. Dasar kontinuitas berarti (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Review of Erfahrungen des ki. Leibessphäre, Atmosphäre, Pansphäre. [REVIEW]Leon Krings - 2017 - European Journal of Japanese Philosophy 2:333-336.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Avoiding the Stereotyping of the Philosophy of Conspiracy Theories: A Reply to Hill.M. R. X. Dentith - 2022 - Social Epistemology Review and Reply Collective 11 (8):41-49.
  I’m to push back on Hill’s (2022) criticism in four ways. First: we need some context for the debate that occurred in the pages of the Social Epistemology Review and Reply Collective that so concerns Hill. Second: getting precise with our terminology (and not working with stereotypes) is the only theoretically fruitful way to approach the problem of conspiracy theories. Third: I address Hill’s claim there is no evidence George W. Bush or Tony Blair accused their critics, during the build-up (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Conspiracy Theories and Evidential Self-Insulation.M. Giulia Napolitano - 2021 - In Sven Bernecker, Amy K. Flowerree & Thomas Grundmann (eds.), The Epistemology of Fake News. Oxford University Press. pp. 82-105.
  What are conspiracy theories? And what, if anything, is epistemically wrong with them? I offer an account on which conspiracy theories are a unique way of holding a belief in a conspiracy. Specifically, I take conspiracy theories to be self-insulating beliefs in conspiracies. On this view, conspiracy theorists have their conspiratorial beliefs in a way that is immune to revision by counter-evidence. I argue that conspiracy theories are always irrational. Although conspiracy theories involve an expectation to encounter some seemingly disconfirming (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 50. On the definition of the centre of gravity of an arbitrary closed system in the theory of relativity.C. Møller - 1949 - Dublin,: Dublin Institute for Advanced Studies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000