Results for 'Zden��k R. Ne��por'

1000+ found
Order:
 1. Li̇ken Teri̇mi̇ne Türkçe Bi̇r Karşılık Öneri̇si̇.Mustafa Yavuz - 2017 - Avrasya Terim Dergisi 1 (5):28 - 35.
  Bu çalışmada, bitkibilimde kullanılan bir terim olan liken kelimesine, kök anlamına sadık kalarak Türkçe yeni bir karşılık önerilmektedir. Bu önerinin mantıksal çerçevesi, Antik Yunancadan, Orta Çağ Arapçasına, Orta Çağ Latincesine ve nihayetinde de Türkçeye kadar uzanan bir yelpazede, konuya esas teşkil eden tarihî metinlere ve onların kaydedildiği elyazmalarına dayanmaktadır. Türkçe metinlerde liken terimi yerine yalaç teriminin kullanımı öneri lmektedir. Bu öneri ülkemizdeki dilbilim, onomastik ve bitkibilim uzmanlarının eleştirel dikkatine sunulmaktadır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Türki̇ye'de di̇n psi̇koloji̇si̇ alaninda yapilan li̇sansüstü tezler üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme.Kenan Sevinç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):243-243.
  Bu çalışmada, Türkiye’de 1963 ile 2012 yılları arasında din psikolojisi alanında yapılan ve hala devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin analizler yer almaktadır. Bunun yanında din psikolojisinin Türkiye’de akademide yer alışına dair kısa bir tarihçe vardır. Bu çalışmanın amacı, din psikolojisi doktora tezlerine ilişkin bir bibliyografya oluşturarak, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilerine bir katalog sunmaktır. Ayrıca, tezlere ait verilerin analizleriyle, yapılacak yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış, farklı kurumların katalogları taranmış ve alandaki akademisyenlerle görüşülmüştür. Elde (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  55
  Homeokinetik Canlılık Teorisi.Mustafa Yavuz - 2023 - Felsefe Dünyasi 1 (77 - EK):60-73.
  Canlılığın ya da yaşamın ne olduğu üzerinde henüz bir uzlaşıya varılamamıştır. Bu yüzden canlılık hakkında sayısı yüzlere ulaşan tanım ve yorum bulunmaktadır. Her geçen yıl literatüre yeni ya da benzer tanımlar eklenmektedir. Bu noktadan hareketle, bu makalede, Türkçedeki canlılık (vitality) ve hayat (life) kelimelerinin terim anlamında birbirine denk olarak kullanılıp kullanılamayacağını irdelenmiş ve ayrı kullanımlarının daha doğru olacağı düşüncesi ortaya koyulmuştur. Canlılığın ortaya çıktığı mekân olarak hücrenin, yatayda kendi benzerleriyle ve dikeyde soy hattıyla kurduğu ilişkilerden yola çıkarak, bir organizmanın sıradüzenini (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  53
  X. MANTIK ÇALIŞTAYI.Mantık Derneği - 2022 - Nevşehir, Nevşehir Merkez/Nevşehir, Türkiye: Kapadokya Üniversitesi.
  X. Mantık Çalıştayı 2-4 Eylül 2021 tarihlerinde Kapadokya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mantık Derneği’nin 10 yıldır aralıksız bir şekilde düzenlediği çalıştaylara, Covid-19 dolayısıyla iki yıl ara verilmek zorunda kalındı. Çalıştay’ın pandemi sonrası tekrar gerçekleştirilmesinde her türlü olanağı sağlayan Kapadokya Üniversitesi’ne, Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  67
  BİLİMDE RASYONALİTE.Gülse Kısa - 2022 - Dissertation,
  Bilim felsefesinin temel tartışma konuları arasında yer alan bilimde rasyonalite ve sınır çizme problemleri, bilimin ne olduğundan hareketle, bilime bir alan belirleme, bilim olan ile olmayan arasına bir sınır çizme, söz konusu sınırı ve bilimi belirli bir rasyonalite düşüncesiyle temellendirme talepleri doğrultusunda şekillenen, birbiriyle bağlantılı iki problemdir. Bilimde rasyonalite ve sınır çizme problemleri, özellikle 20. yüzyıldan itibaren, mantıkçı pozitivizmle birlikte, temel bir konu olarak gündeme gelmektedir. Mantıkçı pozitivistler, bilimin sınırlarını belirlemek, bu doğrultuda bilim olmayanı bilimden elemek üzerinde durmaktadır. Metafiziğin bilimden (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Bilim Çarpık Bilim Ayrımı Üzerine Bir İnceleme: Astroloji Örneği.Nesrin Şafak - 2021 - Pegem Akademi.
  Bilim ve çarpık bilim arasına sınır çizebilmek için yapılan girişimler farklı teorilerin gelistirilmesini sağlamıştır. Henüz net bir sınır çizilememiştir ve tartışmalar devam etmektedir. İlk olarak doğrulama ve yanlışlama teorileri daha sonraları ise bilim çalışmalarını bir bütün olarak ele alan, araştırma programları olarak gören teoriler sunulmuştur. Bilimsel çalışmaların, yeni sorunlar üretmesi ve eleştirel bakış açısına sahip olması da bilim olanın sınırlarını çizebilmek için ölçütler arasında sayılmıştır. Bu çabalar ile bilim pratiklerinin irdelenmesi zamanla bilim insanına ve bilim kurumlarına yönelmiştir. Bu konunun önemli (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Sociologie jako cesta ke štěstí: česká verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  27
  Bir Sınır Çekme Etkinliği Olarak Felsefe.Suat Kutay Küçükler - 2021 - Noktasız Dergi 2021 (5):34-39.
  Felsefe, diğer disiplinlerden farklı olarak sınırları yalnızca nesnesi için değil, ondan daha kökensel bir sorgulama olmadığı için kendisi için de çizer. Dolayısıyla felsefe tarihine genel bir bakış, felsefenin ne olduğu sorusunu çetrefilli hale getirirken felsefenin sınırlarını da muğlak gösterir. Ancak felsefenin bir sınır çekme etkinliği olduğunun bilinmesi, bu muğlak gözüken sınırların dönüşümünü anlamlı kılacaktır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Fisiologia do Ciclo Estral dos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -
  FISIOLOGIA DO CICLO ESTRAL DOS ANIMAIS -/- Departamento de Zootecnia – UFRPE Embrapa Semiárido e IPA -/- • _____OBJETIVO -/- O cio ou estro é a fase reprodutiva dos animais, onde as fêmeas apresentam receptividade sexual seguida de ovulação. Para tanto, é necessário entender a fisiologia do estro para a realização do manejo reprodutivo dos animais. Em geral, as fêmeas manifestam comportamentos fora do comum quando estão ciclando, tais comportamentos devem ser observados para que não percam o pico de ovulação (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Diferenciação e Determinação Sexual dos Animais.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -
  DIFERENCIAÇÃO SEXUAL -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Instituto Agronômico de Pernambuco Embrapa Semiárido -/- • _____OBJETIVO -/- Os estudantes de Veterinária e de Zootecnia estão ligados à disciplina Reprodução Animal, um pelos mecanismos fisiológicos para evitar e tratar as possíveis patologias do trato reprodutivo dos animais domésticos, e outro para o entendimento dos processos fisiológicos visando o manejo reprodutivo e a procriação para a formação de um plantel geneticamente melhorado. Sendo assim, a finalidade do presente trabalho é apresentar os (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Comportamento Sexual dos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro Da Silva -
  COMPORTAMENTO SEXUAL DOS ANIMAIS OBJETIVO O estudante explicará a conduta sexual de fêmeas e machos de diferentes espécies domésticas para detectar a fase de receptividade sexual, com a finalidade de programar de maneira adequada a monta ou a inseminação artificial. A observação da conduta sexual dos animais é indispensável para o sucesso da estação reprodutiva em uma determinada propriedade. Logo, o estudante obterá o alicerce necessário sobre os pontos teóricos e práticos a serem observados para a seleção dos animais aptos (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Underdetermination in Economics: The Duhem-Quine Thesis.K. R. Sawyer, Howard Sankey & Clive Beed - 1997 - Economics and Philosophy 13 (1):1-23.
  This paper considers the relevance of the Duhem-Quine thesis in economics. In the introductory discussion which follows, the meaning of the thesis and a brief history of its development are detailed. The purpose of the paper is to discuss the effects of the thesis in four specific and diverse theories in economics, and to illustrate the dependence of testing the theories on a set of auxiliary hypotheses. A general taxonomy of auxiliary hypotheses is provided to demonstrate the confounding of auxiliary (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Toward a theoretical account of strategy use and sense-making in mathematics problem solving.H. J. M. Tabachneck, K. R. Koedinger & M. J. Nathan - 1994 - In Ashwin Ram & Kurt Eiselt (eds.), Proceedings of the Sixteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society. Erlbaum.
  Much problem solving and learning research in math and science has focused on formal representations. Recently researchers have documented the use of unschooled strategies for solving daily problems -- informal strategies which can be as effective, and sometimes as sophisticated, as school-taught formalisms. Our research focuses on how formal and informal strategies interact in the process of doing and learning mathematics. We found that combining informal and formal strategies is more effective than single strategies. We provide a theoretical account of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Presentación de "C. S. Peirce y K. R. Popper: Filosofía de la ciencia del siglo XX".Jaime Nubiola - 2001 - Anuario Filosófico 34 (69):9-12.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 16. Comparing the Understanding of Subjects receiving a Candidate Malaria Vaccine in the United States and Mali.R. D. Ellis, I. Sagara, A. Durbin, A. Dicko, D. Shaffer, L. Miller, M. H. Assadou, M. Kone, B. Kamate, O. Guindo, M. P. Fay, D. A. Diallo, O. K. Doumbo, E. J. Emanuel & J. Millum - 2010 - American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 83 (4):868-72.
  Initial responses to questionnaires used to assess participants' understanding of informed consent for malaria vaccine trials conducted in the United States and Mali were tallied. Total scores were analyzed by age, sex, literacy (if known), and location. Ninety-two percent (92%) of answers by United States participants and 85% of answers by Malian participants were correct. Questions more likely to be answered incorrectly in Mali related to risk, and to the type of vaccine. For adult participants, independent predictors of higher scores (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 17. R.K. Nar*y*n on Derrida and Bourdieu.Terence Rajivan Edward - manuscript
  The controversial French philosopher Jacques Derrida is associated with the claim that, in the West, speech has historically been prioritized over writing. In this paper, I present some obvious counterexamples, though I am an admirer. I also raise a challenge to the social theories of Pierre Bourdieu, though I fear they are not wrong. The paper is written as a pastiche of a notable fiction writer from the Indian subcontinent, but set in the West.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. R.K. Nar*y*n on freedom of speech and fair equality of opportunity.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I present an obstacle to realizing John Rawls’s system of justice. The basic liberties have lexical priority, but they risk undermining fair equality of opportunity, because freedom of speech allows us to spread false prejudices. I present the obstacle through a pastiche of a notable fiction writer from the Indian sub-continent.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  98
  R.K. N*r*yan on fake Chernobyl poetry and two reasons for pastiche.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I predict a reaction within the English literary world if Ukrainian poets head to England owing to war. I also identify two reasons for pastiche. I attempt to do so by means of a pastiche of a notable writer from the Indian sub-continent, for a version of one of these reasons.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  89
  R.K. N*r*yan on the invasion of Ukraine and specialization.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I present a challenge to Adam Smith’s specialization recommendations, at least according to the “unzany” interpretation suggested by his famous pin factory example. I present it while attempting the style of a notable fiction writer from the Indian sub-continent, as befits the challenge. I have adapted the style slightly for the Western setting.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  96
  Are lectures obsolete? By R.K. N*r*yan.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper responds to the question of whether the Internet has made lectures obsolete and Matthew Pickles’ investigation of why lectures persist. It is written as a pastiche of R.K. Narayan, about whom a somewhat parallel question is probably asked. Pickles refers to a logic lecturer so dry people went swimming, and a pastiche approach is an alternative.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Why sculpt fast? On R.K. Narayan’s “Such perfection”.Terence Rajivan Edward - manuscript
  What is R.K. Narayan’s position in relation to his story “Such perfection”? It is natural to interpret him as conveying a message similar to one Western readers are familiar with from ancient Greek myths: fear perfection; it offends the gods. But there is room for a more complicated interpretation.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  92
  Shashi Tharoor versus R.K. Narayan: an ABC consistency issue.Terence Rajivan Edward - manuscript
  Shashi Tharoor criticizes R.K. Narayan for using expressions that seemed to have been learnt from a school textbook and have been hollowed by repetition. But he does so using an expression that sounds as if from school. What are we to make of this? I propose that it undermines one of his other criticisms, which is that Narayan’s style reflects his narrow experience and cannot be used beyond that range.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Machining Behaviour of Aluminium 6063 with Strengthen Aluminium Oxide and Chicken Bone Ash Produced by Modern Technique.R. Ramamoorthi & K. Sriram - 2021 - Journal of Science Technology and Research (JSTAR) 2 (1):11-23.
  In this experimental investigation the Aluminium 6063 is treated with Aluminium Oxide (Al2O3) and Chicken Bone Ash (CBA). This Aluminium metal matrix composite is mixed at certain compositions and observed with the mechanical properties. Two main mechanical properties which includes Surface roughness and corrosion behavior is mainly focused in this research work. In this Research work aluminium hybrid metal matrix composite (AHMMC) is fabricated through stir casting process. Al6063 shows good mechanical properties and corrosion behavior changes, when combined with reinforcements, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Book review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland, Cham, Heidelberg, Springer 2015. [REVIEW]Andrzej Klimczuk - forthcoming - Pol Int.
  A. Klimczuk, Book review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland, Cham, Heidelberg, Springer 2015, "Pol-int.org" 2017.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Health Research Participants' Preferences for Receiving Research Results.C. R. Long, M. K. Stewart, T. V. Cunningham, T. S. Warmack & P. A. McElfish - 2016 - Clinical Trials 13:1-10.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27. The Philosophy of G. K. Chesterton.W. F. R. Hardie - 1930 - Hibbert Journal 29:449.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Comedies of translation: R.K. Narayan, V.S. Naipaul, Annie Saumont, and beyond.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper responds to Shashi Tharoor’s criticism that “much of Narayan’s prose reads like a translation.” He does not name any writers in another language to back up his claim and without doing so there is an explanation for his impression, but one which leaves it looking misleading.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Review of Stanovich, K., West, R. and Toplak, M. ‘The rationality quotient: Toward a test of rational thinking’, Cambridge (MA), The MIT Press. [REVIEW]Michael Vlerick - 2018 - Quarterly Review of Biology 93:43-44.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  66
  Kuhn’u Anlaşılır Kılmak.Ekin Akdeniz - 2020 - International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1):199-209.
  “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla Thomas Kuhn'un bilim felsefesi çalışmalarında yeni bir çığır açtığı bilinmektedir (Öztürk, 2012: 171). Bu çalışma, Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific Revolutions)” adlı eseri başta olmak üzere, bu eser üzerine yapılan çeşitli çalışmalar referans alınarak sunulmaktadır. Tüm bu çalışmalarda bilimin ilerleme tarzının ele alındığı, fakat bilimin ilerleme tarzı hakkında farklı sıralamaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilimin ilerleme tarzı hakkında daha önce ele alınanlardan farklı bir sıralama sunmaktır. Ulaşılan bu farklı sıralama ile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Neural correlates of error-related learning deficits in individuals with psychopathy.A. K. L. von Borries, Inti A. Brazil, B. H. Bulten, J. K. Buitelaar, R. J. Verkes & E. R. A. de Bruijn - 2010 - Psychological Medicine 40:1559–1568.
  The results are interpreted in terms of a deficit in initial rule learning and subsequent generalization of these rules to new stimuli. Negative feedback is adequately processed at a neural level but this information is not used to improve behaviour on subsequent trials. As learning is degraded, the process of error detection at the moment of the actual response is diminished. Therefore, the current study demonstrates that disturbed error-monitoring processes play a central role in the often reported learning deficits in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32. Martens, J., Rietveld, R., & Rietveld, E. (2022). A conversation on collaborative embodied engagement in making art and architecture: Going beyond the divide between ‘lower’ and ‘higher’ cognition. In K. Bicknell & J. Sutton (Eds.) Collaborative Embodied Performance: Ecologies of Skill (pp. 53–68). London,: Methuen Drama.Janno Martens, Ronald Rietveld & Erik Rietveld - 2022 - Londen, Verenigd Koninkrijk: Methuen Drama.
  RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances] is an interdisciplinary studio that operates at the crossroads of visual art, experimental architecture and philosophy. RAAAF makes location- and context-specific artworks, an approach that derives from the respective backgrounds of the founding partners: Prix de Rome laureate Ronald Rietveld and Socrates Professor in Philosophy Erik Rietveld.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  77
  The English canon, Blake’s tyger, R.K. Narayan: inference to the best explanation.Terence Rajivan Edward - manuscript
  R.K. Narayan has been criticized as “indifferent to the wider canon of English fiction.” I think the best explanation for certain convergences between the contents of some of his short stories and William Blake’s poem The Tyger is that he is responding to it, although the response may be somewhat mocking.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Hegel'in Mantık Bilimi'nde Varlık, Yokluk ve Oluş Üzerine Bir İnceleme / An Essay on Being, Nothing and Becoming in Hegel’s The Science of Logic.Bahadır Söylemez - 2019 - IX. Mantık Çalıştayı Kitabı.
  In this study, the aim is to view on the ‘Being, Nothing and Becoming’ that takes place at the beginning of ‘The Doctrine of Being’ which is the first book of Hegel’s Science of Logic. Even if the main issue is the ‘Being, Nothing and Becoming’, it is considered within a holistic view. İt is the important to carry out the aim of this study that some questions are need to be asked and answered in order to make real having (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Space Domain Ontologies.Alexander P. Cox, C. K. Nebelecky, R. Rudnicki, W. A. Tagliaferri, J. L. Crassidis & B. Smith - 2021 - In National Symposium on Sensor & Data Fusion Committee.
  Achieving space situational awareness requires, at a minimum, the identification, characterization, and tracking of space objects. Leveraging the resultant space object data for purposes such as hostile threat assessment, object identification, and conjunction assessment presents major challenges. This is in part because in characterizing space objects we reference a variety of identifiers, components, subsystems, capabilities, vulnerabilities, origins, missions, orbital elements, patterns of life, operational processes, operational statuses, and so forth, which tend to be defined in highly heterogeneous and sometimes inconsistent (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  71
  Protest me not: on Shashi Tharoor on R.K. Narayan.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper, or little essay actually, presents a response to Shashi Tharoor on R.K. Narayan, starting with “I would be afraid of writing that.”.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  68
  Can you use this style in other contexts? With R.K. Nar*y*n.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper argues against a thesis that Shashi Tharoor seems to accept: that R.K. Narayan’s style is bound up with a very specific context, of people left behind by the times in South India. It cannot deal with other subject matter. I present a little fiction to challenge the thesis.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Promoting coherent minimum reporting guidelines for biological and biomedical investigations: the MIBBI project.Chris F. Taylor, Dawn Field, Susanna-Assunta Sansone, Jan Aerts, Rolf Apweiler, Michael Ashburner, Catherine A. Ball, Pierre-Alain Binz, Molly Bogue, Tim Booth, Alvis Brazma, Ryan R. Brinkman, Adam Michael Clark, Eric W. Deutsch, Oliver Fiehn, Jennifer Fostel, Peter Ghazal, Frank Gibson, Tanya Gray, Graeme Grimes, John M. Hancock, Nigel W. Hardy, Henning Hermjakob, Randall K. Julian, Matthew Kane, Carsten Kettner, Christopher Kinsinger, Eugene Kolker, Martin Kuiper, Nicolas Le Novere, Jim Leebens-Mack, Suzanna E. Lewis, Phillip Lord, Ann-Marie Mallon, Nishanth Marthandan, Hiroshi Masuya, Ruth McNally, Alexander Mehrle, Norman Morrison, Sandra Orchard, John Quackenbush, James M. Reecy, Donald G. Robertson, Philippe Rocca-Serra, Henry Rodriguez, Heiko Rosenfelder, Javier Santoyo-Lopez, Richard H. Scheuermann, Daniel Schober, Barry Smith & Jason Snape - 2008 - Nature Biotechnology 26 (8):889-896.
  Throughout the biological and biomedical sciences there is a growing need for, prescriptive ‘minimum information’ (MI) checklists specifying the key information to include when reporting experimental results are beginning to find favor with experimentalists, analysts, publishers and funders alike. Such checklists aim to ensure that methods, data, analyses and results are described to a level sufficient to support the unambiguous interpretation, sophisticated search, reanalysis and experimental corroboration and reuse of data sets, facilitating the extraction of maximum value from data sets (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 39. Anti-consumption: An overview and research agenda.M. S. W. Lee, K. V. Fernandez & M. R. Hyman - 2009 - Journal of Business Research 62 (2):145--147.
  This introduction to the Journal of Business Research special issue on anti-consumption briefly defines and highlights the importance of anticonsumption research, provides an overview of the latest studies in the area, and suggests an agenda for future research on anti-consumption.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 40. Review of F. Nietzsche, Writings from the Late Notebooks. Edited by R. Bittner and translated by K. Sturge. [REVIEW]Joel Smith - 2003 - Philosophical Writings 22:69-71.
  As so often with his published texts, the experience of reading Nietzsche’s notebooks is at once mesmerising and infuriating. One is in the presence of a thinker who, on the one hand, meditates deeply on fundamental issues in philosophy and psychology but who, on the other, refuses to be pinned down. The fact that Nietzsche’s style is so elusive can account for the enormously disparate interpretations of his work and it is no surprise that his notebooks have been read in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. "Cultural additivity" and how the values and norms of Confucianism, Buddhism, and Taoism co-exist, interact, and influence Vietnamese society: A Bayesian analysis of long-standing folktales, using R and Stan.Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Viet-Phuong La, Dam Van Nhue, Bui Quang Khiem, Nghiem Phu Kien Cuong, Thu-Trang Vuong, Manh-Toan Ho, Hong Kong T. Nguyen, Viet-Ha T. Nguyen, Hiep-Hung Pham & Nancy K. Napier - manuscript
  Every year, the Vietnamese people reportedly burned about 50,000 tons of joss papers, which took the form of not only bank notes, but iPhones, cars, clothes, even housekeepers, in hope of pleasing the dead. The practice was mistakenly attributed to traditional Buddhist teachings but originated in fact from China, which most Vietnamese were not aware of. In other aspects of life, there were many similar examples of Vietnamese so ready and comfortable with adding new norms, values, and beliefs, even contradictory (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Parkinson’s Disease Prediction Using Artificial Neural Network.Ramzi M. Sadek, Salah A. Mohammed, Abdul Rahman K. Abunbehan, Abdul Karim H. Abdul Ghattas, Majed R. Badawi, Mohamed N. Mortaja, Bassem S. Abu-Nasser & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Health and Medical Research (IJAHMR) 3 (1):1-8.
  Parkinson's Disease (PD) is a long-term degenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. The symptoms generally come on slowly over time. Early in the disease, the most obvious are shaking, rigidity, slowness of movement, and difficulty with walking. Doctors do not know what causes it and finds difficulty in early diagnosing the presence of Parkinson’s disease. An artificial neural network system with back propagation algorithm is presented in this paper for helping doctors in identifying (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  63
  A Multicenter Weighted Lottery to Equitably Allocate Scarce COVID-19 Therapeutics.D. B. White, E. K. McCreary, C. H. Chang, M. Schmidhofer, J. R. Bariola, N. N. Jonassaint, Parag A. Pathak, G. Persad, R. D. Truog, T. Sonmez & M. Utku Unver - 2022 - American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 206 (4):503–506.
  Shortages of new therapeutics to treat coronavirus disease (COVID-19) have forced clinicians, public health officials, and health systems to grapple with difficult questions about how to fairly allocate potentially life-saving treatments when there are not enough for all patients in need (1). Shortages have occurred with remdesivir, tocilizumab, monoclonal antibodies, and the oral antiviral Paxlovid (2) -/- Ensuring equitable allocation is especially important in light of the disproportionate burden experienced during the COVID-19 pandemic by disadvantaged groups, including Black, Hispanic/Latino and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  83
  ''Please shoot the piano player!''+'Shine'-The David Helfgott debate.D. Dutton, P. Feuchtwanger, R. C. Lorraine, E. Silsbury, P. Herzog, J. Judkins, S. Godlovitch, F. Leibowitz & K. Bazzana - 1997 - Philosophy and Literature 21 (2):332-391.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  39
  Underrepresentation, pacing, and the American reception of R.K. Narayan.Terence Rajivan Edward - manuscript
  I propose that some cases of underrepresentation reflect different conceptions of what is an appropriate time frame for assessment, using the publication history of R.K. Narayan to illustrate my hypothesis.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  56
  Conjectural computer science history: the Middlesborough problem, by R.K. Nar*y*n.Terence Rajivan Edward - manuscript
  This paper presents folk impressions of the University of Manchester’s difficulties in becoming a great university, but by means of a fiction imitating a distinguished writer from the Indian subcontinent. The impressions concern past efforts and the difficulties they faced.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges.M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, O. Bezpartochna, R. Dmuchowski, S. Szmitka, O. Shevchenko, M. Artman, P. Jarosz, V. Kubičková, M. Čukanová, D. Benešová, R. Narkūnienė, R. Bražulienė, T. Németh, M. Hegedűs, M. Borowska, B. Cherniavskyi, R. Vazov, M. Lalakulych, N. Tsenkler, N. Štangová, A. Víghová, P. Havrylko, T. Hushtan, V. Petrenko, A. Karnaushenko, A. Sokolovskа, O. Tymchenko, O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak, R. Pidlypna, M. Kovach, K. Indus, O. Sydorchuk, A. Kolodiychuk, V. Kuranovic, O. Nosachenko, M. Baldzhy, K. Andriushchenko, K. Teteruk, E. Yuhas, L. Rybakova, E. Mikelsone, T. Volkova, A. Spilbergs, E. Liela, J. Frisfelds, M. Kurleto, I. Vlasenko & S. Gyrych (eds.) - 2020 - Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 1. – 309 p.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. "Mantık ve Konuşma" Üzerine.Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):51-70.
  Özet: Bu yazı Paul Grice’ın 1967 yılında verdiği “Mantık ve Konuşma” başlıklı dersinin Türkçe çevirisinin okunmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yazıda önce “Mantık ve Konuşma”nın arka planında yer alan dil felsefesi tartışmaları kısaca tanıtılmış sonrasında sezdirimler ve özellikleri, bağlam ve iletişimin ilkeleri gibi metinde geçen temel tartışmalar açıklanmıştır. En sonda ise “Mantık ve Konuşma”nın dil felsefesi ve dilbilimdeki etkilerinden kısaca söz edilmiştir. -/- Abstract: This paper aims at being helpful in reading the Turkish translation of Paul Grice’s 1967 lecture titled “Logic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Dance as Portrayed in the Media.Ishtiyaque Haji, Stefaan E. Cuypers, Yannick Joye, S. K. Wertz, Estelle R. Jorgensen, Iris M. Yob, Jeffrey Wattles, Sabrina D. Misirhiralall, Eric C. Mullis & Seth Lerer - 2013 - The Journal of Aesthetic Education 47 (3):72-95.
  This article attempts to answer a question that many dancers and non-dancers may have. What is dance according to the media? Furthermore, how does the written word portray dance in the media? To answer these ques-tions, this research focuses on the role that the discourse of dance in media plays in the public sphere’s knowledge construction of dance. This is impor-tant to study because the public sphere’s meaning of dance will determine whether dance education is promoted or banned in schools (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Letters to the Editor.Peg Brand, Myles Brand, G. E. M. Anscombe, Donald Davidson, John M. Dolan, Peter T. Geach, Thomas Nagel, Barry R. Gross, Nebojsa Kujundzic, Jon K. Mills, Richard J. McGowan, Jennifer Uleman, John D. Musselman, James S. Stramel & Parker English - 1995 - Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 69 (2):119 - 131.
  Co-authored letter to the APA to take a lead role in the recognition of teaching in the classroom, based on the participation in an interdisciplinary Conference on the Role of Advocacy in the Classroom back in 1995. At the time of this writing, the late Myles Brand was the President of Indiana University and a member of the IU Department of Philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000