Results for 'etyka'

25 found
Order:
 1. Etyka wojny a dopuszczalność zabijania.Tomasz Żuradzki - 2010 - Diametros 25:103-117.
  W artykule wykażę, że szeroko rozpowszechnione poglądy na temat norm, które obowiązują żółnierzy na wojnie, pozostają w sprzeczności z moralnością ogólną. Etyka wojny dopuszcza działania, które w zwyczajnych sytuacjach nie tylko są uznawane za moralnie niedopuszczalne, ale wydają się czynami godnymi najwyższego moralnego potępienia. Zwracam uwagę na dwie wybrane rozbieżności między etyką ogólną a etyką wojny, tj. na problem związany z istnieniem asymetrii pomiędzy atakującymi i atakowanymi oraz na kwestię tego, kto jest właściwym celem moralnie usprawiedliwionego aktu przemocy. Odrzucając (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje.Andrzej Waleszczyński - 2013 - Warszawa, Polska: Środkowoeuropejski Instytut Zmiany Społecznej.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  97
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92.
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych Andrzej Klimczuk In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92 (2012) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Prawdziwie darwinowska etyka.Andrzej Elzanowski - 2010 - Lectiones Et Acroases Philosophicae 3:13-57.
  True Darwinian Ethics -/- Darwin’s model for the evolution of morality as presented in Descent of Man (1871) is shown to comprise three major stages that are here referred to as empathic premorality, tribal morality, and universalizing morality. Empathy, the key component of Darwin’s “social instincts” that started moral evolution, is here recognized as the principal cognitive device that conveys epistemic credibility to moral agency. The two constitutive elements of the tribal morality are conscience that Darwin conceived of as a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kobieta i kobiecość w ujęciu Tomasza z Akwinu a neotomistyczna etyka feministyczna. Analiza krytyczna.Tatiana Barkovskiy - 2021 - Edukacja Filozoficzna 71:7-35.
  Within the context of women’s studies, Thomas Aquinas is probably best known for his paraphrasing of Aristotle’s view, which describes woman as a “deformed man”. While the Philosopher indeed adopts the empirically dubious premise of woman’s value being intrinsically inferior to that of man, which he consistently implements throughout his many works, in Thomas’s case the issue of gender is not addressed as clearly and definitively. Above all, Aquinas does not call woman “something deformed”, but “only” occasional and misbegotten. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moraln¸a kodyfikacji norm etycznych.Andrzej Klimczuk - 2014 - Annales. Ethics in Economic Life 17 (1):47--59.
  Popularyzacja tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych jest jedn¸a} z cech współczesnego świata. Wśród badaczy tego zjawiska nie ma jednak pełnej zgody na zasadność i użyteczność moraln¸a} tej działalności. Artykuł przybliża przegl¸a}d literatury przedmiotu w zakresie dotycz¸a}cym argumentów za stworzeniem umiarkowanego stanowiska na rzecz kodyfikacji norm etycznych. Przybliżono główne pojȩcia dotycz¸ace kodeksów etycznych i stanowiska za ich przyjȩciem i odrzuceniem. Zwrócono uwagȩ na sposoby zwiȩkszania skuteczności kodeksów oraz procedurȩ podejmowania decyzji etycznych w sposób godz¸acy podejścia zwolenników i przeciwników kodyfikacji. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej.Andrzej Klimczuk - 2014 - Palimpsest 6 (1):111--118.
  Współcześnie obserwujemy popularyzacjȩ kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych. Zasadne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotycz¸a}ce przesłanek ich konstruowania i możliwości praktycznego ich wykorzystywania. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznego przegl¸a}du literatury przedmiotu w obszarze stanowisk szczególnie zwi¸a}zanych z kwesti¸a kodyfikacji etyk zawodowych. W pierwszej kolejności omówiono znaczenia przypisywane pojȩciu kodeksu etycznego i podstawowe stanowiska etyczne. W dalszej czȩści artykułuprzedstawiono analizȩ argumentów zwolenników i przeciwników kodyfikacji norm. ** Nowadays we observe the popularization of codes addressed to various social groups. It is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  76
  Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych.Andrzej Klimczuk - 2013 - Problemy Profesjologii 2:69--82.
  Współcześnie obserwujemy popularyzację tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych. Zasadne jest jednak poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przesłanek ich konstruowania i możliwości praktycznego ich wykorzystywania. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu w obszarze stanowisk szczególnie związanych z kwestią kodyfikacji etyk zawodowych. W pierwszej kolejności omówiono znaczenia przypisywane pojęciu kodeksu etycznego i podstawowe stanowiska etyczne. W dalszej kolejności przeprowadzono dyskusję nad argumentami zwolenników i przeciwników kodyfikacji norm. * Today we observe popularization of elaboration of codes addressed to various (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pojęcie troski we współczesnej etyce.Andrzej Waleszczyński - 2012 - Studia Philosophiae Christianae 48 (2):143-157.
  Among issues considered in contemporary ethics, apart from concepts such as good, value and justice, there is also the concept of care, discussed extensively in feminism. The article presents and analyses this ethical concept. It shows some problems with the translation of the English word ‘care’ into the Polish equivalent ‘troska’. The focus here, however, is mainly on the way of understanding the concept of care among feminist ethicists, such as Virginia Held, Nel Noddings, Joan Tronto, Diemut Bubeck, and Sara (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11. Maszyny, cnoty i "dżihad butleriański".Piotr Machura - 2018 - Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51 (2).
  Przedmiotem artykułu jest rozważenie znaczenia zmian, jakie dla form działania podmiotowego (duchowości) mają zmiany technologicznie. Przyjmując, że pewne punkty zaczepienia takiej refleksji dostępne są w popkulturowych formach oswajania postępu, jako osiowe wybieram pojęcie „dżihadu buteriańskiego” z powieści Diuna Franka Herberta, scalające kilka istotnych aspektów tak rozwoju technicznego, jak i refleksji nad nim. W części pierwszej, koncentrując się na drugim składniku tego wyrażenia, omawiam pogląd Samuela Butlera oraz wskazuję na znaczenie wystąpienie luddystów w początkach XIX w. W części drugiej rozwijam ten (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: Czy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Eliminacja etyki a realizm racji.Krzysztof Saja - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 21 (2):87-100.
  Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez około 30% filozofów analitycznych. Podzielają oni przekonanie, że nie istnieją moralne własności, fakty czy wartości. Przez długi okres rozwijany był on zwłaszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publikacji książki J. Mackiego Ethics. Inventingright and wrong (1977) antyrealistyczny sceptycyzm został zradykalizowany, przybierając także formę teorii globalnego błędu. Przyjęcie powyższego przekonania prowadzi do trzech strategii postępowania: 1. fikcjonalizmu asertorycznego (J. Mackie), 2. fikcjonalizmu nieasertorycznego (R. Joyce) oraz 3. eliminatywizmu (I. Hinckfuss i R. Garner). W artykule, przyjmując (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  33
  O etyce Izydory Dąbskiej.Zbigniew Orbik - 2017 - Studia Z Historii Filozofii 7 (4):141-162.
  The article presents ethical work of an outstanding representative of the philosophical Lvov-Warsaw School – Izydora Dąmbska. The conviction that philosophy is a science and is axiologically grounded was inherited from her teacher Kazimierz Twardowski. According to this point of view, being a philosopher means realization of both intellectual and moral values. The text gives an insight into the ways Dąmbska understands the term ethics and her notion of the most fundamental terms of axiological ethics: assessment, values, norms. The four (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Przeżycie etyczne w badaniach Edyty Stein.Piotr Janik - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):179-199.
  The expression “moral experience”, along with the concomitant notion of experience itself, seems to have been understood in divergent ways. Taking as a background three views currently operative in our culture - emotivism, the ethics of duty, and the notion of an ethics “beyond good and evil” - a conception of ethical experience will be presented based on the findings of Edith Stein as elaborated in her work "Philosophy of Psychology and the Humanities".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Logiczna struktura świadomości (zachowanie, osobowość, racjonalność, myślenie wyższego rzędu, celowości) (poprawiona 2019).Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Po pół wieku w zapomnieniu, natura świadomości jest teraz najgorętszym tematem w naukach behawioralnych i filozofii. Począwszy od pionierskiej pracy Ludwiga Wittgensteina w latach 30-tych (Blue and Brown Books) i od lat 50-tych do chwili obecnej przez jego logicznego następcę Johna Searle'a, stworzyłem poniższą tabelę jako heurystykę do dalszego tego badania. Wiersze pokazują różne aspekty lub sposoby studiowania, a kolumny pokazują mimowolne procesy i dobrowolne zachowania obejmujące dwa systemy (podwójne procesy) logicznej struktury świadomości (LSC), które można również uznać za logiczną (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  69
  Logiczna struktura świadomości (zachowanie, osobowość, racjonalność, myślenie wyższego rzędu, celowości) (poprawiona 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed komentowaniem szczegółowo na making Social World (MSW) będę najpierw zaoferować kilka uwag na temat filozofii (psychologii opisowej) i jej związek ze współczesnymi badaniami psychologicznymi, jak przykładem w pracach Searle (S) i Wittgenstein (W), ponieważ czuję, że jest to najlepszy sposób, aby umieścić Searle lub komentator na zachowanie, w odpowiedniej perspektywie. To bardzo pomoże, aby zobaczyć moje recenzje PNC, TLP, PI, OC, TARW i innych książek przez tych dwóch geniuszy psychologii opisowej. -/- S nie odnosi się do wyrozumiałego zdania W. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  55
  Recenzja "Filozofii w nowym wieku" (Philosophy in a New Century) autor John Searle (2008) (przegląd poprawiony 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi - Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed skomentowaniem książki, oferuję uwagi na temat Wittgenstein i Searle i logicznej struktury racjonalności. Eseje tutaj są w większości już opublikowane w ciągu ostatniej dekady (choć niektóre zostały zaktualizowane), wraz z jednym niepublikowanym elementem, i nic tutaj nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nadążyli za jego pracą. Podobnie jak W, jest uważany za najlepszego filozofa standupu swoich czasów, a jego twórczość pisemna jest solidna jak skała i przełomowa w całym. Jednak jego brak podjęcia później W wystarczająco poważnie prowadzi do pewnych (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Wybryki formalnej logiki. [REVIEW]Joanna Golińska - 1999 - Etyka 32:245-248.
  Recenzja książki Teresy Hołówki "Błędy, spory, argumenty".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. A moderate position in the debate on the possibility and moral utility of the ethical standards codification.Andrzej Klimczuk - 2017 - Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym 20 (5):127--139.
  The popularisation of drawing up codes that are addressed to various social groups is one of the features of the modern world. However, researchers of the phenomenon have not yet reached a consensus about the moral validity and utility of this activity. The article thoroughly reviews the Polish literature on the subject with regard to the reasons for taking a moderate stance on the codification of ethical standards. The essay describes the main concepts of ethical codes as well as arguments (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Współzależność analizy etycznej i etyki.John Ladd - 1973 - Etyka 11:139-158.
  AI designers endeavour to improve ‘autonomy’ in artificial intelligent devices, as recent developments show. This chapter firstly argues against attributing metaphysical attitudes to AI and, simultaneously, in favor of improving autonomous AI which has been enabled to respect autonomy in human agents. This seems to be the only responsible way of making further advances in the field of autonomous social AI. Let us examine what is meant by claims such as designing our artificial alter egos and sharing moral selves with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  80
  Manifest kognitywistycznego religioznawstwa (D. Dennet, Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne). [REVIEW]Marcin Miłkowski - 2008 - Etyka 41:187-191.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Internalizm racji do działania a granice relatywizmu.Tomasz Żuradzki - 2010 - Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24. Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę.Tomasz Żuradzki - 2013 - Etyka 46:125-139.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję tez tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  78
  No Right To Mercy - Making Sense of Arguments From Dignity in the Lethal Autonomous Weapons Debate.Maciej Zając - 2020 - Etyka 59 (1):134-55.
  Arguments from human dignity feature prominently in the Lethal Autonomous Weapons moral feasibility debate, even though their exists considerable controversy over their role and soundness and the notion of dignity remains under-defined. Drawing on the work of Dieter Birnbacher, I fix the sub-discourse as referring to the essential value of human persons in general, and to postulated moral rights of combatants not covered within the existing paradigm of the International Humanitarian Law in particular. I then review and critique dignity-based arguments (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark