Results for 'współpraca nauki z biznesem'

527 found
Order:
 1. Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA iw Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969–2010.Kawalec Pawel - 2011 - In T. Szot-Gabryś M. Sienkiewicz (ed.), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego. pp. 9-26.
  W związku ze wzrostem znaczenia komercjalizacji wiedzy i zachęcania naukowców do wykorzystania różnych mechanizmów dyfuzji wiedzy w literaturze przedmiotu zgłasza się wiele wątpliwości dotyczących tego, czy w takim rozwoju nauka finansowana ze środków publicznych nie zatraca swoich istotnych cech. Obawy dotyczą po pierwsze tego, że intensyfikacja komercjalizacji może wpływać negatywnie na ilość publikacji zgłaszanych przez naukowców, wykazujących aktywność w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Po drugie, tego, że uczeni mogą być coraz mniej zainteresowani badaniami podstawowymi na rzecz zagadnień, które dają nadzieje na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Wartość życia podmiotowego z perspektywy nauki.Andrzej Elżanowski - 2009 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 18 (3 (71)):81-96.
  In the evolution of the vertebrates and probably a few other animals (Metazoa), biological values have been translated (subjectivized) into affective experience that necessarily involves the consciousness of external objects/events (as different from one’s body), which is tantamount to the origins of subjectivity. Mammals, birds and other vertebrates are experiencing subjects even though their negative and positive experience greatly vary in scope. Some mammals are capable of vicarious experience and may act as empathic agents, and some of them, at least (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  23
  Sprawozdanie z III edycji konferencji „Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii”.Hubert BOŻEK - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):555-559.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 5. Realizm modalny i okresy warunkowe z niemożliwymi poprzednikami [Modal Realism and Counterpossibles].Maciej Sendłak - 2014 - Filozofia Nauki 22 (4).
  To solve the problem of counterpossibles, many philosophers have been arguing that one needs to invoke impossible worlds. This extension of the ontology of modality should save the analysis of counterfactuals from being insensitive to the problem of counterpossibles. Since theories of impossible worlds are extensions of original accounts of modalities, it is worth stressing that proper analyses of counterpossibles should not weaken the latter.In this paper I argue that these theories of impossible wolrds, which are based on D. Lewis' (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Jay-Z, Phenomenology, & Hip-Hop.Harry Nethery - 2012 - APA Newsletter on Philosophy and the Black Experience 11 (1).
  This essay undertakes a phenomenological inquiry into the ‘experiential structure of hip-hop’ – a structure that hip-hop artist Jay-Z (Shawn Carter) gestures towards in his text Decoded. In this book, Jay-Z argues that hip-hop has a particular power to act as the vehicle for the communication of a specific type of experience, i.e. contradictory experiences, or those which do not seem possible under the principle of non-contradiction. For instance, Tupac Shakur says of his mom that “…even as a crack fiend, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy].Marek Piechowiak - 2011 - Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Maimonides and Spinoza on the Knowledge of Good and Evil: A Reappraisal of W.Z. Harvey.James Elliott - 2017 - Iyyun 66 (3):258-269.
  In an unsung yet excellent paper, W.Z. Harvey set out to explain how both Maimonides and Spinoza have similarly problematic views on the nature of the knowledge of good and evil. In it, he proposed an answer to solving the problem. In the many decades since, debates surrounding this topic have flourished. A recent paper by Joshua Parens, his conclusions mark a distinction between Spinoza and Maimonides that threaten to undermine Harvey’s solution to the problem. I will argue that, although (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  67
  Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 157--233.
  A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Przyczynowość stanów mentalnych w modelach naukowych. Próba alternatywnego uzasadnienia antynaturalizmu eksplanacyjnego Urszuli Żegleń.Kawalec Pawel - 2010 - In Muszyński Zbysław (ed.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Wydawnictwo UMCS. pp. 45-57.
  An antinaturalist defense of causality of mental states. The argument is based on the properties of causal models in cognitive research. Bibliografia prac przywołanych w tekście -/- Damasio A., 1994/1999, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań: Rebis. Davidson D., 1963/2001, „Actions, reasons, and causes”, w: (Davidson 2001), s. 3-19. Davidson D., 1967/2001, „Causal relations”, w: (Davidson 2001), s. 149-62. Davidson D., 1970/2001, „Mental events”, w: (Davidson 2001), s. 207-25. Davidson D., 1976/2001, „Hempel on explaining action”, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  54
  Zeyd bin Sabit's Farāiz and Comments by Abu'z-Zinad.Mansur Koçinkağ - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):329 - 353.
  One of the old law/fiqh texts is Farāiz which is thought to be written by Zaid ibn Thābit (d. 45/665). In many classic texts it has been refered to this book and it is mentioned that Zaid ibn Thābit's expertising on the ilm al farāiz. But our findings show that many of researchers who study on the history of codificaditon of Islamic law have not seen this book. In this study, because of the importance of the book, we publish Zaid's (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  90
  Traum der Valenzforscher – ein brauchbares Valenzwörterbuch.Małgorzata Żytyńska - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:109-123.
  Niniejszy tekst traktuje o potencjale teorii walencji – o możliwości wykorzystania jej w różnych dziedzinach nauki o języku i dydaktyki, głównie zaś o korzyściach związanych z umieszczaniem informacji dotyczącej łączliwości poszczególnych leksemów w słownikach. Celem artykułu jest analiza przydatności opublikowanych dotychczas słowników walencyjnych, wyodrębnienie czynników powodujących, iż nie cieszą się one zainteresowaniem oraz próba weryfikacji danych zawieranych w takich słownikach, aby mogły stać się słownikami użytkowymi. Fakt, iż opracowanie dobrego słownika walencyjnego stwarza leksykografom i lingwistom ogromne trudności, nie powinien (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity].Marek Piechowiak - 2011 - In Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Prawo naturalne – natura prawa. C. H. Beck. pp. 3-20.
  Za „ojca” filozoficznej kategorii „godności”, która legła u podstaw kategorii prawnej, uznawany jest powszechnie Immanuel Kant. Przypomnieć jednak trzeba, że w bardzo podobny sposób, choć w zasadniczo odmiennym kontekście systemowym, charakteryzował godność Tomasz z Akwinu, pół tysiąca lat wcześniej, uznając ją za fundament bycia osobą. Stąd najistotniejszym i centralnym elementem, tytułowej, klasycznej koncepcji człowieka jest koncepcja godności. Akwinata jest autorem bodaj najbardziej rozbudowanej koncepcji osoby w tradycji filozofii klasycznej. Co więcej zmierzać będę do wykazania, że jego koncepcja lepiej nadaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  51
  Aristotle on the Purity of Forms in Metaphysics Z.10–11.Samuel Meister - 2020 - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy 7:1-33.
  Aristotle analyses a large range of objects as composites of matter and form. But how exactly should we understand the relation between the matter and form of a composite? Some commentators have argued that forms themselves are somehow material, that is, forms are impure. Others have denied that claim and argued for the purity of forms. In this paper, I develop a new purist interpretation of Metaphysics Z.10-11, a text central to the debate, which I call 'hierarchical purism'. I argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. 'Não ser dito de um subjacente', 'um isto' e 'separado': o conceito de essência como subjacente e forma (Z-3).Lucas Angioni - 1998 - Cadernos de História E Filosofia da Ciência 8 (especial):69-126.
  This paper is my first effort to revaluate the disagreement between two central texts for Aristotle's the conception of ousia: Categories and Metaphysics VII. Scholars have taken chapter Zeta-3 as a payment of the debt with the Categories, so that the hylomorphic analysis of the composite substance would require a revision of the subject-criterion, now improved by the addition of the “a this” and “separate” criterion. This paper, however, downgrades the importance of the Categories for understanding Aristotle's Metaphysics Z. The (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 17. Realism and Jurisprudence a Contemporary Assessment, A Book Review of Brian Z. Tamanaha's A Realistic Theory of Law. [REVIEW]Kevin Lee - forthcoming - Golden Gate University Law Review.
  Brian Z. Tamanaha has written extensively on realism in jurisprudence, but in his Realistic Theory of Law (2018), he uses "realism" in a commonplace way to ground a rough outline of legal history. While he refers to his method as genealogical, he does not acknowledge the complex tensions in the development of the philosophical use of that term from Nietzsche to Foucault, and the complex epistemological issues that separate them. While the book makes many interesting points, the methodological concerns outweigh (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Things Are the Same as Their “Essences”? Notes on Aristotle’s Metaphysics Z-6.Lucas Angioni - 2012 - Analytica (Rio) 16 (1):37-66.
  I discuss Aristotle’s views in Metaphysics VII-6 (Z-6) on the issue whether each thing is the same as its essence. I propose a deflationary interpretation according to which Z-6 develops a “logical approach” (logikos) in which “sameness” amounts only to coextensiveness between definiendum and definiens with no attention to more specific issues about ontological and explanatory features of definitions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19. The Form is Not a Proper Part in Aristotle’s Metaphysics Z.17, 1041b11–33.Liva Rotkale - 2018 - Metaphysics 1 (1):75-87.
  When Aristotle argues at the Metaphysics Z.17, 1041b11–33 that a whole, which is not a heap, contains ‘something else’, i.e. the form, besides the elements, it is not clear whether or not the form is a proper part of the whole. I defend the claim that the form is not a proper part within the context of the relevant passage, since the whole is divided into elements, not into elements and the form. Different divisions determine different senses of ‘part’, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wolność religijna i dyskryminacja religijna – uwagi w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r. [Freedom of Religion and Religious Discrimination – Remarks on the European Parliament Resolution of 20 January 2011].Marek Piechowiak - 2012 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. pp. 103-139.
  The aim of this paper is to present and analyse legal acts cited in the European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of religion. The author presents the substance of the right to religious freedom and the position of religious freedom among other human rights. The paper also shows the formation of European law on religious freedom and grasps the development trends in this area. Because of the discrepancies that arise (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Jed Z. Buchwald and Mordechai Feingold. Newton and the Origin of Civilization. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. Pp. 544, Index. $49.50. [REVIEW]Chris Smeenk - 2014 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 4 (2):383-387.
  Review of Newton and the Origin of Civilization, by Jed Z. Buchwald and Mordechai Feingold.Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. Pp. 544, index. $49.50.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  96
  Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Przyszłość Edukacji Zawodowej. Metody Modernizacji Szkół Zawodowych I Zwiȩkszenia Adaptacyjności Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 20--57.
  Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  51
  Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Roksana Ulatowska (ed.), Przemysły Kreatywne 2.0.12. Fundacja Rozwoju Kina. pp. 72--80.
  Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej Andrzej Klimczuk In Roksana Ulatowska (ed.), Przemysły Kreatywne 2.0.12. Fundacja Rozwoju Kina. pp. 72--80 (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  79
  Inteligentne Miasta Przyjazne Starzeniu Siȩ - Przykłady Z Krajów Grupy Wyszehradzkiej.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2016 - Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna 34:79--97.
  Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie dwóch wzajemnie powi¸a}zanych koncepcji istotnych z perspektywy zarz¸a}dzania publicznego w ramach polityki wobec starzenia siȩ społeczeństwa na poziomie lokalnym. Pierwsza koncepcja to „inteligentne miasta", która dotyczy wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy zarz¸a}dzania miastami oraz dostarczania obywatelom innowacyjnych usług publicznych. Druga koncepcja to „miasta przyjazne starzeniu siȩ", która obejmuje optymalizacjȩ wszystkich funkcji miejskich do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz wykorzystanie szerokiego zaangażowania interesariuszy na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. Drugim celem jest wskazanie prób (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  35
  Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 77--106.
  A. Klimczuk, Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 77-106.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  26
  Drugie Życie, Czyli Problemy Z Przedłużaniem Rzeczywistości.Andrzej Klimczuk - manuscript
  Linden Lab studies massive online game "Second Life" unexpectedly gained worldwide fame after a few years after release. To the surprise of many game has met with great interest, despite the lack of promotional campaigns. It can be assumed that the reason why "second life" reached a wider audience was a special type of offered entertainment. Network game proved to be no longer a game that was known so far, but an example of a mass media, whose central element is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: Czy (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  49
  Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, G. Kurylewicz & M. Olszewski (eds.) - 1999 - Kraków, Polska: Wydawnictwo Znak.
  Jest to fragment traktatu "O Bogu" z "Summy Teologii" św. Tomasza z Akwinu - zawiera on Wstęp, Wprowadzenie i przekład ksiąg VII - X. ks. VII - "O nieskończoności Boga" ks. VIII - "O byciu Boga w rzeczach" ks. IX - "O niezmienności Boga" ks. X - "O wieczności Boga".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  37
  Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa.Marek Piechowiak - 2020 - Warszawa, Polska: C. H. Beck.
  Prezentowana książka jest pierwszą monografią w sposób całościowy omawiającą Preambułę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Dużo miejsca poświęca genezie tekstu - czytelnik znajdzie zgłoszone projekty oraz szerokie omówienie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W centrum uwagi znalazły się aksjologiczne podstawy całego polskiego systemu prawa oraz refleksja nad wartościami fundującymi porządek prawny w ogóle. Autor omawia poszczególne wartości, uwzględniając ich oddziaływanie na orzecznictwo, zwracając uwagę również na przyjęte przez ustrojodawcę rozstrzygnięcia dotyczące pozaprawnego ugruntowania wartości konstytucyjnych. Podejmuje także problem normatywnego charakteru (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  31
  Flexicurity w wymiarze regionalnym. Raport Z Badań.Adam Tomanek - 2011 - Izba Rzemieślnicza I Przedsiębiorczości W Białymstoku.
  A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  41
  Analiza bibliometryczna jako narzedzie planowania rozwoju badań naukowych na przykladzie czasopisma "Tekst y z Ulicy. Zeszyt memetyczny" (2005-2008).Robert Boroch - 2018 - Teksty Z Ulicy 19:159-199.
  In the paper, I present a bibliometric analysis of the articles published in “Teksty z Ulicy” between 2005–2008. Examination of the core of specialist terms builds on the base of “meme” item. Thus, a central hypothesis referring to the stability, relative stability and unitability of the core terminology allows formulating the conclusion towards a foundation of the level development of the particular division of humanities. The case study in the article is memetics.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego. Czy Akwinata jest myślicielem liberalnym? [Thomas Aquinas’s Conception of Natural Law: Is Aquinas a Liberal Thinker?].Marek Piechowiak - 2013 - Przegląd Tomistyczny 19:301-337.
  This article seeks to justify the claim that Thomas Aquinas proposed a concept of natural law which is immune to the argument against the recognition of an objective grounding of the good formulated by a well-known representative of the liberal tradition, Isaiah Berlin, in his famous essay “Two Concepts of Freedom.” I argue that Aquinas’s concept of freedom takes into account the very same values and goals that Berlin set out to defend when he composed his critique of natural law. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Nassim Nicholas Taleb. Siyah Kuğu -Olasılıksız Görünenin Etkisi. Çev. Nazan Arıbaş. İstanbul: Varlık Yayınları, 2008. 424 sayfa. [REVIEW]Mustafa Yavuz - 2016 - Divan 1:116-122.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. \"Przewrót Kanta\" w ujęciu Rudolfa Euckena. Studium z historii problemu prawdy.Tomasz Kubalica - 2008 - Idea 20 (20).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 36. Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka.Marek Piechowiak - 1992 - Toruński Rocznik Praw Człowieka I Pokoju 1:37-48.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Koncepcja apate u Gorgiasza z Leontinoi (Gorgias' Doctrine of Deception).Zbigniew Nerczuk - 2012 - In Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska & Łukasz Zaremba (eds.), Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów (Anthropology of visual Culture. Issues and selection of texts). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. pp. 127-133.
  These are the excerpts from the book "Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem" concerning Gorgias' theory of apate (deception).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Temporal Metaphysics in Z-Land.Simon Prosser - 2006 - Synthese 149 (1):77 - 96.
  John Perry has argued that language, thought and experience often contain unarticulated constituents. I argue that this idea holds the key to explaining away the intuitive appeal of the A-theory of time and the endurance theory of persistence. The A-theory has seemed intuitively appealing because the nature of temporal experience makes it natural for us to use one-place predicates like past to deal with what are really two-place relations, one of whose constituents is unarticulated. The endurance view can be treated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 39. Mike Burley, Contemplating Religious Forms of Life: Wittgenstein and D. Z. Phillips.Ieuan Loyd - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (4):249--254.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously difficult to solve. In XX century one of the most important interpretation of this difficulty was provided by Nelson Pike. If God believes infallibly and in advance how Smith will act, this fact about the past excludes out all alternatives for Smith. But libertarian account of free will requires alternatives possibilities, so, it could (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności. Komentarz do Summy teologii, część I, kwestia 29, artykuł 1.Marek Piechowiak - 2012 - In Marek Piechowiak & Tomasz Turowski (eds.), Szkice o godności człowieka. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. pp. 35-47.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual and to Human Rights as a Central Idea of Poland’s Constitution of 2 April 1997: A Goal or an Achievement?].Marek Piechowiak - 2007 - Przegląd Sejmowy 15 (4 (81)):65-91.
  The article deals with relations between the individual and human rights on the one hand, and the State on the other, in the context of the Constitution of the Republic of Poland. The author poses the question whether the idea of subordination of the State to the individual is really a central idea of that constitution. He puts forward many arguments against such suggestion. These arguments relate, above all, to the arrangement of the constitution: a chapter concerning human rights is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  99
  On the Nature of Philosophy: A Historical-Pragmatist Point of View [O povahe filozofie z historicko-pragmatistickej perspektívy].Pavol Labuda - 2018 - Filozofia 73 (5):366-377.
  On the Nature of Philosophy: A Historical-Pragmatist Point of View. The aim of the paper is to examine the nature of philosophy from the historical-pragmatist point of view. In the first part, the paper deals with the meaning holism and family resemblance of various exemplifications of philosophy, which are taken as presuppositions of our approach to define philosophy as an activity. In the second part, the paper criticizes those approaches which define philosophy as a quasi-science or a super-science. In the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Epistemologia a koncepcja sztuki w Pochwale Heleny i Obronie Palamedesa Gorgiasza z Leontinoi (Epistemology and the conception of techne in Gorgias' Helen and Palamedes).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XXXI 330:35-52.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  61
  Ani racjonalizacja światopoglądu, ani rezygnacja z mądrości. Czy metafilozofia Kazimierza Twardowskiego może być wyznacznikiem rzetelnie uprawianej filozofii klasycznej? / / Can Kazimierz Twardowski's metaphilosophy be the determinant of reliable practiced classical philosophy? 2018.Marek A. Pepliński - 2018 - Filo-Sofija 18 (40/1):41-78.
  The article aims to determine whether it is possible to build the reliably practiced classical philosophy, understood as a metaphysical research, directed towards the nature of objective reality. The purpose of this kind of philosophizing is knowledge and truth. Moreover, the practice of such philosophizing and its results should meet some of the characteristics of science. The paper establishes a set of conditions that have been imposed on the science of metaphysics by Kazimierz Twardowski. Among the conditions of such philosophizing (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  59
  Aἰών. Wieczność w teologii Heraklita z Efezu.Wojciech Wrotkowski - 2007 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria (1/61):21-31.
  Aἰών. Eternity in the Theology of Heraclitus of Ephesus -/- This article presents an attempt to establish the Heraclitean meaning of the word αἰών in the fragment B52 (Diels-Kranz). In the author’s view the very starting-point and only sound basis for that kind of endeavor should be meticulous, unbiased analysis of relevant aphorisms of the Ephesian sage and corresponding testimonies. Synoptic scrutiny of them substantiates the understandable conclusion that proud Heraclitus had an unambiguous and independent opinion about eternity. His God (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Doświadczenie źródłowe z perspektywy klasycznej filozofii indyjskiej.Marzenna Jakubczak - 2016 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 61:41-58.
  The author of this paper discusses the source experience defined in terms of the ancient Indian philosophy. She focuses on two out of six mainstream Hindu philosophical schools, Sāṃkhya and Yoga. While doing so the author refers to the oldest preserved texts of this classical tradition, namely Yogasūtra c. 3rd CE and Sāṃkhyakārikā 5th CE, together with their most authoritative commentaries. First, three major connotations of darśana, the Sanskrit equivalent of φιλοσοφια, are introduced and contextualised appropriately for the comparative study (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  42
  Kłopoty z „widzeniem”. O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia „widzieć”.Paweł Grabarczyk - 2016 - Studia Semiotyczne 30 (1):23-42.
  Celem artykułu jest wyróżnienie dwóch, funkcjonujących w języku potocznym sensów wyrażenia „widzieć” – obiektywnego i subiektywnego bez jednoczesnego przypisywania obserwatorom przekonań. Celem jest zatem ekstensjonalna eksplikacja. Pozwala to na opisywanie percepcji wzrokowej bez przesądzania o wyższych zdolnościach kognitywnych podmiotu percepcji. Wprowadzenie przekonań obserwatora pozwala następnie na wyrażenie większej ilości rozróżnień występujących w literaturze poświęconej filozoficznym zagadnieniom percepcji zmysłowej.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  74
  Czy współczesne nauki przyrodnicze mogą inspirować filozoficzny i teologiczny namysł nad przyczynowością?Mariusz Tabaczek - 2018 - Scientia et Fides 6 (2):147-180.
  Can Contemporary Science Inspire Philosophical and Theological Reflection on Causality? The cooperation between natural science, philosophy, and theology in an analysis of the causal structure and co-dependency of entities in the universe seems to be both legitimate and expected. It turns out, however, that in practice it oftentimes raises some tensions, questions and difficulties, leading to the development of alternative and in a sense competitive models of causality and of God’s action in the world. What is more, the attitude of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. "Pochwała Heleny" Gorgiasza Z Leontinoi (Gorgias' "Helen").Zbigniew Nerczuk - 2012 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 10:17-36.
  This is the introduction and the translation of Gorgias' "Helen". The speech is considered to be one of the most interesting pieces of early Greek rhetoric not only because of its rhetorical, but also because of its philosophical value. There is no doubt that it sets out the outlines of the sophistic conception of logos and (along with another Gorgias' speech Palamedes) represents the starting point for the Plato's critique of Gorgias' rhetoric in the dialogue "Gorgias'.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 527