Học liệu BMF analytics hiện diện tại Harvard University HOLLIS

Bmf Method (2024)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Cuốn tài liệu học thuật trình bày phương pháp “BMF analytics” hiện đã bước sang năm thứ ba phục vụ cộng đồng nghiên cứu. Cuốn sách đã góp phần hỗ trợ nhiều nhà nghiên cứu trẻ triển khai và hoàn thành công việc.

Analytics

Added to PP
2024-02-12

Downloads
28 (#90,816)

6 months
28 (#87,929)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?