Tháng 10 có 186 lượt tải bayesvl

Tính Toán Ứng Dụng (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Kết quả công việc đã được cải thiện một phần đáng kể nhờ sự trợ giúp của bayesvl.

Analytics

Added to PP
2023-11-03

Downloads
61 (#89,490)

6 months
61 (#62,527)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?