Khoảng dao động 25-1000 USD và điểm yếu lập luận về chi phí phục hồi vùng sinh thái đước-cỏ biển

Bio2 Ebl (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Mặc dù 3 điểm nêu trên chưa phải đã đủ, nhưng chắc chắn không thể giải đáp. Vì vậy, khó mà tin vài lập luận đơn giản về “tính khả thi” lại có thể mang ra áp dụng cho cộng đồng trên không gian sinh thái rộng lớn.

Analytics

Added to PP
2023-08-23

Downloads
85 (#86,634)

6 months
41 (#81,546)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?