Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng biến thiên mật độ methane trong khí quyển giai đoạn 1990-2021

Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Mức methane hiện tại cao vượt trội so với kịch bản có khả năng hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất trong khoảng 1,5-2°C.

Analytics

Added to PP
2023-09-19

Downloads
93 (#85,459)

6 months
63 (#60,838)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?