حقايق اندماجي از ديدگاه عارفان مكتب ابن عربي

Hekmat Erfani 3 (1):5-22 (2014)
  Copy   BIBTEX

Abstract

حقايق اندماجي مقام ذات، حيثيات، احوال و صفات آن ذات بسيط اند. ازآنجا كه اين حقايق، تفصيل نيافته و تعينات ذات نيستند، در ذات مستهلك اند. حقايق اندماجي، كثرتي بالفعل را در ذات ايجاد نمي كنند و در غيب ذات، مخفي اند؛ يعني ظهور ندارند. اين حقايق، از جهت واحد بر ذات صادق اند، يعني حيثيات جهت واحد ذات هستند. عارفان مكتب ابن عربي، از واژگاني مانند استهلاك، اندماج، استجنان، اجمال، كمون و قوه، براي اشاره به اين حقايق استفاده كرده اند. آنان تبيين هايي دربارة چگونگي حضور اين حقايق در متن ذاتي كه بدان موجودند، ارائه داده و از مثال هايي نيز براي دريافت بهتر آنها استفاده كرده اند. از نظرگاه عرفاني، اين حقايق را بايد داراي نحوه اي ويژه از موجوديت مجازي يا بالعرض دانست. اين نوشتار، از حقايق اندماجي با تأكيد بر مقام ذات بحث مي كند. كمالات و شئون ذاتي مقام ذات، مهم ترين مصداق حقايق اندماجي در عرفان محيي الديني هستند. اما اصل بحث عموميت دارد و دربارة ساير مصاديق اين حقايق نيز جريان دارد.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2023-05-13

Downloads
104 (#46,641)

6 months
199 (#74,746)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?