Hệ thống tài chính và phát triển bền vững

In Hội thảo Triển vọng kinh tế thế giới và chính sách ứng phó của Việt Nam. pp. 53-78 (2011)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Nghiên cứu rà soát các mô hình phát triển kinh tế, phân tích vai trò nền tảng của hệ thống tài chính với tăng trưởng kinh tế và kiến tạo các quá trình phát triển bền vững. Quan hệ giữa thiết kế hệ thống tài chính và phát triển bền vững kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa được xem xét ở những điểm cốt lõi: (i) Đầu vào vốn trong các mô hình tăng trưởng; (ii) tác động của quá trình tự hóa và cấu trúc hệ thống tài chính tới tăng trưởng; (iii) xu thế vận động của hệ thống tài chính xây dựng trong bối cảnh toàn cầu hóa; (iv) Đặc trưng của hệ thống tài chính với khởi nghiệp tại các nền kinh tế chuyển đổi; (v) Hệ thống tài chính với khởi nghiệp tại các nền kinh tế chuyển đổi. Kết quả phân tích đóng góp cơ sở lý luận nền tảng để nhận diện và cân nhắc phương hướng, giải pháp điều chỉnh ổn định và/hoặc tái cấu trúc hệ thống tài chính của Việt Nam trong tương lai gần.

Analytics

Added to PP
2021-07-25

Downloads
231 (#57,742)

6 months
86 (#42,692)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?