Thống kê thương vong trong thiên nhiên

Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Trong bài cuối cùng của cuốn sách Meandering Sobriety, có tiêu đề “Starving nature for gluttonous nature-loving humans” (“Bỏ đói thiên nhiên cho con người háu ăn yêu thiên nhiên”), tác giả liệt kê 3 trường hợp thương vong của cua tuyết, cá kình và cỏ biển. Những cái chết này đều đại diện cho tổn thất môi trường sống cũng như sự mất mát về đa dạng sinh học.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2023-10-26

Downloads
116 (#82,892)

6 months
116 (#30,040)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?