KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế

Khoa Học and Phát Triển 2020 (1065):24-25 (2020)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.
PhilPapers/Archive ID
HUYKHM
Upload history
Archival date: 2020-01-15
View other versions
Added to PP
2020-01-15

Downloads
123 (#49,015)

6 months
21 (#39,707)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?