KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế

Khoa Học and Phát Triển 2020 (1065):24-25 (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.

Author's Profile

Manh-Toan Ho
Phenikaa University

Analytics

Added to PP
2020-01-15

Downloads
219 (#59,557)

6 months
55 (#68,434)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?