Nghiên cứu không phải công việc duy nhất của khoa học

Kinh Tế Và Dự Báo (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Tình yêu và niềm tin vào khoa học có thể mang tới những con đường khác nhau, như biên tập viên khoa học, tư vấn, điều tra viên hay làm ở doanh nghiệp tư nhân...

Analytics

Added to PP
2023-07-17

Downloads
56 (#84,104)

6 months
56 (#53,384)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?