Góc nhìn về nghị sự môi trường thông qua các học thuyết bảo vệ môi trường lạ đời

Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Trong quá trình phát triển của phong trào bảo vệ môi trường, đã xuất hiện nhiều học thuyết và trường phái khác nhau. Một trong số này thuộc về các học thuyết bảo vệ môi trường lạ đời (đôi khi mang sắc thái cực đoan), thể hiện sự tận tụy và độc đáo trong việc bảo vệ môi trường với mọi biện pháp.

Author's Profile

Minh-Hoang Nguyen
Phenikaa University

Analytics

Added to PP
2023-09-17

Downloads
80 (#85,033)

6 months
80 (#47,201)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?