Tác động phức hợp của chính sách dầu mỏ trong nghị sự bảo vệ môi trường của Tổng thống Biden

Kinh Tế Và Dự Báo 27001 (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào sự phức tạp trong các chính sách môi trường của Tổng thống Biden, đặc biệt tập trung vào lệnh cấm cấp phép khai thác dầu khí mới trên các vùng đất và vùng biển công cộng.

Author's Profile

Minh-Hoang Nguyen
Phenikaa University

Analytics

Added to PP
2023-09-10

Downloads
107 (#80,392)

6 months
107 (#30,183)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?