Gạch nối từ thông tin sang quá trình 3D và bản chất sinh tồn của sản xuất tri thức/phát kiến công nghệ

Abstract

Bài viết trình bày một số triển khai mới trong quá trình phát triển bổ sung các luận điểm sâu hơn cho hệ thống phát triển và quản trị quá trình sản xuất tri thức / phát kiến kỹ thuật-công nghệ của nhóm nghiên cứu AISDL, thường được gọi tắt là hệ thống lý thuyết SM3D.

Author's Profile

Minh-Hoang Nguyen
Phenikaa University

Analytics

Added to PP
2024-03-04

Downloads
82 (#89,918)

6 months
82 (#56,126)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?