Đọc và ngẫm lại bài về trí thức tinh hoa 2 xuân trước

Tri Thức Sức Mạnh (2024)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Tháng 3-2022, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đăng bài có tiêu đề “Suy ngẫm về trí thức tinh hoa” của TS Khúc Văn Quý, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hình ảnh đầu bài báo như dưới đây.

Analytics

Added to PP
2024-01-18

Downloads
58 (#90,326)

6 months
58 (#67,989)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?