Hồ Mạnh Toàn “correspond” bài trên MethodsX (Elsevier)

Abstract

Sau 14 tháng bền bỉ, phương pháp đổi mới việc rà soát tổng quan lý thuyết xã hội của ISR, dựa trên dữ liệu metadata có cấu trúc, đã được xuất bản bởi tạp chí MethodsX (Elsevier Q2 SCImago | ISI Web of Science). Bài có tiêu đề: “Making social sciences more scientific” [1].

Analytics

Added to PP
2020-02-28

Downloads
116 (#78,616)

6 months
46 (#77,161)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?