Bản hòa tấu dữ liệu xã hội

Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Chương trình bayesvl được thiết kế với định hướng sư phạm, hỗ trợ các nhà nghiên cứu ngành khoa học xã hội và nhân văn sử dụng mô hình lưới Bayesian, mô phỏng MCMC, hình ảnh hóa các thông số kĩ thuật và phân tích dữ liệu xã hội. bayesvl được phát hành chính thức trên hệ thống thư viện chuẩn của R là Comprehensive R Archive Network (CRAN) vào tháng 5 năm 2019.

Author Profiles

Quan-Hoang Vuong
Phenikaa University
Manh-Toan Ho
Phenikaa University

Analytics

Added to PP
2021-07-19

Downloads
321 (#45,346)

6 months
69 (#55,262)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?